Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

 

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ


НАПРЯМ "ФІЛОСОФІЯ"
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ФІЛОСОФІЯ"

ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНІХ ВІКІВ ТА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ

Упорядник:
д-р філос. н., проф. Алєксандрова О.В.

Розділ I. Ранньохристиянська філософія.

Тема 1. ВСТУП ДО ХРИСТИЯНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ.
Філософсько-релігійні течії пізньої античності, історичні, соціальні, культурні передумови виникнення християнства. Перші спроби і основні напрямки його теоретичного осмислення. Еволюція неоплатонізму: неоплатонізм александрійський, та неоплатонізм латинського Заходу. Загальнофілософські течії доби синкретизму.
Порівняння філософського сенсу ґрунтовних біблейських ідей з античною філософською традицією (монотеїзм, креаціонізм, антропоцентризм, ідея безсмертя, Ерот та Агапе, новий зміст історії та життя людини). Філософська мозаїка Філона Александрійського (25 до н. д. - 50 н. д.).
Філософія християнського європейського Середньовіччя як поєднання філософії патристики і філософії схоластики. Патристика (у широкому сенсі слова) охоплює теоретичні розвідки з кінця І до ІХ ст. і містить в собі спадшину апостольських отців, отців апологетів і власне патристичні твори Отців церкви. Схоластика (ІХ - ІV ст.) - то наука і філософія, які грунтувались на християнських істинах, що викладені у догмах.

Тема 2. ГНОСТИКИ.
Релігійно-філософський синкретизм гностичної свідомості в духовній культурі еллінізму. Історична специфіка християнського гностицизму: пневматологія, натуралістичний персоналізм, окультизм, сотеріологія, міфологізм. Гностицизм апостольської доби. Симон Маг. Гностицизм II століття. Офітські секти. Гностичні вчення Валентина та Василіда.
Дуалізм маніхейства. Вчення Мані (217-270) про подвійний початок світу та людської душі. Шляхи подолання зла.

Тема 3. РАННЬОХРИСТИЯНСЬКА ФІЛОСОФІЯ. АПОСТОЛЬСЬКІ ОТЦІ ТА ОТЦІ АПОЛОГЕТИ.
Християнська проблематика в світлі філософської методології античності. Пошуки принципів середньовічного філософування.
Напучувальна і теоретична діяльність апостольських отців. Формування етичних засад християнства: послання Ігнатія Антіохійського, "Дідахе", "Канони святих апостолів". Головні світоглядні положення: спасіння, воскресіння (Климент Римський). "Пастир" Герми - апокрифічний апокаліпсис: світ як храм, і ідея побудови храму в душі.
Ставлення християнських апологетів до античної спадщини. Спроба примирення античної філософії та християнства у творах Юстина Флавія (Мученика) (100-І66). Принципове дистанціювання від минулого у Татіана (кінець ІІ -початок ІІІ ст.). Переспрямування філософії, переосмислення людського призначення. Перетворення ідеї категоріального розуму на ідею розуму причащеного. "Слово" як повідомлення.

Тема 4. РАННЬОХРИСТИЯНСЬКА ФІЛОСОФІЯ. ДОНІКЕЙСЬКА ПАТРИСТИКА: ТЕРТУЛЛІАН.
Розповсюдження християнства. Донікейська патристика. Теоретичне визначення тринітарної проблеми у Квінта Септимія Тертулліана (160-230); ставлення до античної філософської спадщини; про співвідношення Отця і Сина. Творення за Словом. Співвідношення імені та істини як існування і сутності. "Афіни" чи "Єрусалим"? Провідна ідея релігійної концепції Тертулліана: "вірую, тому що абсурдно".

Тема 5. ДОНІКЕЙСЬКА ПАТРИСТИКА: ОРІГЕН.
Формування християнської філософсько-теологічної доктрини. Александрійська богословська школа (Климент та Оріген) і "Академія у вигнанні" Орігена. Проблема християнського виховання і освіти. Застосування античної спадщини для обгрунтування християнської філософії. Перша спроба систематизації християнського вчення у творчості Орігена (185-254): вчення про Трійцю, про вічну народженість Сина, теорія творення, вчення про субординацію, про вічність світу, теорія апокатастасіса, апофатизм, про потрійне прочитання Біблії. Вплив платонізму на філософські погляди Орігена.

Тема 6. ПІСЛЯНІКЕЙСЬКА ПАТРИСТИКА. "КАППАДОКІЙЦІ": ВАСИЛІЙ ВЕЛИКИЙ, ГРИГОРІЙ НАЗІАНЗІН ТА ГРИГОРІЙ НІССЬКИЙ.
Християнський Нікейський собор (325), його роль у формуванні християнських догматів. Афанасій і Арій: дискусія про статус Сина. Про походження Святого Духа.
"Золота доба" патристики (IV-V ст.). Розробка тринітарної проблеми Василем Великим (330-379), Григорієм Назіанзіном (Богословом) (330-390) та Григорієм Нісським (335-394). Про іпостасі Бога. Розвиток вчення про Святий Дух. Розробка категорій "Буття", "Відмінність", "Тотожність". Бесіди на "Шостоднев" Василя Великого. Вчення Григорія Нісського про людину - перша християнська антропологія.
Немезій Емеський (IV-V ст.). "Про природу людини". Роздуми про долю, провидіння; людська особистість та Абсолютна Особистість Бога.

Тема 7. ЛАТИНСЬКА ПАТРИСТИКА. АВГУСТИН АВРЕЛІЙ.
Латинська патристика до Августина. Християнські письменники III та ІV ст.: Кіпріан, Арнобій, Лактанцій, Марій Вікторін.
Аврелій Августин (354-430) - видатний представник патристичної філософії. Сповідь як філософування. Проблема Бога та Світу. Бог як Трійця. Божественний Лик як Особа. Творення. Ідеї як думки Бога. Структура темпоральності і вічність. Тлумачення пізнавального процесу. Теодіцея. Зло, і його статус. Воля, свобода та благодать. Проблема свободи волі. Світоглядні орієнтири християнства: віра, надія, любов. Вчення про людину. Абсолютна Особистість і людська особистість. Сутність людини - любов. Призначення людини - бути особистістю. Концепція історичного процесу.

Тема 8. ДІОНІСІЙ АРЕОПАГІТ - МІСТИЧНЕ БОГОСЛОВ'Я.
Діонісій Ареопагіт і апофатична теологія. "Ареопагітики", та їхнє місце у ранньохристиянській філософії. Свідоме пристосування вчення платонізму про Першоєдине до теоретичного освоєння християнської проблематики. Апофатичне та катафатичне богослов'я. Про Божественне Ніщо. Вчення про Трійцю. Про єдино-розподілену сутність трьох іпостасей божества. Про імена Бога. Діалектична спрямованість процесу пізнання: сутність і метод. Співвідношення чуттєвого, раціонального і містичного пізнання. Тлумачення проблеми зла. Земна та небесна ієрархія.

Тема 9. ВІД ПАТРИСТИКИ ДО СХОЛАСТИКИ. СЕВЕРИН БОЕЦІЙ.
Філософська спадщина Аніція Манлія Северина Боеція (430-524). Твори Боеція як опосередковуюча ланка між пізньоантичною християнською філософією та філософією раннього Середньовіччя. Праці з логіки. Діалектика як логіка: вчення про універсалії, або про існування "загального". Теологічі трактати. Про співвідношення іпостасей Трійці. Праця "Розрада від філософії", та її місце у творчому доробку філософа. Проблема християнського буття. Божественний розум і доля людини. Проблема зла. Свобода і випадковість. Про віру і розум.
Завершення патристичної доби та перехід до схоластики. Творчість Максима Сповідника (579/80-662). Максим Сповідник - останній самобутній представник грецької патристики. Про природу Христа. Філософія і містика. Проблема Трійці. Божественне пізнання і любов.

Література
" Аврелий Августин. Исповедь. - М., 1991.
" Блаженный Августин. Энхиридион или О вере, надежде и любви. - Киев, 1996.
" Антология мировой философии: В 4 т. - М., 1969. - Т.1. - Ч.2. - С.581-625.
" Антология средневековой мысли (Теология и философия европейского Средневековья). В 2 тт. - СПб., РХГИ. 2001. Т.1.
" Апокрифы древних христиан. - М., 1989.
" Библия. - М., 1988.
" Благая весть. Новый завет. - М., 1990.
" Боецій. Розрада від філософії. - К., 2002.
" Гностики или "о лжеименном знании". - Киев, 1996.
" Григорий Нисский. Об устроении человека. - СПб., 1995.
" Григорій Нісський. Життя Мойсея. - Львів., Свічадо. 2001.
" Дідахе. - Львів., Свічадо. 2002.
" Дионисий Ареопагит. Мистическое богословие. Письма. Божественные имена // Мистическое богословие. - Киев, 1991.
" Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии. - СПб., 1995.
" Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. - СПб., 1997.
" Дионисий Ареопагит. Таинственное богословие (перевод А.Ф.Лосева) // Символ. - Париж. - 1995. - №33. - С.247-261.
" Максим Исповедник. Четыреста глав о любви // Добротолюбие: В 5 тт. - М., 1992. - Т.3. - С.163-229.
" Максим Исповедник. Комментарии на книгу Дионисия Ареопагита "О божественных именах. О мистическом богословии" // Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии. - СПб., 1995.
" Немезий Эмесский. О природе человека. - М., 1998.
" Ориген. О началах. - Самара., 1993.
" Ориген. Против Цельса. - М.,1996.
" Пастырь Гермы. - М., 1997.
" Патристика. Новые переводы, статьи. - Нижний Новгород., 2001.
" Плотин. Эннеады: В 2 тт. - Киев, 1995-1996.
" Ранние отцы церкви. - Брюссель, 1988.
" Тертуллиан. Избранные сочинения. - М., 1994.
" Чаша Гермеса. - М., 1996.

Х Х Х
" Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. - М., 1977, 1997.
" Аверинцев С.С. Софія-Логос. Словник. - К., 1999.
" Александрова А.В. Об особенностях диалектики патристики /Філософсько-антропологічні студії'2001. - К., Стилос. 2001. - С.239-258.
" Алєксандрова О.В. Досвід "сходження" у філософії східної патристики як джерело формування цілісності духу особистості /Наукові записки. Том ХІІ. Філософський факультет. - К., КНУШТ. 2004. - С.27-35.
" Бибихин В.В. Язык философии. - М., 1994.
" Бычков В.В. Эстетика Аврелия Августина. - М., 1984.
" Бычков В.В. Эстетика поздней античности. - М., 1981.
" Бычков В.В. На путях "незнаемого знания". К публикации малых сочинений из Corpus Areopagiticum // Историко-философский ежегодник - 1990. - М., 1991.
" Ванеев А.А. Два года в Абези. В память о Л.П. Карсавине. - Брюссель, 1990.
" Владимирский Ф.С. Отношение космологических и антропологических воззрений Немезия к патристической литературе и влияние его на последующих писателей // Немезий Эмесский. О природе человека. Приложение. - М., 1998.
" Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Книга третья // Сочинения. - Т.XI. - М.-Л., 1935.
" Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. - М., 1994.
" Жильсон Э. Философ и теология. - М., 1995.
" Жильсон Э. Философия в средние века. - М.,2004.
" Из истории культуры средних веков и Возрождения. - М., 1976.
" Зеньковский В.В. Основы христианской философии. - М., 1997.
" Карсавин Л.П. Католичество. Общий очерк. - Петроград, 1918. Фототипическое изд. Брюссель, 1974.
" Карсавин Л.П. Святые отцы и учителя Церкви. - М., 1994.
" Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії. - Львів., 2001.
" Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. - М., 1997.
" Кремона Карло. Августин из Гиппона. Разум и вера. - М., 1995.
" Лосев А.Ф. История античной эстетики. Последние века. - М., 1988.
" Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. - М., 1992. - Кн.1.
" Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. - М., 1979.
" Маритен Ж. Философ в мире. - М., 1994.
" Мейендорф Иоанн. Введение в святоотеческое богословие. - Вильнюс-Москва, 1992.
" Неретина С.С. Верующий разум. К истории средневековой философии. - Архангельск, 1995.
" Поснов М.Э. Гностицизм II века и победа христианской церкви над ним. - Киев, 1917. Брюссель, 1991.
" Рассел Б. История западной философии: В 2 т. - М., 1993. - Т.1.
" Свенцицкая И.С. Изгои Вечного города. Первые христиане в Древнем Риме. - М., 2006.
" Словарь средневековой культуры. - М., 2003.
" Соколов В.В. Средневековая философия. - М., 1979.
" Уколова В.И. Последний римлянин Боэций. - М., 1987.
" Философия западноевропейского Средневековья. - СПб., 2005.
" Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. - М., 1991.

Розділ II. Західноєвропейська схоластика.

Тема 1. РАННЯ СХОЛАСТИКА. ДИВО ТА ЕТИМОЛОГІЯ. АЛКУЇН.
Схоластика як історико-культурне явище західно-християнського Середньовіччя. Етапи розвитку схоластики: рання (IX - XII ст.), середня (XIII ст.), пізня ( XIV - XV ст.).
Культурна ситуація доби раннього Середньовіччя у Західній Європі VIII-XII ст.: "школи", "університети". Специфіка філософування: нерозподіленість та взаємопроникнення науки, філософії та теології; оформлення схоластичного методу ("так" і "ні"). Доба "Каролінгського відродження". Алкуін (735-804) - митець навчання. Диво, знак, смисл. Диво діалогу. Загадка як засіб пізнання і навчання.

Тема 2. ІОАНН СКОТ ЕРІУГЕНА.
Філософія ірландських монастирських шкіл. Теоретична спадщина Іоанна Скота Еріугени (бл.810 - після 877). Проблема співвідношення розуму та віри. Алегоричне тлумачення Писання. Смисли розуміння. Невимовність осягнення Бога. Вплив неоплатонізму і творів Діонісія Ареопагіта на погляди Еріугени. Розум у функції віри. Реалістичне вирішення проблеми універсалій. Вчення про чотири природи як інтерпретація процедури онтологізації світу. Творення світу як послідовне сходження від Божественної "єдності" до "множинності" світу речей. Фінальна еволюція душ - як замкнення кола творення в Бозі через ідеї.

Тема 3. ЗМІСТ ДИСКУСІЇ ПРО УНІВЕРСАЛІЇ.
Дискусія про універсалії та її місце в історії середньовічної філософії. Питання: як існує "загальне", або універсалії? Можливі вирішення проблеми: номіналізм, реалізм, концептуалізм. Засновники традицій: Іоанн Росцелін (бл.1050-1122) - номіналізм; Ансельм Кентерберійський (1033-1109), Гільом з Шампо (бл.1068-1121) - реалізм; П'єр Абеляр (1079-1142) - концептуалізм. Теологічні наслідки розуміння філософських питань. Ортодоксія і єретичне тлумачення Трійці.

Тема 4. ФІЛОСОФІЯ ШКІЛ.
Шартрська філософська школа (Х-ХІІ ст.). Засновники та видатні представники. Філософсько-теологічна і природознавча проблематика досліджень. Методологія: спроба поєднання арістотелізму й платонізму, формальна логіка і діалектика. Неоплатонічна тенденція в трактовці святої Трійці. Екзегетика. Розуміння матерії. "Атомізм" Гільома з Конша. Приклад вирішення проблеми універсалій.
Сен-Вікторська філософська школа (ХІІ ст.). Засновники та видатні представники. Молитва та містичне споглядання в культурній програмі школи. Єдність містицизму і культури як кредо Гуго Сен-Вікторського (1096-1141). Роздуми з приводу тлумачення біблейських текстів. Вчення про світ як знак невидимої реальності. Психологія. Рішар Сен-Вікторський (? -1173) про мистецтво Божественного споглядання. Віра доповнює розумну розвідку. Бернар Клервоський (1091-1153): досвід і правила духовного сходження.

Тема 5. ФІЛОСОФІЯ АНСЕЛЬМА КЕНТЕРБЕРІЙСЬКОГО.
Ансельм д'Аоста (Кентерберійський) (1033-1109). Класичний варіант реалізму. Переваги віруючого розуму. Теодіцея. "Монологіон" - апостеріорні (за наслідками) доведення Божественного буття. "Прослогіон" - апріорний аргумент буття Бога і філософська доля "онтологічного" доказу. Вчення про Вищу Сутність. Бог як Трійця. Процес творення. Творення "з нічого". Творення як Божественне самопізнання. Бог та людина. Про свободу волі і зло. Двоїстість волі. Свобода і справедливість. Зло як прояв поганої (дурної) волі, що забуває справедливість. Про необхідність безсмертя душі.

Тема 6. ФІЛОСОФІЯ П'ЄРА АБЕЛЯРА.
Поміркований реалізм (концептуалізм) П'єра Абеляра (1079-1142) у поглядах на природу універсалій. Поняття, універсалія, концепт. "Сумнів" та "правила дослідження". Діалектика (логіка) та її функції. Діалектичні дослідження Трійці: Бог, і Бог як Трійця, співвідношення іпостасей. Наявність платонічних тенденцій. "Раціо" та його роль у теології. Два полюси знання про Бога: істини одкровення та спроба їх логічної інтерпретації. "Розумію, щоб вірувати". Фундаментальні принципи етики. Гріх і його природа. Воля Бога і воля людини. Гріховність як свідома згода волі на вчинок. Гріх як людське презирство до волі Бога. Критерій людської особистості - інтелектуальність.

Тема 7. ЗАСНУВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОРДЕНІВ: ФРАНЦИСКАНЦІ І ДОМІНІКАНЦІ.
Історичний, соціальний і культурний розвиток Західної Європи у ХІІІ ст. Розквіт схоластичної філософії у Європі. Систематизація розуму та віри.
Негативні тенденції в християнській церкві. Віддалення церкви від людини. Рухи протесту під євангельскими стягами. Монахи-мандрівники, проповідники-мандрівники. Ідеї нової церкви, боротьба за моральну чистоту кліру. Франциск Ассізський (1182-1226) - виразник духовного оновлення християнської церкви. Іманентизм в ставленні до Бога і світу, наука радісного співчуття і споглядання буття, любові до Бога і божественного творіння. Францисканці.
Доменік де Гусман - засновник чернецького ордену домініканців. Безкомпромісна боротьба за чистоту християнської віри. Активна проповідь християнських ідей єретикам і язичникам.

Тема 8. ФІЛОСОФІЯ ОРДЕНУ ФРАНЦИСКАНЦІВ. БОНАВЕНТУРА.
Університет в Парижі - провідний осередок теологічної і спекулятивно-філософської думки. Францисканський орден в університеті з 1235 року. Визначні представники: Алєксандр Гельский і Бонавентура, Роджер Бекон і Іоанн Дунс Скот.
Алєксандр Гельский (1185-1245) - перший схоласт-фахівець з філософії Арістотеля, знавець арабської філософії. Автор цілісної богословської системи. Теодіцея. Бог як першообразна, діюча і кінцева причина усіх речей. Самопізнання Бога як відкриття ідей світу і прототип творення з нічого.
Бонавентура з Боньяреї (1221-1274). Спадкоємець і наступник Франциска Ассізського. Філософія і теологія. Філософія як пролог та інструмент теології. Призначення віри і завдання розуму. Ставлення до античної спадщини. Бог і Світ. "Насіння розуму". Вчення про матерію. Матерія духовних і тілесних істот. Філософська містика. Пізнання і споглядання. Стани духовного споглядання. Людське пізнання і божественне осявання. Людина і Бог. "Путівник людини до Бога".

Тема 9. ФІЛОСОФІЯ ОРДЕНУ ДОМІНІКАНЦІВ. ФОМА АКВІНСЬКИЙ.
Домініканський орден в університеті Парижа з 1229 року. Видатні представники: Альберт Великий, Фома Аквінський, Мейстер Екхарт.
Альберт Великий (бл.1193-1280). Відмінність філософії та теології. Проблема пізнання. Залежність методів від предмету пізнання. Грецькі філософи і християнські теологи. Реалістичне вирішення проблеми універсалій. Науковий інтерес.
Фома Аквінський (1225-1274). Філософія Фоми - найвище досягнення західноєвропейської схоластичної думки. Розум та віра. Філософія і Теологія. Теологія як священна наука. Філософія - "служниця теології". Істини розуму та істини одкровення. Фундаментальна структура метафізики. Матерія і форма. Субстанційна і акциденційна подвійність форми. Сутність та існування. Потенція і актуальність. Проблема Буття: Божественне буття і буття світу. П'ять доказів буття Бога. Вирішення проблеми універсалій. Вчення про душу. Рівні та форми пізнавальної діяльності. Обгрунтування безсмертя душі. Вчення про особистість. Проблема свободи волі. Етична доктрина. Віра, що веде розум.
Перетворення томізму на офіційну доктрину католицької церкви. Вплив томізму на сучасну католичну філософію.

Тема 10. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ.
Експериментальна філософія та перші наукові дослідження епохи схоластики. Оксфордський університет. "Квадрівіум" як передумова розвитку емпіричної науки і філософії природи. Роберт Гроссетест (1175-1253) - науковець і теолог. Фізика і метафізика світла. Космологія. Дослідження з логіки.
Роджер Бекон (1214-1292). Ідея перетворення знання. Енциклопедія наук. Обгрунтування наукової методології. Про чотири перешкоди на шляху істини. Аргументація та експеримент як два способи отримання знання. Роль досвіду в процесі пізнання. Про внутрішній і зовнішній досвід. Широчінь наукових інтересів. Спроба подолання конфлікту між теологією та філософією. Послідовне проведення ідеї відмежування теології від світських наук (філософії). Поміркований реалізм у вирішенні питання про універсалії. Містика. Астрологія.

Тема 11. ФІЛОСОФІЯ ІОАННА ДУНСА СКОТА.
Науково-філософський світогляд Іоанна Дунса Скота (бл.12б5-1308). Засновник шотландської філософської школи, що посіла провідне місце у францисканському ордені. Дотепний критик томізму. Спроба розведення філософії та теології за предметом, методом, логікою і метою пізнання. Логічна проблематика. Метафізика як "максимальне пізнання". Вчення про матерію та форму. Принцип індивідуації в позитивному земному бутті, що приєднується до видовизначальної форми. Проблема універсалій. Номіналістчні тенденції у метафізиці Іоанна Дунса Скота. Вчення про волю і розум. Про примат волі. Про свободу волі. Томісти і скотисти.

Тема 12. ФІЛОСОФСЬКА СПАДЩИНА ВІЛЬЯМА ОККАМА.
Вільям Оккам (бл.1280-1350) - видатна постать філософії пізнього Середньовіччя. Ідея незалежності віри від розуму: теологія - не наука, а філософія не є її служниця. Пізнання інтуїтивне і абстрактне. Концепція "двох істин" та визволення філософії від теології. Номіналізм у вирішенні проблеми універсалій. "Бритва Оккама", та руйнування основ метафізики і традиційної гносеології. Логіка Оккама. Новий метод наукового дослідження. Проблема буття Бога. Емпіризм і примат індивідуального.
Оккам як провісник кризи і наступної руйнації ідеалів колективної свідомості - здобутку християнської церкви. Переддень раціоналізму Нового часу. Оккам і оккамісти.

Тема 13. МІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ. МЕЙСТЕР ЕКХАРТ І ГРИГОРІЙ ПАЛАМА.
Йоган Екхарт ("Мейстер Екхарт") (1260-1327) - творець німецької містики. Засади спекулятивної містики. Вчення про модуси Божественного Абсолюту: Божество і Бог. Сутність Бога (Бог в собі) та природа Бога (як проявлена сутність). "Без Бога і світ, і людина - ніщо". Вчення про душу. "Жаринка" - найвища сила душі. Процес пізнання та його етапи. Розум, пам`ять і воля у співвідношенні з Ликами Трійці. Повернення (сходження) людини до Бога. Доброчесне життя, добрі справи і Божественне милосердя - умови містичного поєднання людини і Бога.
Св.Григорій Палама (1296-1359) - засновник, практик та теоретик візантійського містичного вчення "ісихазм", послідовник попередніх східних містиків Іоанна Лествичника, Максима Сповідника та ін., розробник техніки споглядальної містики. Автор релігійно-філософських творів, присвячених обгрунтуванню аскетизму та узагальненню досвіду монастирсько-споглядальної містики.
Втрата схоластичною філософією свого впливу та зародження ренесансної філософії у XIV-XV століттях.

Література
" Абеляр Пьер. История моих бедствий. - М., 1959.
" Абеляр Петр. Тео-логические трактаты. - М.,1995.
" Ансельм Кентерберийский. Сочинения. - М., 1995.
" Антология мировой философии: В 4 т. - М., 1969. - Т.1. Ч.2. - С. 787-908.
" Антология средневековой мысли (Теология и философия европейского Средневековья). В 2 тт. - СПб., РХГИ. 2001.
" Бернард Клервоский. О благодати и свободе воли // Средние века. Вып. 45. - М., 1982.
" Библия. - М., 1988.
" Благая весть. Новый завет. - М., 1990.
" Бл. Иоанн Дунс Скот. Трактат о Первоначале. - М., 2001.
" Бл. Иоанн Дунс Скот. Избранное. - М.,2001.
" Бонавентура. Путеводитель души к Богу. - М., 1993.
" Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих. - М., 1995.
" Памятники средневековой латинской литературы IV-IX веков. - М., 1970.
" Св. Франциск Ассизский. Сочинения. - М.,1995.
" Сузо Г. Книжица истины /Майстер Экхарт. Об отрешенности. - М.-СПб., 2001.
" Фома Аквинский. Сочинения. - М.,2002.
" Фома Аквинский. Сумма против язычников. Книга первая. - Долгопрудный., 2000.
" Фома Аквинский. Сумма теологии. Ч.1. - К., 2002.
" Фома Аквинский. О сущем и сущности // Историко-философский ежегодник - 88. - М., 1988.
" Фома Аквинский. О началах природы // Время, истина, субстанция: от античной рациональности к средневековой. - М., 1991.
" Фома Аквинский. 16 рекомендаций для приобретения сокровищ знания // Следы. - К., 1999. - №2. - С.39.
" Фома Аквинский. Из произведений // Символ. - Париж. - 1995. - №33. - С.185-215.
" Уильям Оккам. Избранное. - М., 2002.
" Экхарт Мейстер. Духовные проповеди и рассуждения. - М., 1991.
" Экхарт Майстер. Об отрешенности. - М.-СПб., 2001.

Х Х Х
" Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. - М., 1977, 1997.
" Аверинцев С.С. Софія-Логос. Словник. - К., 1999.
" Бибихин В.В. Язык философии. - М., 1994.
" Боргош Ю. Фома Аквинский. - М., 1975.
" Ванеев А.А. Два года в Абези. В память о Л.П.Карсавине. - Брюссель, 1990.
" Гарнцев М.А. Проблема самосознания в западноевропейской философии. - М., 1987.
" Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Книга третья //Сочинения. - Т.XI. - М.-Л., 1935.
" Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. - М., 1979.
" Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. - М., 1990.
" Джохадзе Д.В., Стяжкин Н.И. Введение в историю западно - европейской средневековой философии. - Тбилиси., 1981.
" Добиаш-Рождественская О.А. Культура западно-европейского средневековья. - Л.,1987.
" Жильсон Э. Философ и теология. - М., 1995.
" Жильсон Э. Философия в средние века. - М., 2004.
" Задворный В.Л. Святой Бонавентура и его эпоха // Бонавентура. Путеводитель души к Богу. - М., 1993. - С.4-34.
" Зеньковский В.В. Основы христианской философии. - М., 1997.
" Из истории культуры средних веков и Возрождения. - М., 1976.
" Иоанн Павел II. Свет с Востока // Символ. - Париж. - 1995. - №33.
" История лингвистических учений. Позднее средневековье. - СПб., 1991
" Карсавин Л.П. Католичество. Общий очерк. - Петроград,1918. Фототипическое изд. Брюссель, 1974.
" Карсавин Л.П. Культура средних веков. - К., 1995.
" Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії. - Львів., 2001.
" Коплстон Ф.Ч. Аквинат. Введение в философию средневековью мыслителя. - Долгопрудный, 1999.
" Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. - М., 1997.
" Курантов А.П., Стяжкин Н.И. Уильям Оккам. - М., 1978.
" развития. - М., 1992. - Кн.1.
" Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. - М., 1979.
" Маритен Ж. Философ в мире. - М., 1994.
" Неретина С.С. Верующий разум. К истории средневековой философии. - Архангельск, 1995.
" Неретина С.С. Слово и текст в средневековой культуре. Миф. Время. Загадка. - М., 1994.
" Неретина С.С. Слово и текст в средневековой культуре. Концептуализм Абеляра. - М., 1994.
" Попов П.С., Стяжкин Н.И. Развитие логических идей от Античности до эпохи Возрождения. - М., 1974.
" Рассел Б. История западной философии: В 2 т. - М., 1993.
" Свежавски С. Святой Фома, прочитанный заново // Символ. - Париж. - 1995. - №33
" Словарь средневековой культуры. - М., 2003.
" Соколов В.В. Средневековая философия. - М., 1979.
" Стикко Мария. Святой Франциск Ассизский. - Париж, 1992.
" Философия западноевропейскогоСредневековья. - СПб., 2005.
" Хейзинга Й. Осень средневековья: В 3 т. - М., 1995. - Т.1.
" "Цветочки святого Франциска Ассизского". - Брюссель, 1974.
" Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. - М., 1991.
" Честертон Г.К. Вечный человек. - М., 1991.
" Штекль А. История средневековой философии. - СПб., 1996.

Розділ III. Філософія доби Відродження.

Тема 1. ГУМАНІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ.
Головні риси та основні напрямки розвитку філософії Відродження: гуманістичний, неоплатонічний, натурфілософський.
Філософія гуманізму, та напрацювання основних рис ренесансного світогляду. Кінець сповідальної філософії. Звернення до античного культурного доробку. Антропологічна орієнтація гуманістичного світогляду. Данте Аліг'єрі (1265-1321) як предтеча культури Ренесансу. Основні філософські ідеї. Божественне творення. Душа. Про призначення людини. Гуманізм Франческо Петрарки (1304-1374). Самопізнання і самосвідомість особистості. Етико-політичні дебати Поджо Браччоліні (1330-1459) та Леонардо Бруні (1369-1444). Неоепікуреїзм Лоренцо Валла (1407-1457) і його етична позиція щодо розуміння блага, природи задоволення, принципу шляхетної насолоди.

Тема 2. НЕОПЛАТОНІЗМ. ФІЛОСОФІЯ НІКОЛИ КУЗАНСЬКОГО.
Неоплатонізм філософії Відродження. Нікола Кузанський (1401-1464). Трактат "Про вчене незнання". Людське знання по відношенню до знання Божественного як нескінченного. Синтез неоплатонічних та християнських елементів з новими гуманістичними ідеями. Проблема співвідношення Бога та Універсуму. Ідея саморозгортання Абсолюту. Містичний панентеїзм Кузанця. Вчення про богоподібність людини. Вчення про пізнання. Інтелектуальна інтуїція як найвища форма пізнавальної діяльності. Діалектичні ідеї про співпадання протилежностей .
Подальший розвиток платонічної філософії в Італії. Марсиліо Фічино (1433-1499) і платонівська академія у Флоренції. Неоплатонічна інтерпретація переходу від Бога до природи. "Бог скрізь". Вчення про світову ієрархію. Душа як центр свободи. Джованні Піко делла Мірандола (1463-1494). Проблема людської свободи.

Тема 3. МІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ЯКОБА БЬОМЕ.
Світогляд Якоба Бьоме (1575-1624) - християнський неортодоксальний містичний теїзм зі значною пантеїстичною тенденцією. Наступник німецької містики, діалектики платонізму, натурфілософської думки. Три форми діалектики: Божественного існування, космології, антропології. Теософія. Вчення про Бога і його структуру. Особливості пантеїзму: Божественне творення як необхідне. Трійця і троїстість творіння. Діалектика протилежностей - принцип структури і динаміки усього сущого. Взаємозв`язок пізнання і містики. Вчення про людину. Суперечність людської природи.
Вплив діалектичних ідей Бьоме на формування філософії Нового часу.

Тема 4. НАТУРФІЛОСОФІЯ.
Натурфілософський етап у розвитку філософії Ренесансу. Бернардіно Телезіо (1509-1588). Вчення про "власні початки" природи. Матерія та безтілесні активні сили. Вчення про саморух матерії. Сенсуалістична теорія пізнання.
"Нова філософія Всесвіту" Франческо Патріці (1529-1597). Критика арістотелізму. Початок речей. Матерія, простір та час у філософії Ф.Патріці. Вчення про Всеєдине. Нескінченність світу у космології. Всезагальне одухотворення. Етика "любові до себе".
Натуралістична філософія Джордано Бруно (1548-1600). Вчення про Єдине. Матерія і форма. Атомізм і монадологія. Панпсихізм і "світова душа". Простір і час. Розвиток космологічних ідей. Бруно про нескінченність Всесвіту та численність світів. Панентеїзм Бруно. Діалектичні ідеї. Теорія пізнання. Етика "героїчного ентузіазму".

Тема 5. ХРИСТИЯНСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ: МІШЕЛЬ МОНТЕНЬ І ЕРАЗМ РОТТЕРДАМСЬКИЙ.
Філософія людини. Мішель Монтень (1533-1592). Доля філософії. Розумне і вільне філософування проти тиранії схоластичних догм. Особливості скептицизму: співіснування сумніву і щирої віри. Пізнання як процес. Відносність знання. Людина - найцікавіший предмет філософського дослідження. Критика антропоцентризму. Воля до життя як основа мудрості.
Відродження та релігія. Реформація та Відродження. Гуманістична концепція християнської філософії Еразма Роттердамського (1467-1536). Лютер (1483-1546) та його відношення до філософії і гуманізму Відродження.
Соціально-політичні доктрини Ренесансу. Політична теорія Нікколо Макіавеллі (1469-1527). Утопічні концепції Томаса Мора (1490-1525) і Томмазо Кампанелли (1568-1639).
Історичне значення філософії доби Відродження.

Література
" Антология мировой философии: В 4 т. - М., 1969. - Т.2. - С.53-222.
" Беме Я. Аврора, или Утренняя Заря в восхождении. - СПб., 1994.
" Бруно Д. Диалоги. - М., 1949.
" Бруно Д. О героическом энтузиазме. - М., 1953.
" Данте Алигьери. Божественная комедия. - М., 1967.
" Данте Алигьери. Малые произведения. -М., 1968.
" Еразм Роттердамський. Похвала Глупоті. - К., 1979.
" Кампанелла Т. Город Солнца // Утопический роман ХУІ-ХУІ 1 веков. - М., 1971. - С.143-191.
" Лоренцо Валла. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. - М., 1989. - С.463.
" Макьявелли Н. История Флоренции. - М., 1987.
" Макиавелли Н. Государь. - М., 1989.
" Мор Т. Утопия // Утопический роман ХVІ-ХVІІ веков. - М., 1971. - С.41-141.
" Монтень Мишель. Опыты. Избранные произведения в 3-х т. - М., 1992.
" Николай Кузанский. Об ученом незнании // Сочинения в 2 т. - М., 1980. - Т.1. - С.47-184.
" Николай Кузанский. Апология ученого незнания // Там само. - Т.2. - С.5-33.
" Николай Кузанский. О вершине созерцания. // Там само. - Т.2. - С.417-432.
" Петрарка Франческо. Избранное. - М., 1974.
" Петрарка Франческо. Эстетические фрагменты. - М. 1963.
" Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (ХV в). - М., 1985.
" Томас Мор. Утопія. Томмазо Кампанелла. Місто Сонця. - К., 1988.
" Эразм Роттердамский. Философские произведения. - М., 1986.
" Эстетика Ренессанса. Антология: В 2-х т. - М., 1981.

Х Х Х
" Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. - М., 1978.
" Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. - М., 1986.
" Горфункель А.X. Гуманизм и философия итальянского Возрождения. - М., 1977.
" Горфункель А.X. Философия эпохи Возрождения. - М., 1980.
" Из истории культуры средних веков и Возрождения. - М., 1976.
" Кассирер Э. Избранное: Индивид и космос. - М. - СПб., 2000.
" Кузнецов Б.Г. Идеи и образы Возрождения. - М., 1979.
" Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. - М., 1998.
" Рассел Б. История Западной философии: В 2 т. - М., 1993.
" Рутенбург В.И. Титаны Возрождения. - Л., 1976.
" Соколов Б.В. Очерки философии эпохи Возрождения. - М., 1962.
" Эстетика Ренессанса. Антология: В 2 т. - М., 1981.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. ЗАНЕПАД АНТИЧНОСТІ ТА ДОБА СИНКРЕТИЗМУ.
1. Духовна революція біблейського послання:
а) співвідношення змісту християнських ідей з античною філософською традицією;
б) Філон Александрійський, та його філософська інтерпретація Біблії.
2. Гностична філософія, та її історична специфіка.
3. Східний і західний гностицизм:
а) Симон Маг;
б) офіти;
в) вчення Валентина та Василіда.

Література
" Апокрифы древних христиан. - М., 1989.
" Библия. - М., 1988.
" Благая весть. Новый завет. - М., 1990.
" Чаша Гермеса. - М., 1996.

Х Х Х
" Гностики или "о лжеименном знаний". - Киев, 1996.
" Карсавин Л.П. Святые отцы и учители Церкви. - М., 1994. - С.11-38.
" Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії. - Львів., 2001.
" Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. - М., 1998. - С.117-181.
" Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. - М., 1992. - Кн.1. - С.242-305.
" Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. - М., 1979.
" Плотин. Против гностиков // Плотин. Эннеады. - Т.2. - К., 1996. - С.38-65.
" Поснов М.Э. Гностицизм второго века и победа христианской мысли над ним. - Киев, 1917, Брюссель, 1991.
" Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - Т.2. Средневековье. - СПб., 1994. - С.3-23, 27-32.
" Свенцицкая И.С. Изгои Вечного города. Первые христиане в Древнем Риме. - М., 2006.
" Философия западноевропейского Средневековья. - СПб., 2005.
" Трофимова М.К. Философско-исторические вопросы гностицизма. - М., 1979.
" Целлер Э. Очерк истории греческой философии. - М., 1996. - С.275-282.
" Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. - М., 1991. - С.348-371.

Тема 2. ФОРМУВАННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОЛОГІЧНОЇ ДОКТРИНИ.
1. Доктринальні та філософські проблеми християнства. Теоретичні рівні розуміння біблейських текстів:
а) моральні вчення "апостольських отців": "Пастир" Герми; "Дідахе", "Канони святих апостолів".
б) ранньохристиянська апологетика: Юстин, Татіан, Тертулліан.
2. Александрійська богословська школа: Климент та Оріген.
3. Систематизація християнського вчення у праці Оригена "О началах".

Література
" Дідахе. - Львів. "Свічадо". - 2002.
" Ориген. О началах. - Самара., 1993.
" Ориген. Против Цельса. - М.,1996.
" "Пастырь" Гермы. Апокрифические тексты. - М., 1997.
" Патристика. Новые переводы, статьи. - Нижний Новгород., 2001.
" Тертуллиан. Избранные сочинения. - М., 1994.
" Ранние отцы церкви. - Брюссель, 1988.
" Чаша Гермеса. - М., 1996.

Х Х Х
" Алєксандрова О.В. Філософія Середніх віків та доби Відродження. - К., ПАРАПАН. 2002. - С.16-41.
" Жильсон Э. Философия в средние века. - М., 2004.
" Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. - М., 1992. - Кн.1. - С.4-55.
" Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. - М., 1979.
" Мейендорф Иоанн. Введение в святоотеческое богословие. - Вильнюс-Москва, 1992.
" Карсавин. Л.П. Святые отцы и учители Церкви. - М., 1994. - С.38-108.
" Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії. - Львів., 2001.
" Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. - М., 1997. - С.28-34.
" Неретина С.С. Верующий разум. К истории средневеновой философии. - Архангельск, 1995. - С.24-114.
" Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. - М., 1990.
" Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - Т.2. Средневековье. - СПб., 1994. - С.25-27, 32-39.
" Соколов В.В. Средневековая философия. - М., 1979. - С.3-51.
" Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. - М., 1991. - С.371-391.

Тема 3. ФІЛОСОФІЯ ПАТРИСТИКИ.
А
1. Нікейське і післянікейське вчення. Собор у Нікеї (325 р.) і значення його рішень для формування християнсько-теологічної доктрини.
2. Каппадокійський гурток і розробка тринітарної проблематики.
3. Григорій Нісський. Подальший розвиток діалектики та вчення про людину.

Б
1. Спадщина Августина Аврелія; основні філософські ідеї.
2. Бог як Трійця і Бог як Абсолютна Особистість.
3. Вчення про людину; людська осбистість. Про безсмертя душі.
4. Тлумачення пізнавального процесу: мета, критерій, складові.
5. Божественне творення: структура темпоральності та вічність.
6. "Енхірідіон", або світоглядні орієнтири християнства.

В
1. "Ареопагітики": філософський зміст.
2. Про єдино-розподілену сутність трьох іпостасей божества та Божественне "Ніщо".
3. Діалектика процесу пізнання: катафатика і апофатика.
4. Небесна і земна ієрархія. Світобудова.

Література
" Августин Аврелий. Исповедь. - М., 1991.
" Августин Аврелій. Сповідь. - К., 1996.
" Антология мировой философии: В 4-х т. - М., 1969. - Т.1. Ч.2. - С.581-621.
" Антология средневековой мысли (Теология и философия европейского Средневековья). В 2-х т. - СПб., 2001. - Т.І. - с. 19 - 112.
" Бл. Августин. Энхиридион или о вере, надежде и любви. - Киев., 1996.
" Григорій Нісський. Життя Мойсея. - Львів. "Свічадо". - 2001.
" Григорий Нисский. Об устроении человека. - СПб., 1995. - С.7-110.
" Дионисий Ареопагит. Мистическое богословие. Письма. Божественные имена // Мистическое богословие. - Киев, 1991.
" Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии. - СПб., 1995.
" Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. - СПб., 1997.
" Дионисий Ареопагит. Таинственное богословие (перевод А.Ф.Лосева) // Символ. - Париж. - 1995. - №33. - С.247-261.
" Максим Исповедник. Комментарии на книгу Дионисия Ареопагита // Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии. - СПб., 1995. - С.3-367.
" Максим Исповедник. Комментарии на книгу Дионисия Ареопагита // Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. - СПб., 1997. - С.3-157.
" Немезий Эмесский. О природе человека. - М., 1998. - С.5-176.

Х Х Х
" Аверинцев С.С. Софія-Логос. Словник. - К., 1999. - С.252-272, 382-392.
" Алєксандрова О.В. Філософія Середніх віків та доби Відродження. - К., ПАРАПАН, 2002. - С.41-82.
" Александрова А.В. Об особенностях диалектики патристики /Філософсько-антропологічні студії'2001. - К., Стилос. 2001. - С.239-258.
" Алєксандрова О.В. Досвід "сходження" у філософії східної патристики як джерело формування цілісності духу особистості /Наукові записки. Том ХІІ. Філософський факультет. - К., КНУШТ. 2004. - С.27-35.
" Карсавин Л.П. Католичество. Общий очерк. - Петроград, 1918. - Фототипическое изд. Брюссель, 1974.
" Карсавин Л.П. Святые отцы и учители Церкви. - М., 1994. - С.108-160.
" Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. - М., 1997. - С.38-68.
" Кремона Карло. Августин из Гиппона. Разум и вера. - М., 1995.
" Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. - М., 1992. - Кн.1. - С.55-64, 81-91.
" Неретина С.С. Верующий разум. К истории средневековой философии. - Архангельск, 1995. - С.114-125, 199-215.
" Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. - М., 1979. - С.181-341.
" Ранние отцы Церкви. - Брюссель, 1988.
" Рассел Б. История западной философии: В 2-х т. - М., 1993.
" Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - Т.2. Средневековье. - СПб., 1994. - С.39-74.
" Соколов В.В. Средневековая философия. - М., 1979. - С.51-84.
" Столяров А.А. Аврелий Августин. Жизнь. Учение и его судьбы // Августин А. Исповедь. - М., 1991. - С.5-50, 377-383.
" Трубецкой Е. Н. Миросозерцание Блаженного Августина // Бл.Августин. Энхиридион или о вере, надежде и любви. - Киев, 1996. - С.350-411.
" Флоровский Г.В. Corpus Areopagiticum. Преп.Максим Исповедник // Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. - М., 1997. - С.IX-LXVI.
" Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. - М., 1991. - С.428-445, 465-466.

Тема 4. ВІД ФІЛОСОФІЇ ПАТРИСТИКИ ДО ФІЛОСОФІЇ СХОЛАСТИКИ.
1. Філософська спадшина Северина Боеція:
а) "Квадрівіум";
б) діалектика;
в) теологічні трактати;
г) "Золота книга".
2. Іоанн Скот Еріугена і його неоплатонічне тлумачення Писання. Вчення про чотири природи, та його діалектичний зміст.

Література
" Боэций. Комментарий к Порфирию // Боэций/ "Утешение философией" и другие трактаты. - М., 1990. - С.5-144.
" Боэций. Каким образом Троица есть единый Бог, а не три божества // Там cамо. - С.145-157.
" Боэций. Могут ли "Отец", "Сын" и "Святой Дух" сказываться о божестве субстанциально // Там само. - С.158-160.
" Боэций. Каким образом субстанции могут быть благими, в силу того, что они существуют, не будучи благими субстанциальными // Там само. - С.161-166.
" Боецій. Розрада від Філософії. - К., 2002.
" Боэций. Утешение философией // Там само. - С.190-290.
" Антология мировой философии: В 4-х томах. - М., 1969. - Т.1. Ч.2. - С.787-794.
" Антология средневековой мысли (Теология и философия европейского Средневековья). В 2 тт. - СПб., 2001. - Т.1. - с.113 - 160.

Х Х Х
" Аверинцев С.С. Софія-Логос. Словник. - К., 1999.
" Алєксандрова О.В. Філософія Середніх віків та доби Відродження. - К., ПАРАПАН. 2002. - С.82-100.
" Ванеев А.А. Два года в Абези. В память о Л.П. Карсавине. - Брюссель, 1990.
" Жильсон Э. Философия в средние века. - М., 2004.
" Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії. - Львів., 2001.
" Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. - М., 1992. - Кн.1. - С.161-206.
" Майоров Г.Г. Северин Боэций и его роль в западноевропейской истории //Вопросы философии. - 1981. - №4.
" Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. - М., 1979. - С.356-394.
" Майоров Г.Г. Судьба и дело Боэция // Боэций. Утешение философией и другие трактаты. - М., 1990. - С.315-413.
" Неретина С.С. Верующий разум. К истории средневековой философии. - Архангельск, 1995. - С.166-199, 226-237.
" Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - Т.2. Средневековье. - СПб., 1994. - С.77-84, 92-97.
" Соколов В.В. Средневековая философия. - М., 1979. - С.92-97.
" Уколова В.И. Последний римлянин Боэций. - М., 1987.
" Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. - М., 1979. - С.445-452, 481-486.
" Штёкль А. История средневековой философии. - СПб., 1996. - С.82-104.

Тема 5. ГЕНЕЗА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ СХОЛАСТИКИ (ІХ-ХІІ ст.).
А
1. Вчення Ансельма д'Аости (Кентерберійського).
2. Доведення буття Бога: апріорне і апостеріорні.
3. Вчення про вищу Сутність, ідеї і творення.
4. Про свободу волі і зло.

Б
1. Теоретичні роздуми П'єра Абеляра.
2. Концептуалізм, або поміркований реалізм, у поглядах на природу універсалій.
3. Вчення про Трійцю.
4. Правила дослідження.
5. Етична доктрина.

Література
" Абеляр Петр. История моих бедствий. - М., 1959.
" Абеляр Петр. Пролог к "Да" и "Нет" // Абеляр Петр. История моих бедствий. - М., 1959. - С.106-121/
" Абеляр Петр. Тео-логические трактаты. - М., 1995.
" Абеляр Петр. Логика "для начиниющих" // Абеляр Петр. Тео-логические трактаты. - М., 1995. - C.50-97.
" Абеляр Петр. Теология "Высшего Блага" // Там cамо. - С.132-246.
" Абеляр Петр. Этика или Познай самого себя // Там само. - С.247-310.
" Абеляр Петр. Диалог между Философом, Иудеем и Христианином // Там само. - С.311-411.
" Абеляр Петр. Диалектика // Вопр. философии. - 1992. - №З.
" Ансельм Кентерберийский. Монологион // Ансельм Кентерберийский. Сочинения. - М., 1995. - С.32-122.
" Ансельм Кентерберийский. Прослогион // Там само. - С.123- 165.
" Ансельм Кентерберийский. Об истине // Там само. - С.166-197.
" Ансельм Кентерберийский. О свободном выборе // Там само. - С.198-220.
" Дамиани Петр. О божественном всемогуществе // Там само. - С.356-394.
" Антология мировой философии: В 4-х т. - М., 1969. - Т.1.Ч.2. - С.787-908.
" Антология средневековой мысли (Теология и философия европейского Средневековья). В 2 тт. - СПб., 2001. - Т.1. -с.190 - 249; 403 - 426.

Х Х Х
" Алєксандрова О.В. Філософія Середніх віків та доби Відродження. - К., ПАРАПАН. 2002. - С.100-110.
" Баткин Л.М. Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и его культурное опосредование // Человек и культура. - М., 1990.
" Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Книга третья // Сочинения. - М.-Л., 1935. - Т.XI. - С.114-133.
" Жильсон Э. Философия в средние века. - М., 2004.
" Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії. - Львів., 2001.
" Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. - М., 1997. - С.89-124.
" Купреева И.В. Ансельм Кентерберийский. Биографический очерк // Ансельм Кентерберийский. Сочинения. - М., 1995. - С.273-304.
" Неретина С.С. Абеляр и специфика средневекового философствования // Абеляр Петр. Тео-логические трактаты. - М., 1995. - С.5-49.
" Неретина С.С. Абеляр и Петрарка: пути самосознания личности // Вопр. философии. - 1992. - №З.
" Неретина С.С. Верующий разум. К истории средневековой философии. - Архангельск, 1995. - С.237-292.
" Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.2. Средневековье. - СПб., 1994. - С.97-118.
" Соколов В.В. Средневековая философия. - М., 1979.
" Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. - М., 1991. - С.486-509.
" Штёкль А. История средневековой философии. - СПб., 1996. - С.104-167.

Тема 6. РОЗКВІТ ХРИСТИЯНСЬКОЇ СХОЛАСТИКИ (ХІІІ).
А
1. Теоретичні погляди Фоми Аквінського: розум і віра.
2. Метафізика.
3. Теологія.
4. Вчення про пізнання.
5. Психологія та етика.

Б
1. Бонавентура із Боньяреї - видатний послідовник Франциска Ассізського
2. Ставлення до античної спадщини.
3. Бог і Світ.
4. Людське пізнання і божественне осявання.
5. Вчення про містичне сходження.
В
1. Експериментальна філософія, і перші наукові дослідження Середньовіччя.
2. Роджер Бекон, його роздуми про:
а) предмет філософії і наукове знання;
б) роль досвіду і призначення математики у процесі пізнання;
в) християнську догматику.
3. Науково-філософський світогляд Іоанна Дунса Скота:
а) cпіввідношення філософії і теології, теології і науки.
б) універсалії;
в) матерія і форма.

Література
" Бонавентура. Путеводитель души к Богу. - М., 1993. - С.40-160.
" Бл. Иоанн Дунс Скот. Трактат о Первоначале - М., 2001.
" Бл. Иоанн Дунс Скот. Избранное. - М., 2001.
" Св. Франциск Ассизский. Сочинения. - М., 1995.
" Фома Аквинский. 16 рекомендаций для приобретения сокровищ знания // Следы. - К., 1999. - Выпуск второй. - С.39.
" Фома Аквинский. Сумма против язычников. Книга 1. - Долгопрудный., 2000.
" Фома Аквинский Сумма теологии. Ч. 1. - К., 2002.
" Фома Аквинский. О началах природы // Время, истина, субстанция: от античной рациональности к средневековой. - М., 1991.
" Фома Аквинский. О сущем и сущности // Историко-философский ежегодник-88. - М., 1988.
" Фома Аквинський. Сочинения. - М., 2002.
" Антология мировой философии: В 4-х т. - М., 1969. - Т.1. Ч.2. - С.823-890.
" Антология средневековой мысли (Теология и философия европейского Средневековья). В 2 тт. - СПб., 2001. - С.81 - 121; 122 - 140; 141 - 184; 283 - 318.

Х Х Х
" Алєксандрова О.В. Філософія Середніх віків та доби Відродження. - К., ПАРАПАН. 2002. - С.110-128.
" Боргош Ю. Фома Аквинский. - М., Мысль. 1975.
" Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Книга третья // Сочинения. - Т.XI. - М.-Л., 1935. - С.133-140, 152, 154-165.
" Джохадзе Д.В., Стяжкин Н.И. Введение в историю западно-европейской средневековой философии. - Тбилиси., 1981. - С. 98 - 172; 190 - 202.
" Жильсон Э. Философ и теология. - М., 1995.
" Жильсон Э. Философия в средние века. - М., 2004.
" Задворный В.Л. Святой Бонавентура и его эпоха // Бонавентура. Путеводитель души к Богу. - М., 1993. - С.4-34.
" Карсавин Л.П. Католичество. Общий очерк. - Петроград, 1918. Фототипическое изд. Брюссель, 1974.
" Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії. - Львів., 2001.
" Коплстон Ф.Ч. Аквинат. Введение в философию средневековью мыслителя. - Долгопрудный, 1999.
" Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. - М., 1997. - С.192-237, 253-273.
" Маритен Ж. Философ в мире. -М., 1994.
" Неретина С.С. Верующий разум. К истории средневековой философии. - Архангельск, 1995. - С.319-340.
" Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.2. Средневековье. - СПб., 1994. - С.133-160, 162-174.
" Свежавски С. Святой Фома, прочитанный заново // Символ. - Париж. - 1995. - №33. - С.7-185.
" Соколов В. В. Средневековая философия. - М., 1979.
" Стикко Мария. Святой Франциск Ассизский. - Париж, 1992.
" Философия западноевропейского Средневековья. - СПб., 2005.
" Хейзинга Й. Осень средневековья: В 3-х т. - М., 1995. - Т.1.
" "Цветочки святого Франциска Ассизского". - Брюссель, 1974.
" Честертон Г.К. Святой Франциск Ассизский. // Честертон Г.К. Вечный человек. - М., 1991. - С.13-92.
" Честертон Г.К. Святой Фома Аквинский // Там само. - С.265-356.
" Штёкль А. История средневековой философии. - СПб., 1996. - С.195-258.

Тема 7. ЗАВЕРШЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ СХОЛАСТИКИ (ХІV-ХV СТ.).
1. Номіналізм пізнього Середньовіччя. Філософія Вільяма Оккама:
а) погляди щодо універсалій;
б) процес пізнання; пізнання Бога;
в) "Бритва Оккама".
2. Містична філософія Мейстера Екхарта - теологія, психологія, гносеологія:
а) вчення про Абсолют: "Бог в собі" і Бог як проявлена сутність;
б) вчення про душу. "Жаринка";
в) пізнання та містичне сходження. Трактат про сестру Катрей.
3."Ісихазм". Філософія Григорія Палами як обгрунтування аскетизму та узагальнення досвіду монастирсько-споглядальноі містики .

Література

" Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих. - М., 1995.
" Мейстер Экхарт. Духовные проповеди и рассуждения. - М., 1991.
" Майстер Экхарт. Об отрешенности. - М.-СПб., 2001.
" Уильям Оккам. Избранное. - М. 2002.
" Антология мировой философии: В 4-х т. - М., 1969. - Т.1. Ч.2. - С.890-907.
" Антология средневековой мысли (Теология и философия европейского Средневековья). В. 2 тт. - СПб., 2001.

Х Х Х
" Алєксандрова О.В. Філософія Середніх віків та доби Відродження. - К., ПАРАПАН. 2002. - С.128-137.
" Джохадзе Д.В., Стяжкин Н.И. Введение в историю западно-европейской средневековой философии. - Тбилиси., 1981. - С. 216 - 284.
" Философия западноевропейского Средневековья. - СПб., 2005.
" Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії. - Львів., 2001.
" Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. - М., 1997.
" Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - Т.2. Средневековье. - СПб., 1994. - С.175-192, 196-199.
" Сабашникова М.В. Предисловие // Мейстер Экхарт. Духовные проповеди и рассуждения. - М., 1991. - С.IX - LXVIII.
" Соколов В. В. Средневековая философия. - М., 1979.
" Словарь средневековой культуры. - М., 2003.
" Штайнер Р. Мистика на заре духовной жизни нового времени и ее отношение к современным мировоззрениям. - Ереван, 1993.
" Штёкль А. История средневековой философии. - СПб., 1995. - С.259-305.

Тема 8. ФІЛОСОФІЯ ІТАЛІЙСЬКОГО ГУМАНІЗМУ.
1. Ренесанс як культурна цілісність. Основні риси світогляду. Ставлення до античного та середньовічного філософського доробку.
2. Антропологічна орієнтація гуманістичної філософії:
а) Данте Аліг'єрі про призначення людини;
б) Франческо Петрарка: самопізнання і самосвідомість особи; людина як гармонійна істота;
в) філософсько-етичні дебати (Л.Бруні, П.Браччоліні, Л.Валла та ін.).
З. Етична позиція Лоренцо Валли у діалозі "Об истинном и ложном благе". Співвідношення поглядів стоїка, епікурейця та християнина доби Відродження на:
а) розуміння блага;
б) природу задоволення;
в) принцип шляхетної насолоди.

Література
" Данте Алигьери. Божественная комедия. - М., 1967.
" Данте Алигьери. Малые произведения. - М., 1968.
" Лоренцо Валла. Об истинном и ложном благе // Об истинном и ложном благе. О свободе воли. - М., 1989. - С.65-266.
" Лоренцо Валла. О свободе воли //Там само. - С.267-290.
" Лоренцо Валла. Похвальное слово святому Фоме Аквинскому // Там само. - С.376-385.
" Петрарка Франческо. Письмо к потомкам // Избранное. - М., 1974. - С.9-24.
" Петрарка Франческо. Моя тайна, или книга бесед о презрении к миру // Там само. - С.25-218.
" Петрарка Франческо. Эстетические фрагменты. - М., 1982.
" Антология мировой философии: В 4-х т. - М., 1970. - Т.2. - С.77-85.
" Итальянские гуманисты о церкви и религии. - М., 1963. - С.100-216.
" Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV век). - М., 1985.
" Эстетика Ренессанса. Антология: В 2-х т. - М., 1981.

Х Х Х
" Алєксандрова О.В. Філософія Середніх віків та доби Відродження. _ К., ПАРАПАН. 2002. - С.143-158.
" Баткин Л.М. Данте и его время. - М., 1965.
" Баткин Л.М. Итальянское возрождение в поисках индивидуальности. - М., 1989. - С.3-19.
" Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. - М., 1978.
" Бердяев Н.А. Смысл истории. - Париж, 1969. - С.68-226.
" Бибихин В.В. Слово Петрарки // Петрарка Франческо. Эстетические фрагменты. - М., 1982. - С.3-37.
" Ванеев А.А. Два года в Абези. В память о Л.П.Карсавине. - Брюссель, 1990.
" Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. - М., 1980.
" Горфункель А.К. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. - М., 1977. - С.17-169.
" Горфункель А.К. Философия эпохи Возрождения. - М., 1980. - С.15-51.
" Из истории культуры средних веков и Возрождения. - М., 1976. - С.65-91, 175-221, 245-276.
" Неретина С.С. Абеляр и Петрарка: пути самопознания личности // Вопр. философии. - 1992. -№З. - С.134-160.
" Ревякина Н.В. Творческий путь Лоренцо Валлы и его философское наследие // Лоренцо Валла. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. - М., 1989. - С.5-64.
" Резвицкий И.И. Философские основы теории индивидуальности. - Л., 1973. - С.29-33.
" Кузнецов Б Г. Идеи и образы Возрождения. - М., 1980.
" Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. - М., 1998.
" Рассел Б.История западной философии: В 2-х т. - М., 1993.
" Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.2. Средневековье. - СПб. - 1994. - С.237-249.
" Соколов В.В. Очерки философии эпохи Возрождения. - М., 1962.
" Хоментовская А.И. Лоренцо Валла - великий итальянский гуманист. - М.-Л., 1964.

Тема 9. НЕОПЛАТОНІЗМ ФІЛОСОФІЇ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ.
А
1. Платонічний духовний клімат ренессансної філософії.
2.Теоретичні погляди Ніколи Кузанського - довершений здобуток філософської думки Відродження. Роздуми про:
а) співвідношення Бога і Світу;
б) можливості процесу пізнання;
в) діалектику;
г) богоподібність людини.
Б
1. Платонівська академія у Флоренції. Філософія Марселіо Фічино і Джованні Піко делла Мірандола.
2. Містичний пантеїзм Якоба Бьоме. Теософія і діалектика:
а) вчення про Бога;
б) космологія;
в) антропологія.

Література
" Бёме Я. Аврора, или Утренняя Заря в восхождении. - М., 1990.
" Николай Кузанский. Об ученом незнании // Сочинения в 2-х т. - М., 1979. - Т.1. - С.47-184.
" Николай Кузанский. Малые произведения 1445-1447 гг. // Там само. - С.281-358.
" Николай Кузанский. Апология ученого незнання // Сочинения. - М., 1980. - Т.2. - С.5-32.
" Николай Кузанский. О видении Бога // Там само. - С.33-94.
" Николай Кузанский. О неином //Там само. - С.183-248.
" Николай Кузанский. О вершине созерцания // Там само. - С.417-432.
" Антология мировой философии: В 4-х т. - М., 1970. - Т.2. - С.53-77.

Х Х Х
" Алєксандрова О.В. Філософія Середніх віків та доби Відродження. - К., ПАРАПАН. 2002. - С.137-143.
" Библер В.С. Мышление как творчество. - М., 1975.
" Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. - М., 1986.
" Горфункель А.X. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. - М., 1977. - С.205-265.
" Горфункель А.X. Философия эпохи Возрождения. - М., 1980. - С.52-99.
" История диалектики ХІV-ХVІІІ вв. - М., 1974. - С.35-62.
" Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. - М., 1997. - С.379-391.
" Кузнецов Б.Г. Идеи и образы Возрождения. - М., 1979. - С.55-161.
" Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. Исторический смысл Возрождения. - М., 1998.
" Рассел Б. История западной философии: В 2-х т. - М., 1993.
" Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.2. Средневековье. - СПб., 1994. - С.249-273.
" Соколов В.В. Очерки философии эпохи Возрождения. - М., 1962.
" Тажуризина 3.А. Философия Николая Кузанского. - М., 1972.
" Тажуризина 3.А. Николай из Кузы // Николай Кузанский. Сочинения: В 2-х т. - М., 1979. - Т.1. - С.5-46.
" Штайнер Р. Мистика на заре духовной жизни нового времени и ее отношение к современным мировоззрениям. - Ереван, 1993.

Тема 10. НАТУРАЛІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ.
1. Натурфілософія як визначальний напрямок теоретичної думки пізнього Відродження.
2. Філософія природи Бернардіно Телезіо: матерія, простір і час, саморух, життя і свідомість.
3. Філософський панентеїзм Джордано Бруно, та його теоретичні витоки. Основні риси світогляду:
а) вчення про Єдине;
б) онтологічна концепція: атомізм, монади, простір, час;
в) діалектика;
г) мета і принципи людського пізнання;
д) нескінченний Всесвіт, та ідеї нової космології.
4. Філософська антропологія Мішеля Монтеня:
а) спосіб філософування;
б) роздуми про людину.

Література
" Бруно Джордано. Диалоги. - М., 1949.
" Бруно Джордано. О героическом энтузиазме. - М., 1953.
" Джордано Бруно Светильник тридцати статуй // Философ. науки. - 1976. - №З.
" Монтень Мишель. Опыты. Избранные произведения: В 3-х тт. - М., 1992.
" Антология мировой философии: В 4-х т. - М., 1970. - Т.2. - С.122-129, 137-141, 154-176.

Х Х Х
" Алєксандрова О.В. Філософія Середніх віків та доби Відродження. - К., 2002. - С.158-166.
" Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. - М., 1986.
" Горфункель А.Х. Джордано Бруно. - М., 1973.
" Горфункель А.Х. Гуманизм и натурфилософия эпохи Возрождения. - М., 1977.
" Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. - М., 1980. - С.201-300.
" Гусев В.І. Курс лекцій з істориї діалектики ХІV-ХVІІІ вв. - М., 1974. - С.64-77.
" Кузнецов Б.Г. Джордано Бруно и генезис классической науки. - М., 1970.
" Кузнецов Б.Г. Идеи и образы Возрождения. - М., 1979.
" Кун Т. Структура научных революций. - М., 1977.
" Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. - М., 1991. - С.251-302.
" Рассел Б. История западной философии: В 2-х т. - М., 1993.
" Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.2. Средневековье. - СПб., 1994. - С.282-286.
" Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.3. Новое время. - СПб., 1996. - С.3-42.
" Соколов В.В. Очерки философии эпохи Возрождения. - М., 1962.
" Штёкль А. Джордано Бруно. - М., 1964.

Тема 11. ПРОБЛЕМИ РЕЛІГІЇ ТА ПОЛІТИКИ.
1. Гуманізм і релігія:
а) гуманістична концепція християнської філософії Еразма Роттердамського;
б) гуманізм і реформація у теологічній спадщині Мартіна Лютера.
2. Політична філософія Нікколо Макіавеллі.
3. Соціальні утопії доби Відродження. Томас Мор і Томмазо Кампанелла.

Література
" Еразм Роттердамський. Похвала Глупоті. - К., 1979.
" Кампанелла Томмазо. Город Солнца // Утопический роман ХVІ-ХVІІ веков. - М., 1971. - С.143-191.
" Макьявелли Никколо. История Флоренции. - М., 1987.
" Макиавелли Никколо. Государь. - М., 1989.
" Мор Томас. Утопия // Утопический роман ХVІ-ХVІІ веков. - М., 1971. - С.41-141.
" Мор Т., Кампанелла Т. Утопія. Місто Сонця. - Київ., 1988.
" Эразм Роттердамский. Похвала глупости. - М., 1960.
" Эразм Роттердамский. Философские произведения. - М., 1986.
" Лютер М. О рабстве воли (Приложения) // Эразм Роттердамский.Философские призведения. - М., 1986. - С.290-545.
" Томас Мор. Утопія. Томмазо Кампанелла. Місто Сонця. - К., 1988.
" Антология мировой философии: В 4-х т. - М., 1970. - Т.2. - С.92-112, 112-117, 180-192.

Х Х Х
" Баткин Л.М. Ренессанс и утопия // Из истории культуры средних веков и Возрождения. - М., 1976. - С.222-244.
" Горфункель А.X. Томмазо Кампанелла. - М., 1969.
" Горфункель А.X. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. - М., 1977.
" Горфункель А.X. Философия эпохи Возрождения. - М., 1980. - С.123-159, 321-329.
" Осиновский И.Н. Томас Мор. - М., 1974.
" Осиновский И.Н. Томас Мор: утопический коммунизм, гуманизм, Реформация. - М., 1978.
" Рассел Б. История западной философии: В 2-х т. - М., 1993.
" Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - Т.2. Средневковье. - СПб., 1994. - С.287-322.
" Ревуненкова Н.В. Ренессансное свободомыслие и идеология реформации. - М., 1988.
" Рутенбург В.И. Титаны Возрождения. - Л., 1978.
" Смирин М.М. Эразм Роттердамский и реформационное движение в Германии. - М., 1978.
" Соколов В.В. Очерки философии эпохи Возрождения. - М., 1962. 

 

 на головну

DaymoS design factory & Dmitry Tovmash