Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ


НАПРЯМ "ФІЛОСОФІЯ"
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ФІЛОСОФІЯ"

НОВА ФІЛОСОФІЯ ХІХ СТОЛІТТЯ

Упорядник:
к-т філос. н., доц. Решетник М.Д.

Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЛОСОФІЇ ХІХ СТОЛІТТЯ.
Основні риси філософських вчень першої половини ХІХ ст. Особливості і головні тенденції, притаманні західній філософії у другій половині ХІХ ст. Науковий і філософський, раціональний, ірраціональний та релігійний типи знання, їх реальне співвідношення. Вирішення цих проблем провідними філософськими школами.
Поняття "традиція", "розвиток", "сучасність", "гуманізм", "класика", в контексті історичного часу та їх критерії.

Тема 2. ПОЗИТИВІЗМ.
Виникнення і сутність позитивізму. Претензії на роль "філософії науки".
О.Конт (1798-1857) - родоначальник позитивізму. Завдання та методи філософського дослідження. Три стадії розвитку науки і суспільства. Принципи класифікації наук. Соціологія як "соціальна фізика".
Послідовники О.Конта у Франції: Е.Літтре (1801-1881), П.Лаффіт (1823-1893). Теорія культури І.Тена (1838 - 1893). Історія релігії Е.Ренана (1823-1892).
Основні положення позитивістської філософії Д.С.Мілля (1806-1873).
Г.Спенсер (1820-1903): основні положення вчення. Непізнаване і пізнаване. Предмет філософії і класифікація наук. Суть вчення про еволюцію. Закони еволюції. Формула еволюції. Еволюціонізм Г.Спенсера у соціології та психології.
Значення "першого" позитивізму в розвитку европейської науки ХІХ ст.
Характерні риси "другого" позитивізму Е.Маха (1836-1916) і Р.Авенаріуса (1843-1896). Філософські джерела "другого" позитивізму. Вчення Р.Авенаріуса про життєвий ряд, проекцію та інтроекцію, принципову координацію. Е.Мах про досвід як єдину реальність і нейтральні елементи досвіду. Ідейна спорідненість емпіріокритицизму та іманентної школи В.Шуппе (1836-1913) і Й.Ремке (1848-1930).
Конвенціоналізм А.Пуанкаре (1854-1912).

Тема 3. НЕОКАНТІАНСТВО.
Історичні і філософські передумови виникнення неокантіанства. Раннє неокантіанство: О.Лібман (1840-1912) і гасло "Назад до Канта!"; Ф.Ланге (1828-1875) і "робітниче питання"; Г.Гельмгольц (1821-1894), "фізіологічний ідеалізм" і його сутність.
Марбурзька школа неокантіанства - Г.Коген (1842-1918), П.Наторп (1854-1924), Е.Кассірер (1874-1945). Основна філософська проблематика. Трансцендентальний метод. Тлумачення поняття "річ-у-собі". Етика і етичний соціалізм неокантіанства.
Баденська (Фрайбурзька) школа неокантіанства - В.Віндельбанд (1848-1915), Г.Ріккерт (1863-1936), Е.Ласк (1875-1915). Основна філософська проблематика. Науки про природу і науки про культуру. Генералізуючий та індивідуалізуючий методи пізнання. Поняття культури. Філософія цінностей. Філософія історії. Історико-філософська концепція. "Фікціоналізм" Г.Файхінгера (1852 - 1933).

Тема 4. НЕОГЕГЕЛЬЯНСТВО.
Виникнення і сутність неогегельянства.
Ідея Абсолюту і гармонії суперечностей. Діалектика Ф.Бредлі (1846-1924). Філософська теорія держави Б.Бозанкета (1848-1932). Д.Ройс (1855-1916) - представник американського крила неогегельянства. Д.Мак - Таггарт (1866-1925) і його вчення про дух як субстанцію. "Історицизм" концепції Р.Дж.Колінгвуда (1889-1943).
Італійське неогегельянство. Філософія духу, філософія практики і філософія історії Б.Кроче (1866-1952). Логіка і вчення про інтуїцію. "Актуальний" ідеалізм Д.Джентіле (1875-1944). Реальність як "творчий розум". Соціальне вчення. Індивід і спільнота.
Німецьке неогегельянство: Р.Кронер (1884-1974), А.Ліберт (1878-1948) та інші. Критичне та ірраціоналістичне тлумачення гегелівської діалектики. "Трагічна" діалектика А.Ліберта.
Подальша ірраціоналізація вчення Гегеля у французькому неогегельянстві: Ж.Валь (1888-1974), О.Кожев (1902-1968), Ж.Іпполіт (1907-1968).

Тема 5. ПРАГМАТИЗМ.
Ч.С.Пірс (1839-1914) - засновник прагматизму. Виникнення та основні ідеї прагматизму. Проблема співвідношення сумніву-віри і дії. Дослідження. Основне призначення мислення. Методи закріплення вірувань. "Принцип Пірса". Теорія значення. Проблема істини. Пірс як учений. Семіотика.
Популяризація ідей прагматизму в працях В.Джемса (1842-1910). Тлумачення досвіду і практики. Істина як корисність. Етичне вчення. Розуміння сутності історичного процесу. Обгрунтування релігії. Подальша еволюція ідей прагматизму.

Тема 6. ФІЛОСОФІЯ С.КІРКЕГОРА.
С.Кіркегор (1813-1855) - попередник філософії існування. Критика принципу об`єктивності пізнання і антропологізм. Людське існування і суб`єктивний ("особистісний") характер істини.
Значення ідей С.Кіркегора для подальшого розвитку західної філософської думки.

Тема 7. ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ.

1. "Життєва" філософія А.Шопенгауера.
Філософські попередники, соціальний сенс і гносеологічні корені філософії життя.
Раціоналізм та ірраціоналізм, раціональне та ірраціональне.
А.Шопенгауер (1788-1860): життя і творчість. Теоретичні джерела філософських поглядів, формування світогляду. Основні ідеї докторської дисертації. Світ як воля та уявлення. Вчення про "майю", волюнтаризм і песимізм.
Мистецтво і мораль як засоби подолання трагізму життя. Місце А.Шопенгауера в історії філософії і культурі.
"Філософія безсвідомого" Е.фон Гартмана (1842-1906) .

2. Філософія Фрідріха Ніцше.
Життя і творчість Ф.Ніцше (1844-1900). Філософська еволюція.
Уявлення про пізнання, розуміння науки.
Головні рубрики (рубрикація) філософії Ф.Ніцше: нігілізм, переоцінка усіх цінностей, воля до влади, вічне повернення того ж самого, надлюдина.
Відношення до релігії і моралі.
Філософія Ф.Ніцше і фашизм. Філософія Ф.Ніцше і культура.
Творчість Ф.М.Достоєвського і Ф.Ніцше в тлумаченні Льва Шестова.
Філософія Ф.Ніцше у сприйнятті російської інтелігенції.
Значення і розвиток ідей Ф.Ніцше в сучасній західній філософії.

3. "Академічна" філософія життя В.Дільтея та Г.Зіммеля.
Психологізм і суб`єктивізм в тлумаченні "життя" В.Дільтея (1833-1911). Протиставлення "наук про природу" "наукам про дух". Пізнання духовних явищ і проблема історичного пізнання. Філософія і світогляд. Методологія.
Історико-філософська концепція В.Дільтея.
Філософія культури і тлумачення "життя" у Г.Зіммеля (1858- 1918 ).

4. Філософія життя О.Шпенглера.
О.Шпенглер (1880-1936) як представник філософії життя. Песимістична концепція філософії історії. Вчення про розвиток суспільства, пізнання, культури. Поняття "душа культури", "закони науки", "доля".
Теорія суспільного кругообігу. Людина і техніка. "Пруський соціалізм" О.Шпенглера.
Вплив філософії життя на подальший розвиток західноєвропейської філософської думки.
К.Ясперс і його відношення до циклічності культур.

5. Французьке крило філософії життя.
А.Бергсон (1859-1941) - французький представник філософії життя. Вчення про інтелект та інтуїцію, час і тривалість. Поняття "творчої еволюції" і "життєвого поривання" у філософській концепції А.Бергсона.
Місце і значення філософії А.Бергсона в культурному житті Франції, вплив його ідей на літературу, мистецтво, політику. Філософія А.Бергсона і творчість М.Пруста.
А.Бергсон і М.Лоський.

Література
Авенариус Р. Философия как мышление о мире согласно принципу наименьшей меры силы. Пролегомены к критике чистого опыта. - СПб., 1913.
Авенариус Р. Человеческое понятие о мире. - СПб., 1907.
Авенариус Р. Критика чистого опыта (в популярном изложении А.Луначарского). - М., 1912.
Антология мировой философии: В 4-х т. - Т.3. - М., 1971.
Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания // Бергсон А. Собрание сочинений в четырех томах. - Т.1 - М., 1992.
Бергсон А. Материя и память // Там само.
Бергсон А. Длительность и одновременность. - Пг., 1923.
Бергсон А. Смех. - М., 1992.
Бергсон А. Сміх. - К., 1994.
Бергсон А. Два источника морали и религии. - М., 1994.
Бергсон А. Творческая эволюция. - М., 1998.
Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. - Мн., 1999.
Богданов А.А. Вера и наука (о книге В.Ильина "Материализм и эмпириокритицизм") // Вопр. философии. - 1991. - №12.
Богданов А.А. Эмпириомонизм. - М., 2003.
Виндельбанд В. История и естествознание // Виндельбанд В. Прелюдии. Философские статьи и речи. - СПб., 1904.
Виндельбанд В. История древней философии. - К., 1995.
Виндельбанд В. Избранное: Дух и история. - М., 1995.
Виндельбанд В. История философии. - К., 1997.
Виндельбанд В. История Новой философии в её связи с общей культурой и отдельными науками: В 2 Т. - М., 2000.
Два текста о Вильгельме Дильтее. Шпет Г., Хайдеггер М. - М., 1995.
Джемс У. Прагматизм. - К., 1995.
Джемс В. Многообразие религиозного опыта. - СПб., 1992.
Джемс У. Воля к вере. - М., 1997.
Джеймс У. Введение в философию; Рассел Б. Проблемы философии. - М., 2000.
Дильтей В. Воззрение на мир и исследование человека со времён Возрождения и Реформации. - Москва - Иерусалим, 2000.
Дильтей В. Сущность философии // Философия в систематическом изложении. - СПб., 1909.
Дильтей В. Собрание сочинений: В 6 Т. Под ред. А.В.Михайлова и Н.С.Плотникова. - М., 2000-2004. - Т. 1, 3, 4. (Видання триває).
Дильтей В. Описательная психология. - СПб., 1996.
Дильтей В. Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических системах // Культурология ХХ век. Антология. - М., 1995.
Дильтей В. Наброски к критике исторического разума // Вопр. философии. - 1988. - № 4.
Дильтей В. Введение в науки о духе // Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ-ХХ вв. Трактаты, статьи, эссе. - М., 1987.
Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навч.посібник. - К., 1996.
Западноевропейская социология ХІХ века: Тексты / Под ред. В.И.Добренькова. - М., 1996. (О.Конт, Д.С.Милль, Г.Спенсер).
Зиммель Г. Избранное. Т.1. Философия культуры. - М., 1996.
Зиммель Г. Избранное. Т.2. Созерцание жизни. - М., 1996.
Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. - М., 1990.
Кроче Б. Антология сочинений по философии. - СПб., 2003.
Кассирер Э. Познание и действительность. - СПб., 1995 (репринт. изд-ие).
Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. - СПб., 1997.
Кассирер Э. Лекции по философии и культуре // Культурология. ХХ век. Антология. - М., 1995.
Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. - М., 1998.
Кассирер Э. Философия символических форм. - М., СПб., 2002. - Т. 1-3.
Кассирер Э. Избранное: индивид и космос. - М.; СПб.; 2000.
Кассирер Э. Философия Просвещения. - М., 2004.
Кожев А. Введение в чтение Гегеля. - СПб., 2003.
Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. - М., 1980.
Колінгвуд Р.Дж. Ідея історії. - К., 1997.
Конт О. Курс позитивной философии // Родоначальники позитивизма. - СПб., 1912.- Вып.4-5.
Конт О. Дух позитивной философии. - СПб., 2001.
Коплстон Ф. От Фихте до Ницше. - М., 2004.
Кьеркегор С. Повторение. - М., 1997.
Кьеркегор С. Страх и трепет. - М., 1993.
Кьеркегор С. Наслаждение и долг. - К., 1994.
Культурология. ХХ век. Антология. - М., 1995.
Лосский Н.О. Обоснование интуитивизма // Лосский Н.О. Избранное. - М., 1991.
Лёвит К. От Гегеля к Ницше. - СПб., 2002.
Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Ленин В.И. Полн. собр. Соч. - Т. 18.
Мах Э. Анализ ощущений и отношение физического к психическому. - М., 2005.
Мах Э. Основные идеи моей естественно-научной теории познания и отношение к ней моих современников // Новые идеи в философии. - Сб. № 2. Борьба за физическое мировоззрение / Под ред. Н.О.Лосского, Э.Л.Радлова. - СПб., 1912.
Мах Э. Познание и заблуждение. - М., 2003
Милль Дж. Огюст Конт и позитивизм. - М., 1897.
Міл Д. Про свободу. Роздуми про представницьке врядування. - К., 2001.
Наторп П. Кант и Марбургская школа // Новые идеи в философии. - СПб., 1913. - Сб.5.
Наторп П. Избранные работы.- М., 2006.
Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Книжка для всіх і ні для кого. - К., 1993.
Ніцше Ф. Повне зібрання творів. Історико-критичне видання у 15 томах. - Т.1. - Львів, 2004.
Ницше Ф. Сочинения: В 2-х т. - М., 1990.
Ницше Ф. Избранные произведения: В 3-х т. - М., 1994.
Ніцше Ф. По той бік добра і зла. Генеалогія моралі. - Львів, 2002.
Ницше: Pro et Contra. - СПб.. 2001.
Пирс Ч. Начала прагматизма. - СПб., 2000.
Пирс Ч. Логические основания теории знаков. - СПб., 2000.
Пирс Ч. Избранные произведения. - М., 2000.
Путь в философию. Антология. - М., СПб., - 2001.
Пруст М. Обретенное время. - М., 1999.
Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. - СПб., 1997.
Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. - М., 1998.
Риккерт Г. Философия жизни. - К., 1998.
Спенсер Г. Основные начала. - СПб., 1899.
Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские. - Мн., 1999. - т. 1. - 3.
Спенсер Г. Синтетическая философия. - К., 1997.
Татаркевич В. Історія філософії. - Львів, 1999 - т. 3.
Фридрих Ницше и русская религиозная философия: Переводы, исследования, эссе философов "серебряного века": В 2 т. - Мн.-М., 1996.
Фишер К. Артур Шопенгауэр. - СПб., 1999.
Хайдеггер М. Ницше.- Т.1-СПб., 2006; Ницше.- Т.2 - СПб., 2007.
Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и бытие. - М., 1993.
Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. - М., 1993.
Хайдеггер М. Феноменология и трансцендентальная философия ценности. - К., 1996.
Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне). - М., 1992.
Шестов Л. Избранные сочинения. - М., 1993.
Шестов Л. Сочинения. - М., 1995.
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. - М., 1992.
Шопенгауэр А. О четверояком корне… Мир как воля и представление. Т.1. Критика кантовской философии. - М., 1993.
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Там само. - Т.2.
Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. - М., 1992.
Шопенгауэр А. Собрание сочинений: В 6 Т. - М., 1999-2001.
Шопенгауэр А. Об интересном. - М., 1997.
Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы. - М., Харьков, 1998.
Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность. - М., 1993.
Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 2. Всемирно-исторические перспективы. - М., 1998.
Шпенглер О. Пессимизм ли это? // Новые идеи в философии. Ежегодник философского общества СССР - 1991. - М., 1991.
Шпенглер О. Человек и техника // Культурология. ХХ век. Антология. - М., 1995.
Яковенко Б.В. Мощь философии. - СПб., 2000.
Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991.
Ясперс К. Ницше и христианство. - М., 1994.
Ясперс К. Ницше. Введение в понимание его философствования. - СПб., 2004.

Х Х Х
Асмус В.Ф. Маркс и буржуазный историзм // Асмус В.Ф. Избранные философские труды. Т.2. - М., 1971.
Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и математике. - М., 1965.
Асмус В.Ф. Историко-философские этюды. - М., 1984.
Аствацатуров А. Три великие книги Фридриха Ницше // Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. - СПб., 1993. - С.22-60.
Бакрадзе К.С. Избранные труды: В 4 т.Т.3. - Тбилиси, 1973.
Богомолов А.С. Английская буржуазная философия ХХ века. -М., 1973.
Богомолов А.С. Буржуазная философия США ХХ века. - М., 1974.
Блауберг И.И. Анри Бергсон. - М., 2003.
Буржуазные концепции культуры: кризис методологии. - К., 1980.
Буржуазная философия кануна и начала империализма. - М., 1977.
Быховский Б.Э. Шопенгауэр. - М., 1975.
Вересаев В.В. Живая жизнь. - М., 1991.
Гайденко П.П. Трагедия эстетизма. Опыт характеристики миросозерцания Серена Киркегора. - М., 1970.
Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология ХХ века. - М., 1997.
Галеви Д. Жизнь Фридриха Ницше. - Рига, 1991.
Герменевтика: история и современност. Критические очерки. - М., 1985.
Гусейнов А.А. Пессимистический гуманизм Артура Шопенгауэра // Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. - М., 1992. - С.5-18.
Гуревич П.С., Столяров В. И. Искусство счастья в этике Шопенгауэра // Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. - М., 1990. - с.3-17.
Данилевский Н.Я. Россия и Европа. - М., 1991.
Европейский альманах. История. Традиция. Культура. - М., 1991.
Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия середины ХІХ - начала ХХ века. - М., 1988.
Ионин Л.Г. Георг Зиммель - социолог. - М., 1981.
Кант и кантианцы. Критические очерки одной философской традиции. - М., 1978.
Коренева М. Властитель дум. // Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. - СПб., 1993. - С.5-21.
Кузнецов В.Н. Французская буржуазная философия. - М., 1970.
Кузнецов В.Н. Французское неогегельянство. - М., 1982.
Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. - М., 1990.
Мамардашвили М.К. Лекции о Прусте (психологическая топология пути). - М., 1995.
Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев В.С. Классика и современность: две эпохи в развитии буржуазной философии // Философия в современном мире. Философия и наука (Критические очерки буржуазной философии) - М., 1972.
Мельвиль Ю.К. Чарльз Пирс и прагматизм. - М., 1968.
Мудрагей Н.С. Рациональное и иррациональное. Историко-теоретический очерк. - М., 1985.
Подорога В.А. Выражение и смысл. - М., 1995.
Современная буржуазная философия / Под ред. Богомолова А.С., Мельвиля Ю.К., Нарского И.С. - М., 1972.
Табачковский В.Г. Критика идеалистических интерпретаций практики. - К., 1976.
Тавризян Г.М. О.Шпенглер, Й.Хейзинга: две концепции кризиса культуры. - М., 1988.
Философия Канта и современный идеализм. - М., 1987.
Фохт Б.А. Понятие символической формы и проблема значения в философии языка Э. Кассирера // Вопросы философии. - 1998. - №9.
Цвейг С. Борьба с демоном: Гельдерлин. Клейст. Ницше. - М., 1992.
Чанышев А.А. Человек и мир в философии Артура Шопенгауера // Шопенгауер А. Мир как воля и представление. - М., 1992. - С.5-36.


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. ПОЗИТИВІЗМ.
А. "Перший" позитивізм.
1. Виникнення і сутність позитивізму.
2. Позитивізм О.Конта.
3. Позитивістський еволюціонізм Г.Спенсера.
4. Класифікація наук.

Література
" Антология мировой философии: В 4-х т. - Т.3. - М., 1971. - С.548-586, 606-620.
" Конт О. Курс позитивной философии // Родоначальники позитивизма. - СПб., 1912. - Вып.4-5.
" Конт О. Дух позитивной философии. - Спб., 2001.
" Спенсер Г. Синтетическая философия. - К., 1997. - С.12-56.
" Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские. - Мн., 1999. - с.482 - 623.
" Спенсер Г. Основные начала. - СПб., 1899.

Х Х Х
" Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - Т.4. От романтизма до наших дней. - СПб., 1997. - С. 187-221.
" Татаркевич В. Історія філософії. - Львів, 1999. - Т. 3 - С.5 - 42; 84 - 98; 118 - 122.

Б. Емпіріокритицизм.
1. Формування вчення Р.Авенаріуса і Е.Маха.
2. Основні ідеї:
а) вчення про чистий досвід;
б) нейтральні елементи;
в) біомеханіка;
г) інтроекція та емпіріокритична принципова координація.
3. Криза "другого" позитивізму та формування неопозитивізму.

Література
" Авенариус Р. Философия как мышление о мире согласно принципу наименьшей меры силы. - СПб., 1913.
" Авенариус Р. Критика чистого опыта (в популярном изложении А.Луначарского). - М., 1912. - С.5-112.
" Богданов А.А. Вера и наука (о книге В.Ильина "Материализм и эмпириокритицизм") // Вопросы философии. - 1991. - № 12 - С.39-88.
" Мах Э. Анализ ощущений и отношение физического к психическому. - М., 2005.
" Мах Э. Познание и заблуждение. - М., 2003.

Х Х Х
" Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - Т.4. От романтизма до наших дней. - СПб., 1997. - С.27-262.

Тема 2. НЕОКАНТІАНСТВО.

А. Марбурзька школа неокантіанства.
1. Основні положення вчення Г.Когена, П.Наторпа, Е.Кассірера.
2. Трансцендентальний метод.
3. Поняття "річ в собі".
4. Соціологія та етика. Етичний соціалізм.

Література
" Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. - СПб., 1997. - С.7-376.
" Наторп П. Кант и Марбургская школа // Новые идеи в философии. - СПб., 1913. - Сб.5. - С.93-132.

Х Х Х
" Кант и кантианцы. Критические очерки одной философской традиции. - М., 1978. - С.10-253, 317-358.
" Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - Т.4. От романтизма до наших дней. - СПб., 1997. - С.278-280.
" Табачковский В.Г. Проблема "практика-культура" в классической и современной философии // Буржуазные концепции культуры: кризис методологии. - К., 1980. - С.184-224.
" Татаркевич В. Історія філософії. - Львів, 1999. - Т. 3. - с. 111 - 118.

Б. Філософська еволюція Е.Кассірера.
1. Поняття символу і філософія символічних форм.
2. Обгрунтуваня філософії культури.
3. Людська філософія культури.

Література
" Кассирер Э. Лекции по философии и культуре // Культурология: ХХ век. Антология. - М., 1995. - С.104-162.
" Кассирер Э. Философия символических форм: Введение и постановка проблемы // Там само. - С.163-212.
" Кассирер Э. Логика наук о культуре // Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. - М., 1998. - С.7-154.
" Кассирер Э. Натуралистическое и гуманистическое обоснование культуры // Там само. - С.155-182.
" Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры // Там само. - С.440-722.

Х Х Х
" Кравченко А.А. Философия культуры Э.Кассирера // Кант и кантианцы. Критические очерки одной философской традиции. - М., 1978. - С.254-285.
" Лосев А. Ф. Теория мифического мышления у Э. Кассирера // Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. - М., 1998. - с. 730 - 760.
" Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - Т.4. От романтизма до наших дней. - СПб., 1997, - С.280-282.
" Табачковский В.Г. Критика идеалистических интерпретаций практики. - К., 1976.
" Фохт Б.А. Понятие символической формы и проблема значения в философии языка Э.Кассирера // Вопросы философии. - 1998. - № 9. - С.150-174.

В. Баденська школа неокантіанства.
1. Предмет філософії.
2. Методологія і класифікація наук.
3. Філософія культури і вчення про цінності.

Література
" Виндельбанд В. История и естествознание // Виндельбанд В. Прелюдии. Философские статьи и речи. - СПб., 1904. - С.313-333.
" Виндельбанд В. Прелюдии. Философские статьи и речи // Виндельбанд В. Избранное: Дух и история. - М., 1995. - С.22-58.
" Риккерт Г. О понятии философии // Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. - М., 1998. - С.13-42.
" Риккерт Г. О понятии философии // Риккерт Г. Философия жизни. - К., 1998. - С.445-483.
" Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре // Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. - М., 1998. - С.43-128.
" Риккерт Г. О системе ценностей // Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. - М., 1998. - С.363-391.
" Хайдеггер М. Феноменология и трансцендентальная философия ценности. - К., 1996.

Х Х Х
" Бакрадзе К.С. Очерки по истории новейшей и современной буржуазной философии // Бакрадзе К.С. Избранные труды: В 4.т. - Т.3. - Тбилиси, 1973. - С.217-297.
" Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - Т.4. От романтизма до наших дней. - СПб., 1997. - С.282-285, 291-293.
" Яковенко Б. В. Мощь философии. - СПб., 2000. - с. 473 - 580.

Г. Методологія історико-філософського дослідження.
1. Предмет історії філософії, її сенс і призначення.
2. Фактори і суб'єкт історико-філософського процесу.
3. Завдання, методи і принципи історико-філософського дослідження.

Література
" Виндельбанд В. Прелюдии. Философские статьи и речи // Виндельбанд В. Избранное: Дух и история. - М., 1995. - С.22-58.
" Виндельбанд В. Философия в немецкой духовной жизни ХІХ столетия // Виндельбанд В. Избранное: Дух и история. - М., 1995. - С.294-363.
" Виндельбанд В. История древней философии. - К., 1995. - С.17-27, 28-311.
" Виндельбанд В. История философии. - К., 1997. - С.9-27, 28-539.
" Риккерт Г. О системе ценностей // Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. - М., 1998. - С.363-391.

Х Х Х
" Бакрадзе К.С. Очерки по истории новейшей и современой буржуазной философии // Бакрадзе К.С. Избранные труды: В 4 т. - Т.3. - Тбилиси, 1973. - С.217-297.
" Виндельбанд В. Платон // Виндельбанд В. Избранное: Дух и история. - М., 1995. - С.364-507.
" Виндельбанд В. От Канта до Ницше. - М., 1998. - С.7-180, 413-468.
" Риккерт Г. О понятии философии // Риккерт Г Науки о природе и науки о культуре. - М., 1998. - С.13-42.
" Риккерт Г. О понятии философии // Риккерт Г. Философия жизни. - К., 1998. - С.445-483.
" Хайдеггер М. Феноменология и трансцендентальная философия ценности. - К., 1996.

Тема 3. ПРАГМАТИЗМ.
1. Ч.Пірс - засновник прагматизму:
а) теорія сумніву-віри;
б) гносеологічні і психологічні дослідження;
в) метод науки, принцип Пірса (2П).
2. Прагматизм В.Джеймса:
а) вчення про метод і "чистий" досвід;
б) практика і теорія істини;
в) релігійні погляди.

Література
" Джемс В. Многообразие религиозного опыта - СПб., 1992.
" Джемс У. Прагматизм. Новое название для некоторых старых методов мышления. - К., 1995. - С.3-154.
" Джеймс У. Прагматизм. Новое название для некоторых старых методов мышления // Джеймс У. Воля к вере. - М., 1997. - С.207-324.
" Джеймс У. Воля к вере и другие очерки популярной философии // Джеймс У. Воля к вере. - М., 1997. - С.3-206.
" Джеймс У. Введение в философию // Джеймс У. Введение в философию. Рассел Б. Проблемы философии. - М., 2000. - с. 3 - 152.
" Пирс Ч. С. Начала прагматизма. - СПб., 2000. - с. 5 - 287.
" Пирс Ч. С. Прагматизм // Пирс Ч. С. Избранные произведения. - М., 2000. - с. 234 - 341.

Х Х Х
" Мельвиль Ю.К. Чарльз Пирс и прагматизм. - М., 1968. - С.249-333.
" Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - Т.4. От романтизма до наших дней. - СПб., 1997. - С.314-330.
" Татаркевич В. Історія філософії. - Львів, 1999. - Т. 3. - с. 223 - 248.
" Эбер М. Прагматизм. Исследование его различных форм // Джеймс У. Прагматизм. - К., 1995. - С.155-240.
" Юшкевич П. О прагматизме // Джеймс У. Прагматизм. - К., 1995. - С.241-282.

Тема 4. "ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ".
Підтема 1. "Життєва" філософія А.Шопенгауера.

А. Вчення про причинність.
1. Раціоналізм та ірраціоналізм. Раціональне та ірраціональне.
2. Теоретичні джерела філософії А.Шопенгауера.
3. Закон достатньої підстави.

Література
" Шопенгауэр А. О четверояком корне закона достаточного основания. Философское исследование // Шопенгауэр А. О четверояком корне… Мир как воля и представление. Т.1. Критика кантовской философии. - М., 1993. - С.5-124.
" Шопенгауэр А. О четверояком корне закона достаточного основания. Философское иследование // Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы: Сочинения. - М., Харьков, 1998. - С.11-160.
" Шопенгауэр А. Введение в философию // Шопенгауэр А. Об интересном. - М., 1997. - С.15-67.
" Шопенгауэр А. Новые паралипомены: отдельные, но систематически изложенные мысли о разного рода предметах (1810-1860) // Там само. - Гл.1.
" Фишер К. Артур Шопенгауэр. - СПб., 1999.

Х Х Х
" Быховский Б.Э. Шопенгауэр. - М., 1975. - С.6-38.
" Коплстон Ф. От Фихте до Ницше. - М.,2004. - Гл. 13, 14.
" Мудрагей Н.С. Рациональное и иррациональное. Историко-теоретический очерк. - М., 1985. - С.6-67.

Б. Вчення про світ.
1. Світ як уявленя.
2. Світ як воля.

Література
" Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. - М., 1992. -С.37-183.
" Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Шопенгауэр А О четверояком корне…Мир как воля и представление. Т.1 Критика кантовской философии. - М., 1993. - С.125-286.
" Шопенгауэр А. О воле в природе // Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. - Т.2. - М., 1993. - С.5-107.
" Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. - Т.2. - М., 1993, - С.110-398.
" Фишер К. Артур Шопенгауэр. - СПб., 1999.

Х Х Х
" Быховский Б.Э. Шопенгауэр. - М., 1975. - С.39-96.
" Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - Т.4. От романтизма до наших дней. - СПб., 1997. - С.143-152.
" Чанышев А.А. Человек и мир в философии Артура Шопенгауэра // Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. - М., 1992. - С.5-36.

В. Вчення про світ і людину.
1. Ідея як об'єкт мистецтва.
2. Етика.
3. Афоризми і максими.

Література
" Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. - М., 1992. - С.185-378.
" Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Шопенгауэр А. О четверояком корне… Мир как воля и представление. Т.1. Критика кантовской философии. - М., 1993. - С.287-502.
" Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. - Т.2. - М., 1993. - С.399-626.
" Шопенгауэр А. Новые паралипомены: отдельные, но систематически изложенные мысли о разного рода предметах (1810-1860) // Шопенгауэр А. Об интересном. - М., 1997. - Гл.7, 9-13, 15.
" Шопенгауэр А. Две основные проблемы этики // Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы. - М., Харьков, 1998. - С.161-461.
" Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы // Шопенгауэр А. Афоризмы и максимы. - М., Харьков, 1998. - С.463-720.
" Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. - М., 1992. - С.19-440.
" Фишер К. Артур Шопенгауэр. - СПб., 1999.

Х Х Х
" Быховский Б.Э. Шопенгауэр. - М., 1975. - С.97-126.
" Гусейнов А.А. Пессимистический гуманизм Артура Шопенгауэра // Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. - М., 1992. - С.5-18.
" Гуревич П.С., Столяров В.И. Искусство счастья в этике Шопенгауэра // Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. - М., 1990. - С.3-17.
" Коплстон Ф. От Фихте до Ницше. - М., 2004. - Гл. 13, 14.
" Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - Т.4. От романтизма до наших дней. - СПб., 1997. - С.143-152.
" Хюбшер А. Путь к современности (введение) // Хюбшер А. Мыслители нашего времени (62 портрета). - М., 1994. - С.7-54.
" Чанышев А.А. Человек и мир в философии Артура Шопенгауэра // Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. - М., 1992 - С.5-36.

Підтема 2. Філософія Фрідріха Ніцше.
А. Витоки основних ідей Ф.Ніцше.
1. Ф.Ніцше і античність.
2. Сутність життєвого процесу.
3. Відношення до християнства.

Література
" Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху Греции // Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху. - М., 1994. - С.192-253.
" Ницше Ф. Шопенгауер как воспитатель // Ницше Ф. Странник и его тень. - М., 1994. - С.7-79.
" Ницше Ф. Рихард Вагнер в Байрейте // Там само. - С.80-142.
" Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм // Ницше Ф. Сочинения: В 2-х т. - Т.1. - М., 1990. - С.47-157.
" Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм // Фридрих Ницше и русская религиозная философия: Переводы, исследования, эссе философов "серебряного века": В 2-х т. - Т.2. - Мн. - М., 1996. - С.51-176.
" Ясперс К. Ницше и христианство. - М., 1994.
" Ясперс К. Ницше. Введение в понимание его философствования. - СПб., 2004.

Х Х Х
" Аствацатуров А. Три великие книги Фридриха Ницше // Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. - СПб., 1993. - С.22-60.
" Вересаев В.В. Живая жизнь. - М., 1991. - С.190-289.
" Галеви Д. Жизнь Фридриха Ницше. - Рига, 1991.
" Коплстон Ф. От Фихте до Ницше. - М., 2004. - Гл. 21, 22.
" Лёвит К. От Гегеля к Ницше. - СПб., 2002 - Гл. IV.
" Лу Андреас-Саломе. Фридрих Ницше в своих произведениях // Фридрих Ницше и русская религиозная философия: Переводы, исследования, эссе философов "серебряного века": В 2-х т. - Т.2. - Мн. - М., 1996. - С.463-527.
" Ницше: Pro et Contra. - СПб., 2001.
" Рачинский Г. Трагедия Ницше: Опыт психологии личности // Там само. - С.5-47.
" Цвейг С. Борьба с демоном: Гельдерлин. Клейст. Ницше. - М., 1992. - С.225-291.

Б. Основні ідеї Ф.Ніцше.
1. Нігілізм.
2. Переоцінка всіх цінностей.

Література
" Ницше Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей. - М., 1994. - С.33-217.
" Ницше Ф. Переоценка всего ценного // Ницше Ф. Странник и его тень. - М., 1994, - С.145-399.
" Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и бытие. - М., 1993. - С.63-176.
" Хайдеггер М. Слова Ницше "Бог мертв" // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. - М., 1993. - С.168-217.
" Ясперс К. Ницше. Введение в понимание его философствования. - СПб., 2004.

Х Х Х
" Галеви Д. Жизнь Фридриха Ницше. - Рига, 1991.
" Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. - М., 1990. - С.166-179.
" Коплстон Ф. От Фихте до Ницше. - М., 2004. - Гл. 21, 22.
" Лёвит К. От Гегеля к Ницше. - СПб., 2002. - Гл. IV.

В. Основні ідеї Ф.Ніцше (прод.).
1 .Воля до влади.
2. Вічне повернення того ж самого.
3. Вчення про людину.

Література
" Ницше Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей. - М., 1994. - С.218-342.
" Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого // Ницше Ф. Сочинения в 2-х т. - Т.2. - М., 1990. - С.5-237.
" Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Книга для всіх і ні для кого. - К., 1993. - С.8-326.
" Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Хайдеггер М. Время и бытие. - М., 1993. - С.63-176.
" Ясперс К. Ницше. Введение в его философствование. - СПб., 2004.

Х Х Х
" Галеви Д. Жизнь Фридриха Ницше. - Рига, 1991.
" Коплстон Ф. От Фихте до Ницше. - М., 2004. - Гл. 21, 22.
" Коренева М. Властитель дум // Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. - СПб., 1993. - С.5-21.
" Лёвит К. От Гегеля к Ницше. - СПб., 2002. - Гл. IV.
" Подорога В.А. Выражение и смысл. - М., 1995. - С.141-245.

Підтема 3. "Академічна" філософія життя.

А. Філософія В.Дільтея.
1. Поняття життя і світогляд
2. Методологія.
3. Історико-філософська концепція.

Література
" Дильтей В. Сущность философии // Философия в систематическом изложении. - СПб., 1909. - С.1-70.
" Дильтей В. Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических системах // Культурология: ХХ век. Антология. - М., 1995. - С.213-255.
" Дильтей В. Наброски к критике исторического разума // Вопр.философии. - 1988.-№4. - С.135-152
" Дильтей В. Введение в науки о духе // Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ-ХХ вв. Трактаты, статьи, эссе. - М., 1987. - С.108-142.
" Дільтей В. Винекнення герменевтики // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. Хрестоматія: Навчальний посібник. - К., 1996. - С.31-60.

Х Х Х
" Герменевтика: история и современность: Критические очерки. - М., 1985. - С.97-120.

Б. Філософія життя Г.Зіммеля.
1. Поняття життя у вченні Г.Зіммеля.
2. Культура як прояв життя.

Література
" Зиммель Г. Понятие и трагедия культуры // Зиммель Г. Избранное. - Т.1. - Философия культуры. - М., 1996. - С.445-474.
" Зиммель Г. О сущности культуры // Там само. - С.475-482.
" Зиммель Г. Изменение форм культуры // Там само. - С.483-488.
" Зиммель Г. Кризис культуры // Там само - С.489-493.
" Зиммель Г. Конфликт современной культуры // Там само. - С.494-516.
" Зиммель Г. Созерцание жизни. Четыре метафизические главы // Зиммель Г. Избранное. - Т.2. - Созерцание жизни. - М., 1996. - С.7-185.
Х Х Х
" Ионин Л.Г. Георг Зиммель-социолог. - М., 1981.

Підтема 4. Філософія життя О.Шпенглера.
1 .Соціально-політичні витоки вчення О.Шпенглера.
2. Критика теорій прогресу.
3. Поняття "душа культури", "закони науки", "доля", "цивілізація".
4. Критика К.Ясперсом теорії "циклічності" культур.

Література
" Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность. - М., 1993. - С.124-200, 248-322, 345-387.
" Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 2. Всемирно-исторические перспективы. - М., 1998. - С.5-87, 193-339, 529-539.
" Шпенглер О. Пессимизм ли это? // Новые идеи в философии. Ежегодник философского общества СССР. - 1991. - М., 1991. - С.166-182.
" Шпенглер О. Человек и техника // Культурология: ХХ век. Антология. - М., 1995. - С.454-494.
" Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991. - С.27-286.
Х Х Х
" Асмус В.Ф. Маркс и буржуазный историзм // Асмус В.Ф. Избранные философские труды. - М., 1971. - Т.2. - Гл.XVI-XVIII.
" Гайденко П.П. Категория времени в буржуазной европейской философии истории ХХ века // Философские проблемы исторической науки. - М., 1969. - С.251-258.
" Данилевский Н.Я. Россия и Европа. - М., 1991.
" Европейский альманах. История. Традиция. Культура. - М., 1991. - с.47-89.
" Свасьян К.А. Освальд Шпенглер и его реквием по Западу // О.Шпенглер. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность. - М., 1993. - С.5-122.
" Тавризян Г.М. О.Шпенглер, Й.Хейзинга: две концепции кризиса культуры. - М., 1988.

Підтема 5. Французька філософія життя.

А. Філософія А.Бергсона.
1. Предмет наукового і філософського дослідження.
2. Час і тривалість. Інтелект та інтуїція.

Література
" Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания // Бергсон А. Собрание сочинений в четырех томах. - Т.1. - М., 1992. - С.45-155.
" Бергсон А. Материя и память // Там само. - С.157-327.
" Бергсон А. Материя и память // Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. - Мн., 1999. - С.413-668.
" Бергсон А. Непосредственные данные сознания // Там само. - С.669-924.
" Бергсон А. Введение в метафизику // Там само. - С.1172-1222.
" Бергсон А. Психофизический параллелизм и позитивная метафизика // Там смо. - С.1223-1277.

Х Х Х
" Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и математике. - М., 1965. - С.152-197.
" Блауберг И. И. Анри Бергсон. - М., 2003.
" Реале Д.,Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - Т.4. От романтизма до наших дней. - СПб., 1997. - С.487-501.

Б. Теорія розвитку
1. Поняття життя у філософії А.Бергсона.
2. Вчення про розвиток.
3. Життєвий порив.

Література
" Бергсон А. Творческая эволюция. - М., 1998.
" Бергсон А. Творческая эволюция // Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. - Мн., 1999. - С.8-412.

Х Х Х
" Блауберг И. И. Анри Бергсон. - М., 2003.
" Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - Т.4. От романтизма до наших дней. - СПб., 1997. - С.487-501.

 

 

 на головну

DaymoS design factory & Dmitry Tovmash