Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

НАПРЯМ "ФІЛОСОФІЯ"
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ФІЛОСОФІЯ"

ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ

Упорядники:
д-р філос. н., проф. Аляєв Г.Є.,
д-р філос. н., проф. Бичко І.В.,
к-т філос. н., доц. Варениця О.П.

Тема 1. Етно-соціальні передумови культуротворчого процесу в Росії
Процес формування праросійського етносу на північно-східній периферії давньокиївської держави в кінці ХІ-на початку ХІІ ст. і впливи угро-фінського культурно-ментального середовища на цей процес. Володимиро-Суздальське князівство як перше державне утворення праросіян, сепаратистська політика цієї держави стосовно Києва. Татаро-монгольська навала. Володимиро-Суздальська земля у складі Золотої Орди. Зміна духовного вектору праросійської культури з окцидентального на орієнтальний (ХІІ-ХV ст.). Розпад Київської церковної митрополії на Київську і Московську. Формування рис туранського менталітету праросійського етносу.
Література
" Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. - М., 1990.
" Бердяев Н.А. Русская идея // О России и русской философской культуре. - М., 1990.
" Залізняк Л. Первісна історія України. - К., 1999.
" Картешев В.А. Очерки по истории русской церкви. В 2-х т. - М., 1992, 1993.
" Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в Х-ХIV вв. - М., 1984.
" Лихачев Д.С. Исследования по древнерусской литературе. - Л., 1986.
" Маркс К. Разоблачение дипломатической истории ХVIII века // Вопросы истории. - 1989. - №4.
" Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. - М., 1995.
" Федотов Г.П. Россия и свобода // Знамя. - 1989. - №12.
" Хованов Н.В. Каковы необходимые и достаточные признаки русского философа // Философ. науки. - 1988. - №9.

Тема 2. Культурний "клімат" у Московії у ХІV-ХVІІ ст.
Московія - "безмислений" і "безсловесний" характер її культури як "культури християнізованого татарського царства" (Бердяєв). "Йосифлянсво" (ідеологія Йосифа Волоцького) як домінантна світоглядна парадигма Московської держави. "Домострой". Боротьба проти "нестяжательства" Ніла Сорського. Ідея "вищості" московського православ'я порівняно з грецьким. "Відлучення" Московської митрополії Костянтинопольським патріархатом за самочинне (неканонічне) присвоєння права обирати московських митрополитів (1448). Неканонічне утворення Московського патріархату (1589). Церковна реформа Никона і розкол Московської церкви. Формування орієнтально-імперської ідеології Москви як "третього Риму" ("Послання старця Філофея", ХVІ ст.). Формування московської імперської держави (загарбання Новгорода і винищення новгородської людності-ХV ст.; підкорення Сибіру - ХVІ ст.; приєднання України і Білорусі - ХVІІ ст.).

Література
" Бердяев Н.А. Русская идея // О России и русской философской культуре. - М., 1990.
" Картешев В.А. Очерки по истории русской церкви. В 2-х т. - М., 1992, 1993.
" Лихачев Д.С. Развитие русской литературы Х-ХVІІ веков: Эпохи и стили. - Л., 1973.
" Маркс К. Разоблачение дипломатической истории ХVIII века // Вопросы истории. - 1989. - №4.
" Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. - М., 1995.
" Федотов Г.П. Россия и свобода // Знамя. - 1989. - №12.

Тема 3. Виникнення російської філософської думки у ХVІІІ столітті
Реформа Петра І. "Засвоєння" здобутків української і білоруської культур - "українізація" російської культури (М.Трубецькой). Розвиток світської культури в Росії у XVII-XVIIІ ст.
Початкові кроки російської філософської культури і науки у ХVІІІ ст. (О.М.Радіщев, М.В. Ломоносов). Російське "вольтер'янство". Російське масонство (М.І.Новіков).
Філософські гуртки на початку ХІХ ст. (В.Ф.Одоєвський, Д.В.Веневітінов). Філософія П.Я.Чаадаєва. Слов'янофіли (О.С.Хом'яков, І.В.Киреєвський, Ю.Ф.Самарін, К.С.Аксаков). Розробка концепції розвитку культури у працях слав'янофілів.
Західники (М.В.Станкевич, М.О.Бакунін, В.Г.Белінський, О.І.Герцен). "Вульгарний" матеріалізм (М.Г.Чернишевський). Російський позитивізм (П.Л.Лавров, М.К.Михайловський, Д.І.Писарєв).

Література
" Бакунин М.А. Государственность и анархия // Философия Социология. Политика. - М., 1989. - С.291-526.
" Белинский В.Г. Литературные мечтания // Избр. филос. соч. - Т.1. - М., 1948. - С.62-95, 137-157.
" Белинский В.Г. Письмо к Гоголю // Там же. - Т.2. - С.512-522.
" Герцен А.И. Письма об изучении природы // Избр. филос. произв. - Т.1. - М., 1948. - С.91-293.
" Киреевский И. Критика и эссеистика. - М., 1979 - С.5-88.
" Новиков Н.И. Опыт исторического словаря о российских писателях. - СПб., 1772. - С.13-28.
" Писарев Д.И. Бедная русская мысль // Исторические эскизы. - М., 1989. - С.13-69.
" Радищев А.Н. О человеке, его смертности и бессмертии // Радищев А.Н. Избранные филосфские и общественно-политические произведения. - М., 1952. - С.287-418.
" Хомяков А.С. О старом и новом: статьи и очерки. - М., 1989.
" Чаадаев П.Я. Философические письма // Сочинения. - М., 1989. - С.15-137.
" Чернышевский Н.Г. Антропологический принцип в философии // Избр. филос. произв. - Т.3. - М., 1951. - С.162-254.

* * *
" Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. - М., 1990.
" Краснобаев Б.О. Очерки истории русской культуры ХVІІІ в. - М., 1972.
" Лосев А.Ф. Русская философия // Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. - М., 1991. - С. 209-236.
" Уткіна Н.Ф. Філософські ідеї в працях М.В. Ломоносова // Філософська думка. - 1987. - № 1. - С. 69-77.
" Философы России ХІХ-ХХ ст. (биграфии, идеи, труды). -М., 1993.

Тема 4. Впливи української філософської культури на Росію
Київська школа неогегельянства (П.С.Авсенєв, С.С.Гогоцький, О.М.Новицький). "Філософія серця" П.Юркевича.
Вплив на російську філософію екзистенційної традиції української філософії. Феномен М.Гоголя. Ф.М.Достоєвський - перший російський екзистенційний мислитель. Л.М.Толстой і "толстовство".
Київська школа екзистенційної філософії (М.Бердяев, Л.Шестов, В.Зеньковський).

Література
" Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. - М., 1990. - 218 с.
" Бердяев Н.А. Философия свободы. - М., 1989. - С.12-253.
" Бердяев Н.А. Смысл творчества. - М., 1989. - 254-534.
" Бердяев Н.А. Самопознание. - М., 1991. - 436 с.
" Бердяев Н.А. Смысл истории. - М., 1990. - С.10-121.
" Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского // Н.А.Бердяев о русской философии: В 2-х ч. - Ч.2. - Свердловск, 1991. - С.26-148.
" Бичко І.В. Ментальна співзвучність української і європейської філософських традицій: "кордоцентричні мотиви" // Київські обрії. - К., 1997.
" Бичко І.В. Київське і московське православ'я. Історико-філософське есе // Записки історико-філологічного товариства Андрія Білецького ІV. - К., 2001.
" Гогоцкий С.С. Философский лексикон. - Киев, 1876. - С.15-95.
" Достоевский Ф.М. Идиот // Собр. соч.: В 10-ти томах. - М., 1957. - Т.6. - С.80-140.
" Л.Н.Толстой о литературе. - М., 1955. - С.100-126.
" Толстой Л.Н. Исповедь // Собр. соч.: В 20-ти т. - М., 1960-1965. - Т.16. - С.47-58.
" Толстой Л.Н. Что такое искусство? // Там же. - С.59-76.
" Толстой Л.Н. В чем моя вера // Там же. - С.76-120.
" Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ницше // Шестов Л. Избр. соч. - М., 1993. - С.39-158.
" Шестов Л. Достоевский и Ницше (Философия трагедии) // Избр. соч. - М., 1993. - С.159-326.
" Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления // Шестов Л. Избр. соч. - М., 1993. - С.327-475.
" Шестов Л. Начала и концы // Сочинения. - Т.5. - СПб., 1908. - С.1-68.
" Шестов Л. Киркегард и экзистенциальная философия. - М., 1992.
" Юркевич П.Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению слова Божия // Юркевич П.Д. Философские произведения. - М., 1990. - С.69-103.

Тема 5. Російська філософія другої половини ХІХ століття
"Антропологізм" К.М.Леонтьева і "містичний пантеїзм" В.В.Розанова. Філософія "всеєдності" В.С.Соловйова (космологія, вченння про "Софію", антропологія, гносеологія, етика, національне питання).

Література
" Бердяев Н. К.Н.Леонтьев // Н.А.Бердяев о русской философии: В 2-х ч. - Ч.2. - Свердловск, 1991. - С.149-287.
" Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. - М., 1997.
" Леонтьев К.Н. Письмо к Василию Розанову. - Париж, 1981. - С.135.
" Леонтьев К.Н. Записки отшельника. - М., 1992.
" Розанов В.В. Люди лунного света. Метафизика христиансва // Розанов В.В. Сочинения: В 2-х т. - Т.2. - М., 1990. - С.7-194.
" Розанов В.В. Место христианства в истории // Розанов В.В. Сочинения: В 2-х т. Религия и культура. - Т.1. - М., 1990. - С.20-23.
" Розанов В.В. Опавшие листья // Там же. - Т.2. - С.277-629.
" Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал // Сочинения: В 2-х т. - Т.1. - М., 1988. - С.581-744.
" Соловьев В.С. Национальный вопрос в России // Там же. - Т.2. - М., 1989. - С.259-405.
" Соловьев В.С. Три речи в память Достоевского // Соловьев В.С. Стихотворения. Эстетика. Литературная критика. - М., 1990. - С.166-255.
" Соловьев В.С. Русские символисты // Там же. - С.245-269.

Тема 6. Російська філософія кінця ХІХ - початку ХХ ст.
Критика шляхів пізнання, проблема смерті у філософії М.Ф.Федорова. Інтуїтивізм М.О.Лосського. Неокантіанство Б.В.Яковенка і Ф.О.Степуна. Нове релігійне відродження і "софіологія" (Д.С.Мережковський, С.М.Булгаков). Антропологія С.М.Трубецького. "Безумовна свідомість" Є.М.Трубецького. Гуссерліанство Г.Г.Шпета і О.Ф.Лосева. Філософські погляди П.О.Флоренського і С.Л.Франка.

Література
" Булгаков С.Н. Апокалиптика, социология, философия и социализм: Религиозно-философские параллели // Русская мысль. - 1910. - №7. - С.20-23.
" Булгаков С.Н. Православие. Очерки учения православной церкви. - К., 1991.
" Булгаков С.Н. Свет невечерний. - М., 1993. - С.7-10.
" Лосский Н.О. Обоснование интуитивизма. - М., 1991.
" Лосский Н.О. Свобода воли. - М., 1991. - С.516-598.
" Лосский Н.О. Характер русского народа. - М., 1991. - С.238-261.
" Трубецкой Е.Н. Метафизические предположения познания. Опыт преодоления Канта и кантианства // Философские науки. - 1989. - №5 - С.89-102.
" Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках. - М., 1991. - С.7-12.
" Трубецкой С.Н. Учение о Логосе. - М., 1900. - С.9-28.
" Трубецкой С.Н. Основания идеализма // Русские философы. Конец ХІХ - сер. ХХ в. - М., 1994. - С.388-421.
" Федоров Н. Философия общего дела. - М., 1990. - Т.1. - С.5-201; Т.2. - С.17-47.
" Флоренский П.А. Столп и утверждение истины // Сочинения. - Т.1. - Ч.1. - М., 1990. - С.17-128.
" Флоренский П.А. О духовной истине. - М., 1912. - С.5-39.
" Флоренский П.А. Вопросы религиозного самосознания. - Сергиев Посад, 1907. - С.1-15.
" Франк С.Л. Этика нигилизма // Вехи. Из глубины. - 1991. - С.167-199.
" Франк С.Л. Смысл жизни. - М.,1992. - С.147-216.
" Франк С.Л. Свет во тьме // Франк С.Л. Сочинения. - М., 1992. - С.405-470.
" Шпет Г.Г. Очерк развития философии. - М., 1991. - С.11-344.
" Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию. - М., 1991. - С.475-574.

* * *
" Лосский Н.О. История русской философии. - М., 1991. - С.100-308.
" Русский космизм. Антология философской мысли. - М., 1993.

Тема 7. Феномен російського марксизму як тоталітарної філософї
К.Маркс і російський марксизм. Інтерпретація марксизму Г.В.Плехановим. Дегуманізація і деекзистенціалізація марксової філософії в Росії. Ленінізм як утотальнениий і русифікований марксизм, як філософія діалектичного та історичного матеріалізму. Сталінізм як завершений варіант тоталітарної філософії ленінізму.

Література
" Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. - М., 1990.
" Бичко І.В. Від сталінізму до гуманізму. - К., 1988.
" Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії. - К., 2001. - Розділ 2, тема 8. Філософія тоталітаризму.

Плани семінарських занять
Тема 1 Передумови формування російського етносу
1. Основні риси слов'янської міфології.
2. Розповсюдження християнства та його значення для становлення та розвитку культури у Московській державі.
3. Суперечка між Йосифлянами та "нестяжателями". Проблема ставлення до релігії та церкви.
4. Символіко-алегоричне тлумачення світу у філософському вченні Ніла Сорського. Ісихастські впливи.
Література
" Бердяев Н.А. Русская идея // О России и русской философской культуре. - М., 1990.
" Гумилёв Л.Н. География этноса в исторический период. - Л., 1990.
" Древняя Русь и славяне. - М., 1978.
" Замалеев А.Ф. Философская мысль в средневековой Руси. - Л., 1987.
" Карташев В.А. Очерки по истории русской церкви. В 2-х т.-М., 1992, 1993.
" Левицкий С.А. Очерки по истории русской философии. - М., 1996.
" Лихачев Д.С. Развитие русской литературы Х-ХVІІ веков: Эпохи и стили. - Л., 1973.
" Попович М.В. Мировоззрение древних славян. - К., 1985.
" Прохоров Г.М. Исихазм и общественная мысль в Восточной Европы в ХIV веке // Труды Отдела древнерусской литературы. - Л., 1968. - Т. 23. - С. 87-93.
" Русское православие: вехи истории. - М., 1989.
" Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. - М., 1981.

Тема 2 Особливості становлення російської філософської думки
1. Основні періоди та визначальні особливості філософської думки у Росії (М. Бердяєв, В.Зеньковський).
2. Загальна характеристика філософських ідей кінця XVII - поч.XVIIІ ст. (С.Полоцький, Ф.Прокопович, М.Ломоносов).
3. Основні положення російського "вольтер'янства". Розвиток філософської проблематики у російському масонстві (М.І.Новіков).
4. Проблема людини і смислу життя у філософському вченні О.Радіщева. ").

Література
" Новиков Н.И. Опыт исторического словаря о российских писателях. - СПб., 1772. - С.13-28.
" Радищев А.Н. О человеке, его смертности и бессмертии // Радищев А.Н. Избранные филосфские и общественно-политические произведения. - М., 1952. - С.287-418.
" Радищев А.Н. Сочинения. - М., 1988.
* * *
" Бердяев Н.А. Русская идея // О России и русской философской культуре. - М., 1990.
" Введенский А.И., Лосев А.Ф., Радлов Э.Л., Шпет Г.Г. Очерки истории русской философии / Вступ. ст. Б.В.Емельянова, К.Н.Любутина. - Свердловск, 1991. Зеньковский В.В. История русской философии. - Л., 1991.
" Левицкий С.А. Очерки по истории русской философии. В 2-х т. - М., 1991.
" Лосский Н.О. История русской философии. - М., 1991
" Ничик В.М. Феофан Прокопович. - М., 1977.
" Шкуринов П.С., Радищев А.Н. Философия человека. - М., 1988. - С.66-130, 131-183.
" Русская философия второй половины ХVІІІ в.: Хрестоматия. - Свердловск, 1990. - С. 304-312.
" Яковенко Б. В. История русской философии: Пер. с чеш. / Общ. ред. и послесл. Ю. Н. Солодухина. - М.: Республика, 2003. - 510 с.

Тема 3. Головні напрямки розвитку російської філософії у першій половині ХІХ ст.
1. П. Чаадаєв про історичну долю Росії ("Философические письма").
2. Філософські засади слов'янофільства:
а) ідея "соборності" у творчості О. Хом'якова.
б) основні положення філософської концепції І. Кіреєвського.
3. Філософська позиція "західників" (М.Бакунін, В.Белінський, О.Герцен).
4. "Мислячі реалісти": М.Чернишевський, Д. Писарєв.
Література
" Антология мировой философии в четырех томах. - М., 1972. - Т.4.
" Бакунин М.А. Государственность и анархия // Философия Социология. Политика. - М., 1989. - С.291-526.
" Белинский В.Г. Литературные мечтания // Избр. филос. соч. - Т.1. - М., 1948. - С.62-95, 137-157.
" Герцен А.И. Письма об изучении природы // Избр. филос. произв. - Т.1. - М., 1948. - С.91-293.
" Киреевский И. О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению Росии // Критика и эстетика. - М., 1979.
" Писарев Д.И. Бедная русская мысль // Исторические эскизы. - М., 1989. - С.13-69
" Хомяков А.С. Литературная критика и и эссеистика. - М., 1985.
" Хомяков А.С. О старом и новом: статьи и очерки. - М., 1989.
" Хомяков А.С. Сочинения: В 2-х тт. - М., 1994.
" Чаадаев П.Я. Апология сумасшедшего // Там же. - С.139-154.
" Чаадаев П.Я. Философические письма // Сочинения. - М., 1989. - С.15-137.
" Чернышевский Н.Г. Антропологический принцип в философии // Избр. филос. произв. - Т.3. - М., 1951. - С.162-254.
" Чернышевский Н.Г. Сочинения: В 2-х тт. - М., 1986-1987.
* * *
" Алексеев П.В. Философы России ХІХ-ХХ ст. - М., 1999.
" Бердяев Н.А. А.С. Хомяков как философ // Н.А. Бердяев о русской философии: В 2-х ч. - Ч.2. - Свердловск, 1991. - С. 32-37.
" Благова Т.И. А.С. Хомяков и И.В. Киреевский. Жизнь и философское мировоззрение. - М., 1995.
" Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. - М., 1990. - 218 с.
" Зеньковский В.В. История русской философии. - Л., 1991.
" Лосев А.Ф. Основные особенности русской философии. // Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. - М., 1991. - С. 509-513.
" Лосский Н.О. История русской философии. - М., 1991
" Холодный В.И. А.С. Хомяков - дилетант и провидец постхристианского завета // Вопросы философии. - № 8. - 2001.
" Цимбаев Н.И. Славянофильство. Из истории русской общественно-политической мысли ХІХ века. - М., 1986.
Тема 4. Екзистенційна спрямованість російської філософії ХІХ ст.
1. "Філософія серця" П.Юркевича. Співвідношення "ідеї" та "сущого" у вченні ("Разум по учению Платона и опыт по учению Канта").
2. Антропологічно-екзистенційні засади філософського світогляду М.Гоголя.
3. Філософська проблематика у творчості Ф. Достоєвського.
а) проблема "подвійності" людини;
б) проблеми свободи, віри, екзистенції.
4. Філософське вчення Л. Толстого:
а) проблема добра;
б) проблема життя і смерті;
в) релігійні пошуки;
г) естетичні погляди.
Література
" Гоголь Н.В. Выбранные места из переписки с друзьями. - М., 1990.
" Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Легенда о Великом Инквизиторе. // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 10-ти томах. - М., 1957.
" Достоевский Ф.М. Идиот // Собр. соч.: В 10-ти томах. - М., 1957. - Т.6. - С.80-140.
" Толстой Л.Н. Исповедь // Собр. соч.: В 20-ти т. - М., 1960-1965. - Т.16. - С.47-58.
" Толстой Л.Н. Что такое искусство? // Там же. - С.59-76.
" Толстой Л.Н. В чем моя вера // Там же. - С.76-120.
" Юркевич П.Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению слова Божия // Юркевич П.Д. Философские произведения. - М., 1990. - С.69-103.
* * *
" Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского // Н.А.Бердяев о русской философии: В 2-х ч. - Ч.2. - Свердловск, 1991. - С.26-148.
" Н.А.Бердяев о русской философии: В 2-х ч. - Ч.2. - Свердловск, 1991.
" Бичко І.В. Київське і московське православ'я. Історико-філософське есе // Записки історико-філологічного товариства Андрія Білецького ІV. - К., 2001.
" Бичко І.В. Ментальна співзвучність української і європейської філософських традицій: "кордоцентричні мотиви" // Київські обрії. - К., 1997.Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. - К., 1993.
" Л.Н.Толстой о литературе. - М., 1955. - С.100-126.
" Левицкий С.А. Очерки по истории русской философии. - М., 1996.
" Философы России ХІХ-ХХ ст. (биграфии, идеи, труды). -М., 1993.
" Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. - К., 1993.
" Соловьев В.С. Три речи в память Достоевского // Соловьев В.С. Стихотворения. Эстетика. Литературная критика. - М., 1990. - С.166-255.
" Масарик Т.Г. Россия и Европа. Часть 8. Религия и нравственность. // Вопросы философии. - 2000. - № 11. - С. 76-96.
" Тихолаз А. Г. Платон і платонізм в російській релігійній філософії другої половини ХІХ - початку ХХ століть. - К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. -319 с.
" Чижевский Д. К проблеме двойника у Достоевского // Філософська і соціологічна думка. - 1994. - № 5-6. - С. 47-74
" Шестов Л. Достоевский и Ницше (Философия трагедии) // Избр. соч. - М., 1993. - С.159-326.
" Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ф.Нитше // Вопросы философии. - 1990. № 7.- C.59-128.
Тема 5. Російська філософія кінця ХІХ ст.
"Філософія всеєдності" В. Соловйова
1. Формування систематичної філософії в Росії. "Положительные задачи философии" Л.Лопатіна. Роль академічної філософії.
2. Філософське вчення В.Соловйова:
а) вчення про типи пізнання та їхні особливості.
б) "всесвітня теократія" та ідея боголюдства.
в) вченння про "Софію, Премудрість Божу".
г) етика В. Соловйова.
3. Формування школи "філософії всеєдності". Брати С. і Є.Трубецькі
4. "Містичний пантеїзм" В.Розанова. Ставлення до релігії та церкви.
Література
" Леонтьев К.Н. Письмо к Василию Розанову. - Париж, 1981. - С.135.
" Леонтьев К.Н. Записки отшельника. - М., 1992.
" Розанов В.В. Люди лунного света. Метафизика христиансва // Розанов В.В. Сочинения: В 2-х т. - Т.2. - М., 1990. - С.7-194.
" Розанов В.В. Место христианства в истории // Розанов В.В. Сочинения: В 2-х т. Религия и культура. - Т.1. - М., 1990. - С.20-23.
" Розанов В.В. Опавшие листья // Там же. - Т.2. - С.277-629.
" Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал // Соловьев В.С. Сочинения: в 2-х т. - Т.1. - М., 1988. - С. 581-744.
" Соловьев В.С. Оправдание добра // Соловьев В.С. Сочинения: В 2-х т. - Т.1. - М., 1988.
" Соловьев Вл.С. Чтения о Богочеловечестве // Соловьев В.С. Сочинения в двух томах. Т.2. Чтения о Богочеловечестве. Философская публицистика. - М.: Правда, 1989.
" Соловьев В.С. Стихотворения. Эстетика. Литературная критика. - М., 1990. - С. 166-255.
" Соловьев В.С. Национальный вопрос в России // Там же. - Т.2. - М., 1989. - С.259-405.
* * *
" Бердяев Н.А. Проблема Востока и Запада в религиозном сознании Вл.Соловьева // Библиотека "Вехи".
" Гайденко П.П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. - М., 2001.
" Зеньковский В.В. История русской философии. - Л., 1991.
" Порус В.Н. В. Соловьев и Л. Шестов: единство в трагедии // Вопросы философии. - 2004. - № 2.
" Тихолаз А. Г. Платон і платонізм в російській релігійній філософії другої половини ХІХ - початку ХХ століть. - К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. -319 с.
" Уткина Н.Ф. Тема всеединства в философии Вл. Соловьева // Вопросы философии. - 1989. - № 6.
Тема 6. Філософські системи М. Лосського і С. Франка
1. Інтуїтивізм М. Лосського.
2. Система абсолютного реалізму С. Франка
а) гносеологія С. Франка. "Предмет знания".
б) онтологія Абсолютного. "Непостижимое"
в) філософська психологія і антропологія. "Душа людини".
г) духовні основи суспільства.
д) етика і проблема теодицеї.
Література
" Лосский Н. О. Избранное / Вступ. ст. В. П. Филатова. - М., 1991.
" Лосский Н. О. Условия абсолютного добра: Основы этики. Характер русского народа / Вступ. ст. А. И. Титаренко. - М., 1991.
" Лосский Н. О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция / Послесл. П. П. Гайденко. - М., 1995.
" Франк С. Л. Предмет знания. Душа человека. - СПб., 1995.
" Франк С.Л. Непостижимое. // Франк С.Л. Сочинения. - М., 1990.
" Франк С. Л. Реальность и человек. - М.: Республика, 1997.
" Франк С. Л. Свет во тьме: Опыт христианской этики и социальной философии. - М.: Факториал, 1998.
" Франк С. Л. Духовные основы общества. - М.: Республика, 1992.
* * *
" Аляєв Г. Філософський універсум С.Л.Франка. Персоналістична метафізика всеєдності в горизонтах нової онтології ХХ ст. - К., Вид.ПАРАПАН, 2002. - 368 с.
" Бердяев Н.А. Русская идея // О России и русской философской культуре. - М., 1990.
" Зеньковский В.В. История русской философии. - Л., 1991.
" Н.А.Бердяев о русской философии: В 2-х ч. - Ч.2. - Свердловск, 1991.
Тема 7. Київська школа екзистенційної філософії: Л.Шестов та М.Бердяєв
1. Філософія М. Бердяєва:
а) вчення про особистість ("О назначении человека"). Поняття "екзистенції";
б) проблема свободи. Свобода і Ніщо. Свобода та Абсолют.
2. Екзистенціалізм Л.Шестова:
а) співвідношення розуму та віри ("Афины и Иерусалим", "На весах Иова").
б) екзистенційна цінність "безумства" ("Апофеоз беспочвенности"). Свобода як квінтесенція Істини.
3. Л. Шестов про філософське вчення Н.Бердяєва.
Література
" Бердяев Н.А. О назначении человека. - М., 1993.
" Бердяев Н.А. Проблема Человека. // Библиотека "Вехи".
" Бердяев Н.А. Самопознание. - М., 1991.
" Бердяев Н. А. Философия свободного духа. - М.: Республика, 1994.
" Бердяев Н.А. Философия свободы. - М., 1989. - С.12-253.
" Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления // Шестов Л. Избр. соч. - М., 1993. - С.327-475.
" Шестов Л. Афины и Иерусалим. - СПб, 2001.
" Шестов Л. На весах Иова / Странствование по душам // Шестов Л. Соч.: В 2т. - М., 1993, - Т.2.
" Шестов Л. Николай Бердяев (Гнозис и экзистенциальная философия) // Библиотека "Вехи".
" Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ницше // Шестов Л. Избр. соч. - М., 1993. - С. 39-158.
" Шестов Л. Достоевский и Ницше (Философия трагедии) // Избр. соч. - М., 1993. - С. 159-326.
* * *
" Баранов Е. Г. "Русская идея" в эсхатологической перспективе. О наследии Н.А. Бердяев // Вопросы философии. - 1990. - № 8. - С. 62-73.
" Гайденко П.П. Мистический революционизм Н.А. Бердяева // Бердяев Н.А. О назначении человека. - М., 1993.
" Метаморфози свободи: спадщина Бердяєва у сучасному дискурсі (до 125-річчя з дня народження М. О. Бердяєва): Український часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді. Вип. 1. - К.: Вид. ПАРАПАН, 2003.
" Мотрошилова Н.В. Парабола жизненной судьбы Льва Шестова // Вопросы философии. - 1989. - № 1.
" Сигов К. Б. Изгнание и свобода: путь Николая Бердяева // Философ. и социолог. мысль. - 1989. - № 11. - С. 79-88.


Тема 8. Розвиток російської філософії
в першій половині ХХ ст.
1. Софіологія С. Булгакова і П. Флоренського.
2. Рецепція феноменології: Г. Шпет, О. Лосєв, М. Бахтін.
3. Філософія мови С. Булгакова, П. Флоренського, О. Лосєва, Г. Шпета.
4. Філософія права в Росії П. Новгородцев і І. Ільїн.
Література
" Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения / Послесл. К. М. Долгова. - М., 1994.
" Булгаков С. Н. Сочинения в двух томах. Т. 1. Философия хозяйства. Трагедия философии / Вступ. ст., сост. и прим. С. С. Хоружего. - М., 1993; Т. 2. Избранные статьи / Сост., вступ. ст. и прим. И. Б. Роднянской. - М., 1993.
" Ильин И. А. Путь к очевидности / Послесл. В. И. Кураева. - М., 1993.
" Лосев А. Ф. Из истории имени // Вопpосы философии. - 1997. - № 5.
" Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура / Вступ. ст. А. А. Тахо-Годи. - М., 1991.
" Новгородцев П. И. Сочинения / Сост., вступ. ст. и прим. М. А. Колерова, Н. С. Плотникова. - М., 1995.
" Новгородцев П. И. Об общественном идеале / Вступ. ст. А. В. Соболева. - М., 1991.
" Флоренский П. А. Том 1. Столп и утверждение истины / Вступ. ст. С. С. Хоружего. Историогр. очерк игум. Андроника (Трубачёва). - М., 1990.
" Флоренский П. А. Том 2. У водоразделов мысли / Вступ. ст. С. С. Хоружего. Историограф. ст. игум. Андроника (А. С. Трубачёва). - М., 1990.
" Шпет Г. Мысль и слово. Избранные труды / Сост., комм., вступ. ст. Т. Г. Щедриной. - М.: РОССПЭН, 2005. - 688 с.
" Шпет Г. Г. Сочинения. - М., 1989.
* * *
" Бонецкая Н. К. Русская софиология и антропософия // Вопpосы философии. - 1995. - № 7.
" Героизм и подвижничество. Творчество С. Н. Булгакова в современном дискурсе (к 130-летию со дня рождения С. Н. Булгакова). Украинский журнал русской философии. Вестник Общества русской философии при Украинском философском фонде. Вып. 2. - К.: Радуга, 2005.
" Густав Шпет и современная философия гуманитарного знания. - М.: Языки славянских культур, 2006. - 464 с.
" Михалев С. В. О соотношении науки и философии в мировоззрении П. А. Флоренского // Вопросы философии. - 1999. - № 5.
" Хоружий С.С. После перерыва. Пути русской философии. - СПб., 1994.
" Філософія права в Росії: Вітчизняна війна 1812 року і розвиток російської політичної культури: Український часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді. Українська академія русистики. - К.: ДАКККіМ, 2006. - 423 с.

 

 

 на головну

DaymoS design factory & Dmitry Tovmash