Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

НАПРЯМ "ФІЛОСОФІЯ"
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ФІЛОСОФІЯ"

ІСТОРІЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ

Упорядник:
к-т філос. н., доц. Варениця О.П.


Тема 1. СЛОВ'ЯНСЬКА ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ ФІЛОСОФУВАННЯ.
Слов'янознавство як система історичних та культурологічних досліджень. Філософська думка у контексті слов'янознавства: своєрідність філософування в межах слов'янської культури.
Основні періоди розвитку слов'янської філософії. Вплив давньогрецької та візантійської культурної спадщини на формування слов'янського середньовічного мислення. Становлення Кирило-Мефодієвської традиції. Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософській думці слов'ян. Доба Слов'янського національного Відродження (кінець XVIII ст. - перша половина ХІХ ст.). Зародження слов'янознавства як наукової дисципліни. Рецепція ідей Просвітництва та німецької класичної філософії. Філософія національної ідеї у слов'янських культурах ХІХ ст. Формування національних традицій філософування.

Література:
1.Аверинцев С.С. Древнегреческая поэтика и мировая литература // Поэтика древнегреческой литературы. - М., 1981. - С. 3-14.
2.Аверинцев С.С. Классическая греческая философия как явление историко-философского ряда // Новое в современной классической филологии. - М., 1979. - С. 40-47.
3.Горський В.С. Історія філософії в контексті культури // Філософська і соціологічна думка. - 1991. - № 3.
4.Древняя Русь и славяне. - М., 1978.
5.История культур славянских народов. - М., 2003.
6.Межславянские литературные связи. - М., 1971. - С. 5-31.
7.Нидерле Л. Славянские древности. - М., 1956.
" Сильвестров В.В. Проблема преемственности в философской культуре // Философия и история культуры. - М., 1985. - С.25-42.
8.Славянское барокко. Историко-культурные проблемы эпохи. - М., 1979.
9.Славянские культуры и Балканы. - София, 1973.
10.Славянские литературы в процессе становления и развития. Oт древности до середины ХIХ века. - М., 1987.
11.Яковлева Л.В. К вопросу о национальной традиции в философии // Человек. Общество. Культура. - Тула, 1998.

Тема 2. ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.
Міфологічно-світоглядні настанови праслов'янства. Основні мотиви слов'янської міфології. Символізм в світонастанові слов'янських народів. Проблема Бога - Світу - Людини. Ідея світла в слов'янській міфології.
Формування "ментальних структур" слов'янських етносів. Від міфу до епосу: героїчне в епосі. Ієрархія світобудови в пам'ятках старослов'янської культури. Розуміння людини як поєднуючої ланки між Богом та Світом.
Джерела утвердження християнського світогляду у слов'янському світі. Життя та діяльність слов'янських просвітників Кирила та Мефодія.

Література:
1.Афанасьев А.Н. Мифы, поверья и суеверия славян: Поэтические воззрения славян на природу. - М.; СПб, 2001.
2.Виклади давньослов'янських легенд або міфологія. Укладена Я.Ф.Головацьким. - К., 1991.
3.Горський В.С. Справа великих слов'янських просвітників // Філософська думка. - 1986. - № 4. - С. 117-119.
4.Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. - М., 1986.
5.Іларіон, митроп. Дохристиянські вірування українського народу. - Київ, 1992.
6.Леви-Стросс К. Структура мифа // Вопросы философии. - 1970. - №6.
7.Попович М.В. Мировоззрение древних славян. - К., 1985.
8.Потебня А.А. Философия языка // Потебня А.А. Слово и миф. - М.: Правда, 1989. - С. 17-284.
9.Путилов Б.Н. Русский и южнославянский героический эпос. Сравнительно-типологическое исследование. - М., 1971.
****
10.Античная балканистика. Этногенез Балкан и Северного Причерноморья. Лингвистика, история, археология. - М., 1980.
11.Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. - М., 1983. - С.8-21.
" Гумилёв Л.Н. География этноса в исторический период. - Л., 1990.
12.Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. - М., 1974.
13.Иванова Т.А. У истоков славянской письменности (к переводческой деятельности Мефодия) // Культурное наследие Древней Руси. - М., 1976.
12.Толстой Н.И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. - М., 1994.
13.Славянская мифология. Энциклопедический словарь. - М., 1995.
14.Флоря Б.Н., Турилов А.А., Иванов С.А. Судьбы кирилло-мефодьевской традиции после Кирилла и Мефодия. - СПб.: "Алетейя", 2000.

Тема 3. БОЛГАРСЬКА ФІЛОСОФСЬКА КУЛЬТУРА.

Лекція 1. Становлення та функціонування філософських ідей в культурі Болгарії.
Формування слов'яномовної болгарської культури. Християнізація Болгарії. "Золоте століття" Болгарської держави: Охридський та Преславський центри розвитку слов'янської культури.
Костянтин-Кирило Філософ як засновник давньоболгарської середньовічної філософської думки ("Написання про першу віру"). Філософія як відповідь на запити людського життя. Ідея Софії як ідея цілісності Світу.
Релігійно-просвітницька діяльність та гімнографічна творчість слов'янських книжників. Климент Охридський. Обґрунтування ідеї Бога. Проблема інтерпретації Святого Письма ("Слово про богоявлення"). Проблема співвідношення душі та тіла. Костянтин Преславський. "Учительне Євангеліє" як зразок релігійної просвіти.
Філософсько-теологічне вчення Іоанна Екзарха Болгарського ("Шестоднев", "Небеса"). Постановка онтологічних, гносеологічних і етичних проблем. Природничонаукові уявлення.
Чорноризець Храбр: обґрунтування сакральності слов'янської писемності. "Про письмена" - перший слов'янський світський твір.

Лекція 2. Болгарська середньовічна філософська думка та її культурно-філософські впливи.
Богомільські єретичні течії Х-ХІV ст. ("Катарський требник", "Таємна книга"). Вчення про подвійний початок світу та людської душі. Есхатологічні, космогонічні та релігійні погляди.
Козьма Пресвітер: поєднання апологето-полемічної та гомілетичної традицій ("Бесіда проти богомілів").
Інтерпретація діяльності слов'янських першовчителів та їхніх учнів у роботах Феофілакта Охридського ("Коротке житіє Кирила", "Житіє Климента Охридського").
Розповсюдження головних настанов Кирило-Мефодієвської традиції. Взаємозв'язок давньоболгарської та давньоруської філософських культур.
Перший болгарський вплив на філософське мислення Київської Русі: поширення ідей платонізму та арістотелізму. Другий болгарський вплив у філософській думці середньовічної Русі: поширення ісихазму, неоплатонічної філософської традиції античної та візантійської культур.
Розповсюдження ісихазму у Болгарії. Тирновська літературна школа (ХІV ст.). Патріархи Теодозій Тирновський та Євтимій Тирновський. Слов'янський переклад корпусу текстів Псевдо-Діонісія Ареопагіта.

Лекція 3. Філософська культура Болгарії у ХІХ - ХХ ст.
Період Національного Відродження у Болгарії (середина XVIII ст. - 70-ті рр. ХІХ ст.). Вплив новогрецького Просвітництва на болгарську культуру. Культурно-просвітницька діяльність монаха Паїсія Хілендарського. "Історія слов'яно-болгарська": програма духовного відродження болгар.
Періодизація філософської думки доби болгарського Відродження. Вплив просвітницьких ідей та німецької класичної філософії. Становлення філософської теорії у Болгарії: натурфілософська система Петра Берона. Предмет і метод "Панепістемії". Соціально-філософські погляди. Теорія про виникнення та розвиток мікро- та макрокосмосу.
Утопічний соціалізм Х.Ботєва. Боротьба з панславізмом: ідея Балканської федерації. Суспільно-політичні погляди Л. Каравелова.
Філософська культура Болгарії ХХ ст. Інтерпретація марксизму в роботах Т. Павлова. Розробка питань естетики та літератури. Історико-філософські дослідження кирило-мефодієвської традиції (М. Бичваров, Б.Пейчев). Філософські погляди Ж. Желева. Критика тоталітаризму.

Література:
1.Беседа трех святителей // Златоструй. Древняя Русь Х-ХІІІ вв. - М., 1990. - С.262-266.
2.Видение Исаево // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX-XVIII вв. - М., 1990. - С. 69-75.
3.Избранные произведения болгарских революционных демократов. - М., 1959.
4.Иоанн екзарх Болгарский. Небеса // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX - XVIII вв. - М., 1990. - С. 38-43.
5.Иоанн екзарх Болгарский. Шестоднев // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX - XVIII вв. - М., 1990. - С.44-55.
6.Детство Иисусово // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX - XVIII вв. Сб. - М., 1990. - С. 411-416.
7.Житие Константина // Сказания о начале славянской письменности. - М., 1981. - С.70-92.
8.Житие Наума Охридского. // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX-XVIII вв. - М., 1990. - С. 140-141.
9.Житие Мефодия // Успенский сборник ХІІ - ХІІІ вв. - М., 1971. - С.188-198.
10.Желев Ж. Фашизм (розділи з книги) // Філософська і соціологічна думка. - 1991. - № 1-4.
11.Златоструй. Древняя Русь Х - ХІІІ вв. - М., 1990.
12.Евфимий Тырновский. Житие Иоанна Рильского. // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX - XVIII вв. Сб. - М., 1990. - С. 330-343.
13.Кирилл и Мефодий. Слово на перенесение мощей Климента Римского // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX - XVIII вв. Сб. - М., 1990. - С. 311-316.
14.Книга Еноха. // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX-XVIII вв. - М., 1990. - С. 61-68.
15.Константин-Кирилл. Молитва Григорию Богослову. // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX-XVIII вв. - М., 1990. - С. 310.
16.Константин Преславский. Азбучная молитва. // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX-XVIII вв. - М., 1990. - С. 144-145.
17.Константин Преславский. Проглас к Евангелию. // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX - XVIII вв. - М., 1990. - С. 142-143.
18.Климент Охридски: Сборник от статии по случаи 1050 години от смьртта му. - София, 1976. - С.12-145.
19.Климент Охридский. Слово похвальное Кириллу // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX - XVIII вв. Сб. - М., 1990. - С. 316-318.
20.Краткое житие Кирилла. // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX-XVIII вв. - М., 1990. - С. 134-137.
21.Мефодий. Из канона Димитрию Солунскому // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX-XVIII вв. - М., 1990. - С. 310-311.
22.Неизвестный автор X в. Чудо о болгарине. // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX-XVIII вв. - М., 1990. - С. 319-322.
23.Об антибогомильском соборе Борила // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX-XVIII вв. - М., 1990. - С. 272-273.
24.Откровение Варуха // Златоструй. Древняя Русь Х-ХІІІ вв. - М., 1990. - С.275-282.
25.Откровение Варухово // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX-XVIII вв. - М., 1990. - С.75-81.
26.Охридская легенда. // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX-XVIII вв. - М., 1990. - С. 137-140.
27.Пространное житие Кирилла. // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX-XVIII вв. - М., 1990. - С.110-126.
28.Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX-XVIII вв.: Сборник. / Пер. с болг. и сост. И.Калиганова и Д.Полывянного. - М.: Художественная литература, 1990. - 527с.
29.Павлов Т. Избранные философские произведения в 4-х частях. - М., 1961-1963.
30.Повесть о Мефодии. // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX-XVIII вв. - М., 1990. - С. 127-134.
31.Пресвитер Козьма. Беседа о новоявленной ереси Богомила // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX - XVIII вв. Сб. - М., 1990. - С.246-266.
32.Пресвитер Козьма. Слово о пользе книг // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX - XVIII вв. Сб. - М., 1990. - С.148-150.
33.Сказание, како сотвори Бог Адама // Древняя русская литература. - М., 1988. - С. 58-59.
34.Слово об Адаме и Еве. // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX - XVIII вв. Сб. - М., 1990. - С. 81-87.
35.Слово об Адаме и Христовом воплощении // Златоструй. Древняя Русь Х-ХІІІ вв. - М., 1990. - С.261-262.
36.Солунская легенда // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX-XVIII вв. - М., 1990. - С.266.
37.Тайная книга богомилов // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX - XVIII вв. Сб. - М., 1990. - С. 240-246.
38.Хилендарский П. История славяно-болгарская // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX - XVIII вв. Сб. - М., 1990. - С. 224-238.
39.Хождение Богородицы по мукам // Златоструй. Древняя Русь Х-ХІІІ вв. - М., 1990. - С. 282-290.
40.Цамблак Г. О великом духовном сеятеле Евфимии. // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX - XVIII вв. - М., 1990. - С.150-153.
41.Цамблак Г. О пастыре добром Евфимии // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX-XVIII вв. - М., 1990. - С.274-276.
42.Черноризец Храбр. Сказание о буквах. // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX - XVIII вв. - М., 1990. - С. 145-147.
****
43.Аверинцев С.С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении раннего средневековья // Античность и Византия. - М., 1975. - С. 266-285.
44.Абрамов А.И. Первое и второе болгарские влияния в философской мысли русского средневековья // Международные идейно-философские связи Руси ХI - XVII вв. - М., 1991.
45.Бичваров М.Д. Костянтин-Кирило Філософ і філософська думка Київської Русі // Філософська думка. - 1980. - № 3.
46.Бычваров М.Д., Бычварова Н. Петр Берон. - М., 1981.
47.Бичваров М.Д., Горський В.С. Україно-болгарські філософські зв'язки. Друга половина ХІХ ст. - К.: Наукова думка, 1966.
48.Бычваров М.Д. Развитие философской мысли в Болгарии // Вопросы философии. - 1969. - № 9. - С. 25-34.
49.Быховская И.М. Человеческая телесность в социокультурном измерении. - М., 1993. - С. 1-41.
50.Горский В. С. Философские идеи в культуре Киевской Руси ХІ - нач. ХІІ вв. - К., 1988.
51.Краткая история Болгарии: с древнейших времен до наших дней. - М., 1987.
52.Литаврин Г.Г. Этническое самосознание южных славян в VІІ-Х вв. // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. VІІІ Международный съезд славистов. - М.: Наука, 1978.
53.Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. - М., 1991.
54.Прохоров Г.М. Исихазм и общественная мысль Восточной Европы в ХIV веке // Труды Отдела древнерусской литературы. - Л., 1968. - Т.23. - С. 87-93.
55.Рогов А.И. Культурные связи Киевской Руси с балканскими странами. // Славянские культуры и Балканы. - София, 1973.
56.Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций ХVIII-XIX вв. - М., 1978.
57.У истоков общности философских культур русского, украинского и болгарского народов. - К., 1983.
58.Философские и богословские идеи в культуре Киевской Руси. - М., 2000.
59.Флоринский Т. К вопросу о богомилах. - Спб., 1883.
60.Яровий В. І. Історія західних та південних слов'ян у ХХ ст. - К., 1996.

Тема 4. СЕРБСЬКА ТА ХОРВАТСЬКА ФІЛОСОФСЬКІ КУЛЬТУРИ.
Особливості розповсюдження ідей християнства в Сербії. Впливи твору "Слово про закон та благодать" Іларіона: ідея розповсюдження християнської віри. Проблеми тлумачення християнської любові та свободи.
"Слов'яно-сербська школа". Філософська концепція Д. Обрадовича. Проблема Бога-Світу-Людини. Ідея буття як Краси: ідея гармонії духовного світу людини. Розуміння просвітництва.
Сербське та хорватське національне відродження (Л.Гай, С.Враз, В.Караджич). Ілліризм: ідея створення єдиного культурно-мовного простору південних слов'ян.
Новітня філософія у Сербії та Хорватії. Утопічний соціалізм С.Марковича. Відновлення "аутентичного марксизму" загребською філософською групою "Праксіс" (Г. Петрович, Д. Грліч, Л. Враніцький, М.Кангрга та ін.). Тлумачення гуманізму.

Література:
1.Жуёвич Ж. Вместо критики. // Антология мировой философии, в 4-х т. - М., 1971. - Т.3. - С. 544-546.
2.Маркович М. Маркс об отчуждении // Вопросы философии. - 1989. - № 9. - С. 36-51.
3.Маркович С. Реальное направление в науке и жизни // Антология мировой философии, в 4-х т. - М., 1971. - Т.3. - С. 544-546.
4.Стоянович С. От марксизма к постмарксизму // Вопросы философии. - 1990. - № 1. - С.145-154.
5.Хофман Дж. Марксизм и теория "Праксиса". - М., 1978.
6.Djuric M. Dvosnislenos utopije // Praxis. 1970. - № 1-2.
7.Petrovic G. Marx in the Mit-Twentieth Century. - New York, 1967.

****
8.Вулетич В. Проблемы типологии и романтизма в русской и сербской литературах: Действительность. Искусство. Традиции. - М., 1980. - С.65-83.
9.Дворнік Ф. Слов'яни в європейській історії та цивілізації. - К.: Дух і Літера, 2000. - 532с.
10.Идейно-философское наследие Иллариона Киевского. - М., 1986.
11.Лещиловская М. Иллиризм. К истории хорватского национального возрождения. - М., 1986.
12.Лещиловская М. Сербская культура XVIII века. - М., 1994.
13.Милутинович К.Н. Диситеї и ньегови савременици. - Нови Сад, 1994. - С. 13-20.
14.Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху Просвещения. - М., 1988.
15.Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций ХVIII-XIX вв. - М., 1978.
16.Турилов А.А. Роль сербской традиции в сохранении древнейших памятников славянской литературы // Славянский альманах' 1998. - М., 1999.

Тема 5. ПОЛЬСЬКА ФІЛОСОФСЬКА КУЛЬТУРА.

Лекція 1. Формування філософської думки у середньовічній Польщі (XIV-XVІ ст.)
Культурно-історичні передумови становлення філософської думки в Польщі. Рецепція ідей християнської історії в польських хроніках ("Великопольська хроніка", "Свентокшижські хроніки").
Утворення Краківського університету (1364 р.) як початок польської філософії. Краківська схоластика ХV ст.: боротьба "старої" та "нової" шкіл. Етична проблематика Краківської школи (Бартоломей із Ясла, Павло із Ворчина та ін.).
Ренесансно-гуманістичні вчення (Г.Саноцький, Я.Вольцоген, П.Русин, С.Кленович, Ш.Шимонович та ін.). Проблема єдності слов'янських народів у працях С. Ожеховського. Розробка проблем свободи особи та справедливого суспільства. М.Рей: теорія "досконалої людини". Синтез гуманістичних та природничо-наукових ідей у вченні М. Коперника. Социніанство (Ф.Социн, Ш.Будний та ін). Культурно-освітня діяльність Раківської академії.
Історико-філософська концепція філософії середньовіччя Я.Леговича. Аналіз середньовічної філософії в праці З. Куксевича "Нарис філософії середньовіччя".

Лекція 2. Філософська культура Польщі ХІХ-ХХ ст.
Просвітницькі тенденції у Польщі: Я.Снядецький, С.Сташіц, Г.Коллонтай, І.Лелевель, Є.Снядецький. Поширення кантіанства.
Польське гегельянство: філософія історії А.Цешковського, Г.Каменського, Е.Дембовського.
Філософія польського месіанізму. Метафізики-месіаністи (Ю.Голуховський, Б.Трентовський, А.Тов'янський та ін.). "Абсолютна філософія" Ю.М. Гоене-Вронського. Романтична історіософія: А. Міцкевич, Ю. Словацький.
Львівсько-Варшавська школа. Розробка ідей логічного позитивізму (К.Твардовский, К. Айдукевич, Я.Лукасевич та ін.). Праксеологія Т.Котарбіньського. Філософські дослідження В. Татаркевича.
Краківське коло: синтез католицької думки та формально-логічних досліджень (Ю. Бохенський, Я. Саламуха, Ф. Древновський).
Феноменологічна філософія Р.Інгардена: інтерпретація теорії сприйняття і феноменологічного методу Е.Гуссерля. Теорія цінностей Ф.Знанецького.
Папа Іван Павло ІІ: життєвий шлях і філософська спадщина. Етичні погляди. Концепція особистості і вчинку. Філософсько-соціологічні та релігійні варіанти дослідження постмодерної культури (З.Бауман, Ю.Жицінський, Зд. Краснодембський).
Погляди на людину і суспільство Т. Ярошевського. Реконструкція марксизму А.Валіцьким.

Література:
1.Бохенский Ю. М. Современная европейская философия. - М.: Научный мир, 2000. - 256 с.
2.Бохенский Ю. Сто суеверий. - М., 1993.
3.Войтыла К. Основания этики // Вопросы философии. - 1991. - № 1. - С. 29-60.
4.Войтыла К. Личность и поступок. Антропологическое исследование. - М., 2003.
5.Дембовский Е. Несколько мыслей об эклектизме. О поступательном движении в философском понимании реального бытия. Мысли о будущности философии // Антология мировой философии: В 4 т. - М., 1971. - Т.3. - С. 430-439.
6.Жицінський Ю. Бог постмодерністів. - Львів, 2004.
7.Іван Павло ІІ. Переступити поріг надії / Іван Павло ІІ відповідає на питання Вітторіо Мессорі. - Київ-Львів, 1995.
8.Іван Павло II. Енцикліка Centesimus annus - сотий рік (Фраґменти) // Незалежний культурологічний часопис "Ї". - 2000. - №19.
9.Колаковський Л. Міні-лекції на максі-теми. - К.: Основи, 1999.
10.Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей. - М., 1956.
11.Ингарден Р. Исследования по эстетике. - М., 1962. - 572 с.
12.Ингарден Р. Введение в феноменологию Эдмунда Гуссерля. - М., 1999. - 224 с.
13.Ингарден Р. Примечания к французскому переводу 14.Картезианских размышлений" // Гуссерль Э. Картезианские размышления. - СПб., 1998. - С.295-311.
15.Оріховський-Роксолан С. Напучення королеві польському Сигізмунду Августу // Українська література ХІV-ХVІ ст. - К.: Наукова думка, 1988. - С. 113-152.
16.Оріховський-Роксолан С. Про турецьку загрозу слово друге (До польського короля Сигізмунда) // Українська література ХІV-ХVІ ст. - К.: Наукова думка, 1988. - С. 88-113.
17.Каменский Г. Несколько слов о философии истории. Несколько слов о практической философии, или о философии действия // Антология мировой философии, в 4-х т. - М., 1971. - Т.3. - С. 428-430.
18.Котарбинский Т. Избранные произведения. - М., 1963.
19.Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе. - М., 1975.
20.Краснодембський З. На постмодерністських роздоріжжях культури. - К.: Основи, 2000.
21.Лукасевич Я. О науке // www. philosophy. ru.
22.Мицкевич А. Собрание сочинений в 5-ти томах. - М., 1948-1954.
23.Польские мыслители эпохи Возрождения. - М., 1960.
24.Твардовский К. Вступительная лекция во Львовском университете (15 ноября 1895 года) // www. philosophy. ru.
25.Твардовский К. Логико-философские и психологические исследования. - М., 1997.
26.Цешковский А. Пролегомены к историософии // Антология мировой философии, в 4-х т. - М., 1971. - Т.3. - С. 422-428.

****
27.Вервес Г.Д. Адам Міцкевич. Життя і творчість. - К., 1979.
28.Верніков М.М. Методологічний аналіз кризи філософського ідеалізму. На матеріалах польської філософії кінця ХІХ ст. - першої третини ХХ ст. - К., 1978.
29.Гайденко П.П. Понимание Бытия в античной и средневековой философии // Античность как тип культуры. - М., 1988. - С.284-307.
30.Домбровский Б.Т. Львовско-варшавская философская школа (1895-1939) // www. philosophy. ru.
31.Кюнг Г. Брентано, Гуссерль и Ингарден об оценивающих актах и познании ценностей // Логос. - 1994. - № 6. - С.117-126.
32.История культур славянских народов. - М., 2003.
33.Нарский И.С. Философия польського просвещения. - М., 1958.
34.Наливайко Д.С. Станіслав Оріховський як український латиномовний письменник Відродження // Українська література ХVІ - ХVІІ ст. та інші слов'янські літератури. - К., 1984. - С. 161-185.
35.Осипова Е.В. Философия польського просвещения. - М., 1961.
36.Польский романтизм и восточнославянские литературы. - М., 1973.
37.Попков Б. С. Иоахим Лелевель о национально-освободительной борьбе польского народа и путях возрождения Польши // Развитие капитализма и национальные движения в славянских странах. - М., 1970. - С. 272-290.
38.Свидерский Э. М. Между смыслом и ценностью: проблема единства культуры у Романа Ингардена // Логос. - 1994. - № 6. - С.95-116.
39.Скиба В.Й. Про трактат Ст. Оріховського "Напучення польському королеві Сигізмунду Августу" // Український історичний журнал. - 1996. - № 6.
40.Татаркевич В. Філософія ХІХ століття в Польщі // Історія філософії у трьох томах. - К., 2001. - Т 3. - С. 204-221.
41.Татаркевич В. Польська філософія ХХ століття // Історія філософії у трьох томах. - К., 2001. - Т 3. - С. 433-451.
42.Философия и логика Львовско-Варшавской школы. - М., 1999.

Тема 6. ЧЕСЬКА ТА СЛОВАЦЬКА ФІЛОСОФСЬКІ КУЛЬТУРИ.

Лекція 1. Формування чеської та словацької філософської думки.
Культурно-історичні передумови становлення філософської думки в Чехії. Великоморавська держава і запровадження християнства. Чеська агіографічна література ("Житіє Св. Вацлава", "Навернення в християнство Моравії і Чехії"). "Хроніка" Козьми Празького.
Філософія в Карловому університеті (Войтех Ранков, Томас Штітний, Станіслав із Зноймо). Філософсько-теологічне вчення Я. Гуса. "Закон Божий" як регулятивний принцип суспільного та індивідуального життя. Релігійно-філософські погляди П. Хельчицького. Ідея непротивлення злу.
Ренесансні та реформаційні тенденції у Чехії. Релігійно-просвітницька діяльність "Чеських братів". Пансофічна філософія Я.А. Коменського як синтез ідей гуманізму та чеської реформації. Ідея всеєдності усього існуючого. Вчення про Пансофію або всезагальну мудрість.
Пряшівська школа філософії (Я. Байєр, І.Цабан, Ф. Кері).

Лекція 2. Філософська думка доби Просвітництва та Національного Відродження (кінець ХVІІІ - середина ХІХ ст.).
Чеське Просвітництво (Й. Добровський, К. Гавлічек-Боровський). Філософське вчення Б. Больцано. Загальне благо як вищий моральний принцип. Словацьке Просвітництво (Я. Лауренці, М. Штайгель, Я.Фейеш та ін.). Просвітницький раціоналізм та деїзм.
Чеське та словацьке національне Відродження. Й.Юнгман про принципи національності в історії, мові та літературі. Цілісна філософія чеської історії Ф.Палацького. Поняття "божності" як ідеал людської досконалості.
Філософське обґрунтування ідеї панславізму. Вчення Я. Коллара про слов'янську солідарність та гуманізм. Концепція "оновлення слов'янства" Л.Штура. Філософсько-історична проблематика у творах А. Сметани.

Лекція 3. Новітня чеська філософія (кінець ХІХ - ХХ ст.)
Формування чеської національної філософської традиції. "Суперечка про смисл чеської історії" (Л. Штур, Х.Г. Шауер, Т.Г. Масарик, З. Неєдли).
Філософські та політичні погляди Т. Масарика. Концепція філософії історії. Гуманізм як національна мета Чехії. Філософія історії З. Неєдли.
"А-суб'єктивна феноменологія" Я. Паточки. Концепція "екзистенційної рухливості" людини. Інтерпретація "чеського питання". Історична доля європейської метафізики. Три виміри європейського людства: політика, філософія, історія.
Празьке лінгвістичне коло: Й.Вашек, Ф.Водічка, Л.Матейка, Р.Якобсон та інші. Структурна естетика і поетика Я. Мукаржовського. "Діалектика конкретного" К. Косіка.

Література:
" Больцано Б. Учение о науке: Избранное / Б.И. Федоров (пер.). - СПб.: Наука, 2003. - 520 с.
" Гус Я. Із трактату "Про Церкву" // Хроніка-2000. "Україна - Чехія". Ч.І. - № 25-26. - К, 1999. - С. 89-106.
" Коллар Я. О литературной взаимности // Антология чешской и словацкой философии. - М.: Мысль, 1982. - С.233-240.
" Коменский Я. А. Автобиография // Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения в 2-х т. - М., 1982. - Т. 1. - С. 25-73.
" Коменский Я. А. Об искусном пользовании книгами - первейшим инструментом культуры природных дарований. - Прага, 1970.
" Коменский Я. А. Предвестник всеобщей мудрости // Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения в 2-х т. - М.: Педагогика, 1982. - Т. 1. - С. 477-527.
" Масарик Т. Критика марксизму // Хроніка-2000. - "Україна - Чехія". Ч.ІІ. - № 28-29. - К., 1999. - С.26-36.
" Масарик Т. Г. Россия и Европа. - СПб., 2000.
" Мукаржовський Я. Мова літературна і мова поетична // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. - Львів: Літопис, 1996. - С. 326-342.
" Палацкий Ф. Наука о прекрасном // Антология чешской и словацкой философии. - М.: Мысль, 1982. - С.256-265.
" Паточка Я. Єретичні есе про філософію історії. - К.: Основи, 2001.
" Масарик Т.Г.: Философия - социология - политика: Избранные тексты. - М.: Изд-во Российского университета дружбы народов, 2003.
" Сметана А. Значение современной эпохи // Антология чешской и словацкой философии. - М.: Мысль, 1982. - С.337-360.
" Франко І. Слов'янська взаємність в розумінні Яна Коллара і тепер // Франко І. Зібрання творів: у 50 т. - Т. 29. - С.273-282.
" Юнгман Й. О классичности литературы и ее значении. // Антология чешской и словацкой философии. - М.: Мысль, 1982. - С.223-232.

****
" Абрамов М.А., Задорожнюк Э.Г., Малевич О.М. Т.Г. Масарик: Ф.М.Достоевский, Россия, Европа // Вопросы философии. - 2000. - №11. - С. 68-75.
" Віднянський С.В. Т. Масарик про Україну і українців // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. Вип.4. - К., 1993. - С. 132-147.
" Дворнік Ф. Слов'яни в європейській історії та цивілізації. - К.: Дух і Літера, 2000. - 532с.
" Культура чешского Возрождения. - М., 1982.
" Лаврик Э.Г. Социологическая теория и политическая практика Т.Г.Масарика // Социологические исследования. - 1998. - № 4.
" Маслов В.П. Томаш Масарик и роль личности в истории // Вопросы Философии. - 2000. - № 8. - С. 88-98.
" Масарик Т. Г. Світова революція за війни й у війні 1914-1918: Спомини. Ч. ІІ. - Львів, 1930.
" Павленко О.В. "Святой мученик" Карел Гавличек-Боровский. Мифологизация национального героя // Славяноведение. - 2004. - № 1. - С. 80-92.
" Рікер П. Ян Паточка і нігілізм // Рікер П. Навколо політики. - К., 1995. - С. 85-94.
" Чапек К. Бесіди з Т.Г. Масариком. - Львів: Каменяр, 2001.
" Чижевський Д. Деякі проблеми порівняльної історії слов'янських літератур // Чижевський Д. Філософські твори: у 4-х тт. - К.: Смолоскип, 2005 -Т.3. - С. 133-144.
" Эпоха просвещения в чешских землях. Идеология, национальное самосознание, культура. - М., 1977.

Тема 7. БІЛОРУСЬКА ФІЛОСОФСЬКА КУЛЬТУРА

Лекція 1. Ренесансно-гуманістичні та просвітницькі ідеї в білоруській філософській культурі.
Історичні та культурні передумови зародження філософської думки в Білорусі (кінець XІV ст.). Філософська спадщина Київської Русі як духовне підґрунтя білоруської культури.
Гуманістичні ідеї в білоруській думці (XVІ-XVІІ ст.). Формування нової філософії історії. Помірно-гуманістична інтерпретація історії: ідея суспільної згоди та гармонії (С. Будний, А. Волан, М. Литвин, Ф. Скорина та ін.). Радикально-гуманістична інтерпретація історії: історичний поступ як протиборство добра і зла, справедливості та несправедливості (С. Зизаній, М.Чеховіц). Утвердження ідеї історичного прогресу. М. Гусовський: відкритість історії та роль особистості у ній.
Антитринітаристський рух в Білорусі (XVІ ст.). Релігійно-філософські погляди С. Будного. Ораторська проза С. Полоцького. Ранньопросвітницьке вчення Г. Кониського.

Лекція 2. Філософська думка у Білорусі в ХІХ - ХХ ст.
Особливості Національного Відродження в білоруській культурі.
Обгрунтування ідей суспільного розвитку (Ф.Богушевич, Я.Лучина, А.Гурінович). Формування соціально-політичних поглядів: проблема держави, національне питання (газети "Северо-западная жизнь", "Гомон"). Розповсюдження марксистської філософії (газета "Северо-западный край").
Філософські ідеї в творчості Я. Купали. Соціально-політична проблематика у творчості Я. Коласа. Розвиток історико-філософських ідей в Інституті філософії АН БССР у 60-80 - ті роки ХХ ст.

Література
" Белоруссия // Антология мировой философии, в 4-х т. - М., 1972. - Т.4. - С. 524-539.
" Богушевіч Ф. Выбраныя творы. - Мінск, 1952.
" Будный С. Из предисловия к "Катехизису" // Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии. Избр. произв. XVI - начала XX в. - Минск, 1962. - С. 50-51.
" Будный С. О светской власти // Там же. - С. 69-78.
" Гусоускі М. Песня пра зубра. - Минск, 1980.
" Євлевич Х. Лабіринт або заплутана дорога... // Пам'ятки братських шкіл на Україні. Кінець XVI - XVIІ ст.: Тексти і дослідження. - К., 1988. - С. 513-533.
" Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии. Избранные произведения XVІ - начала XІХ в. - Мн., 1962.
" Конисский Г. Философские заключения // Из истории философской и общественно-политической мысли в Белоруссии. - Минск, 1962.
" Конисский Г. Нравственная философия или этика // Памятники этической мысли на Украине XVII - первой пол. XVIII ст. - K., 1987.
" Кониський Г. Філософські твори: В 2-х т. - К., 1990.
" Маймон С. Опыт трансцендентальной философии // Антология мировой философии, в 4-х т. - М., 1971. - Т.3. - С. 400-403.
" Янка Лучина. Выбраныя творы. - Мінск, 1953.

****
" Булгаков М. Преосвященный Георгий Конисский, Архиепископ Могилевский. - Мн., 2000.
" Беларусіка. - Мінск, 1993.
" Белоруссия и Литва. Глава VIII. // История философии в СССР в пяти тт. - М., 1968. - Т. 1. - С. 227-242.
" Белоруссия и Литва. Глава ХVIII. // История философии в СССР в пяти тт. - М., 1968. - Т. 3. - С. 515-522.
" Ботвинник М.Б. Лаврентий Зизаний. - Минск, 1973.
" Кашуба М.В. Георгій Кониський - світогляд та віхи життя. - К., 1999.
" Короткий В. Г. Творческий путь Мелетия Смотрицкого. - Минск, 1987.
" Наш Радавод. - Гродно, 1993.
" Майхрович А. С. К характеристике мировоззрения Янки Купалы и Якуба Коласа // Славянские культуры и мировой культурный процесс: Материалы Междунар. науч. конф. ЮНЕСКО. - Мн., 1985.
" Очерки по истории философской и общественно-политической мысли народов СССР. Т. ІІ. - М., 1956.
" Подокшин С.А. Реформация и общественая мысль Белоруссии и Литвы. - Мн., 1970.
" Подокшин С.А. Скорина и Будный: Очерки философских взглядов. - Мн., 1970.
" Подокшин С.А. Франциск Скорина. - М., 1981.
" Порецкий Л.И. Симеон Будный - передовой белорусский мыслитель ХVI в. - Мн., 1966.
" Порецкий Я.И. Соломон Рысинский: Solomo Pantherus Leucorrussus. Конец ХVI - нач. ХVIІ в. - М., 1983.
" Человек и история в философской мысли русского, украинского и белорусского народов. - К., 1987.
" Философская мысль восточных славян. Биобиблиографический словарь. - К.: Парламентське видавництво, 1999.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Слов'янська міфологія.
1. Визначальні риси слов'янської міфології. Головні боги слов'янського пантеону.
2. Уявлення про світ у давніх слов'ян. Координати світового простору. Розуміння часу.
3. Особливості прийняття християнства слов'янськими народами.

Література
" Виклади давньослов'янських легенд або мітологія. Укладена Я.Ф.Головацьким. - К., 1991.
" Іларіон, митроп. Дохристиянські вірування українського народу. - К., 1992.
" Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянская мифология // Мифы народов мира. - М., 1982. - Т.2. - С. 450-456.
" Попович М.В. Образ світу у давніх слов'ян // Філософська думка. - № 1. - 1980. - С. 81-94.
" Павленко Ю.В. Історичний розвиток слов'янського пантеону // Старожитності Руси-України. - К., 1994.
" Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. - М., 1981.
" Топоров В.Н. "Світове дерево": універсальний образ міфологічної свідомості // Всесвіт. - 1977. - № 6.

Тема 2. БОЛГАРСЬКА ФІЛОСОФСЬКА КУЛЬТУРА.

CЕМІНАР 1. Давньоболгарська філософська думка.
1. Рецепція просвітницької діяльності Кирила та Мефодія у давньоболгарській літературі.
2. Визначення філософії Кирилом-Костянтином Філософом.
3. Обґрунтування ідеї Бога у працях К. Охридського.

Література
" Житие Константина // Сказания о начале славянской письменности. - М., 1981. - С. 70-92.
" Житие Мефодия // Успенский сборник ХІІ-ХІІІ вв. - М., 1971. - С.188-198.
" Климент Охридский. Житие Кирилла Философа. - М., 1996.
" Климент Охридский. Слово похвальное Кириллу // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX - XVIII вв. Сб. - М., 1990. - С. 316 - 318.

****
" Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. - М., 1991.
" Уханова У.В. У истоков славянской письменности. - М., 1998.
" Флоря Б.Н., Турилов А.А., Иванов С.А. Судьбы кирилло-мефодиевской традиции после Кирилла и Мефодия. - СПб., 2000.


СЕМІНАР 2. Давньоболгарська філософська думка.
1. Світоглядна система Іоанна Екзарха Болгарського:
а) онтологічні та гносеологічні проблеми;
б) космологічні та природничонаукові уявлення.
2. Основні риси богомільської філософії. Етика богомілів.

Література
" Беседа трех святителей // Златоструй. Древняя Русь Х-ХІІІ вв. - М., 1990. - С.262-266.
" Иоанн екзарх Болгарский. Небеса // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX - XVIII вв. - М., 1990. - С. 38-43.
" Откровение Варуха // Златоструй. Древняя Русь Х-ХІІІ вв. - М., 1990. - С.275-282.
" Пресвитер Козьма. Беседа о новоявленной ереси Богомила // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX - XVIII вв. Сб. - М., 1990. - С. 246-266.
" Сказание, како сотвори Бог Адама // Древняя русская литература. - М., 1988. - С. 58-59.
" Слово об Адаме и Христовом воплощении // Златоструй. Древняя Русь Х-ХІІІ вв. - М., 1990. - С.261-262.
" Тайная книга богомилов // Родник златоструйный: Памятники болгарской литературы IX - XVIII вв. Сб. - М., 1990. - С. 240-246.
" Хождение Богородицы по мукам // Древняя русская литература. - М., 1988. - С.59.
" Шестоднев Иоанна Экзарха Болгарского. V Слово. - М., 1996.

****
" Гайденко П.П. Понимание Бытия в античной и средневековой философии // Античность как тип культуры. - М., 1988. - С. 284-307.
" Горский В. С. Философские идеи в культуре Киевской Руси ХІ - нач. ХІІ вв. - К., 1988.
" Жильсон Э. Разум и откровение в Средние века // Богословие в культуре средневековья. - К., 1992.
" Шестоднев Иоанна Экзарха Болгарского как памятник средневекового философствования. - М., 1991.


CЕМІНАР 3. Новітня філософія в Болгарії.
1. Онтологічні та гносеологічні проблеми в натурфілософії П. Берона:
а) космогонія;
б) походження життя і розвиток людини.
в) пізнання, відображення, логічне мислення.
2. Діалектико-матеріалістичне тлумачення історії філософії Т.Павловим.
3. Дослідження тоталітарних систем ХХ ст. Ж.Желевим.

Література
" Желев Ж. Фашизм (розділи з книги) // Філософська і соціологічна думка. - 1991. - № 1-4.
" Павлов Т. Диалектико-материалистическая философия и частные науки. - М., 1957.
" Павлов Т. Единство философии и специальных наук. Книга 4. // Павлов Т. Теория отражения. - М., 1949. - С. 263-341.

****
" Бычваров М., Бычварова Н. Петр Берон. - М., 1981. (серия "Мыслители прошлого").
" Бичваров М.Д., Горський В.С. Україно-болгарські філософські зв'язки. Друга половина ХІХ ст. - К.: Наукова думка, 1966.
" Славянские и балканские культуры ХVIII-XIX вв. - М., 1990.
" Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций ХVIII-XIX вв. - М., 1978.


Тема 3. СЕРБСЬКА ФІЛОСОФСЬКА КУЛЬТУРА.
1. Проблема Бога-Світу-Людини в концепції Досітея Обрадовича.
Ідея гармонії духовного світу людини.
2. Інтерпретація проблеми відчудження М. Марковічем та С.Стояновичем.

Література
" Маркович М. Маркс об отчуждении // Вопросы философии. - 1989. - № 9. - С. 36-51.
" Стоянович С. От марксизма к постмарксизму // Вопросы философии. - 1990. - № 1. - С.147-154.
" Хофман Дж. Марксизм и теория "Праксиса". - М., 1978.

****
" Валіцький А. Марксизм і стрибок у царство свободи. Історія комуністичної утопії. - К.: Вид. дім "Всесвіт", 1999.
" Дворнік Ф. Слов'яни в європейській історії та цивілізації. - К.: Дух і Літера, 2000.
" Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху Просвещения. - М., 1988.
" Марксизм: прошлое, настоящее, будущее. - М., 2003.


Тема 4. ПОЛЬСЬКА ФІЛОСОФСЬКА КУЛЬТУРА.

СЕМІНАР 1. Ренесансні ідеї у польській філософії.
1. Етичні та політичні погляди С. Петриція.
2. Критика декартівських ідей Я. Вольцогеном.
3. Філософські та природничонаукові погляди М. Коперника.
4. А. Моджевський: проблема держави.

Література
" Вольцоген Я.Л. Замечания на "Метафизические размышления Ренэ Декарта" // Польские мыслители эпохи Возрождения. - М., 1960. - С.167-185.
" Коперник М. Об обращении небесных сфер // Польские мыслители эпохи Возрождения. - М., 1960. - С. 40-60.
" Коперник М. Очерк нового механизма мира // Польские мыслители эпохи Возрождения. - М., 1960. - С. 35-39.
" Моджевский А.Ф. Об исправлении государства // Польские мыслители эпохи Возрождения. - М., 1960. - С. 69-109.
" Петриций Себастьян из Пильзена. Добавления к "Этике", "Экономике" и "Политике" Аристотеля. // Польские мыслители эпохи Возрождения. - М., 1960. - С. 223-268.

****
" Голенищев-Кутузов И.И. Итальянское Возрождение и славянские литературы X-XVI вв. - М., 1963.
" Татаркевич В. Філософія ХІХ століття в Польщі // Історія філософії у трьох томах. - К., 2001. - Т 3. - С.204-221.

СЕМІНАР 2. Світоглядна культура Польщі ХІХ ст.
1. Філософькі погляди Я. Снядецького.
2. Польська романтична філософія:
а) месіаністичні ідеї у творчості А.Міцкевича;
б) Ю.Словацького;
3. Філософія історії А.Цешковського та Е.Дембовського.

Література
" Дембовский Е. Несколько мыслей об эклектизме. О поступательном движении в философском понимании реального бытия. Мысли о будущности философии // Антология мировой философии: В 4 т. - М., 1971. - Т.3. - С. 430-439.
" Міцкевич А. Ода молодості. Поетичні твори. - К., 1984.
" Мицкевич А. Собрание сочинений в 5-ти томах. - М., 1948-1954.
" Избранные произведения прогрессивных польських мыслителей - М., 1956.
" Словацкий Ю. Избранное. - М., 1984.
" Снядецкий Я. О человеческом познании // Антология мировой философии, в 4-х т. - М., 1971. - Т.4. - С. 540-542.
" Цешковский А. Пролегомены к историософии // Антология мировой философии, в 4-х т. - М., 1971. - Т.3. - С. 422-428.

****
" Вервес Г.Д. Адам Міцкевич. Життя і творчість. - К., 1979.
" Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху Просвещения. - М., 1988.
" Осипова Е.В. Философия польського просвещения. - М., 1961.
" Польский романтизм и восточнославянские литературы. - М., 1973.

СЕМІНАР 3. Польська філософія ХХ ст.
1. Праксеологія Т. Котарбінського.
2. Обгрунтування логістики Я. Лукасєвичем.
3. Логіко-філософські та психологічні дослідження К.Твардовського.
4. Феноменологічна теорія літератури Р. Інгардена: поняття "літературного твору".

Література
" Інгарден Р. Про пізнавання літературного твору (фрагменти) // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття. - Львів: Літопис, 1996. - С. 136-163.
" Котарбинский Т. Картина собственных раздумий // www. philosophy. ru.
" Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе. - М., 1975.
" Лукасевич Я. В защиту логистики // www. philosophy. ru.
" Лукасевич Я. Логистика и философия // www. philosophy. ru.
" Твардовский К. Вступительная лекция во Львовском университете (15 ноября 1895 года) // www. philosophy. ru.
" Твардовский К. Логико-философские и психологические исследования. - М., 1997.

****
" Бохенский Ю. М. Современная европейская философия. - М.: Научный мир, 2000. - 256 с.
" Домбровский Б.Т. Львовско-варшавская философская школа (1895-1939) // www. philosophy. ru.


Тема 5. ЧЕСЬКА ТА СЛОВАЦЬКА ФІЛОСОФСЬКІ КУЛЬТУРИ.

СЕМІНАР 1. Становлення філософської думки в Чехії.
1. Релігійно-філософські погляди Я. Гуса.
2. Філософське вчення Я. Коменського:
а) поняття "Пансофії";
б) критика схоластики та метафізики;
в) гуманістична інтерпретація людини.

Література:
" Гус Я. Із трактату "Про Церкву" // Хроніка-2000. "Україна - Чехія". Ч.І. - № 25-26. - К., 1999. - С. 89-106.
" Коменский Я. А. Всеобщий совет по улучшению дел человеческих // Антология чешской и словацкой философии. - М.: Мысль, 1982. - С.101-106.
" Коменський Я. Лабіринт світу й рай серця (фрагменти) // Хроніка-2000. - "Україна-Чехія". Ч.І. - № 25-26. - К., 1999. - С. 125-150.
" Коменский Я. А. Предвестник всеобщей мудрости // Избранные педагогические сочинения в 2-х т. - М., 1982. - Т.1. -С.477-527.

****
" Джибладзе Г.Н. Философия Коменского. - М.: Педагогика, 1982.
" История культур славянских народов. - М., 2003.

СЕМІНАР 2. Просвітницькі ідеї у Чехії та Словаччині.
1. Й. Добровський про моральні аспекти релігії.
2. Просвітницький раціоналізм Я. Лауренці.
3. "Науковчення" Бернарда Больцано:
а) співвідношення логіки та гносеології;
б) вчення про буття;
в) релігійно-етичні погляди.

Література:
" Больцано Б. Наукоучение // Антология чешской и словацкой философии. - М.: Мысль, 1982. - С. 194-218.
" Больцано Б. Учение о науке: Избранное. - СПб.: Наука, 2003.
" Добровский Й. Лекции о практической стороне в христианской религии. // Антология чешской и словацкой философии. - М.: Мысль, 1982. - С. 188-192.
" Лауренци Я. Рассуждение об идолопоклонстве в философии // Антология чешской и словацкой философии. - М.: Мысль, 1982. - С.162-168.

****
" Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху Просвещения. - М., 1988.
" Эпоха просвещения в чешских землях. Идеология, национальное самосознание, культура. - М., 1977.

СЕМІНАР 3. Чеське та словацьке Національне відродження.
1. Філософська позиція Л. Штура.
2. Онтологічні та гносеологічні погляди Ф. Палацького. Осмислення чеської та світової історії.
3. Розробка ідеї "слов'янської спільноти" у творчості Я. Коллара.
4. А.Сметана про роль та призначення філософії.

Література:
" Коллар Я. О литературной взаимности. // Антология чешской и словацкой философии. - М.: Мысль, 1982. - С.233-240.
" Палацкий Ф. История народа чешского // Антология чешской и словацкой философии. - М.: Мысль, 1982. - С.265-273.
" Палацкий Ф. Наука о прекрасном // Антология чешской и словацкой философии. - М.: Мысль, 1982. - С.256-265.
" Сметана А. Значение современной эпохи // Антология чешской и словацкой философии. - М.: Мысль, 1982. - С.337-360.
" Сметана А. О назначении университетов // Антология чешской и словацкой философии. - М.: Мысль, 1982. - С.373-382.
" Штур Л. Лекции по истории // Антология чешской и словацкой философии. - М.: Мысль, 1982. - С.290-299.

****
" Вагилевич І. Винятки з "Слави доньки" Івана Коллара, переложені на юго-руське наріччя. // Українські поети-романтики: Поетичні твори. - К.: Наукова думка, 1987. - С. 399-402.
" Культура чешского Возрождения. - М., 1982.

СЕМІНАР 4. Чеська філософська думка у ХХ ст.
1. Філософське вчення Т. Г. Масарика:
а) критика марксизму;
б) інтерпретація творчості Ф.Достоєвського.
2. Філософія історії Яна Паточки. Історія та передісторія.

Література
1.Масарик Т. Критика марксизму // Хроніка-2000. - "Україна-Чехія", Ч.ІІ. - № 28-29. - К., 1999 - С.26-36.
2.Масарик Т.Г. Россия и Европа. Часть 8. Религия и нравственность. // Вопросы философии. - 2000. - № 11. - С. 76-96.
3.Паточка Я. Єретичні есе про філософію історії. - К.: Основи, 2001. - С. 203-369.
4.Паточка Я. Вічність та історичність // Паточка Я. Єретичні есе про філософію історії. - К.: Основи, 2001. - С. 53-201.

****
5.Абрамов М.А., Лаврик Э.Г. Судьбы либерализма в Европе и России: взгляд Т.Г. Масарика // Вопросы философии. - 1997. - № 10.
6.Маслов В.П. Томаш Масарик и роль личности в истории // Вопр. философии, 2000. - № 8. - С. 88-98.
7.Рікер П. Ян Паточка, філософ, що чинить опір // Рікер П. Навколо політики. - К., 1995. - С. 69-74.


Тема 6. БІЛОРУСЬКА ФІЛОСОФСЬКА КУЛЬТУРА.
1. Етико-філософські погляди Г. Кониського.
2. Естетичні погляди Я. Купали.
3. Соціально-політичні ідеї у творчості Якуба Коласа.

Література
4.Антология мировой философии в четырех томах. - М., 1972. - Т.4. - С.524-539.
5.Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии. Избр. произв. XVІ - нач. XІХ в. - Минск, 1962.
6.Конисский Г. Философские заключения // Из истории философской и общественно-политической мысли Белоруссии. Избранные произведения XVІ - начала XІХ в. - Минск, 1962.
7.Конисский Г. Нравственная философия или этика // Памятники этической мысли на Украине XVII - первой пол. XVIII ст. - K., 1987.
8.Очерки по истории философской и общественно-политической мысли народов СССР. Т. ІІ. - М., 1956.
9.Янка Лучина. Выбраныя творы. - Мінск, 1953.

****
10.Белоруссия // Антология мировой философии в 4-х т. - М., 1972. - Т.4. - С. 524-539.
11.Кашуба М.В. Георгій Кониський - світогляд та віхи життя. - К., 1999.
12.Философская мысль восточных славян. Биобиблиографический словарь. - К.: Парламентське видавництво, 1999.
13.Яременко П.К. Мелетій Смотрицький: Життя і діяльність. - К., 1986.


Ресурси Інтернет
З програмою нормативної дисципліни "Історія слов'янської філософії" можна ознайомитись в Інтернеті на сайті кафедри історії філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: http://www.dhp.univ.kiev.ua.

Частина текстів першоджерел, запропонованих в курсі "Історія слов'янської філософії", доступна студентам в електронному вигляді і може бути знайдена за наступними адресами:

1. Сайт філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - http://www.phildep.univ.kiev.ua.

2. Сайт Інституту філософії РАН - http://www.philosophy.ru (або дзеркало http://www.phildep.univ.kiev.ua.).

3. Сайт "Незалежного культурологічного часопису "Ї" - http://www.ji.lviv.ua.

4. Сайт антології "Польская и русская душа" - http://www.auditorium.ru.

5. Сайт "Библиотека Якова Кротова"- http://www.krotov.info/history/09/3/flor_00.htm

 

 

 на головну

DaymoS design factory & Dmitry Tovmash