Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ


НАПРЯМ "ФІЛОСОФІЯ"
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ФІЛОСОФІЯ"

НІМЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ

Упорядники:
к-т філос. н., ас. Бобошко Н.М
к-т філос. н., доц. Прокопов Д.Є.

ТЕМА. КЛАСИЧНА НІМЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ В СИСТЕМІ НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ НОВОГО ЧАСУ.
Поняття класичної філософії. Класична і посткласична філософія. Класична німецька філософія як завершення класичної філософії Нового часу. Головні надбання класичної німецької філософії.
Соціально-історичні корені класичної німецької філософії, відображення в ній соціального досвіду країн Західної Европи, економічного та політичного стану Німеччини.
Ідейні джерела класичної німецької філософії. Філософська революція в Німеччині як пряме продовження релігійної революції. Національна німецька філософська традиція (діалектична містика: М.Екхарт, Я.Беме; Н.Кузанський, Г.В.Лейбніц). Німецьке Просвітництво. Класична німецька література. Романтизм. Західноевропейський емпіризм і раціоналізм як теоретичні витоки.
Класична німецька філософія та сучасна світова філософська думка. Класична німецька філософія і вітчизняна філософська думка.

Література
" Волков Г.Н. Сова Минервы. - М., 1973.
" Гейне Г. К истории религии и философии в Германии // Соч.: В 10 т. - Т.6. - М., 1958. - С.13-139.
" Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. - М., 1986. - С.3-42, 302-304.
" Енгельс Ф. Людвіг Фейербах і кінець класичної німецької філософії // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. - Т.21. - С.269-317.
" Нарский И.С. Западноевропейская философия ХІХ века. - М., 1976. - С.3-14.
" Немецкая философия // Философская энциклопедия. - Т.4. - М., 1970. - С.23.
" Соловьев Э. Непобедимый еретик. Мартин Лютер и его время. - М., 1984.
" Шинкарук В.И., Булатов М.А. Социальные и теоретические предпосылки формирования философии Канта // Критические очерки по философии Канта. - Киев, 1975. - С.13-28.

Тема. ФІЛОСОФІЯ ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА.
Витоки німецької філософії доби просвітництва. Роль Германії в становленні європейського Просвітництва.
Г.В.Ляйбніц. Онтологічне вчення. Гносеологія і методологія. Проблема свободи. Теодицея.
Х.Вольф. Перша система філософії в Німеччині. Класифікація філософських наук. Основні принципи онтології. Етика.
Г.Е.Лессінг. Особливості німецького спінозизму. Ідея гуманності.
Й.Г.Гердер. Гуманність і природа. Пантеїстична філософія історії.
Й.В.Гете. Натуралістичний пантеїзм. Особистість і суспільство. Моральність і гармонія.
Фр.Шіллер. Історія і теорія культури. Гуманність та історія. Співвідношення мистецтва, науки та моральності.

Література
" Гердер Г. Идеи к философии истории человечества. - М., 1977. Лейбниц Г.В. Монадология // Соч.: B 4-х т. - Т.1. - М., 1982. - С.413-429.
" Лейбниц Г.В. Два отрывка о свободе // Там само. - С.307-317.
" Лейбниц Г.В. Новые опыты о человеческом понимании автора системы предустановленой гармонии // Соч.: В 4-х т. - Т.2. - М., 1983. - С.47-545.
" Лейбниц Г.В. Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла // Соч.: В 4-х т. - Т.4. - М., 1989. - С.49-401.
" Лессинг Г.Э. Фрагменты // Антология мировой философии. В 4-х т. - Т.3. - М., 1971. - С.49-54.
" Шиллер Фр. Письма об эстетическом воспитании человека // Соч.: В 7-и т. - Т.6. - М., 1957. - С.251-358.
" Эккерман Й.П. Разговоры с Гете. - М., 1981. - С.43-642.

Х Х Х
" Бур М., Иррлиц Г. Притязания разума. - М., 1978. - С.219-267.
" Гулыга А.В. Гердер. - М., 1975.
" Гулыга А.В. Гердер и его "Идеи к философии истории человечества" // Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. - М., 1977. - С.612-648.
" Жучков В.А. Немецкая философия раннего Просвещения (конец ХVII - первая четверть ХVІІІ в.). - М., 1989.
" Зиммель Г. Гете // Зиммель Г. Избранное. Т.1: Философия культуры. - М., 1996. - С.158-379.
" Майоров Г.Г. Теоретическая философия Готфрида В.Лейбница. - М., 1973.
" Михайлов А.В. Шиллер // Философская энциклопедия. - Т.5. - М., 1970. - С.508-510.
" Нарский И.С. Западноевропейская философия ХVІІ века. - М., 1974. - С.271-364.
" Свасьян К.А. Гете. - М., 1989.
" Соколов В.В. Европейская философия ХV - ХVII веков. - М., 1984.
" Соколов В.В. Философское значение "Теодицеи" Лейбница // Лейбниц Г.В. Соч.: В 4-х т. - Т.4. - М., 1989. - С.3-48.
" Соколов В.В. Философский синтез Готфрида Лейбница // Лейбниц Г.В. Соч.: В 4-х т. - Т.1. - М., 1982. - С.3-77.
" Фейербах Л. Изложение, развитие и критика философии Лейбница // Собр. произв.: В 3-х т. - Т.2. - М., 1974. - С.101-377.
" Фридлендер Г. Винкельман // Философская энциклопедия. - Т.1. - М., 1960. - С.260-261.
" Фридлендер Г. Лессинг // Философская энциклопедия. - Т.5. - М., 1964. - С.179-180.

ТЕМА. ФІЛОСОФСЬКЕ ВЧЕННЯ І.КАНТА.
Роль філософських поглядів Канта в становленні німецької філософії. Біографічно-психологічний аналіз особистості Канта. Два періоди у творчості Канта. Космогонічна гіпотеза. Ідея розвитку. Ідея існування "Великого Всесвіту". Гіпотеза про космічне значення приливного тертя. Перехід Канта на позиції "критичного ідеалізму". Головна проблема філософської системи Канта. Структура системи.
"Критика чистого розуму". Головне питання і структура. Вчення про простір і час. Природа математичного пізнання. "Загальна" і "трансцендентальна" логіка. Вчення про категорії. Вчення про "схематизм" як спроба вирішити проблему єдності чуттєвого і раціонального в пізнанні. Основоположення "чистого" природознавства. Трансцендентальна діалектика. Розсудок і розум. Вчення про ідеї. Явище і "річ у собі". Суперечливість кантівського розуміння "речі у собі". Критика кантівського агностицизму. Заблудження і раціональні моменти.
"Критика практичного розуму". Співвідношення теоретичного пізнання і морально-практичної діяльності. Етика Канта. Категоричний імператив як основний закон діяльності. Проблема свободи. Філософія релігії Канта. Філософія історії і соціально-політичні ідеї.
"Критика здібності судження". Пошуки форм поєднання теорії та практики. Естетика і теорія мистецтва.
Ідея історії філософії як науки, як "філософської археології".

Література
" Кант И. Всеобщая естественная история и теория неба // Соч.: В 6-ти т. - М., 1963. - Т.1. - С.117-262.
" Кант И. Новое освещение первых принципов метафизического познания // Соч.: В 6-ти т. - М., 1963. - Т.1. - С.265-314.
" Кант И. Критика чистого разума // Соч.: В 6-ти т. - М., 1964. - Т.3. - С.68-695.
" Кант И. Пролегомены // Соч.: В 6-ти т. - М., 1965. - Т.4. - Ч.1. - С.67-310.
" Кант И. Критика практического разума. Предисловие. Введение // Соч.: В 6-ти т. - М., 1965. - Т.4. - Ч.1. - С.311-328.
" Кант И. Первое введение в критику способности суждения // Соч.: В 6-ти т. - М., 1966. - Т.5. - С.99-160.
" Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Соч.: В 6-ти т. - М., 1966. - Т.6. - С.5-23.
" Кант И. Лекции по этике (1780-1782) // Этическая мысль. Научно-публицистические чтения. - М., 1988. - С.299-332.
" Кант И. Лекции по этике (1780-1782) // Этическая мысль. Научно-публицистические чтения. - М., 1990. - С.297-322.
" Кант И. К вечному миру // Соч.: В 6-ти т. - М., 1966. - Т.6. - С.257-309.
" Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Соч.: В 6-ти т. - М., 1966. - Т.6. - С.349-588.
" Кант И. Предполагаемое начало человеческой истории // Трактаты и письма. - М., 1980. - С.43-59.
" Кант И. Религия в пределах только разума // Трактаты и письма. - М., 1980. - С.78-115.
" Кант И. Из рукописного наследия. О философствующей истории философии // Вопросы теоретического наследия Иммануила Канта. - Калининград, 1979. - Вып. 4. - С.99-106.
" Кант - Герцу (21 февраля 1772г.) // И.Кант. Трактаты и письма. - М., 1980. - С.526-533.

Х Х Х
" Алексеев С.С. Самое святое, что есть у Бога на земле. Иммануил Кант и проблема права в современную эпоху. - М., 1998.
" Асмус В.Ф. Иммануил Кант. - М., 1973.
" Асмус В.Ф. Этика Канта // Кант И. Соч.: В 6-ти т. - М., 1975. - Т.4. - Ч.1. - С.5-65.
" Афанасьев М.Н. Эстетика Канта. - М., 1975.
" Бородай Ю.М. Воображение и теория познания. Критический очерк кантовского учения о продуктивной способности воображения. - М., 1966.
" Булатов М.А. Ленинский анализ немецкой классической философии. - Киев, 1974. - С.40-62.
" Виндельбанд В. От Канта до Ницше. - М., 1998. - С.5-180.
" Володин В.Н., Любутин К.Н., Нарский И.С. От "рассудка" к "разуму" (Кант, Гегель, Фейербах). - Екатеринбург, 1991.
" Геллер И.З. Личность и жизнь Канта (Опыт характеристики). - Петербург, 1923.
" Гринишин Д.М. Советское кантоведение сегодня: итоги, проблемы, перспективы // Вопросы теоретического наследия Иммануила Канта. - Калиниград, 1978. - Вып.3. - С.3-13.
" Гулыга А.В. Кант. - М., 1977.
" Гулыга А.В. Основная проблема философии Канта // Вопросы теоретического наследия Иммануила Канта. - Калининград, 1978. - Вып.3. - С.60-66.
" Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. - М., 1986. - С.43-120.
" Гулыга А.В. Кант сегодня // Кант И. Трактаты и письма. - М., 1980. - С.5-42.
" Зиммель Г. Кант. 16 лекций, прочитанных в Берлинском университете // Избранное. - Т.1. Философия культуры. - М., 1996. - С.7-157.
" История диалектики. Немецкая классическая философия. - М., 1978. - С.31-100.
" Калинников Л.А. Проблемы философии истории в системе Канта. - Л., 1978.
" Кассирер Э. Кант и проблема метафизики // Жизнь и учение Канта. - Санкт-Петербург, 1997. - С.377-404.
" Кассирер Э. Жизнь и учение Канта // Санкт-Петербург,1997. -
" С.7-376.
" Критические очерки по философии Канта. - Киев, 1975.
" Кушаков Ю.В. Кантовская идея истории философии как науки // Теоретическое наследие И.Канта в канун ХХІ века. - Караганда, 1994. - С.4-11.
" Кушаков Ю. Поняття "річ у собі" та деякі роздуми щодо кантівського агностицизму // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. - Філософія. Політологія. - 2004. - Вип. 68-69.
" Кушаков Ю. Система критичного ідеалізму Іммануїла Канта // Sententiae. - Вінниця VI - VII (2-3 / 2002). - с.98-146.
" Кушаков Ю. Філософія права Канта і сучасність // Філософська думка - 2004 - № 5.
" Кушаков Ю. Філософія релігії І.Канта // Київський університет як осередок національної духовності, науки, культури. Гуманітарні науки. Частина І. - Київ, 1999. - С.10-12.
" Нарский И.С. Западноевропейская философия ХIX века. - М., 1976. - С.15-176.
" Нарский И.С. Кант. - М., 1976.
" Соловьев Вл. Кант // Соловьев В.С. Соч.: В 2-х т. - М., 1988. - Т.1. - С.441-479.
" Тевзадзе Г. Иммануил Кант. - Тбилиси, 1979.
" Философия Канта и современность. - М., 1974.
" Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. - М., 1997.
" Шинкарук В.И. Теория познания, логика и диалектика И.Канта. - Киев, 1974.
" Шопенгауер А. Критика кантовской философии // Мир как воля и представление. - Минск, 1988. - С.705-888.
" Шопенгауер А. Об основе морали // Свобода воли и нравственность. - М., 1992. - С. 127-187.
" Эрн В.Ф. От Канта к Круппу // Соч. - М., 1991. - С.308-318.
" Эрн В.Ф. Сущность немецкого феноменологизма // Соч. - М., 1991. - С.319-328.
" Этика Канта и современность. - Рига, 1989. - С.5-225.

ТЕМА. ФІЛОСОФІЯ НІМЕЦЬКОГО ІРРАЦІОНАЛІЗМУ.
Й.Г.Гаман (1730-1788). Концепція "безпосереднього знання". Релігійна критика культури. Критика кантівської філософії.
Фр.Г.Якобі (1743-1819). Критика раціоналізму. Філософія "чуття та віри".

Література
" Гаман. Метакритика пуризма разума // Антология мировой философии. В 4 т. - М., 1971. - Т.3. - С.667-670.
" Якоби. О чувстве, разуме и рассудке // Антология мировой философии. В 4 т. - М., 1971. - Т.3. - С.671-673.

Х Х Х
" Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и математике. - М., 1965.
" Асмус В.Ф. Учение о непосредственном знании в истории философии нового времени // Вопр. философии. - 1957. - №6; 1959. - №11.
" Гаман // Философская энциклопедия. - М., 1960. - Т.1. - С.320.
" Гегель Г.В. Ф. Лекции по истории философии // Соч.: В 14 т. - М. - Л., 1935. - Т.ХІ - С.405-415.
" Кожевников В.А. Философия чувств и веры… Ч.І. - М., 1897.
" Фейербах Л. Якоби и философия его времени // Фейербах Л. История философии. Собр. произв.: В 3 т. - М., 1967. - Т.2. - С.89-100.
" Шеллинг Ф.В.Й. К истории философии нового времени (мюнхенские лекции) // Шеллинг Ф.В.Й. Соч.: В 2 Т. - М., 1989. - Т.2. - С.530-553.
" Якоби // Философская энциклопедия. - М., 1970. - Т.5. - С.612

ТЕМА. ФІЛОСОФІЯ Й.Г.ФІХТЕ.
Від Канта до Фіхте. К.Л.Рейнгольд (1758-1832). Г.Е.Шульце (1761-1833). С.Маймон (1745-1800). С.Бек (1764-1821).
Особистість Фіхте.
Теоретична філософія. Філософія як "науковчення". Основні функції філософії щодо конкретнонаукового пізнання. Система Фіхте. Три основоположення системи. Суб'єктивно-ідеалістична теорія діяльності. Діалектика Фіхте. Суперечність методу і системи. Практична філософія. Співвідношення теорії і практики. Етика. Філософія історії. Проблема свободи і необхідності. Теорія держави. Питання війни і миру. Боротьба за єдність німецької нації. Історична доля фіхтеанства.

Література
" Маймон С. Опыт трансцендентальной философии // Антология мировой философии: В 4т. - М., 1971. - Т.3. - С.401-409.
" Рейнгольд К. Опыт новой теории человеческой способности представления // Там само. - С.398-400.
" Фихте И.Г. О понятии наукоучения, или так называемой философии // Соч.: В 2-х т. - СПб., 1993. - Т.1. - С.7-64.
" Фихте И.Г. Основа общего наукоучения // Там само. - С.65-338.
" Фихте И.Г. О достоинстве человека // Там само. - С.435-442.
" Фихте И.Г. Первое введение в наукоучение // Там само. - С.443-476.
" Фихте И.Г. Второе введение в наукоучение для читателей, уже имеющих философскую систему // Там само. - С.477-546.
" Фихте И.Г. Опыт нового изложения наукоучения // Там само. - С.547-562.
" Фихте И.Г. Ясное, как солнце сообщение широкой публике о сущности новейшей философии // Там само. - С.563-668.
" Фихте И.Г. Несколько лекций о назначении ученого // Соч.: В 2-х т. - СПб., 1993. - Т.2. - С.7-64.
" Фихте И.Г. Назначение человека // Там само. - С.65-224.
" Фихте И.Г. Замкнутое торговое государство // Там само. - С.225-358.
" Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи // Там само. - С.359-618.
" Фихте И.Г. Факты сознания // Там само. - С.619-770.
" Фихте И.Г. Наставление к блаженной жизни. - М., 1997.

Х Х Х
" Асмус В.Ф. Очерки истории диалектики в новой философии // Асмус В.Ф. Избр.филос.тр.- М., 1971. - Т.2. - С.77-99.
" Асмус В.Ф. Маркс и буржуазный историзм //Асмус В.Ф. Избр.филос.тр. - М., 1971. - Т.2. - С.227-248.
" Бакрадзе К.С. Диалектика в философии Фихте // Бакрадзе К.С. Избр.филос.тр. - Тбилиси, 1981. - Т.1. - С.142-191.
" Булатов М.А. Ленинский анализ немецкой классической философии. - Киев, 1974. - С.62-69.
" Бур М. Фихте. - М., 1965.
" Гайденко П.П. Философия Фихте и современность. - М., 1979.
" Гайденко П.П. Парадоксы свободы в учении Фихте. - М., 1990.
" Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. - М., 1986. - С.105-145, 196-208.
" История диалектики. Немецкая классическая философия. - М., 1978. - С.101-150.
" Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины ХVIII - начала ХІХ века. - М., 1989. - С.126-159.
" Нарский И.С. Западноевропейская философия ХIХ века. - М., 1976. - С.177-209.
" Ойзерман Т.И. Диалектический материализм и история философии. - М., 1979. - С.151-181.
" Хёсле В. Гении философии Нового времени. - М., 1992. - С.103-136.
" Фишер К. От Канта к Фихте // Ф.Шеллинг. Ранние философские сочинения. - СПб., 2000. - С.291-404.
" Шинкарук В.И. Теория познания, логика и диалектика Канта.-Киев, 1974. - С.186-218.

ТЕМА. ФІЛОСОФІЯ РОМАНТИЗМУ.
Фр.Шлегель. Абсолютний ілеалізм. Теорія іронії. Філософія культури.
Новаліс (Фр.фон Гарденберг). "Магічний ідеалізм". Філософія природи. Філософія історії.
Й.Х.Фр.Гельдерлін. Естетико-містичний пантеізм. Соціально-історична концепція.
Фр.Д.Е.Шляйєрмахер. "Відкриття" індивідуальності. Філософія релігії. Вчення про герменевтику.

Література
" Гарденберг Фридрих (Новалис). Вера и любовь или мораль и королева // Эстетика немецких романтиков. - М., 1987. - С.44-57.
" Гельдерлин Фр. Сочинения. - М., 1969.
" Новалис. Фрагменты // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. - М., 1980. - С.94-107.
" Шлегель Фр. О ценности изучения греков и римлян // Шлегель Фр Эстетика, философия, критика. - В 2 т. - М., 1983. - Т.1. - С.70-87.
" Шлегель Фр. Георг Форстер // Там само. - С.232-253.
" Шлегель Фр. О Лессинге // Там само. - С.254-279.
" Шлегель Фр. Критические фрагменты // Там само. - С.280-289.
" Шлегель Фр. Фрагменты // Там само. - С.290-316.
" Шлегель Фр. О философии // Там само. - С.336-357.
" Шлегель Фр. Идеи // Там само. - С.358-364.
" Шлегель Фр. Трансцендентальная философия // Там само. - С.431-440.
" Шлегель Фр. История европейской литературы // Эстетика, философия, критика. - В 2-х т. - М., 1983. - Т.2. - С.35-101.
" Шлегель Фр. Развитие философии в двенадцати книгах // Там само. - С.102-190.
" Шлегель Фр. Мысли и мнения Лессинга // Там само. - С.191-226.
" Шлегель Фр. История древней и новой литературы // Там само. - С.291-329.
" Шлегель Фр. Философия жизни // Там само. - С.336-355.
" Шлегель Фр. Философия истории // Там само. - С.356-359.
" Шлегель Фр. Философия языка и слова // Там само. - С.360-386.
" Шлегель Фр. Письма // Там само. - С.389-413.
" Шлейєрмахер Фр. Речи о религии к образованым людям ее презирающим. - М., 1994. - С.44-262.

Х Х Х
" Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. - Л., 1973.
" Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма. - М., 1978.
" Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма. - М., 1989.
" Гайм Р. Романтическая школа. - М., 1891.
" Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии // Соч. В 14 т. - М. - Л., 1935. - Т.ХІ. - С.481-484.
" Дмитриев А.С. Проблемы иенского романтизма. - М., 1975.
" Франк С. Личность и мировоззрение Фр.Шлейєрмахера // Шлейєрмахер Фр. Речи о религии к образованным людям ее презирающим. - М., 1994. - С.6-43.
" Цвейг С. Гельдерлин // Соч.: В 7 т. - М., 1963. - Т.6. - С.95-206.

ТЕМА. ФІЛОСОФІЯ Ф.В.Й.ШЕЛЛІНГА.
Два періоди в творчості Ф.В.Й.Шеллінга.
Філософія Шеллінг першого періоду творчості. Структура і основний принцип "філософії тотожності". Натурфілософія. Принципи побудови, діалектичні ідеї. "Система трансцендентального ідеалізму". Теорія пізнання. Практична філософія. Філософія історії і проблема свободи. "Філософія мистецтва".
Філософія Шеллінга другого періоду його творчості. Філософія міфології та одкровення.
Шеллінг як історик філософії.

Література
" Шеллинг Ф.В.Й. Система трансцендентального идеализма // Соч.: В 2-х т. - М., 1987. - Т.1. - С.227-489.
" Шеллинг Ф.В.Й. Философские письма о догматизме и критицизме // Там само. - С.39-88.
" Шеллинг Ф.В.Й. О мировой душе // Там само. - С.85-181.
" Шеллинг Ф.В.Й. Введение к наброску системы натурфилософии, или о понятии умозрительной физики и о внутренней организации // Там само. - С.182-226.
" Шеллинг Ф.В.Й. Бруно, или о божественном и природном начале вещей. Беседа // Там само. - С.490-589.
" Шеллинг Ф.В.Й. Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах // Соч.: В 2-х т. - М., 1989. - Т.2. - С.86-158.
" Шеллинг Ф.В.Й. Введение в философию мифологии // Там само. - С.160-374.
" Шеллинг Ф.В.Й. К истории новой философии // Там само. - С.387-560.
" Шеллинг Ф.В.Й. Философия искуства. - М., 1966.
" Шеллинг Ф.В.Й. Ранние философские сочинения. - СПб., 2000. - С.291-404.
" Шеллинг Ф.В.Й. Система мировых эпох. - Томск, 1999.
" Шеллинг Ф.В.Й. Философия откровения. - Т.1. - СПб., 2000.

Х Х Х
" Асмус В.Ф. Маркс и буржуазный историзм //Асмус В.Ф. Избр.филос.тр. - М., 1971. - Т.2. - С.249-261.
" Асмус В.Ф. Очерки истории диалектики в новой философии. Диалектика в философии Шеллинга // Там само. - С.100-113.
" Бакрадзе К.С. Диалектика в философии Шеллинга // Бакрадзе К.С. Избр.филос.тр. - Тбилиси, 1981. - Т.1. - С.192-241.
" Бонавентура. Ночные бдения. - М., 1990.
" Булатов М.О. Суперечливий характер ідеалістичної філософії Шеллінга // Філос.думка. - 1975. - №3. - С.26-36.
" Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма. - М., 1978.
" Гулыга А.В. Шеллинг. - М., 1982.
" Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. - М., 1986. - С.166-195.
" Гулыга А.В. Философское наследие Шеллинга // Шеллинг В.Ф.Й. Соч.: В 2 т. - М., 1987. - Т.1. - С.3-38.
" История диалектики. Немецкая классическая философия. - М., 1978. - С.151-215.
" Каменский З.А. Русская философия начала ХIX века и Шеллинг. - М., 1980.
" Киреевский И.В. Речь Шеллинга // Критика и эстетика. - М., 1979. - С.238-248.
" Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины ХVIII - начала ХІХ века. - М., 1989. - С.160-185.
" Кушаков Ю.В. Как возможна "философия природы"? // Филос.науки. - 1985. - №1. - С.52-59.
" Кушаков Ю.В. Діалектика як логічний та естетичний феномен // Вісн. Київ. Університету. Сер. Філософія. - 1977. - №9. - С.32-40.
" Лазарев В.В. Философия раннего и позднего Шеллинга. - М., 1990.
" Нарский И.С. Западноевропейская философия ХIX века.-М.,1976.-С.209-239.
" Шинкарук В.И. Теория познания, логика и диалектика И.Канта. - Киев, 1974. - С.218-231.
" Енгельс Ф. Шеллінг і одкровення // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. - Т.41. - С.173-226.
" Енгельс Ф. Шеллінг - філософ у Христі // Там само. - С.227-247.
" Енгельс Ф. Шеллінг про Гегеля // Там само. - С.163-170.

ТЕМА. ФІЛОСОФІЯ Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ.
Філософське вчення Гегеля як підсумок і завершення філософських і соціально-політичних ідей Канта, Фіхте, Шеллінга. Філософська система Гегеля. Основний принцип і загальна структура.
"Феноменологія духу". Висхідні принципи, структура, основні ідеї.
"Наука логіки". Співвідношення "Феноменології духу" і "Науки логіки". Основні принципи побудови "Науки логіки". Перехід", "рефлексія", "розвиток" як форми діалектичного зв'язку категорій. "Вчення про буття". Категорії: якість, кількість, міра. Взаємоперехід якості та кількості. "Вчення про сутність". Сутність як віха в пізнанні. Позірність, сутність, явище. Вчення про суперечність. Сутність і форма. Матерія і форма. Зміст і форма. Категорія закону. Частина і ціле. Внутрішнє і зовнішнє. Дійсність як єдність сутності й існування. Про співвідношення категорій буття, існування, дійсність. Категорія абсолютного. Субстанція, атрибут, модус. Можливість і дійсність. Необхідність і випадковість. Субстанція і акциденція. Причинність і взаємодія. "Вчення про поняття". Раціональне і містичне в гегелівському переході від сутності до поняття. Поняття, судження, умовивід. Об'єктивність поняття. Ідея. Діалектичний метод.
Про перехід від "Науки логіки" до "Філософії природи". Критика гегелівського застосування діалектики. "Філософія природи". Висхідні принципи, структура і основні ідеї.
"Філософія духу". Основні риси філософії історії, філософії права, етики, естетики, філософії релігії. Діалектика й ідеалізм у розумінні історичних і духовних явищ. Критика Марксом державного права Гегеля.
Історико-філософське вчення Гегеля.
Історична доля гегелівської філософії. Гегель і марксизм. Гегель і неогегельянство. Гегель і сучасна філософія.

Література
" Гегель Г.В.Ф. О сущности философской критики // Работы разных лет. - В 2-х т. - М., 1970. - Т.1. - С.268-284.
" Гегель Г.В.Ф. Кто мыслит абстрактно? // Там само. - С.387-394.
" Гегель Г.В.Ф. Философская пропедевтика // Работы разных лет. - В 2-х т. - М., 1971. - Т.2. - С.7-212.
" Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа // Соч. в 14 т. - М., 1959. - Т.4. - 440с.
" Гегель Г.В.Ф. Философия права // Соч. в 14 т. - М., - 1934. - Т.7. - С.5-60.
" Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Введение в историю философии // Соч. в 14 т. - М., 1932. - Т.9. - С.3-86.
" Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. - М., 1974. - Т.1. - 452с.
" Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. - М., 1975. - Т.2. - С.7-43.
" Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. - М., 1977. - Т.3.
" Гегель Г.В.Ф. Философия истории // Соч. в 14 т. - М., Л., - 1935. - Т.8.
" Гегель Г.В.Ф. Философия религии. В 2 т. - М., 1976. - Т.1. - С.205-271.
" Гегель Г.В.Ф. Система нравственности // Гегель Г.В.Ф. Политические произведения. - М., 1978. - С.276-367.
" Гегель Г.В.Ф. Наука логики. Предисловие к первому изданию. Введение. С чего следует начинать науку? - М., 1970. - Т.1. - С.75-138.
" Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. Введение // Эстетика. В 4 т. - М., 1968. - Т.1. - С.7-96.

Х Х Х
" Волков Г.Н. Сова Минервы. - М., 1973.
" Голосов В.Ф. Рациональное и мистическое в гегелевской теории являющегося духа. - Красноярск, 1969.
" Гулыга А.В. Гегель. - М., 1970.
" Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. - М., 1986. - С.209-270.
" Ильин И.А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. - Санкт-Петербург, 1994.
" Каримский А.М. Философия истории Гегеля. - М., 1988.
" Киссель М.А. Гегель и современный мир. - Л., 1982.
" Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины ХVIII - начала XIX века. - М., 1989. - С.186-393.
" Лукач Д. Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества. - М., 1987. - С.3-516.
" Малинин В.А. Диалектика Гегеля и антигегельянство. - М., 1983.
" Мотрошилова Н.В. Путь Гегеля к "Науке логики". - М., 1984.
" Нарский И.С. Западноевропейская философия XIX века. - М., 1976. - С.240-464.
" Нерсесянц В.С. Гегель. - М., 1979.
" Нерсесянц В.С. Философия права Гегеля. - М., 1998.
" Огурцов А.П. "Философия природы" Гегеля и ее место в истории философии науки // Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. - М., 1975. - Т.2. - С.595-622.
" Ойзерман Т.И. Историко-философское учение Гегеля. - М., 1982.
" Плеханов Г.В. К шестидесятой годовщине смерти Гегеля // Плеханов Г.В. Избр.филос.произв. - М., 1956. - Т.1. - С.422-450.
" Соловьев Вл. Гегель // Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. - М., 1988. - Т.1. - С.419-440.
" Философия Гегеля: проблемы диалектики. - М., 1987.
" Философия Гегеля и современность. - М., 1978.
" Философия права Гегеля и современность. - М., 1977.
" Шагинян М. О природе Времени у Гегеля // Лениниана. - М., 1980. - С.728-747.
" Шинкарук В.И. Логика, диалектика и теория познания Гегеля. - Киев, 1964.
" Новгородцев П.И. Об общественном идеале. - М., 1991. - С.139-203.

ТЕМА. ФІЛОСОФСЬКІ НАПРЯМКИ В НІМЕЧЧИНІ В 30-40-Х РОКАХ ХІХ СТОЛІТТЯ. АНТРОПОЛОГІЧНИЙ МАТЕРІАЛІЗМ Л.ФЕЙЄРБАХА.
Розпад гегелівської школи. Правогегельянці і лівогегельянці. Д.Ф.Штраус (1808-1874). В.Бауер (1809-1882). А.Руге (1803-1880). М.Гесс (1812-1875). А.Цешковський (1814-1894). Е.Дембовський (1822-1846).
Л.Фейєрбах. Життя і віхи філософської творчості. Від теології до філософії. Концепція сутності християнства та релігії загалом. Критика філософії Гегеля. Антропологічний матеріалізм і "філософія майбутнього". Теорія пізнання. Відношення до діалектики. "Нова філософія" як "нова релігія". "Етика любові" як філософія перебудови суспільства. Гуманізм Фейербаха. Фейєрбах як історик філософії. Історична доля фейєрбахіанства: марксизм, неомарксизм, немарксизм. Оцінка вчення Фейєрбаха К.Марксом і Ф.Енгельсом.

Література
" Фейербах Л. К критике философии Гегеля // Фейербах Л. Избр.филос.произв. - М., 1955. - Т.1. - С.53-96.
" Фейербах Л. Предварительные тезисы к реформе философии // Там само. - С.114-133.
" Фейербах Л. Основные положения философии будущего // Там само. - С.134-204.
" Фейербах Л. Сущность христианства. Введение // Избр.филос.произв. - М., 1955. - Т.2. - С.7-54.
" Фейербах Л. Гегелевская история философии // Фейербах Л. История философии: В 3 т. - М., 1967. - Т.2. - С.23-88.
" Фейербах Л. Отношение к Гегелю // Фейербах Л. История философии: В 3 т. - М., 1967. - Т.3. - С.331-389.

Х Х Х
" Бауер Б. Критика евангельской истории синоптиков // Антология мировой философии: В 4т. - М., 1971. - Т.3. - С.408-413.
" Быховский Б.Э. Людвиг Фейербах. - М., 1967.
" Булгаков С.Н. Религия человекобожия у Л.Фейербаха. // Булгаков С.Н. Избр.произв. - М., 1993. - Т.1. - С.162-221.
" Булгаков С.Н. Карл Маркс как религиозный тип. // Булгаков С.Н. Избр.произв. - М., 1963, Т.1. - С.240-272.
" Гесс М. Философия действия. О сущности денег // Антология мировой философии: В 4 т. - М., 1971. - Т.3. - С.419-422.
" Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. - М., 1986. - С. 271-304.
" Дембовский Е. Несколько мыслей об эклектизме. О поступательном движении в философском понимании реального бытия. Мысли о будущности философии // Антология мировой философии: В 4 т. - М., 1971. - Т.3. - С.430-439.
" Енгельс Ф. Людвіг Фейербах і кінець класичної німецької філософії // К.Маркс, Ф.Енгельс. Твори. - Т.21. - С.269-317.
" Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины ХVIII - начала XIX века. - М., 1989. - С.394-459.
" Кушаков Ю. Апологія Фейєрбаха // Київський національний університет. - Вісник. - Філософія. Політологія, 2002. - Вип. 38-41.
" Кушаков Ю. Вогняний потік (До двохсотліття від дня народження Л. Фоєрбаха) // Філософська думка. - 2004. - № 6.
" Кушаков Ю.В. Историко-философская концепция Л.Фейербаха. Теория, методология, конкретные результаты. - Киев, 1981.
" Кушаков Ю.В. Советское фейербаховедение сегодня: итоги, проблемы, перспективы // Философские проблемы современного естествознания. - Киев, 1987. - Вып. 65. - С.74-84.
" Любутин К.Н. Фейербах: философская антропология. - Свердловск, 1988.
" Малинин В.А. Шинкарук В.И. Левое гегельянство. Критический анализ. - Киев, 1983.
" Малинин В.А. Шинкарук В.И. К.Маркс, Ф.Энгельс и левое гегельянство. - Киев, 1986.
" Маркс К. Тези про Фейербаха // Маркс К., Енгельс Ф. - Твори. - Т.3. - С.1-4.
" Нарский И.С. Западноевропейская философия XIX века. - М., 1976. - С.465-527.
" Очерки по философии Л.Фейербаха. - Киев, 1982.
" Плеханов Г.В. От идеализма к материализму (Гегель и левые гегельянцы. Дэвид Фридрих Штраус. Братья Бруно и Эдгар Бауэры. Фейербах) // Плеханов Г.В. Избр. Филос.произв. - М., 1957. - Т.3. - С.539-686.
" Руге А. Политика и философия. Гегелевская философия права и политика нашего времени // Антология мировой философии: В 4 т. - М., 1971. - Т.3. - С.413-415.
" Цешковский А. Пролегомены к историософии // Там само. - С.422-428.
" Штраус Д.Ф. Жизнь Иисуса. - М., 1992.
" Штирнер М. Единственный и его собственность // Антология мировой философии: В 4т. - М., 1971. - Т.3. - С.422-428.
" Элез Й. Проблема бытия и мышления в философии Л.Фейербаха. - М., 1971.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. ФІЛОСОФІЯ Ф.БЕКОНА.
1. Проблема експериментального ставлення до природи. Філософія як наука.
2. Беконівська класифікація людських пізнань.
3. Визначення Ф.Беконом істинного шляху наукового пізнання.
4. Вчення про ідоли людського розуму.
5. Індуктивний метод дослідження та його особливості.
6. Філософія природи Ф. Бекона.

Література
" Антология мировой философии: В 4-х т. - М., 1970. - Т.2. - С.193-221.
" Бэкон Ф. Великое восстановление наук // Соч.: В 2-х т. - М., 1971. - Т.1. - С.63-83.
" Бэкон Ф. Новый органон // Соч.: В 2-х т. - М., 1972. - Т.2.
" Бэкон Ф. О началах и истоках // Соч.: В 2-х т. - М., 1972. - Т.2. - С.297-347.

Х Х Х
" Михаленко Ю.П. Бэкон и его учение. - М., 1975. - С.99-250.
" Субботин А.Л. Фрэнсис Бэкон. - М., 1974.

Тема 2. ФІЛОСОФІЯ Р. ДЕКАРТА.
1. Основний принцип філософії Р.Декарта. Раціоналістичне підгрунтя співвідношення філософії та науки.
2. Принцип універсального сумніву та його методологічне значення.
3. Медитативні основи істини як очевидності.
4. Гносеологічне значення ідеї Бога. Теорія вроджених ідей.
5. Розробка раціоналістичної методології. Вчення про метод. Роль дедукції.
6. Метафізика Р.Декарта. Співвідношення духовної та тілесної субстанцій.
7. Структура духовної субстанції. Розум та воля.
8. Вчення Р.Декарта про тілесну субстанцію. Механіцизм взаємодій в природі.
9. Вчення про людину. Психофізична проблема.
10. Пристрасті душі та свобода волі.

Література

" Декарт Р. Метафізичні розмисли / Пер. з фр. З. Борисюк та О. Жупанського. - К.: Юніверс, 2000. - 304 с.
" Декарт Р. Міркування про метод, щоб правильно спрямовувати свій розум і відшуковувати істину в науках / Пер. з фр. В. Адрушка і С. Гатальської. - К.: Тандем, 2001. - 104 с.

" Антология мировой философии: В 4-х т. - М., 1970. - Т. 2. - С.232-292.
" Декарт Р. Правила для руководства ума // Соч.: В 2-х т. - М., 1989. - Т.1. - С.78-91.
" Декарт Р. Рассуждения о методе // Соч.: В 2-х т. - М., 1989. - Т.1. - С.250-296.
" Декарт Р. Первоначала философии // Соч.: В 2-х т. - М., 1989. - Т.1. - С.301-347.
" Декарт Р. Метафизические размышления // Избранные произв. - М., 1950. - С.314-380.

Х Х Х
" Асмус В.Ф. Диалектика в системе Декарта // Асмус В.Ф. Избр.филос.труды. - М., 1971.
" Кузнецов Б.Г. Разум и бытие. - М., 1972. - С.106-131
" Кузнецов Б.Г. История философии для физиков и математиков. - М., 1974. - С.204-226
" Маковельский А.О. История логики. - М., 1967. - С.320-384.
" Матвиевская Г.П. Рене Декарт. - М., 1976.
" Хома О. Проблема очевидності в картезіанстві // Вимога раціональності. Спадщина Рене Декарта у світі сучасної культури. - Київ, Український філософський фонд, 1996. - С.33-37.
" Райл Гиберт. Понятие сознания. - М., 2000. - С.21-34.

Тема 3. ФІЛОСОФІЯ Б.СПІНОЗИ.
1. Вчення Б.Спінози про єдину субстанцію,
атрибути та модуси.
2. Особливості пантеїзму Б.Спінози.
3. Детермінізм Б.Спінози. Визначення свободи.
4. Вчення Б.Спінози про сутність людини. Психофізична проблема.
5. Дедуктивно-геометричний метод пізнання. Види знань.
6. Етика Б.Спінози.

Література
" Б.Спіноза Теологічно-політичний трактат / Пер. з лат. та вст. слово В. Литвинова. - К., "Основи", 2003.
" Антология мировой философии: В 4-х т. - М., 1970. - Т.2.
" Спиноза Б. Этика // Избр.произв.: В 2-х т. - М., 1957. - Т.1. - С.359-618.
" Спиноза Б. Трактат об усовершенствовании разума // Избр.произв.: В 2-х т. - М., 1957. - Т.1. - С.317-358.
" Спиноза Б. Богословско-политический трактат. // Спиноза Б. Об
" Спиноза Б Политический трактат. // Спиноза Б. Об усовершенствовании разума. - М. - Харьков, 1998.

Х Х Х
" Виндельбанд В. Памяти Спинозы. // Виндельбанд В. Избранное. Дух и история. - М., 1995. - С.80-97.
" Коников И.А. Материализм Спинозы. - М., 1971.
" Кузнецов Б.Г. Разум и бытие. - М., 1972. - С.131-161
" Кузнецов Б.Г. История философии для физиков и математиков. - М., 1974. - С.226-246.
" Соколов В.В. Мировоззрение Бенедикта Спинозы // Спиноза Б. Избр.произв.: В 2-х т. - М., 1957. - Т.1. - С.5-66.
" Соколов В.В. Спиноза. - М., 1973.
Тема 4. ФІЛОСОФІЯ Т.ГОББСА.
1. Онтологія Т.Гоббса. Вчення про тіло.
2. Сенсуалістична основа теорії пізнання.
3. Лінгвістичні чинники пізнавальної діяльності людини. Специфіка філософських узагальнень. Номіналізм.
4. Теорія моралі Т.Гоббса.
5. Політична філософія Т.Гоббса.

Література
" Гоббс Томас. Бегемот. - Київ, 1996.
" Гоббс Т. Левіафан / Пер. з англ. - Р.Димерець, Н.Іванова, Є.Мірошниченко, В.Єрмоленко. - К.: Дух і Літера, 2000.
" Антология мировой философии.: В 4-х т. - М., 1970. - Т.2.
" Гоббс Т. Левиафан // Избр.произв.: В 2-х т. - М., 1965. - Т.2.
" Гоббс Томас. Бегемот. - Київ, 1996.

Х Х Х
" Білас Л. "Бегемот" Т. Гоббса на тлі його інтелектуальної біографії // Томас Гоббс. Бегемот. - Київ, 1996. - С.III-ХСІІ.
" Вейцман Е.М. Социологическая доктрина Томаса Гоббса // Гоббс Т. Избр. произв.: В 2-х т. - М., 1964. - Т.2. - С.5-45.
" Мееровский Б. В. Гоббс. - М., 1975.
" Cебайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки. - К., 1997. - С.407-425.
" Соколов В.В. Бытие, познание, человек и общество в философской доктрине Томаса Гоббса // Гоббс Т. Соч.: В 2-х т. - М., 1989. - Т.1. - С.3-66.

Тема 5. ФІЛОСОФІЯ Г.ЛЕЙБНІЦА.
1. Поняття "субстанційна форма" у філософії Г.Лейбніца.
2. "Монадологія" Г.Лейбніца.
3. Принципи та закони монадологічного вчення Г.Лейбніца.
4. Детермінізм. Проблема свободи та необхідності у філософії Г.Лейбніца.
5. Особливості методології пізнання Г.Лейбніца. Види знань.
6. Вчення про істину: "істини розуму" та "істини факту".
Література
" Антология мировой философии.: В 4-х т. - М., 1970. - Т.2.
" Лейбниц Г. Письмо к Якоб Томазию о возможности примирить Аристотеля с новой философией // Соч.: В 4-х т. - М., 1982. - Т.1. - С.85-103.
" Лейбниц Г. Монадология // Соч.: В 4-х т. - М., 1982. - Т.1. - С.413-430.
" Лейбниц Г. Начала природы и благодати, основанные на разуме // Соч.: В 4-х т. - М., 1982. - Т.1. - С.404-412.
" Лейбниц Г. Ответ на размышления... г-на Бейля о системе предустановленной гармонии // Соч.: В 4-х т. - М., 1982. - Т.1. - С.326-345.
" Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разумении // Соч.: В 4-х т. - М., 1983. - Т.2. - С.47-270, 363-525.

Х Х Х
" Кузнецов Б.Г. История философии для физиков и математиков. - М., 1974. - С.246-267
" Маковельский А.О. История логики. - М.,1967. - С.320-384.
" Майоров Г.Г. Теоретическая философия Готфрида В. Лейбница. - М., 1973.
" Нарский И.С. Готфрид Лейбниц. - М., 1972.

Тема 6. ФІЛОСОФІЯ Д.ЛОККА.
1. Онтологічна концепція Д.Локка. Вчення про матеріальну субстанцію та його суперечності.
2. Структура досвіду.
3. Гносеологія (епістемологія) Д.Локка:
а) критика вчень та теорій про вроджені ідеї (принципи);
б) концепція простих та складних ідей;
в) рефлективна функція свідомості;
г) концепція простих та змішаних модусів;
д) нечіткі ідеї;
е) асоціація ідей.
4. Значення мови для здійснення процесів добування знання.
5. Соціальна філософія Д.Локка.
6. Питання історичного пізнання у філософії Д.Локка.

Література
" Джон Локк. Розвідка про людське розуміння. У 4-х книгах. - "Акта", 2002.
" Джон Лок. Два трактати про врядування. - Київ, "Основи", 2001.
" Локк Д. Опыт о человеческом разумении // Соч.: В 3-х т. - М., 1985. - Т.1. - Кн.1-3.
" Локк Д. Опыт о человеческом разумении // Соч.: В 3-х т. - М.,1985. - Т.2. - Кн.4.
" Локк Д. Два трактата о правлении // Соч.: В 3-х т. - М., 1988. - Т.3. - С.140-384.
" Лейбниц Г. Размышления об "Опыте о человеческом разумении" г-на Локка // Соч.: В 4-х т. - М., 1983. - Т.2. - С.546-578.
" Лейбниц Г. Переписка Лейбница и Д.Мешем // Соч.: В 4-х т. - М.,1983. - Т.2. - С.578-611.

Х Х Х
" Заиченко Г.А. Джон Локк. - М.,1973.
" Нарский И.С. Джон Локк и его теоретическая система // В кн.: Локк Д. Соч.: В 3-х т. - М., 1985. - Т.1. - С.З-78.
" Cебайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки. - К., 1997. - С.460-481.
" Coplston Fr. A history of philosophy.: Vol.5. - New York, 1994.

Тема 7. ФІЛОСОФІЯ ДЖ. БЕРКЛІ.
1. Значення "нової теорії зору" для розвитку основоположень емпіричної методології.
2. Номіналізм Дж.Берклі. Проблема абстрагування.
3. Імматеріалізм Дж.Берклі.
4. Значення Бога у філософії Дж.Берклі.

Література
" Беркли Дж. Опыт новой теории зрения // Соч. - М., 1978. - С.49-137.
" Беркли Дж. Трактат о принципах человеческого знания // Соч. - М., 1978. - С.149-249.
" Беркли Дж. Три разговора между Гиласом и Филонусом // Соч. - М., 1978. - С.249-361.
" Беркли Дж. Алкифрон. - СПб., 1996.

Х Х Х
" Блонский П.П. Проблема реальности у Беркли. - Киев, 1908.
" Быховский Б.Э. Беркли. - М., 1970.
" Coplston Fr. A history of philosophy.: Vol.5. - New York.., 1994.

Тема 8. ФІЛОСОФІЯ Д.ЮМА.
1. Позасубстанційні основи філософії.
2. Структура досвіду.
3. Теорія пізнання Д.Юма.
4. Вчення про аффекти. Аффекти та емоції.
5. Вчення про мораль.
6. Соціальна філософія.

Література
" Г'юм Девід. Трактат про людську природу: Спроба запровадження експериментального методу міркувань про об'єкти моралі/ За ред. та з передм. Е.К.Мосснера; З англ. пер. П.Насада. - К.: Вид дім "Всесвіт", 2003.
" Юм Д. Трактат о человеческой природе // Соч.: В 2-х т. - М., 1966. - Т.1. - С.77-284, 401-419, 539-592, 601-619.
" Юм Д. Исследование о человеческом познании // Соч.: В 2-х т. - М.,1966. - Т.2. - С.5-152.

Х Х Х
" Абрамов М.А. Секрет философа Давида Юма, Эсквайра // Д.Юм. Трактат о человеческой природе: В 2-х кн. - М., 1995. - Кн.1. - С.5-33.
" Абрамов М.А. Разработка проблем этики в философии шотландского Просвещения (Ф.Хатчесон, Д.Юм и религиозная санкция морали) // Общественная мысль. Исследования и публикации. - М., 1989. - Вып. 1. - С.139-153.
" Грязнов А.Ф. Философия Шотландской школы. - М., 1979.
" Нарский И.С. Юм. - М., 1967.
" Cебайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки. - К., 1997, С.529-549.
" Coplston Fr. A history of philosophy.: Vol.5. - New York., 1994.
" Pears David. Hume's system. - New York, 1990.
" Strawson Galen. The secret connection. - New York, 1989.

Тема 9. ФІЛОСОФІЯ Е.КОНДІЛЬ'ЯКА.
1. Переосмислення Е.Конділь'яком філософії Д.Локка.
2. Сенсуалізм Е.Конділь'яка.
3. Вчення Е.Конділь'яка про системи.

Література
" Кондильяк Э. Опыт о происхождении человеческих знаний // Соч.: В З-х т. - М., 1980. - Т.1. - С.65-305.
" Кондильяк Э. Трактат о системах // Соч.: В 3-х т. - М., 1982. - Т.2. - С.5-188.
" Кондильяк Э. Трактат об ощущениях // Соч.: В 3-х т. - М., 1982. - Т.2. - С.190-399.

Х Х Х
" Богуславский В. М. Кондильяк. - М., 1984.
" Семенов В.Г. Сенсуализм и эмоционально-чувственная культура человека // История философии и культура. - Киев, 1991. - С.116-144.

 

 

 

 

 

 

 на головну

DaymoS design factory & Dmitry Tovmash