Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

НАПРЯМ "ФІЛОСОФІЯ"
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ФІЛОСОФІЯ"

СУЧАСНА СВІТОВА ФІЛОСОФІЯ

Упорядники:
д-р філос. н., проф, Бичко І.В.,
д-р філос. н., проф, Ярошовець В.І.


Тема 1. СПЕЦИФІКА СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ.
Відмова від моністичної "двополюсної" моделі філософського процесу на користь плюралізму (від раціоналістичної конструкції "або матеріалізм, або ідеалізм" до ірраціоналістично-плюралістичних побудов типу "філософії життя"). Ідея сцієнтистської "реконструкції" філософії, новітній "гносеологізм" неопозитивізму ("третього" позитивізму). Антиуніверсалістський, антигносеологістський поворот до онтологічного гуманізму (екзистенційна філософія). Філософія мови - позитивістський та екзистенційно-герменевтичний варіант. Персоналістська "революція", філософія "Лувенської школи" (неотомістська реставрація). Структуралістсько-постмодерністський "бунт" проти традиційної філософії - "нова" філософія чи "кінець" філософії?

Література
История современной зарубежной философии. Компаративистский подход.- СПб, 1997.
История философии. Запад - Россия - Восток. Кн.3. - М., 1998.

Х Х Х
Хилл Т.И. Современные теории познания.- М., 1965.
Современная буржуазная философия. Под ред. Богомолова А.С., Мельвиля Ю.К., Нарского И.С. М., 1972.

Тема 2. ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ФІЛОСОФІЯ.

1. Джерела екзистенційної традиції філософування.
Містично-екзистенційна діалектика "ареопагітизму", Й.Екгарт, Г.Сузо, Й.Таулер, Я.Беме. Реформація - М.Лютер, Ж.Кальвін. Пієтизм, янсенізм. Бароково-кордоцентрична думка (Б.Паскаль, Ф.Гемстергейс, Ф.Гандерберг-Новаліс, "філософія одкровення" Ф.Шеллінга, бароково-кордоцентрична традиція в Україні). Критерії екзистенційної філософії. Іспанський, німецький, французький, італійський, арабський, африканський ("негритюд"), японський ("нісіда") та ін. форми екзистенціалізму. Київська школа екзистенційної філософії (М.Бердяєв, Л.Шестов та ін.).

Література
Беме Я. Аврора или утренняя заря в восхождении. - М., 1990.
Мистическое богословие.- К., 1991.
Экхарт М. Духовные проповеди и рассуждения.- М, 1990.
Паскаль Б. Мысли.- К., 1994.
Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям ее презирающим. Монологи.- М.-К., 1994.

Х Х Х
Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма (Фр.Шлегель, Новалис).- М., 1978
Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма (Гельдерлин, Шлейермахер).- М., 1989.

2. Екзистенційний "бунт" С. К'єркегора.
С.К'єркегор (1813-1855) про екзистенцію як специфічно людський спосіб буття. Філософська "іронія" як методологічний принцип у Сократа і у представників німецької класичної філософії. Екзистенційна істина замість істини об'єктивної. Доля і необхідність. Віра і розум - принцип духовності. Тлумачення категорій віри, вибору і свободи в творчості К'єркегора. Проблема абсурду ("діалектика абсурду") в філософії С.К'єркегора.

Література
Кьеркегор С. Страх и трепет.- М., 1993.
КиркегорС. Наслаждение и долг.- К., 1994.
Керкегор С. Повторение.- М., 1997.

Х Х Х
Бычко И.В. В лабиринтах свободы. - М., 1976.
Бичко І.В. К'єркегор і Гоголь: екзистенційні паралелі мислення // Українська К'єркегоріана. - Львів, 1998.
Гайденко П.П.Трагедия эстетизма.- М., 1970.
Долгов К.М. От Киркегора до Камю. М. 1990
Подорога В. Выражение и смысл.- М., 1995. С.7-146.
Ставцева О.И. Понятие "экзистенция" у Шеллинга, Кьеркегора, Хайдеггера // Сборник к 75-летию профессора М.Я. Корнеева. Серия "Мыслители". Выпуск 11. СПб. С.-П., 2002. С.122-133
Стрельцова Г.Я. Парадокс философии Сёрена Кьеркегора // Весник московского университета. Серия 7, Философия №5, 2000, C.106-120
Тиллих П. Киркегор как экзистенциальный мыслитель
Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия.- М., 1992.

3. Феноменологія Е.Гуссерля.
Боротьба Е.Гуссерля (1859-1938) проти "натуралізму" і "психологізму". Інтенційний характер свідомості. "Сумнів" Декарта і феноменологічний метод Гуссерля. Феноменологічна редукція - психологічна редукція, ейдетична редукція (ідеація поняття "ейдосу"), трансцендентально-феноменологічна редукція. Конституювання значень у ноезо-ноематичних актах свідомості. Lebeenswelt і поняття "горизонтальності". Криза европейських наук і європейського людства.

Література
Гуссерль Э. Логические исследования, пролегомены к чистой логике.- К., 1995.
Гуссерль Э. Логические исследования, Т.2, ч.1. Исследования по феноменологии и теории познания, исследование: Об интенциональных переживаниях и их содержании // Проблемы онтологии в современной буржуазной философии.- Рига, 1988.- С.262-292.
Гуссерль Э. Философия как строгая наука.- Новочеркасск, 1994.
Гуссерль Э. Картезианские размышления.- СПб, 1998.
Гуссерль Э. Кризис европейского человечества // Вопр. Философии.- 1986.- № 3.- С.101-116.
Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в феноменологическую философию // Вопр.философии.- 1992.- № 7.- С.136-176.
Гуссерль Э. Идея феноменологии. Лекции // Ступени. Философский журнал.-1991.- №3. -С.198-214; 1992. -№2. -С.139-164.
Гуссерль Э. Феоменология // Логос. -№ 1. -С.12-21.
Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии. -М., 1994.

Х Х Х
Борисов Е. Феноменологический метод М.Хайдеггера // Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени.- Томск, 1998. -С.345-375.
Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум в интерпретации Э.Гуссерля // Вопр.философии. -1992.- № 7. -С.116-135.
Зотов А.Ф. "Ранний" Гуссерль и формирование феноменологического движения в европейской философии // Логос, № 2, 1991, С.41-52
Ингарден Р. Исследования по эстетике. -М., 1962.
Михайлов И. Переписка Дильтея и Гуссерля. Экзистенциальные истоки феноменологии// История философии, № 1, М., 1997.
Прехтль П. Введение в феноменологию Гуссерля. Томск: Водолей, 1999
Рикёр П. Кант и Гуссерль // Рикер П. Интенциональоность и текстуальность, с.162-194
Шелер М. Избранные произведения.- М., 1994.
Шпет Г. Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы .-Томск. 1996.
Хайдеггер М. Мой путь в феноменологию // Логос. -1994.- №6.

4. Фундаментальна онтологія М.Гайдеггера.
Трансформація М.Гайдеггером (1889-1976) феноменологічної ідеї інтенційності. Буття і суще. Критика Гайдеггером "метафізики". Dasein як специфічно людське буття: dasein як "ось-буття", dasein як "буття-свідомість", dasein як "присутність". "В-світі-буття", "турбота" (Sorge) і світ речей-інструментів (zuhandenes). "Співбуття" (Mitsein) і "Безособовість" (das Man). "Аутентичне" і "неаутентичне" існування, проблема "жаху" і смерті (leben-zum tode). Часовість ("світовий" і "вульгарний час") і "історичність". Гуманізм і свобода. Проблема мови - мова як "дім буття".

Література

Хайдеггер М. Бытие и время.- М., 1997.
Хайдеггер М. Время и бытие.- М., 1993.
Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики.- М., 1997.
Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге.- М., 1991.
Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет.- М., 1993.
Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени.- Томск, 1998.
Хайдеггер М. Введение в метафизику.- СПб, 1998.
Бимель В. Мартин Хайдеггер сам о себе.- Челябинск, 1998.
Драма жизни и грехопадения М.Хайдеггера // Квинтэссенция. Философский альманах. 1991.- М., 1992.

Х Х Х
Арендт Х. Хайдеггеру - восемьдесят лет // Вопросы философии. № 1, 1998.
Бимель В. Самоинтерпретация Мартина Хайдеггера. М., 1998.
Борисов Е. Феноменологический метод М. Хайдеггера// Е.Борисов МАРТИН ХАЙДЕГГЕР. Пролегомены к истории понятия времени. Томск, 1998
Гайденко П.П. Экзистенциализм и проблема культуры.- М., 1963.
Габитова Р.М. Человек и общество в немецком экзистенциализме.- М., 1972.
Койре А. Философская эволюция Мартина Хайдеггера. Логос # 10 1999 (20)
Корнеев М.Я., Торчинов Е.А Хайдеггер и восточная философия: поиски взаимодополнительности культур , 2-е изд. СПб.б С.-П., 2001. С.308-311, 324
Михайлов А. В. Мартин Хайдеггер: человек в мире. М., 1990.
Михайлов И. А. Ранний Хайдеггер. М., 1999.
Михайлов И.А. Ранний Хайдеггер: между феноменологией и философией жизни.- М., 1999.
Ставцева О.И. Словарь основных терминов философии Хайдеггера//
Философия М.Хайдеггера и современность.- М.,1991.
Хабермас Ю. Хайдеггер, творчество и мировоззрение // Историко-философский ежегодник. 1989.- М., 1989.

5. Existenz philosophie К.Ясперса.
Поняття екзистенції і трансценденції у К.Ясперса (1883-1969). Комунікація і проблема свободи. "Межові ситуації" (grenzsituationen). Філософська віра. Філософія і не-філософія. Історія та історичність. Поняття "осьового" часу.

Література
Ясперс К., Философская автобиография // Западая философия: итоги тысячелетия.- Екатеринбург, 1997. -С.19-75.
Ясперс К. Всеобщая психопатология.- М., 1997.
Ясперс К. Смысл и назначение истории.- М., 1994.
Ясперс К. Собрание сочинений по психопатологии в 2-х томах.- М., 1996.
Ясперс К. Куда движется ФРГ?.- М., 1969.

Х Х Х
Бичко І.В. Людина як екзистенція // Науковий збірник. Філософські пошуки. - Львів, 1997.
Габитова Р.М. Человек и общество в немецком экзистенциализме. -М., 1972.
Добрынина В. И. Философия XX века. Экзистенциализм , М., 1997
Хайдеггер М. Переписка М.Хайдеггера с К.Ясперсом. - М., 2001.

6. Екзистенціалізм Ж.-П.Сартра.
Ж.-П.Сартр (1905-1980) - початок шляху: феноменологічна психологія (теорія емоцій, уявлення та уявлюване). Буття-в-собі і буття-для-себе. Проблема "ніщо" і "неантизації". Людське існування і свобода. Поняття "недостатності" (manque). Абсурдність існування. "Випадковість" буття-для-себе. Часовість і часові "екстази". Свобода і вибір. Свобода і відповідальність. Проблема іншого ("погляд" іншого, подібно до погляду Медузи, перетворює на камінь). "Позитивний" і "діалектичний" розум. Тлумачення Сартром практики. Розуміння історії. Сартр і марксизм.

Література
Сартр Ж.-П. Нудота. Мур.Слова.- К., 1993.
Сартр Ж.-П. Тошнота, Избранные произведения.- М., 1994.
Сартр Ж.-П. Ситуации.- М., 1997.
Сартр Ж. -П. Буття і ніщо // Сучасна зарубіжна філософія. Хрестоматія.- К., 1996.
Сартр Ж.-П. Проблемы метода.- М., 1994.
Сартр Ж.-П. Дороги свободы. В 3-х томах.- Харьков, 1997.
Сартр Ж.-П. Пьесы.- М., 1967.

Х Х Х
Бичко І.В. Пізнання і свобода: спроба екзистенційного аналізу // Зб. Творче, практичне і критичне мислення. - Житомир, 1997.
Великовский С. И. Жан Поль Сартр о самом себе// Великовский С.И. Умозрение и словесность: Очерки французской культуры, М.; СПб. ,1998.
Добрынина В. И. .Философия XX века. Экзистенциализм . М., 1997
Кузнецов В.Н. Жан-Поль Сартр и екзистенциализм.- М., 1969.
Мунье Э. Надежда отчаявшихся. Мальро, Камю, Сартр, Бернанос. М, 1995.

7. Філософія "абсурду" А.Камю.
Людське буття і проблема абсурду в філософії А.Камю (1913-1960). Життя в "абсурді" і проблема "бунту". "Абсурд народжується розумом, а долається духом" (Камю). Бунт і революція.

Література
Камю А. Вибрані твори у 3-х томах.- Харків, 1996-1997.
Камю А. Записные книжки // Камю А. Сочинения в 5-ти томах. Т.5.- Харьков, 1998.

Х Х Х
Великовский С. Грани "несчасного сознания".- М., 1973.

Тема 3. ФІЛОСОФСЬКА ГЕРМЕНЕВТИКА.
Передісторія герменевтики (античність, середні віки, Ренесанс). Виникнення герменевтики в контексті німецького романтизму Ф.Шлегеля і Ф.Шляєрмахера. Герменевтичні пошуки В.Гумбольдта, Л.Ранке, В.Дільтея, М.Гайдеггера. Г.-Г.Гадамер - герменевтика як метод гуманітарних наук і як, одночасно, вчення про буття (онтологія). Прагнення поєднати герменевтику з діалектикою. Задане традицією "передрозуміння" як основа історичного знання, основа будь-якого розуміння. Мова як носій розуміння. Тлумачення мови як "гри, що втягує в себе гравців". Різновиди герменевтики - П.Рікер, Е.Бетті, К.Апель, Е.Корет, Ю.Габермас.

Література
Гадамер Х. -Г. Истина и метод.- М., 1988.
Гадамер Г. -Г. Актуальность прекрасного.- М., 1991.
Рикер П. Герменевтика, этика, политика.- М., 1995.
Рикер П. Конфликт интерпретаций.- М., 1995.
Рикер П. Навколо політики.- К., 1995.

Х Х Х
Герменевтика: история и современность.- М., 1985.
Михайлов А.А. Современная философская герменевтика.- Мн., 1984.

Тема 4. ПЕРСОНАЛІЗМ.
Історичні джерела персоналізму (Г.В.Ляйбніц, Ф.Шеллінг, Й.В.Гете, Ф.Шляйєрмахер та ін.). Плюралістичне тлумачення реальності як множини окремих духовних існувань ("персон"), пов'язаних у гармонійну цілісність способами нераціональної (інтуїтивної, почуттєво-емоційної) комунікації. Бог ("Верховна Персона") як творець гармонійної спільноти. Нездатність раціонального наукового мислення осягнути повноту "персонального" розмаїття світу через неперервність останнього. Відмінність між традиційним поняттям людини як частини природи, суспільства, і особистістю-"персоною" як особливого роду духовною цілістю. Свобода волі - основа "персони". Американський персоналізм (Б.Боун, Е.Брайтмен, Р.Т.Флюелінг, У.Гокінс, М.Калкінс та ін.) як реакція на гегелівський "універсалізм", який заперечує індивідуальне самовдосконалення особистості. Французький персоналізм (Е.Муньє, М.Недонсель, Ж.-М.Доменак, П.Рікер, Д.Ружмон, Ж.Лякруа та ін.). Часопис "Esprit" ("Дух"). Екзистенційне підгрунтя французького персоналізму. "Інтимність" як захист від тоталітаризму, що формує новий тип спільноти, відмінний від формально-юридичної, раціонально-механічної системи держави. Ідея "персоналістської общинної революції" (Е.Муньє).

Література
Мунье Э. Персонализм.- М., 1992.
Мунье Э. Что такое персонализм.- М., 1994.

Х Х Х
Вдовина И.С. Французский персонализм.- М., 1977.
Вдовина И.С. Эстетика французского персонализма.- М., 1981.

Тема 5. НЕОТОМІЗМ
Неотомізм як сучасна форма розвитку томізму - філософії видатного мислення середньовіччя Фоми Аквінського. Енцикліка папи Лева ХІІІ "Aeterni Patrіs" 1879 року. "Лувенська школа" Д.Мерсьє як початок неотомізму. Сучасний неотомізм (Ж.Марітен, Е.Жільсон, М.Грабман, Й. Де Фріз, Ф.Ольджаті, Й.Бохенський, Г.Веттер та ін.) як офіційна філософія Ватикану. Головне завдання неотомізму - обгрунтування істин теології. Вчення про метафізику як "першу філософію". Предмет метафізики - "чисте буття", що відрізняється від сущого; вона має справу з безконечним трансцендентним, умосяжним буттям. Трансцендентальні поняття (єдність, істина, благо, прекрасне) покладаються разом з буттям і (на відміну від категоріальних визначень) не пов'язані з досвідом. Вчення про акт і потенцію. Бог як актуальний початок всього сущого. Бог як вища форма (форма форм), не пов'язана з матерією; він творить первинну матерію і все розмаїття форм. Буття будь-якої конечної речі - "участь" у безконечному бутті Бога. Сутність, доконечні причини всього існуючого як належність надприродного порядку буття, Бога. Предмет науки - вторинні причини, послідовність і зовнішній зв'язок подій. Людина як вищий ступінь природного буття, формою якого є нематеріальна і тому безсмертна душа. Особистість як непорушна і самодіяльна духовна субстанція, свобода, самосвідомість, творчі можливості як атрибути особистого. Філософія тейярдизму.

Література
Маритен Ж. Философия в мире.- М., 1994.
Корет Э. Основы метафизики. К., 1998.
Тейяр де Шарден П. Феномен человека.- М., 1987.

Х Х Х
Желнов М.В. Критика гносеологии современного неотомизма.- М., 1971.
Губман Б.Л. Современная католическая философия: человек и история.- М., 1988.
Субботин Ю.К. Проблема ценности в неотомизме.- М., 1980.

Тема 6. НЕОПОЗИТИВІЗМ
Виникнення неопозитивізму ("третього позитивізму"). Віденський гурток (М.Шлік, Р.Карнап, О.Нейрат, Г.Ган, В.Крафт, Ф.Кауфман, К.Гедель, Л.Вітгенштейн та ін.). Львівсько-Варшавська школа (К.Твардовський, К.Айдукевич, Я.Лукасевич, А.Тарський, Т.Котарбінський, С.Лесневський, В.Татаркевич та ін.). Берлінська школа емпіричної філософії (Г.Райхенбах, В.Дубіслав та ін.), інші філософські центри у Західній Європі (Фінляндія - Е.Кайла, Чехословаччина - Ф.Франк, Данія - Й.Йоргенсен, Великобританія - А.Айєр та ін.).
Логічний позитивізм. Програма "верифікації" М.Шліка. "Логічний атомізм" Л.Вітгенштейна. "Фізикалізм" О.Нейрата і Р.Карнапа. "Операціоналізм" П.Бріджмена. Крах ідей верифікації.
Семантичний позитивізм. "Загальна" (А.Кожибський, С.Хайякава, С.Чейз) та "академічна" (Р.Карнап, А.Тарський) семантика. "Конвенціоналізм" Р.Карнапа. "Драбина абстракцій" С.Хайякави. "Тиранія слів" С.Чейза.
Лінгвістичний позитивізм. "Філософські дослідження" Л.Вітгенштейна. "Значення слова є його вживання в мові" (Вітгенштейн). Кембріджська та Оксфорська школи учнів Вітгенштейна (Дж.Райл, Дж.Вісдом, П.Строссон, Дж.Остін та ін.). Завдання "терапевтичного аналізу" повсякденної мови з метою виявлення її "немічностей", що стають причиною "метафізичних" проблем. Пошук позитивних результатів аналізу мови повсякденного спілкування. Програма дослідження фактичного вживання звичайної мови. Полеміка з прихильниками логічного аналізу, критика сцієнтистських тенденцій в аналізі мови повсякденного спілкування.
"Критичний раціоналізм" К.Р. Поппера. "Методологія дослідницьких програм" І.Лакатоша. "Методологічний анархізм" П.Фойєрабенда.

Література
" Вітгенштейн Л. Tractatus Loqico-phijosophicus. Філософські дослідження,- К., 1995.
" Карнап Р. Значение и необходимость.- М., 1959.
" Карнап Р. Философские основания физики.- М., 1971.
" Рейхенбах Г. Направление времени.- М., 1962.
" Кун Т. Структура научных революций.- М., 1977.
" Тулмин Ф. Человеческое понимание.- М., 1984.
" Полани М. Личностное знание.- М., 1985.
" Поппер К. Открытое общество и его враги. Тт.1-2.- М., 1992.
" Поппер К. Злиденність історицизму.- К., 1994.

Х Х Х
" Козлова М.С. Философия и язык.- М., 1972.
" Панин А.В. Диалектический материализм и постпозитивизм.- М., 1981.
" "Критический рационализм". Философия и политика.- М., 1981.

Тема 7. РЕАЛІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ.
"Спростування ідеалізму" Дж.Е.Мура. Філософія американського неореалізму. Проблема автономії гносеологічної тематики відносно онтологічної. "Презентативний реалізм" Р.Б.Перрі, Е.Б.Холта, В.Т.Марвіна, Е.Г.Сполдінга, В.Б.Піткіна, В.П. Монтегю. Американський "критичний реалізм". "Репрезентативний реалізм" Д.Дрейка, А.О.Лавджоя, Дж.Б.Пратта, А.К.Роджерса, Дж.Сантаяни, Р.В.Селларса, Ч.А.Стронга. Онтолологічні розбіжності в колі американських "критичних реалістів".

Література
" Мур Дж. Принципы этики.- М.,1984.
" Селларс Р.В. Три ступени материализма // Вопр.философии.- 1962.- №8.

Х Х Х
" Бичко І.В. На філософському роздоріжжі. - К., 1962.
" Богомолов А.С. Буржуазная философия США ХХ века.- М., 1974. -Гл.5-6.

Тема 8. ПОЗИТИВІСТСЬКА СОЦІОЛОГІЯ Е.ДЮРКГЕЙМА.
Позитивістська традиція соціології від О.Конта і доробок Е.Дюркгейма. Об'єктивістський характер соціальної реальності: нередукованість її до психології та біології ідивіда; співвідношення еволюціонізму і структурно-функціонального аналізу у Е.Дюркгейма. Типологія суспільств: механічна і органічна солідарність. Дослідження Е.Дюркгейма в окремих галузях соціології: розподіл праці, самогубство, релігія.

Література
" Дюркгейм Эмиль. О разделении общественого труда. - М., 1991.
" Дюркгейм Эмиль. О разделении общественного труда. - М., 1996.
" Дюркгейм Еміль. Самогубство: соціологічне дослідження. - К., 1996.
" Дюркгейм Эмиль. Самоубийство: социологический этюд. - СПб.,
" 1998.
" Дюркгейм Эмиль. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. - М., 1995.

Х Х Х
" Осипова Е.В. Социология Эмиля Дюркгейма. Критический анализ теоретико-методологической концепции. - М., 1977.

Тема 9. СТРУКТУРНА АНТРОПОЛОГІЯ К. ЛЕВІ-СТРОСА.
Структуралізм К.Леві-Строса - синтез лінгвістики, етнографії, етнології та соціології. Застосування структурного методу в антропології. Протиставлення природи і культури. Розгляд примітивних суспільств: польові дослідження та структурне узагальнення. Взаємозалежність структур людського мислення та соціальних структур. Бриколаж та бінарні опозиції як методологічні винаходи К.Леві-Строса. Пропозиції К.Леві-Строса щодо вирішення сучасних соціальних, екологічних та інших проблем.

Література
" Леві-Строс Клод. Міт і значення // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки. - Львів, 1996. - С.343-356.
" Леви-Строс Клод. Мифологики. В 4-х т.т. - Т.1. Сырое и приготовленное. - М.; СПб., 1999.
" Леви-Строс Клод. Первобытное мышление. - М., 1994.
" Леви-Строс Клод. Печальные тропики. - М., 1984.
" Леви-Строс Клод. Пути развития этнографии // Курьер юнеско. - 1961. - №7.
" Леви-Строс Клод. Путь масок. - М., 2000.
" Леви-Строс Клод. Структура мифов // Вопр. философии. - 1970. - №7.
" Леви-Строс Клод. Структурная антропология. - М., 1983.

Х Х Х
" Автономова Н.С. Постструктурализм // Современная западная философия: Словарь. - М., 1991. - С.243-246.
" Автономова Н.С. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках. - М., 1997.
" Грецкий М.Н. Структурализм К.Леви-Строса и проблема гуманизма // Французская философия сегодня. Анализ немарксистских концепций. - М., 1989. - С. 17-44.
" Каграманов Ю.М. Клод Леви-Строс и проблема человека // Вопр. философии. - 1976. - №10.
" Клименкова Т.А. От феномена к структуре. - М., 1991.
" Мелетинский Е.М. Клод Леви-Строс - только этнология? // Вопр. литературы. - 1971. - №4.

Тема 10. ФІЛОСОФСЬКА ГЕРМЕНЕВТИКА П.РІКЕРА.
Взаємозалежність мотивів феноменології, екзистенціалізму, структуралізму і психоаналізу в філософській герменевтиці П.Рікера. Універсальне значення герменевтики в гуманітарних науках: від герменевтики тексту до герменевтики соціальної дії.
Єдність сенсу і сили, інтенціонального і системного як фундаментальна диспозиція інтерпретації дії. Регресивно-прогресивний метод в аналізі проблеми дії. Основні співвідношення людської дії: проект, агент, мотив, ініціатива.

Література
" Рикер Поль. Время и рассказ. - М., СПб., 2000. - Т.1: Интрига и исторический рассказ.
" Рикер Поль. Герменевтика и психоанализ: Религия и вера. - М., 1996.
" Рикер Поль. Герменевтика. Этика. Политика: Московские лекции и интервью. - М., 1995.
" Рикер Поль. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. - М., 1995.
" Рикер Поль. Этика и политика // Философская и социологическая мысль. - 1995. - №5-6.

Х Х Х
" Кошарный С. Поль Рикер и Герменевтическая метаморфоза феноменологии // Философская и социологическая мысль. - 1995. - №3-4; №5-6; №7-8.
" Ярошовець В.І. Виміри філософії П.Рікера: феноменологічна герменевтика (мотив і "проект" дії) // Філософські проблеми гуманітарних наук. - № 3. - 2004. - с. 21 - 29.

Тема 11. М.ФУКО - ШЛЯХ ВІД ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЛУЗЕЙ ІСТОРІЇ, ПСИХІАТРІЇ, СОЦІОЛОГІЇ ДО ФІЛОСОФІЇ ПОСТСТРУКТУРАЛІЗМУ.
Продуктивне еволюціонування поглядів М.Фуко під впливом філософії, психіатрії, історії, соціології та інших наук. "Переживання культури" як феномен "відчуття" кожної історичної події. Поняття дискурсу і дискурсивної практики. "Дискурсивна" практика як синтез мовних "структур" та історичних епох. Хронологічно-локальний підхід в дослідженнні історичного. Розкриття іншого розуміння проблем в історії філософії.
" Аналіз структур влади в пізній творчості М.Фуко. концепція "смерті суб'єкта". Антиантропологія" М.Фуко. "Виникнення" і "зникнення людини" разом з рефлексією. Епістема і дослідження культурно-історичних епох. Еволюційна епістемологія та структуралістська методологія.

Література
" Фуко Мішель. Історія сексуальності. - Х., 1997. - Т.1: Жага пізнання.
" Фуко Мішель. Наглядати і карати: Народження в'язниці. - К., 1998.
" Фуко Мишель. Археология знания. - К., 1996.
" Фуко Мишель. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. - М., 1996.
" Фуко Мишель. История безумия в классическую эпоху. - СПб., 1997.
" Фуко Мишель. История сексуальности - ІІІ: Забота о себе. - К. - М., 1998.
" Фуко Мишель. Рождение клиники. - М., 1998.
" Фуко Мишель. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. - М., 1977.
" Фуко Мишель. Що таке автор? // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки. - Львів, 1996. - С.442-456.
" Фуко Мишель. Это не трубка. - М., 1999.

Х Х Х
" Автономова Н.С. Фуко // Современная западная философия: Словарь. - М., 1991. - С. 361-363.
" Визгин В.П. Мишель Фуко - теоретик цивилизации знания // Вопросы философии. - 1995. - № 4.
" Визгин В.П. Онтологические предпосылки "генеалогической" истории Мишеля Фуко // Вопросы философии. - 1998. - №1.
" Делез Жиль. Фуко. - М., 1998.

Тема 12. ПОСТСТРУКТУРАЛІЗМ: ЛОГІКА СМИСЛУ Ж.ДЕЛЬОЗА.
Постструктуралізм: "неструктуроване в структурі". Співвідношення номадизму і структури в тексті. "Поверхневість" як первинна реальність буття і мови. Три основні типи відношень (денотація, маніфестація, сигніфікація). Смисл - четверте відношення мови. Двоїстість смислу. Смисл як межа. Смисл як поділ. Смисл і час. Еон і Хронос.Смисл як парадокс.

Література
" Делез Жиль. Логика смысла. - М., 1995.
" Делез Жиль. Логика смысла. Фуко Мишель. Theatrum philosophicum. - М., Екатеринбург, 1998.
" Делез Жиль. Ницше - СПб., 1997.
" Делез Жиль. Представление Захер-Мазоха // Захер-Мазох, Леопольд фон. Венера в мехах. Представление Зазер Мазоха / Ж.Делез. Работы о мазохизме / З. Фрейд. - М., 1992.
" Делез Жиль. Различие и повторение. - СПб., 1998.
" Делез Жиль. Складка. Лейбниц и барокко. - М., 1998.
" Делез Жиль, Гваттарі Фелікс. Капіталізм і шизофренія. - Київ, 1996.
" Делез Жиль, Гваттари Феликс. Капитализм и шезофрения: Анти-Єдип. - М., 1990.
" Делез Жиль, Гваттари Феликс. Что такое философия? - М., СПб., 1998.

Х Х Х
" Куцепал С. Концепція мови Ж.Дельоза // Філософська думка. - 1988. - №1.

Тема 13. КОНСТРУКТИВНА ДЕКОНСТРУКЦІЯ Ж.ДЕРРІДА.
Давньогрецька та сучасна структуралістська думка як джерела філософії Ж.Дерріда. Критика Ж.Дерріда метафізики та логоцентричності сучасної філософії. Деконструкція метафізики в граматології Ж.Дерріда. Письмо як засіб деконструкції логоцентризму в концепції Ж.Дерріда. "Деконструкція" як методологічна підстава розуміння поліфонічності розвитку сучасної філософії. Дійсність як текст. Навмисно осучаснена деформація тексту. Творення дійсності схемоцентричним мисленням. Антипарадигмальний пізнавальний вибір людини. Критика та самокритика (або самостирання) в межах "граматології".

Література
" Деррида Жак. Голос и феномен (и другие работы по теории знака Гуссерля). - СПб., 1999.
" Деррида Жак. Гуссерль Эдмунд. Начало геометрии. - М., 1996.
" Деррида Жак. Письмо японскому другу // Вопр. филоосфии. - 1992. - №4.
" Дерріда Жак. Позиції. Бесіди з Анрі Райсом, Юлією Крістєвою, Жаном Луі Удбіном, Гі Скарпетта. - К., 1994.
" Деррида Жак. Позиции. Семиология и грамматология. Беседа с Ю.Кристевой. - К., 1996.
" Деррида Жак. Эссе об имени. - М., СПб., 1998.
" Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия. - М., 1993.

Х Х Х
" Гуменюк Т.К. Жак Деррида и постмодернистское мышление. - К., 1999.
" Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: Эволюция научного мифа. - М., 1998.
" Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. - М., 1996.
" Критика метафизики в неоструктурализме (по работам Ж. Деррида 80-х годов). - М., 1989.
" Куцепал С.В. Письмо як засіб деконструкції логоцентризму в концепції Жака Дерріда. - К., 1997.
" Соболь О.М. Постметафізика - майбутнє філософії? // Філософська та соціологічна думка. - 1993. - №11-12. - С.46-60.
" Соболь О.М. Постмодерн і майбутнє філософії. - К., 1997.
" Филлипов Л.И. Грамматология Ж.Деррида и литературный авангард // Французская философия сегодня. Анализ немарксистских концепций. - М., 1989. - С. 45-64.

Тема 14. ФІЛОСОФІЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ПОСТМОДЕРНІЗМУ: "НЕОМАРКСИСТСЬКИЙ ПРОЕКТ" Ф.ДЖЕЙМІСОНА.
Постмодернізм Ф.Джеймісона як синтез досягнень марксистської традиції та структуралістської методології. Головні риси американського постмодернізму: пастиш як специфічна форма досвіду простору; шизофренія; візуальність; теоретичний дискурс сучасної науки. Міждисциплінарний характер марксизму і сучасна культура. Взаємодія культури з іншими соціальними і виробничими сферами та проблема репрезентації.
Проблема інтерпретації. Позитивна і негативна (деструктивна) герменевтика. Інтерпретативна модель як засіб реконструкції значення текстів західної культури. Інтерпретація як адекватне осягнення змісту тексту в соціально - історичній перспективі.
Історія та розповідність. Історія як субстанція соціальності та форма організації досвіду індивіда. Розповідність як спосіб включення індивіда в різні порядки існування соціуму. Статус розповідності як "політичного несвідомого" та соціально-символічного несвідомого.

Література
" Джеймісон Ф. Сартр: витоки стилю. - 1961.
" Джеймісон Ф. Марксизм і форма. - 1971.
" Джеймісон Ф. В'язниця мови. - 1972.
" Джеймісон Ф. Міфи агресії: Уіндхем Левіс. Модерніст як фашист. - 1979.
" Джеймісон Ф. Політична несвідомість: розповідність як соціально-символічний акт. - 1981.
" Джеймісон Ф. Ідеології теорії: есе 1971 - 1986. - 1988.
" Джеймісон Ф. Пізній марксизм: Адорно чи життєздатність діалектики. - 1990.
" Джеймісон Ф. Постмодернізм, чи культурна логіка пізнього капіталізму. - 1991.
" Джеймісон Ф. Джерела часу. - 1994.
" Джеймісон Ф. Брехт і метод. - 1998.
" Джеймісон Ф. Культурний поворот: вибрані твори з постмодернізму 1993 - 1998. - 1998.

Х Х Х
" Лук'янець В.С., Соболь О.М. Філософський постмодерн. - К., 1998.
" Соболь О.М. Постмодерн: філософські та культурні виміри // Філософська та соціологічна думка. - 1992. - №8. - С.48-63.

Тема: 15. ФІЛОСОФІЯ ІТАЛІЙСЬКОГО ПОСТМОДЕРНІЗМУ:
УМБЕРТО ЕКО, ДЖАННІ ВАТТІМО.
Італійська філософія сьогодні і критичне усвідомлення ґрунтовних метафізичних положень. Інтерпретація гайдеггерівської концепції критики західної метафізичної традиції методами філософської герменевтики.
Спроба розглянути філософію як "підґрунтя", а не "шлях" роздумів. Відношення до поняття "теорія", центральність германевтичної інстанції, конституювання знання як системи інтерпретативних рекомендацій.
Філософія У. Еко про кризовий стан сучасної культури, який полягає у кризі репрезентації. Модель "відкритого твору" як реалізація ідеї множинності в мистецтві та постмодерністський інтерес до читача, тексту, інтерпретації. Концентрація кітчу як не - мистецтва. Поняття кітчу як ідеального продукту, що сприяє бажане розглядання як наявне. Кітч і масова культура.
Опозиція "іновація та повторення" - жанри, види і можливості мистецтва, а також еволюція різних типів аудиторії. Повторюваність і серійність в естетиці постмодернізму. "Рітейк" та "рімейк" як різні типи повторення.
Віра в прогрес найхарактерніша риса філософії постмодернізму за Дж. Ваттімо.
Нормативність постмодернізму - все, що є сучаснісним, є ціннісним та досконалішим. Плюральність історії як складова епохальних змін. Відвертий плюралізм та поняття "естетизація" "життя" в постмодерну епоху. Перетворення історії на естетику: світи та особистості, що вивчають історики, майже не відрізняються від вигаданих персонажів та світів. З іншої сторони - естетичне сприйняття стає більш історичним: художній твір є можливою інтерпретацією певного світу. Постмодерністське суспільство як суспільство переможних комунікацій. Істина та свобода інтерпретації. Суспільство майбутнього це суспільство вільних інтерпретацій та рухоміших форм свободи.

Література
" Еко У. Мандрівка до гіперреальності. - 1987.
" Еко У. Межі інтерпретації. - 1990.
" Еко У. Трактат з загальної семіотики. - 1975.
" Еко У. Проблема естетичного у Св. Фоми. - 1956.
" Еко У. Семіотика і філософія мови. - 1984.
" Еко У. Пошук досконалої мови. - 1995.
" Ваттимо Дж. Прозрачное общество. - Пер. с итал. - М: Логос, 2002.

Х Х Х
" Прокопов Д.Є. Філософія, письмо, читання: У. Еко // Магістеріум. Історико-філософські студії. - К., 2004. - Вип.13.
" Усманова А.Р. Умберто Эко: парадоксы интерпретации. - Минск: "ПРОПИЛЕН", 2000.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНА ОНТОЛОГІЯ МАРТІНА ГАЙДЕГГЕРА.
1. Відмінність феноменологічної установки М.Гайдеггера від Е.Гуссерля.
2. Поняття "метафізики" у М.Гайдеггера.
3. Структура і зміст Dasein.
4. Проблема гуманізму у філософії М.Гайдеггера.
5. Час та історичність у М.Гайдеггера.

Література
" Хайдеггер М. Бытие и время. - М., 1997.
" Херрман Ф.В. Понятие феноменологии у Хайдеггера и Гуссерля.- Томск, 1997.
" Хайдеггер М. Мой путь в феноменологию // Логос.- 1994. -№6.
" Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Хайдеггер М. Время и бытие.- М., 1993.

Х Х Х
" Бимель В. Мартин Хайдеггер сам о себе.- Челябинск, 1998.
" Гайденко П.П. Экзистенциализм и проблема культуры.- М., 1963.
" Габитова Р.М. Человек и общество в немецком экзистенциализме.- М.,1972.

Тема 2. EXISTENZ PHILOSOPHIE К.ЯСПЕРСA.
1. Поняття філософської віри.
2. Філософія і не-філософія.
3. Світова історія і "осьовий час".
4. Сенс історії.
5. "Межові ситуації" в філософії К.Ясперса.

Література
" Ясперс К. Философская вера // Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1994.
" Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М.,1994.

Х Х Х
" Габитова Р.М. Человек и общество в немецком экзистенциализме. - М., 1972.

Тема 3. ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ Ж.-П.САРТРА.
1. Тлумачення гуманізму Ж.-П.Сартром.
2. "В-собі-буття" і "для-себе-буття". Проблема "ніщо".
3. Проблема свободи у Ж.-П.Сартра.
4. Поняття "ситуації".
5. Екзистенціалізм Ж.-П.Сартра і марксизм.

Література
" Сартр Ж.-П. Экзистенциализм это гуманизм // Сартр Ж.-П. Тошнота. Избр. произведения. - М., 1994.
" Сартр Ж.-П. Марксизм и экзистенциализм // Сартр Ж.-П. Тошнота. Избр. произведения. - М., 1994.
" Сартр Ж.-П. Буття і ніщо // Сучасна зарубіжна філософія. Хрестоматія. -К., 1996.
" Сартр Ж.-П. Проблемы метода. - М., 1994.

Х Х Х
" Кузнецов В.Н. Жан-Поль Сартр и экзистенциализм.- М., 1969.

Тема 4. "ФІЛОСОФІЯ АБСУРДУ" А.КАМЮ.
1. Поняття "абсурду".
2. Поняття "бунту".
3. Проблема свободи у А.Камю.
4. А.Камю про мистецтво.

Література
" Камю А. Міф про Сизіфа // Камю А. Вибр.твори у 3-х томах. - Т.3. - Харків, 1997.
" Камю А. Листи до німецького друга // Камю А. Вибр.твори у 3-х томах. - Т.3. - Харків, 1997.
" Камю А. Бунтівна людина // Камю А. Вибр.твори у 3-х томах. - Т.3. - Харків, 1997.
" Камю А. Шведські бесіди // Камю А. Вибр.твори у 3-х томах. - Т.3. - Харків, 1997.

Х Х Х
" Великовський С. Грани "несчастного сознания". - М., 1973.

Тема 5. ПОЗИТИВІСТСЬКА СОЦІОЛОГІЯ Е.ДЮРКГЕЙМА.
1. Основні філософські настанови позитивізму і поняттєвий аппарат соціології Е. Дюркгейма.
2. Антиредукціонізм і об'єктивність соціальної реальності за Е.Дюркгеймом. Соціальний реалізм і соціальний номіналізм.
3. Типології суспільств і фактори їх еволюції. Механічна і органічна солідарність.
4. Застосування загальних методологічних настанов у конкретних соціологічних дослідженнях (розподіл праці, самогубсво, релігія).

Література
" Дюркгейм Эмиль. О разделении общественого труда. - М., 1991.
" Дюркгейм Эмиль. О разделении общественного труда. - М., 1996.
" Дюркгейм Еміль. Самогубство: соціологічне дослідження. - К., 1996.
" Дюркгейм Эмиль. Самоубийство: социологический этюд. - СПб.,
" 1998.
" Дюркгейм Эмиль. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. - М., 1995.

Х Х Х
" Осипова Е.В. Социология Эмиля Дюркгейма. Критический анализ теоретико-методологической концепции. - М., 1977.

Тема 6. СТРУКТУРНА АНТРОПОЛОГІЯ К.ЛЕВІ-СТРОСА.
1. Сутність і метод структуральних досліджень К.Леві-Строса.
2. Польові дослідження у взаємозв'язку з структуралістськими висновками К.Леві-Строса. Бриколаж. Бінарні опозиції. Розрізнення на безпосереднє та літературно-наукове спостереження.
3. Проблема антропосоціогенезу і сучасні примітивні суспільства.
4. Пропозиції К.Леві-Строса щодо вирішення сучасних соціальних, екологічних та інших проблем.

Література
" Леві-Строс Клод. Міт і значення // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки. - Львів, 1996. - С. 343-356.
" Леви-Строс Клод. Мифологики. В 4-х т.т. - Т.1. Сырое и приготовленное. - М.; СПб., 1999.
" Леви-Строс Клод. Первобытное мышление. - М., 1994.
" Леви-Строс Клод. Печальные тропики. - М., 1984.
" Леви-Строс Клод. Путь масок. - М., 2000.
" Леви-Строс Клод. Структурная антропология. - М., 1983.

Х Х Х
" Автономова Н.С. Постструктурализм // Современная западная философия: Словарь. - М., 1991. - С.243-246.
" Автономова Н.С. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках. - М., 1997.
" Грецкий М.Н. Структурализм К.Леви-Строса и проблема гуманизма // Французская философия сегодня. Анализ немарксистских концепций. - М., 1989. - С.17-44.
" Каграманов Ю.М. Клод Леви-Строс и проблема человека // Вопр. философии. - 1976. - №10.
" Клименкова Т.А. От феномена к сруктуре. - М., 1991.

Тема 7. ФІЛОСОФСЬКА ГЕРМЕНЕВТИКА П.РІКЕРА.
1. Основні течії у філософії гуманітарних наук в ХХ ст. і рецепція їх П.Рікером.
2. Еволюція філософської герменевтики і синтез її основних настанов (інтенція і система).
3. Універсальна роль герменевтики в гуманітарних науках та аналіз людської дії.

Література
" Рикер Поль. Время и рассказ. - М., СПб., 2000. - Т.1: Интрига и исторический рассказ.
" Рикер Поль. Герменевтика и психоанализ: Религия и вера. - М., 1996.
" Рикер Поль. Герменевтика. Этика. Политика: Московские лекции и интервью. - М., 1995.
" Рикер Поль. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. - М., 1995.

Х Х Х
" Кошарный С. Поль Рикер и Герменевтическая метаморфоза феноменологии // Философская и социологическая мысль. - 1995. - №3-4; №5-6; №7-8.
" Ярошовець В.І. Виміри філософії П.Рікера: феноменологічна герменевтика (мотив і "проект" дії) // Філософські проблеми гуманітарних наук. - № 3. - 2004. - с. 21 - 29.

Тема 8. ЕВОЛЮЦІЯ ТВОРЧОСТІ МІШЕЛЯ ФУКО
(М.ФУКО - ШЛЯХ ВІД ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЛУЗЕЙ ІСТОРІЇ, ПСИХІАТРІЇ, СОЦІОЛОГІЇ ДО ФІЛОСОФІЇ ПОСТСТРУКТУРАЛІЗМУ).
1. Соціологічні, психологічні, філософські погляди "молодого" М.Фуко.
2. Місце "епістем" в дослідженні М.Фуко культурно-історичних епох. Метод "археології знання" на противагу загально-історичному пізнанню.
3. Еволюція проблем в історії філософії за М.Фуко; умови "появи" та "зникнення людини". Критика поняття "суб'єкт" і смисл тези про "зникнення людини".
4. Поняття дискурсу та дискурсивної практики.

Література
" Фуко Мішель. Історія сексуальності. - Х., 1997. - Т.1: Жага пізнання.
" Фуко Мішель. Наглядати і карати: Народження в'язниці. - К., 1998.
" Фуко Мишель. Археология знания. - К., 1996.
" Фуко Мишель. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. - М., 1996.
" Фуко Мишель. История безумия в классическую эпоху. - СПб., 1997.
" Фуко Мишель. История сексуальности - ІІІ: Забота о себе. - К. - М., 1998.
" Фуко Мишель. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. - М., 1977.
" Фуко Мишель. Що таке автор? // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки. - Львів, 1996. - С.442-456.
" Фуко Мишель. Это не трубка. - М., 1999.

Х Х Х
" Автономова Н.С. Фуко // Современная западная философия: Словарь. - М., 1991. - С.361-363.
" Визгин В.П. Мишель Фуко - теоретик цивилизации знания // Вопр. философии. - 1995. - № 4.
" Визгин В.П. Онтологические предпосылки "генеалогической" истории Мишеля Фуко // Вопр. философии. - 1998. - №1.

Тема 9. ПОСТСТРУКТУРАЛІЗМ: ЛОГІКА СМИСЛУ Ж.ДЕЛЬОЗА.
1. Сенс ревізії структуралізму в "другій хвилі" структуралізму (антиісторизм, лінгвістичний редукціонізм, антисуб'єктивізм, структуралізм.). Постструктуралізм як відмежування від структури і від суб'єкта.
2. "Поверхневість" - реальність у філософії Ж. Дельоза. Смисл як не-загальне і не-одиничне.
3. Cмисл як межа і єдність структури і "номадності".
4. Смисл, Подія і Час.

Література
" Делез Жиль. Логика смысла. - М., 1995.
" Делез Жиль. Логика смысла. Фуко Мишель. Theatrum philosophicum. - М., Екатеринбург, 1998.
" Делез Жиль. Ницше - СПб., 1997.
" Делез Жиль. Представление Захер-Мазоха // Захер-Мазох, Леопольд фон. Венера в мехах. Представление Зазер Мазоха / Ж.Делез. Работы о мазохизме / З. Фрейд. - М., 1992.
" Делез Жиль. Различие и повторение. - СПб., 1998.
" Делез Жиль. Складка. Лейбниц и барокко. - М., 1998.
" Делез Жиль, Гваттарі Фелікс. Капіталізм і шизофренія. - Київ, 1996.
" Делез Жиль, Гваттари Феликс. Капитализм и шезофрения: Анти-Єдип. - М., 1990.
" Делез Жиль, Гваттари Феликс. Что такое философия? - М., СПб., 1998.

Х Х Х
" Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. - М., 1996.
" Куцепал С. Концепція мови Ж.Дельоза // Філософська думка. - 1988. - №1.

Тема 10. ДЕКОНСТРУКТИВНО-КОНСТРУКТИВНА ФІЛОСОФІЯ Ж.ДЕРРІДА.
1. Джерела формування філософської концепції Ж.Дерріда.
2. Основні положення критики метафізики та сучасної філософії.
3. Філософія структуральностей. Структуральна деконструкція метафізики.
4. Можливість співвіднесення (співіснування) опозиційних концепцій (думок) у філософії Ж.Дерріда.

Література
" Деррида Жак. Голос и феномен (и другие работы по теории знака Гуссерля). - СПб., 1999.
" Деррида Жак. Гуссерль Эдмунд. Начало геометрии. - М., 1996.
" Деррида Жак. Письмо японскому другу // Вопросы филоосфии. - 1992. - №4.
" Дерріда Жак. Позиції. Бесіди з Анрі Райсом, Юлією Крістєвою, Жаном Луі Удбіном, Гі Скарпетта. - Київ, 1994.
" Дерріда Жак. Структура, знак і гра в дискурсі гуманітарних наук // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки. - Львів, 1996. - С.457-477.
" Деррида Жак. Эссе об имени. - М., СПб., 1998.

Х Х Х
" Гуменюк Т.К. Жак Деррида и постмодернистское мышление. - К., 1999.
" Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: Эволюция научного мифа. - М., 1998.
" Критика метафизики в неоструктурализме (по работам Ж. Деррида 80-х годов). - М., 1989.
" Куцепал С.В. Письмо як засіб деконструкції логоцентризму в концепції Жака Дерріда. - К., 1997.
" Соболь О.М. Постметафізика - майбутнє філософії? // Філософська та соціологічна думка. - 1993. - №11-12. - С.46-60.
" Соболь О.М. Постмодерн і майбутнє філософії. - К., 1997.

Тема 11. ФІЛОСОФІЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ПОСТМОДЕРНІЗМУ: Ф.ДЖЕЙМІСОН ТА Р.РОРТІ.
1. "Неомарксистський проект" Ф.Джеймісона:
а) основні характеристики постмодернізму. Пастіш як специфічна форма досвіду простору. Шизофренія та віртуальність;
б) постмодерна культура і споживацький капіталізм. Особливості мистецтва постмодернізму.
2. Постмодерністський прагматизм Р.Рорті:
а) критика фундаменталістської концепції філософії;
б) філософія "як голос у розмові людства".

Література
" Джеймсон Ф. Політика теорії: ідеологічні погляди у постмодерністичних дебатах // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. - Львів: Літопис, 1996. - С. 567-579.
" Джеймісон Ф. Постмодернізм і суспільство споживання // Незалежний культурологічний часопис "Ї". - № 19. - 2000. - (http://www.ji.lviv.ua.)
" Рорті Р. Філософія і дзеркало природи // Сучасна зарубіжна філософія. Течії та напрями. Хрестоматія. - К.: Ваклер, 1996. - С. 328-358.

ХХХ
" Соболь О.М. Постмодерн: філософські та культурні виміри // Філософська та соціологічна думка. - 1992. - №8. - С. 48-63.

Тема 12. ПЛЮРАЛІЗМ ФІЛОСОФІЇ ІТАЛІЙСЬКОГО ПОСТМОДЕРНІЗМУ.
1. Філософія італійського постмодернізму та конституювання знання як системи інтерпретативних рекомендацій.
2. Філософія У.Еко про призовий стан сучасної культури: модель "відкритого твору" і концепція кітчу як не мистецтва.
3. Повторюваність і серійність в естетиці постмодернізму. "Рітейк" та "рімейк" як різні теми повторення.
4. Віра в прогрес - найхарактерніша риса філософії постмодернізму за Дж. Ваттімо.
5. Постмодерністське суспільство як суспільство переможних комунікацій. Істине та свобода інтерпретації. Суспільство майбутнього не суспільство вільних інтерпретацій та рухомійших форм свободи.

Література
" Еко У. Трактат з загальної семіотики. - 1975.
" Еко У. Проблема естетичного у Св. Фоми. - 1956.
" Еко У. Семіотика і філософія мови. - 1984.
" Еко У. Мандрівка до гіперреальності. - 1987.
" Еко У. Межі інтерпретації. - 1990.
" Еко У. Пошук досконалої мови. - 1995.
" Ваттімо Д. Кінець сучасності та Прозоре суспільство. - 1989.

 

 

 на головну

DaymoS design factory & Dmitry Tovmash