Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

НАПРЯМ "ФІЛОСОФІЯ"
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ФІЛОСОФІЯ"

ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ ХVІ - ХVІІІ ст.

Упорядники:
к-т філос. н., Кириченко М.С.,
к-т філос. н., доц. Кононенко Т.П.,

Тема 1. ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ НОВОГО ЧАСУ.
Місце філософії Нового часу в поступі європейської філософії. Принципи означення та основний зміст. Тематична відмінність нової філософії від попередніх зразків. Зміна світоглядної парадигми. Зміст понять "нова філософія" та "модерна філософія".

Література
1. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст. - Київ, 1994.
2. Кузнецов В.Н., Мееровский Б.В., Грязнов А.Ф. Западноевропейская философия XVIII в. - М., 1986.
3. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII в. - М., 1974.
4. Рассел Б. Історія західної філософії. - К., 1995.
5. Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії: Від Декарта до Вітгенштайна. - Київ, "Основи", 1998.
6. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. - М., 1984.
7. Coplston Fr. A history of philosophy.: Vol.5. - New York, 1994.

Тема 2. ФОРМУВАННЯ ОСНОВ НОВОЇ ФІЛОСОФІЇ У ТВОРЧОСТІ Ф. БЕКОНА (1561-1626).
Емпіричні та матеріалістичні чинники у філософії Ф.Бекона (Francis Bacon, 1561-1626). Обгрунтування експериментального ставлення до дійсності (природи). Класифікація людських пізнань. Співвідношення душі та розуму. "Ідоли" розуму. Досвідно-експериментальний метод пізнання. Індукція та її роль у науковому пізнанні.

Література
1. Антология мировой философии: В 4-х т. - Т.2. - М., 1970.
2. Бэкон Ф. Соч.: В 2-х т. - М., 1971 - Т.1, 1972 - Т.2.

Х Х Х
3. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст. - Київ, 1994.
4. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII в. - М., 1974.
5. Рассел Б. Історія західної філософії. - К., 1995.
6. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. - М., 1984.
7. Coplston Fr. A history of philosophy.: Vol.5. - New York., 1994.

Тема 3. Р. ДЕКАРТ (1596-1650) ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИК НОВОЇ ФІЛОСОФІЇ.
Співвідношення науки та філософії у творчості Р.Декарта (Rene Descartes, 1596-1650). Основи раціоналістичної методології. Дедуктивний метод. Метафізика Р.Декарта. Принциповий дуалізм. Роль душі у процесі пізнання. Психофізична проблема. Фізика та космологія. Вплив філософії Р.Декарта на подальший розвиток філософії.

Література
1. Декарт Р. Метафізичні розмисли / Пер. з фр. З. Борисюк та О. Жупанського. - К.: Юніверс, 2000. - 304 с.
2. Декарт Р. Міркування про метод, щоб правильно спрямовувати свій розум і відшуковувати істину в науках / Пер. з фр. В. Адрушка і С. Гатальської. - К.: Тандем, 2001. - 104 с.
3. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст. - Київ, 1994.
4. Декарт Р. Соч.: В 2-х т. - М.., 1989 - Т.1, 1994 - Т.2.
5. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII в. - М.., 1974.
6. Рассел Б. Історія західної філософії. - К., 1995.
7. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. - М., 1984.

Тема 4. КАРТЕЗІАНСЬКА ФІЛОСОФІЯ. НЕГАТИВНА РЕАКЦІЯ НА ФІЛОСОФІЮ Р.ДЕКАРТА.
Картезіанство. У Голландії: Анрі Реньє (Henri Regnier, 1593-1639), Анрі Ле Руа (Henri Le Roy чи Henricus Regius, 1598-1679), Йєн де Рей (Jean de Raey), Адріан Хереборд (Adrian Heereboord), Крістофер Віттіх (Christopher Wittich, 1625-1687).
Представництво картезіанства в Німеччині: Йон (Джона) Клауберг (John Clauberg, 1622-1665), Балтасар Беккер (Balthasar Bekker, 1634-1698).
Представництво картезіанства в Англії: Антоні Легранд (Anthony Legrand чи Antoine Le Grand).
Італійське картезіанство: Мікел Анжело Фарделла (Michel Angelo Fardella, 1650-1718), Кардінал Жерділ (Cardinal Gerdil, 1718-1802).
Французьке картезіанство: П'єр-С. Регі (Pierre-Sylvain Regis, 1632-1707), Жак Ро (Jacques Rohault, 1620-1675), Луї де ла Форж (Louis de la Forge), Жеро де Кордемо (Geraud de Cordemoy, 1620-1684), Блез Паскаль (Blaise Pascal, 1623-1662), Антоні Арно (Antoine Arnauld, 1612-1694), П'єра Ніколь (Pierre Nicole, 1625-1695).
Матеріалістичний напрямок у розвитку основоположень філософії Р.Декарта.
Логіка та лінгвістика "Пор-Рояля".
П.Гассенді (1592-1655) як критик раціоналізму та метафізики Р.Декарта.
Релігійна філософія Б.Паскаля (1623-1662). Розрізнення наукового знання та віри. Проблема людини. Паскалівський песимізм.
Обгрунтування антикартезіанства у творчості Дж.Віко (1668-1744). Розвиток методології історичного пізнання. Дійсність історії та її осмислення.
Оказіоналізм. - Арнольд Гейлінкс (Arnold Geulincx, 1624-1669) та Н. Мальбранш (Nicolas Malebranche, 1638-1715). Розвиток теорії оказіоналізму: Луї де ла Форж (Louis de la Forge), Жеро де Корденуа (Geraud de Cordemoy, 1620-1684), Йон (Джон) Клауберг (John Clauberg, 1622-1665).
Філософія Н.Мальбранша (1638-1715). Проблема співвідношення душі та тіла. Проблема істини.

Література
1. Джамбаттиста Вико. Основания новой науки об общей природе наций. - М.- К., 1994.
2. Паскаль Б. Мысли // Библиотека всемирной литературы. - М., 1974. - Т.42.

Х Х Х
3. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст. - Київ, 1994.
4. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII в. - М., 1974.
5. Рассел Б. Історія західної філософії. - К., 1995.
6. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. - М., 1984.
7. Стрельцова Г.Я. Блез Паскаль. - М., 1975.
8. Стрельцова Г.Я. Паскаль и европейская культура. - М., 1994.

Тема 5. МЕТАФІЗИЧНІ ПОБУДОВИ Б.СПІНОЗИ (1632-1677) ТА Г.ЛЕЙБНІЦА (1646-1716).
Вчення Б.Спінози (Spinoza Benedict, de Spinoza, Despinoza, 1632-1677) про єдину субстанцію. Пантеїстична основа вчення про природу. Детермінізм. Проблема свободи. Особливості раціоналістичного методу. Теорія пізнання та види знань. Роль аффектів. Етика. Богословсько-політичні та політичні вчення.
Співвідношення метафізики та науки у філософії Г.Лейбніца(Leibniz Gottfried Wilhelm, 1646-1716). Нове обгрунтування поняття "субстанційна форма". "Монадологія" Г.Лейбніца як завершальний етап у розвитку вчення. Закони та принципи монадології. Принцип заздалегідь встановленої гармонії. Теорія пізнання та раціоналістична методологія. Основні закони необхідності у логіці. "Істини розуму" та "істини факту". Проблема вроджених схильностей.

Література
1. Лейбниц Г. Соч.: В 4-х т. - М., 1982,1983,1984,1989.
2. Б.Спіноза Теологічно-політичний трактат / Пер. з лат. та вст. слово В. Литвинова. - К., "Основи", 2003.
3. Спиноза Б. Об усовершенствовании разума. - М.-Харьков, 1998.
4. Спиноза Б. Этика // Избр. произв.: В 2-х т. - Т.2. - М., 1957.

Х Х Х
1. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст. - Київ, 1994.
2. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII в. - М., 1974.
3. Рассел Б. Історія західної філософії. - К., 1995.
4. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. - М., 1984.
5. В.І.Чучмарьов Спіноза як матеріяліст. До переоцінки ідеалістичної традиції /Червоний шлях: громадсько-політичний і літературно-науковий місячник. - Харків. - 1925. - №1-2.

Тема 6. РОЗВИТОК ЕМПІРИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ.
Особливості емпіричної основи у філософії Т.Гоббса (Hobbes Thomas, 1588-1679). Р.Декарт та Т.Гоббс. Філософська трилогія Т.Гоббса. Логіка та лінгвістика. Політична філософія.
Структура та чинники досвіду у філософії Д.Локка (Locke John, 1632-1704). Концептуалізм Д. Локка. Критика теорій "вроджених ідей та моральних принципів". Вчення про ідеї. Пізнання, його значення та межі. Мораль, політика, право, педагогіка у філософії Д.Локка.
Вчення Дж.Берклі (Berkeley George, 1685-1753) про реальність. Критика ідеї матеріальної субстанції (імматеріалізм). Номіналізм. Проблема розрізнення первинних та вторинних якостей. "Еsse est реrсірі". Бог і закони природи.
Несубстанційні підстави філософії Д.Юма (Hume David, 1711-1776). Новий погляд на людську природу. Зміст досвіду. Враження та ідеї. Проблема причинності. Автономія моралі. Проблема віри. Скептичний парадокс Д. Юма.

Література
1. Гоббс Томас. Бегемот. - Київ, 1996.
2. Гоббс Т. Левіафан / Пер. з англ. - Р.Димерець, Н.Іванова, Є.Мірошниченко, В.Єрмоленко. - К.: Дух і Літера, 2000.
3. Гоббс Т. Левиафан // Избр.произв.: В 2-х т. - Т.2. - М., 1965.
4. Гоббс Т. Соч.: В 2-х т. - Т.1. - М., 1989.
5. Джон Локк. Розвідка про людське розуміння. У 4-х книгах. - "Акта", 2002.
6. Джон Лок. Два трактати про врядування. - Київ, "Основи", 2001.
7. Локк Д. Сочинения в 3-х т. - М., 1985,1985,1988.
8. Беркли Дж. Сочинения. - М., 1978.
9. Беркли Дж. Алкифрон. - СПб., 1996.
10. Г'юм Девід. Трактат про людську природу: Спроба запровадження експериментального методу міркувань про об'єкти моралі/ За ред. та з передм. Е.К.Мосснера; З англ. пер. П.Насада. - К.: Вид дім "Всесвіт", 2003.
11. Юм Д. Соч.: В 2-х т. - М., 1966.

Х Х Х
1. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст. - Київ, 1994.
2. Кузнецов В.Н., Мееровский Б.В., Грязнов А.Ф. Западноевропейская философия XVIII в. - М., 1986.
3. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII в. - М., 1974.
4. Рассел Б. Історія західної філософії. - К., 1995.
5. Себайн Джорж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки. - Київ, 1997.
6. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков. - М., 1984.
7. Coplston Fr. A history of philosophy.: Vol.5. - New York, 1994.

Тема 7. ФІЛОСОФІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА.
Англійське просвітництво: основні риси та напрямки.
Рання англійська філософія: Філіп Сідні (Sir Philip Sidney, 1554-1586) та Томас Мор (More Thomas, 1477-1535).
Кембріджскі платоніки: Бенжамін Вічкот (Whichcote Benjamin, 1609-1683), Джон Сміт (Smith John, 1616-1652), Ральф Кадворт (Cudworth Ralph, 1617-1688), Натанель Калвервел (Culverwel Nathaniel, 1618-1651), Петер Стеррі (Sterry Peter, 1613-1672), Генрі Мор (More Henry, 1614-1687), Річард Кумберленд (Cumberland Richard, 1632-1718).
Наукова світоглядна парадигма теорії Ісаака Ньютона (Newton, Sir Isaac, 1643-1727). Деїстична основа філософування. Етичне та моральнісні вчення - Антоні Ешлі Купер, граф Шефтсбері (Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper, 3rd Earl of, Baron Cooper of Pawlett, Baron Ashley of Wimborne St. Giles, 1671-1713), Бернард де Мандевіль (Bernard de Mandeville, 1670-1733), Френсіс Гатчесон (Hutcheson Francis, 1694-1746), Джозеф Батлера (Butler Joseph, 1692-1752), Адам Сміт (Smith Adam, 1723-1790); натуралістичний чи матеріалістичний напрямок - Джон Толанд (Toland John, 1670-1722), Антоні Коллінз (Collins Anthony, 1676-1729), Девід Гартлі (Hartley David, 1705-1757), Джозеф Прістлі (Priestley Joseph, 1733-1804); деїстичний - Едвард Герберт (Lord Herbert of Cherbury, Herbert Edward, 1583-1648), Семюел Кларк (Clarke Samuel, 1675-1729); реакція на емпіризм Д.Юма - "Шотландська школа "common sense", Томас Рід (Reid Thomas, 1710-1796), Річард Прайс (Price Richard, 1723-1791).

Просвітництво у Франції.
Сенсуалістичні та матеріалістичні системи філософії. Попередники доби просвітництва у Франції: П.Бейль (Bayle Pierre, 1647-1706), Ж.Мель'є (Meslier Jean, 1664-1729). Особливості філософського вчення Вольтера (Francois Marie Arouet, 1694-1778). Соціальна теорія Жан-Жака Руссо (Rousseau Jean Jacques, 1712-1778). Сенсуалістична філософська система Е.Конділь'яка (Etienne Bonnot de Condillac, 1714-1780).
Матеріалістичні системи Ж.Ламетрі (Julien Offray de La Mettrie, 1709-1751), Д.Дідро (Denis Diderot, 1713-1784), К.Гельвеція (Claude Adrien Helvetius, 1717-1783), П.Гольбаха (Baron Paul von Holbach, d'Holbach, 1723-1789), П.Кабаніса (Pierre Jean Georges Cabanis, 1757-1808).
Еволюційні теорії у французькому просвітництві: Д.Дідро (Denis Diderot, 1713-1784), Де Ла Меттрі (Julien Offray de La Mettrie, 1709-1751), К.А.Гельвецій (Claude Adrien Helvetius, 1715-1771), П.Гольбах (Baron Paul von Holbach, d'Holbach, 1723-1789), Де Мельє (De Maillet, 1656-1738), Маупертіс (Pierre Louis Moreau de Maupertuis, 1698-1759), Де Бюффо (Georges-Louis Leclerc de Buffon, 1707-1788), Жан-Баптіст Робін (Jean-Baptiste Robinet, 1735-1820), Чарлз Бонне (Сharles Bonnet, 1720-1793), Пітер Паллас (Peter Simon Pallas, 1741-1811).

Просвітницькі тенденції в Німеччині.
"Енциклопедія знання" X.Вольфа (Wolff, 1679-1757). Естетична концепція О.Баумгартена (Baumgarten, 1714-1762). М.Мендельсон (Mendelssohn, 1729-1786) і теорія соціально-релігійної терпимості. Літературно-суспільний рух.

Література
1. Английские материалисты XVIII в. Собр. соч.: В 3-х т. - М., 1967, 1968.
2. Вольтер. Философские сочинения. - М., 1988.
3. Гельвецій К.А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. - К., 1994.
4. Ж.-Ж. Руссо. Про суспільну угоду, або про принципи політичного права. - "Port-Royal", 2001.
5. Руссо Ж.-Ж. Трактаты. - М., 1969.
6. Смит Адам. Теория нравственных чувств. - М., 1997.

Х Х Х
1. Быховский Б.Э. Гассенди. - М., 1974.
2. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст. - К., 1994.
3. Длугач Т.Б. Дени Дидро. - М., 1986.
4. Коломиец Т.А. Концепция человека во французском материализме XVIII века. - К., 1978.
5. Кондильяк Э. Соч.: В 3-х т. - М., 1980, 1982.
6. Кочарян М.Т. Поль Гольбах. - М., 1978.
7. Кузнецов В.Н. Французский материализм XVIII века. - М., 1981.
8. Кузнецов В.Н., Мееровский Б.В., Грязнов А.Ф. Западноевропейская философия XVIII в. - М.., 1986.
9. Рассел Б. Історія західної філософії. - К., 1995.
10. Себайн Джорж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки. - Київ, 1997. - C.407-549.
11. Сиволап И.И. Социальные идеи Вольтера. - М., 1978.
12. Субботин А.Л. Мандевиль. - М., 1986.


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. ФІЛОСОФІЯ Ф.БЕКОНА.
1. Проблема експериментального ставлення до природи. Філософія як наука.
2. Беконівська класифікація людських пізнань.
3. Визначення Ф.Беконом істинного шляху наукового пізнання.
4. Вчення про ідоли людського розуму.
5. Індуктивний метод дослідження та його особливості.
6. Філософія природи Ф. Бекона.

Література
" Антология мировой философии: В 4-х т. - М., 1970. - Т.2. - С.193-221.
" Бэкон Ф. Великое восстановление наук // Соч.: В 2-х т. - М., 1971. - Т.1. - С.63-83.
" Бэкон Ф. Новый органон // Соч.: В 2-х т. - М., 1972. - Т.2.
" Бэкон Ф. О началах и истоках // Соч.: В 2-х т. - М., 1972. - Т.2. - С.297-347.

" Х Х Х
" Михаленко Ю.П. Бэкон и его учение. - М., 1975. - С.99-250.
" Субботин А.Л. Фрэнсис Бэкон. - М., 1974.

Тема 2. ФІЛОСОФІЯ Р. ДЕКАРТА.
1. Основний принцип філософії Р.Декарта. Раціоналістичне підгрунтя співвідношення філософії та науки.
2. Принцип універсального сумніву та його методологічне значення.
3. Медитативні основи істини як очевидності.
4. Гносеологічне значення ідеї Бога. Теорія вроджених ідей.
5. Розробка раціоналістичної методології. Вчення про метод. Роль дедукції.
6. Метафізика Р.Декарта. Співвідношення духовної та тілесної субстанцій.
7. Структура духовної субстанції. Розум та воля.
8. Вчення Р.Декарта про тілесну субстанцію. Механіцизм взаємодій в природі.
9. Вчення про людину. Психофізична проблема.
10. Пристрасті душі та свобода волі.

Література
" Декарт Р. Метафізичні розмисли / Пер. з фр. З. Борисюк та О. Жупанського. - К.: Юніверс, 2000. - 304 с.
" Декарт Р. Міркування про метод, щоб правильно спрямовувати свій розум і відшуковувати істину в науках / Пер. з фр. В. Адрушка і С. Гатальської. - К.: Тандем, 2001. - 104 с.
" Антология мировой философии: В 4-х т. - М., 1970. - Т. 2. - С.232-292.
" Декарт Р. Правила для руководства ума // Соч.: В 2-х т. - М., 1989. - Т.1. - С.78-91.
" Декарт Р. Рассуждения о методе // Соч.: В 2-х т. - М., 1989. - Т.1. - С.250-296.
" Декарт Р. Первоначала философии // Соч.: В 2-х т. - М., 1989. - Т.1. - С.301-347.
" Декарт Р. Метафизические размышления // Избранные произв. - М., 1950. - С.314-380.

Х Х Х
" Асмус В.Ф. Диалектика в системе Декарта // Асмус В.Ф. Избр.филос.труды. - М., 1971.
" Кузнецов Б.Г. Разум и бытие. - М., 1972. - С.106-131
" Кузнецов Б.Г. История философии для физиков и математиков. - М., 1974. - С.204-226
" Маковельский А.О. История логики. - М., 1967. - С.320-384.
" Матвиевская Г.П. Рене Декарт. - М., 1976.
" Хома О. Проблема очевидності в картезіанстві // Вимога раціональності. Спадщина Рене Декарта у світі сучасної культури. - Київ, Український філософський фонд, 1996. - С.33-37.
" Райл Гилберт. Понятие сознания. - М., 2000. - С.21-34.

Тема 3. ФІЛОСОФІЯ Б.СПІНОЗИ.
1. Вчення Б.Спінози про єдину субстанцію,
атрибути та модуси.
2. Особливості пантеїзму Б.Спінози.
3. Детермінізм Б.Спінози. Визначення свободи.
4. Вчення Б.Спінози про сутність людини. Психофізична проблема.
5. Дедуктивно-геометричний метод пізнання. Види знань.
6. Етика Б.Спінози.

Література
" Б.Спіноза Теологічно-політичний трактат / Пер. з лат. та вст. слово В. Литвинова. - К., "Основи", 2003.
" Антология мировой философии: В 4-х т. - М., 1970. - Т.2.
" Спиноза Б. Этика // Избр.произв.: В 2-х т. - М., 1957. - Т.1. - С.359-618.
" Спиноза Б. Трактат об усовершенствовании разума // Избр.произв.: В 2-х т. - М., 1957. - Т.1. - С.317-358.
" Спиноза Б. Богословско-политический трактат. // Спиноза Б. Об
" Спиноза Б Политический трактат. // Спиноза Б. Об усовершенствовании разума. - М. - Харьков, 1998.

Х Х Х
" Виндельбанд В. Памяти Спинозы. // Виндельбанд В. Избранное. Дух и история. - М., 1995. - С.80-97.
" Коников И.А. Материализм Спинозы. - М., 1971.
" Кузнецов Б.Г. Разум и бытие. - М., 1972. - С.131-161
" Кузнецов Б.Г. История философии для физиков и математиков. - М., 1974. - С.226-246.
" Соколов В.В. Мировоззрение Бенедикта Спинозы // Спиноза Б. Избр.произв.: В 2-х т. - М., 1957. - Т.1. - С.5-66.
" Соколов В.В. Спиноза. - М., 1973.


Тема 4. ФІЛОСОФІЯ Т.ГОББСА.
1. Онтологія Т.Гоббса. Вчення про тіло.
2. Сенсуалістична основа теорії пізнання.
3. Лінгвістичні чинники пізнавальної діяльності людини. Специфіка філософських узагальнень. Номіналізм.
4. Теорія моралі Т.Гоббса.
5. Політична філософія Т.Гоббса.

Література
" Гоббс Томас. Бегемот. - Київ, 1996.
" Гоббс Т. Левіафан / Пер. з англ. - Р.Димерець, Н.Іванова, Є.Мірошниченко, В.Єрмоленко. - К.: Дух і Літера, 2000.
" Антология мировой философии.: В 4-х т. - М., 1970. - Т.2.
" Гоббс Т. Левиафан // Избр.произв.: В 2-х т. - М., 1965. - Т.2.
" Гоббс Томас. Бегемот. - Київ, 1996.

Х Х Х
" Білас Л. "Бегемот" Т. Гоббса на тлі його інтелектуальної біографії // Томас Гоббс. Бегемот. - Київ, 1996. - С.III-ХСІІ.
" Вейцман Е.М. Социологическая доктрина Томаса Гоббса // Гоббс Т. Избр. произв.: В 2-х т. - М., 1964. - Т.2. - С.5-45.
" Мееровский Б. В. Гоббс. - М., 1975.
" Cебайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки. - К., 1997. - С.407-425.
" Соколов В.В. Бытие, познание, человек и общество в философской доктрине Томаса Гоббса // Гоббс Т. Соч.: В 2-х т. - М., 1989. - Т.1. - С.3-66.

Тема 5. ФІЛОСОФІЯ Г.ЛЕЙБНІЦА.
1. Поняття "субстанційна форма" у філософії Г.Лейбніца.
2. "Монадологія" Г.Лейбніца.
3. Принципи та закони монадологічного вчення Г.Лейбніца.
4. Детермінізм. Проблема свободи та необхідності у філософії Г.Лейбніца.
5. Особливості методології пізнання Г.Лейбніца. Види знань.
6. Вчення про істину: "істини розуму" та "істини факту".
Література
" Антология мировой философии.: В 4-х т. - М., 1970. - Т.2.
" Лейбниц Г. Письмо к Якоб Томазию о возможности примирить Аристотеля с новой философией // Соч.: В 4-х т. - М., 1982. - Т.1. - С.85-103.
" Лейбниц Г. Монадология // Соч.: В 4-х т. - М., 1982. - Т.1. - С.413-430.
" Лейбниц Г. Начала природы и благодати, основанные на разуме // Соч.: В 4-х т. - М., 1982. - Т.1. - С.404-412.
" Лейбниц Г. Ответ на размышления... г-на Бейля о системе предустановленной гармонии // Соч.: В 4-х т. - М., 1982. - Т.1. - С.326-345.
" Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разумении // Соч.: В 4-х т. - М., 1983. - Т.2. - С.47-270, 363-525.

Х Х Х
" Кузнецов Б.Г. История философии для физиков и математиков. - М., 1974. - С.246-267
" Маковельский А.О. История логики. - М.,1967. - С.320-384.
" Майоров Г.Г. Теоретическая философия Готфрида В. Лейбница. - М., 1973.
" Нарский И.С. Готфрид Лейбниц. - М., 1972.

Тема 6. ФІЛОСОФІЯ Д.ЛОККА.
1. Онтологічна концепція Д.Локка. Вчення про матеріальну субстанцію та його суперечності.
2. Структура досвіду.
3. Гносеологія (епістемологія) Д.Локка:
а) критика вчень та теорій про вроджені ідеї (принципи);
б) концепція простих та складних ідей;
в) рефлективна функція свідомості;
г) концепція простих та змішаних модусів;
д) нечіткі ідеї;
е) асоціація ідей.
4. Значення мови для здійснення процесів добування знання.
5. Соціальна філософія Д.Локка.
6. Питання історичного пізнання у філософії Д.Локка.

Література
" Джон Локк. Розвідка про людське розуміння. У 4-х книгах. - "Акта", 2002.
" Джон Лок. Два трактати про врядування. - Київ, "Основи", 2001.
" Локк Д. Опыт о человеческом разумении // Соч.: В 3-х т. - М., 1985. - Т.1. - Кн.1-3.
" Локк Д. Опыт о человеческом разумении // Соч.: В 3-х т. - М.,1985. - Т.2. - Кн.4.
" Локк Д. Два трактата о правлении // Соч.: В 3-х т. - М., 1988. - Т.3. - С.140-384.
" Лейбниц Г. Размышления об "Опыте о человеческом разумении" г-на Локка // Соч.: В 4-х т. - М., 1983. - Т.2. - С.546-578.
" Лейбниц Г. Переписка Лейбница и Д.Мешем // Соч.: В 4-х т. - М.,1983. - Т.2. - С.578-611.

Х Х Х
" Заиченко Г.А. Джон Локк. - М.,1973.
" Нарский И.С. Джон Локк и его теоретическая система // В кн.: Локк Д. Соч.: В 3-х т. - М., 1985. - Т.1. - С.З-78.
" Cебайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки. - К., 1997. - С.460-481.
" Coplston Fr. A history of philosophy.: Vol.5. - New York, 1994.

Тема 7. ФІЛОСОФІЯ ДЖ. БЕРКЛІ.
1. Значення "нової теорії зору" для розвитку основоположень емпіричної методології.
2. Номіналізм Дж.Берклі. Проблема абстрагування.
3. Імматеріалізм Дж.Берклі.
4. Значення Бога у філософії Дж.Берклі.

Література
" Беркли Дж. Опыт новой теории зрения // Соч. - М., 1978. - С.49-137.
" Беркли Дж. Трактат о принципах человеческого знания // Соч. - М., 1978. - С.149-249.
" Беркли Дж. Три разговора между Гиласом и Филонусом // Соч. - М., 1978. - С.249-361.
" Беркли Дж. Алкифрон. - СПб., 1996.

Х Х Х
" Блонский П.П. Проблема реальности у Беркли. - Киев, 1908.
" Быховский Б.Э. Беркли. - М., 1970.
" Coplston Fr. A history of philosophy.: Vol.5. - New York.., 1994.

Тема 8. ФІЛОСОФІЯ Д.ЮМА.
1. Позасубстанційні основи філософії.
2. Структура досвіду.
3. Теорія пізнання Д.Юма.
4. Вчення про аффекти. Аффекти та емоції.
5. Вчення про мораль.
6. Соціальна філософія.

Література
" Г'юм Девід. Трактат про людську природу: Спроба запровадження експериментального методу міркувань про об'єкти моралі/ За ред. та з передм. Е.К.Мосснера; З англ. пер. П.Насада. - К.: Вид дім "Всесвіт", 2003.
" Юм Д. Трактат о человеческой природе // Соч.: В 2-х т. - М., 1966. - Т.1. - С.77-284, 401-419, 539-592, 601-619.
" Юм Д. Исследование о человеческом познании // Соч.: В 2-х т. - М.,1966. - Т.2. - С.5-152.

Х Х Х
" Абрамов М.А. Секрет философа Давида Юма, Эсквайра // Д.Юм. Трактат о человеческой природе: В 2-х кн. - М., 1995. - Кн.1. - С.5-33.
" Абрамов М.А. Разработка проблем этики в философии шотландского Просвещения (Ф.Хатчесон, Д.Юм и религиозная санкция морали) // Общественная мысль. Исследования и публикации. - М., 1989. - Вып. 1. - С.139-153.
" Грязнов А.Ф. Философия Шотландской школы. - М., 1979.
" Нарский И.С. Юм. - М., 1967.
" Cебайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки. - К., 1997, С.529-549.
" Coplston Fr. A history of philosophy.: Vol.5. - New York., 1994.
" Pears David. Hume's system. - New York, 1990.
" Strawson Galen. The secret connection. - New York, 1989.


Тема 9. ФІЛОСОФІЯ Е.КОНДІЛЬ'ЯКА.
1. Переосмислення Е.Конділь'яком філософії Д.Локка.
2. Сенсуалізм Е.Конділь'яка.
3. Вчення Е.Конділь'яка про системи.

Література
" Кондильяк Э. Опыт о происхождении человеческих знаний // Соч.: В З-х т. - М., 1980. - Т.1. - С.65-305.
" Кондильяк Э. Трактат о системах // Соч.: В 3-х т. - М., 1982. - Т.2. - С.5-188.
" Кондильяк Э. Трактат об ощущениях // Соч.: В 3-х т. - М., 1982. - Т.2. - С.190-399.

Х Х Х
" Богуславский В. М. Кондильяк. - М., 1984.
" Семенов В.Г. Сенсуализм и эмоционально-чувственная культура человека // История философии и культура. - Киев, 1991. - С.116-144.

 

 

 

 на головну

DaymoS design factory & Dmitry Tovmash