Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

НАПРЯМ "ФІЛОСОФІЯ"
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ФІЛОСОФІЯ"

АНАЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ХХ СТОЛІТТЯ

Упорядник:
к-т філос. н., доц. Бугров В.А.

Тема 1. ВСТУП: ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО АНАЛІТИЧНУ ФІЛОСОФІЮ
Аналітична філософія як феномен філософської культури ХХ століття. Витоки аналітичної філософії та проблема її взаємозв'язку з класичною філософською традицією.
Проблематичність однозначного визначення аналітичної філософії. Аналітична філософія у вузькому та широкому розумінні. Поняття "аналітичний рух". Критика ототожнення аналітичної філософії з "логічним позитивізмом" та "постпозитивізмом".
Аналітична філософія як філософська мета-методологія. Класифікація інтерпретацій філософського аналізу: фреге-расселівська інтерпретація, мурівська інтерпретація, "пізньо"-вітгенштейнівська інтерпретація, стросонівська інтерпретація.
Періодизація аналітичної філософії. Структура аналітичних дисциплін: "філософія логіки", епістемологічні побудови, філософія свідомості, філософія мови, філософія моралі, філософія політики.
Взаємозв'язок аналітичної філософії з феноменологією, герменевтикою, структуралізмом та психоаналізом.
Критика твердження про "смерть аналітичної філософії".

Джерела до всього курсу
ў Аналитическая философия: Учебное пособие. /Под ред. М.В.Лебедева, А.З.Черняка. - М., 2006.
ў Грязнов А.Ф. Аналитическая философия. - М., 2006.
ў Аап Ариуп. Семантика и необходимая истина. Исследование оснований аналитической философии. - М., 2002.
ў Пассмор Джон. Сто лет философии. - М., 1999.
ў Пассмор Джон. Современные философы. - М., 2002.
" Философы двадцатого века. В 2-х книгах. - М., 2004.

Література
" Решер Н. Взлет и падение аналитической философии // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.454-465.
" Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. - М., 1996.
" Рорти Р. Американская философия сегодня // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.433-453.
" Страуд Б. Аналитическая философия и метафизика // Аналитическая философия: Избр.тексты. - М., 1993. - С.159-174.

Х Х Х
" Бугров В.А. Сучасна аналітична філософія: коло проблем // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. Вип.26. - К., 1997. - С.101-106.
" Бугров В.А. Деякі роздуми про сучасну аналітичну філософію та філософський аналіз // Філософські читання пам'яті Павла Копніна (4-5 жовтня 1997 р.). - К., 1997. - С.42-48.
" Грязнов А.Ф. К публикации // Аналитическая философия: Избр.тексты. - М., 1993. - С.4-11.
" Грязнов А.Ф. Вступительная статья // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.5-16.
" История философии: Запад-Россия-Восток. Кн.3. - М., 1998.
" История философии: Запад-Россия-Восток. Кн.4. - М., 1999.
" Философия / под ред.Губина В.Д. - М., 1995.

ТЕМА 2. Г.ФРЕГЕ: ЗАКЛАДЕННЯ ВИТОКІВ АНАЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ
Проблема логізації математики та обґрунтування основоположень математики логічним шляхом. Критика існуючих "філософій арифметики".
Розрізнення знаку, його смислу та референції. Проблема мови. Ідеї та смисли. Концепція трьох світів: фізичного, ментального та світу абстрактних сутностей.
Ідея числа та поняття. Концепція "предикативних виразів". Теорія значення.
Вплив ідей Фреге на формування аналітичної філософії.

Література
" Фреге Г. Мысль: логическое исследование // Фреге Г. Логические исследования. - Томск, 1997. - С.22-49.
" Фреге Г. Отрицание: логическое исследование // Там же. - С.50-71.
" Фреге Г. Логическое исследование. Часть третья: Сложная мысль // Там же. - С.72-96.
" Фреге Г. Логическая всеобщность (фрагмент четвертого исследования) // Там же. - С.97-102.
" Фреге Г. Смысл и денотат // Семиотика и информатика. Вып.8. - М., 1977. - С.101-120.
" Фреге Г. Шрифт понятий // Методы логических исследований. - Тбилиси, 1987. - С.83-151.

Х Х Х
" Бирюков Б.В., Тростников В.Н. Жар холодных чисел и пафос бестрастной логики. Формализация мышления от античных времен до эпохи кибернетики. 3-е изд., перераб и доп. - М., 2004.
" Бурбаки Н. Очерки по истории математики. Изд. 2-е. - М., 2006.
" Вейль Г. О философии математики. - Изд. 2-е. - М., 2005.
" Клини С.К. Математическая логика. Изд. 3-е. - М., М., 2007.
" Светлов В.А. Философия математики. Основные программы обоснования математики ХХ столетия. - М., 2006.
" Суровцев В.А. Философия логики Г.Фреге в контексте аналитической философии и методологии // Фреге Г. Логические исследования. - Томск, 1997. - С.3-21.

Тема 3. Б.РАССЕЛ: "ЛОГІЧНИЙ АТОМІЗМ" ТА "ФІЛОСОФІЯ ЛОГІКИ" ЯК ПОСТАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ
Критика неогегельянського ідеалізму; концепція плюралізму та вчення про зовнішні відношення. Заперечення традиційної для британського емпіризму теорії про психологічну сутність філософії. Розмежування логіки та психології.
Проблема обгрунтування основоположень математики та парадокси у теорії множин. Програма логіцизму. Теорія дескрипцій та теорія типів. "Принцип абстракції" як основна процедура аналітичного методу Рассела.
Доктрина "логічного атомізму". Ідея "атомарних фактів". Вчення про атомарні та молекулярні судження. Логічна та фізична структура світу. Проблема істини.

Література
" Рассел Б. Исследование значения и истины. - М., 1999.
" Рассел Б. Философия логического атомизма // Рассел Б. Философия логического атомизма. - Томск, 1999. - С.3-108.
" Рассел Б. О пропозициях: что они собой представляют и каким образом обозначают // Там же. - С.109-145.
" Рассел Б. Логический атомизм // Там же. - С.146-167.
" Рассел Б. Логика и онтология // Там же. - С.168-174.
" Рассел Б. Введение в математическую философию. - М., 1996.
" Рассел Б. Дескрипции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХІІІ. - М., 1982. - С.41-54.
" Рассел Б. Мое философское развитие // Аналитическая философия: Избр.тексты. - М., 1993. - С.11-27.
" Рассел Б. Логический атомизм // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.17-37.

Х Х Х
" Богомолов А.С. Английская буржуазная философия ХХ века. - М., 1973.
" Бирюков Б.В., Тростников В.Н. Жар холодных чисел и пафос бестрастной логики. Формализация мышления от античных времен до эпохи кибернетики. 3-е изд., перераб и доп. - М., 2004.
" Бурбаки Н. Очерки по истории математики. Изд. 2-е. - М., 2006.
" Вейль Г. О философии математики. - Изд. 2-е. - М., 2005.
" История философии: Запад-Россия-Восток. Кн.3. - М., 1998.
" Клини С.К. Математическая логика. Изд. 3-е. - М., М., 2007.
" Светлов В.А. Философия математики. Основные программы обоснования математики ХХ столетия. - М., 2006.
" Суровцев В.А. Логический атомизм: источники и перспективы одной коллизии // Рассел Б. Философия логического атомизма. - Томск, 1999. - С.180-191.

Тема 4. ТВОРЧІСТЬ Л.ВІТГЕНШТЕЙНА ("РАННІЙ" ПЕРІОД") ЯК РОЗГОРТАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ
Взаємовідносини Б.Рассела й Л.Вітгенштейна та історія написання "Логіко-філософського трактату". Стиль "Трактату": романтизм та формалізм. Структура "Трактату".
Теорія значення та інтуїтивна онтологія. Ідея симслу речення. Вимога аналізу речення. Смисл речення як його відношення до світу.
Імена та об'єкти. "Атомарні факти" як зв'язки між об'єктами. Співвідношення речень та фактів. "Логічні константи" та проблема істинності.
Співвідношення логіки й математики за Вітгенштейном.
Завдання філософії та її метод як метод аналізу.
Ф.П.Рамсей: інтерпретація й розвиток ідей Рассела та Вітгенштейна.
Дискусія про сутність аналізу: Л.С.Стеббінг, Дж.Віздом, Ч.Д.Броуд.

Література
" Вайсман Ф. Витгенштейн и Венский кружок // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.44-68.
" Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. Философские работы. Часть І. - М., 1994. - С.1-73.
" Витгенштейн Л. Tractatus Logico-Philosophicus (с параллельными комментариями В.Руднева) // Витгенштейн Л. Избранные работы. - М., 2005. - С.11-228.
" Рамсей Ф. Философия // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.38-43.

Х Х Х
" Бирюков Б.В., Бирюкова Л.Г. Людвиг Витгенштейн и Софья Александровна Яновская // Бирюков Б.В. Отечественная историческая, философская и логическая мысль в предвоенные, военные и первые послевоенные годы. - М., 2006. - С.202-244.
" История философии: Запад-Россия-Восток. Кн.3. - М., 1998.
" Козлова М.С. Философские искания Л.Витгенштейна // Витгенштейн Л. Философские работы. Часть І. - М., 1994. - С.VII-XXI.
" Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель. - М., 1993.
" Руднев В. Божественный Людвиг (Жизнь Витгенштейна) // Витгенштейн Л. Избранные работы. - М., 2005. - С.419-437.
" Суровцев В.А. Логический атомизм: источники и перспективы одной коллизии // Рассел Б. Философия логического атомизма. - Томск, 1999. - С.180-191.

Тема 5. АПОФЕОЗ ТА ЗАНЕПАД ДОМІНУВАННЯ ФРЕГЕ-РАССЕЛІВСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ АНАЛІЗУ. ЛОГІЧНИЙ ПОЗИТИВІЗМ ТА ЙОГО КРИТИКИ
Взаємозв'язок 2-го позитивізму та "логічного" позитивізму. Багатозначність поняття "логічний позитивізм" та розмаїтість даної філософської школи. Історія та склад "Віденського кола". Еволюція поглядів представників "логічного позитивізму". Львівсько-Варшавська школа філософії. "Трактат" Вітгенштейна та "логічний позитивізм".
Зведення філософії до логічного аналізу мови науки. Принцип демаркації та антиметафізична настанова. Принцип верифікації та емпіричний редукціонізм. Концепція "протокольних суджень". Логічний конвенціоналізм. Ідея фізикалізму. Синтаксичний, семантичний та прагматичний аналіз.
А.Дж.Айєр: "логічний" позитивізм на британському емпіристському грунті.
Багатозначні логіки та проблема філософського аналізу. Теорема К.Гьоделя та проблема логіцистського аналізу мови. А.Тарський: розрізнення логіки й металогіки; "семантична" концепція істини.
Аналітична філософія свідомості Г.Фейгла. Застосування логічної та аналітичної методології в гуманітарному знанні: "логіка пояснення" К.Г.Гемпеля.
В.в.О.Куайн: критика позитивізму; заперечення розмежування аналітичних і синтетичних суджень; відкидання редукціонізму; теза Дюгема-Куайна; принцип "онтологічної відносності".

Література
" Айер А.Д. Язык, истина и логика // Аналитическая философия: Избр.тексты. - М., 1993. - С.50-66.
" Вайсман Ф. Витгенштейн и Венский кружок // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.44-68.
" Гемпель К.Г. Исследования по логике подтверждения // Там же. - С.32-88.
" Гемпель К.Г. Логика объяснения // Там же. - С.89-146.
" Гемпель К.Г. Дилемма теоретика: исследования логики построения теории // Там же. - С.147-215.
" Гемпель К.Г. Мотивы и "охватывающие" законы в историческом объяснении // Философия и методология истории. - М., 1977. - С.72-94.
" Гемпель К.Г. Функция общих законов в истории // Гемпель К.Г. Логика объяснения. - М., 1998. - С.16-31.
" Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.69-89.
" Куайн У. Вещи и их место в теориях // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.322-342.
" Куайн У.в.О. Слово и объект // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XVIII. - М., 1986. - С.24-98.
" Куайн У.в.О. Референция и модальность // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. - М., 1987. - С.87-108.
" Куайн У.в.О. Онтологическая относительность // Современная философия науки: Хрестоматия. - М., 1996. - С.40-61.
" Рейхенбах Г. Философия пространства и времени. - Изд. 2-е. - М., 2003.
" Тарский А. Семантическая концепция истины и основания семантики // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.90-129.
" Шлик М. Поворот в философии // Аналитическая философия: Избр.тексты. - М., 1993. - С.28-33.
" Шлик М. О фундаменте познания // Аналитическая философия: Избр.тексты. - М., 1993. - С.33-50.

Х Х Х
" Вейнгартнер П. Фундаментальные проблемы теорий истины. - М., 2005.
" Воленський Ян. Львовско-Варшавская школа. - М., 2004.
" Крафт В. Венский кружок. Возникновение неопозитивизма. - М., 2003.

Тема 6. ДЖ.Е.МУР ТА АНАЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ
Критика неогегельянського ідеалізму. Ідея поняття як об'єкту мислення: розрив з традицією британського емпіризму. Проблема "знання".
Проблема реальності та її захисту. Аналіз відчуттів. Аналіз як аналіз виразів та вживання слів. Захист "здорового глузду". Проблема віри. Проблема істини. Синонімія. Аналіз як завдання філософії. Гасло "Чіткість та ясність".
Етика Мура як застосування аналізу до моральнісних суджень.

Література
" Малкольм Н. Мур и обыденный язык // Аналитическая философия: Избр.тексты. - М., 1993. - С.84-99.
" Мур Дж.Э. PRINCIPIA ETНICA // Мур Дж.Э. Природа моральной философии. - М., 1999. - С.22-222.
" Мур Дж.Э. Этика // Там же. - С.224-326.
" Мур Дж.Э. Природа моральной философии // Там же. - С.328-346.
" Мур Дж.Э. Доказательство внешнего мира // Аналитическая философия: Избр.тексты. - М., 1993. - С.66-84.
" Мур Дж.Э. Защита здравого смысла // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.130-154.

Х Х Х
" Бугров В.А. Джордж Едвард Мур і аналітична філософія ХХ століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. Вип.28. - К., 1998. - С.8-9.
" Грязнов А.Ф., Коновалова Л.В. У истоков метаэтики // Мур Дж.Э. Природа моральной философии. - М., 1999. - С.5-20.
" История философии: Запад-Россия-Восток. Кн.3. - М., 1998.

Тема 7. Л.ВІТГЕНШТЕЙН ТА ФІЛОСОФІЯ БУДЕННОЇ МОВИ
"Філософські дослідження" Вітгенштейна: розрив з логічним атомізмом та переорієнтація філософської концепції. Концепція "мовних ігр". Концепція "сімейних схожостей". Філософія як терапія, аналіз як терапевтична процедура. Проблема розуміння. Концепція буденної мови як площини філософського аналізу. Теорія знання.
Дж.Віздом: типологія суперечок; звернення до метафізики, мистецтва, релігії та психології; проблема сутності аналізу.
Г.Райл: аналіз як завдання філософії; сутність аналізу як пошуку причин невірного слововживання; уникнення нерозуміння та роз'яснення проблем як завдання аналізу; концепція "ментальних понять"; дослідження мотивацій.
Дж.Л.Остін: формування лінгвістичного аналізу; філософія "буденної мови"; теорія "мовленнєвих актів"; розрізнення локутивних, іллокутивних та перлокутивних актів.
П.Ф.Стросон: обгрунтування індукції; критика філософії Рассела; розрізнення речення та його вживання; пошук "концептуальних схем" мови та свідомості; повернення до класичної філософії.
М.Лазоревіц: психоаналітична філософія буденної мови.
Н.Малкольм: "аналіз снів" як розробка ідей Вітгенштейна.

Література
" Витгенштейн Л. Философские исследования // Витгенштейн Л. Философские работы. Часть І. - М., 1994. - С.75-319.
" Малкольм Н. Состояние сна. - М., 1993.
" Малкольм Н. Мур и обыденный язык // Аналитическая философия: Избр.тексты. - М., 1993. - С.84-99.
" Остин Дж. Как совершать действия при помощи слов? // Избранное. - М., 1999. - С.13-135.
" Остин Дж. Смысл и сенсибилии // Там же. - С.139-244.
" Остин Дж. Чужое сознание // Там же. - С.247-289.
" Остин Дж. Истина // Там же. - С.290-307.
" Остин Дж. Значение слова // Там же. - С.308-326.
" Остин Дж.Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XVII. - М., 1986. - С.22-129.
" Райл Г. Понятие сознания. - М., 2000.
" Райл Г. Обыденный язык // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.155-173.
" Стросон П.Ф. О референции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XIII. - М., 1982. - С.55-86.
" Стросон П.Ф. Идентифицирующая референция и истинное значение // Там же. - С.109-133.
" Стросон П.Ф. Намерение и конвенции в речевых актах // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XVII. - М., 1986. - С.130-150.
" Стросон П. Значение и истина // // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.213-230.
" Философия языка (Дж.Остин., П.Ф.Стросон, Г.П.Грайс, Н.Хомский, Д.Катц, Х.Путнам, Н.Гудман). Ред.-сост. Дж.Р.Серль. - М., 2004.
" Чизолм Р. Философы и обыденный язык // Аналитическая философия: Избр.тексты. - М., 1993. - С.100-105.

Х Х Х
" Бирюков Б.В., Бирюкова Л.Г. Людвиг Витгенштейн и Софья Александровна Яновская // Бирюков Б.В. Отечественная историческая, философская и логическая мысль в предвоенные, военные и первые послевоенные годы. - М., 2006. - С.202-244.
" История философии: Запад-Россия-Восток. Кн.3. - М., 1998.
" Козлова М.С. Философские искания Л.Витгенштейна // Витгенштейн Л. Философские работы. Часть І. - М., 1994. - С.VII-XXI.
" Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель. - М., 1993.
" Руднев В. Божественный Людвиг (Жизнь Витгенштейна) // Витгенштейн Л. Избранные работы. - М., 2005. - С.419-437.
" Соболева М.Е. Аналитическая философия языка в Германии // Соболева М.Е. Философия как "критика языка" в Германии. - СП., 2005. - С.183-220.

Тема 8. СУЧАСНА АНАЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ: ПРЕДСТАВНИКИ, ПРОБЛЕМИ, УТРУДНЕННЯ
М.Уайт: ідея аналізу як захисту прагматичного лібералізму; критика формалізму та обгрунтування аналітичної історіографії.
Н.Гудмен: онтологічний релятивізм та методологічний релятивізм; плюралістична картина світу; захист естетичного сприйняття світу.
Х.Патнем: онтологічна філософія науки; критика "метафізичного реалізму"; критика традиційних концепцій істини та визначення істини як раціональної прийнятності суджень; плюралістичність істини; історична й культурна обумовленість раціональності.
Д.Девідсон: роль каузальних понять в описі людських вчинків; мова як світ людської життєдіяльності.
М.Дамміт: дослідження філософії Фреге як основи аналітичної філософії; мова як предмет аналізу; логіцизм у мові.
П.Грайс: розвиток філософії Остіна; теорія значення; психосемантичний зміст концепції.
Теорія метафори в лінгвістичній філософії М.Блека.
Проблема свідомості в сучасній аналітичній філософії: елімінативізм П.Черчленда; інтенціональна позиція Д.Деннета; "перевідкриття свідомості" Дж.Серлом; концептуальний аналіз свідомості Е.Кенні.
Критика аналітичної філософії та твердження про її "смерть": Н.Решер та Р.Рорті.

Література
" Армстронг Д.М. Материалистическая теория сознания // Аналитическая философия: Избр.тексты. - М., 1993. - С.121-131.
" Блэк М. Метафора // Теория метафоры: Сборник. - М., 1990. - С.153-172.
" Грайс П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.ХVІ. - М., 1985. - С.217-237.
" Гудмен Н. Метафора - работа по совместительству // Теория метафоры: Сборник. - М., 1990. - С.194-200.
" Даммит М. Истина // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.191-212.
" Деннет Д. Онтологическая проблема сознания // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.360-375.
" Дэвидсон Д. Что означают метафоры // Теория метафоры: Сборник. - М., 1990. - С.173.
" Дэвидсон Д. Истина и значение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.ХVІІІ. - М., 1986. - С.99-120.
" Дэвидсон Д. Общение и конвенциональность // Философия, логика, язык. - М., 1987. - С.213-233.
" Дэвидсон Д. Материальное сознание // Аналитическая философия: Избр.тексты. - М., 1993. - С.131-144.
" Дэвидсон Д. Об идее концептуальной схемы // Там же. - С.144-159.
" Дэвидсон Д. Метод истины в метафизике // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.343-359.
" Патнем Х. Введение к книге "Реализм и разум" // Современная философия науки. - М., 1996 . - С.209-220.
" Патнем Х. Философы и человеческое понимание // Там же. - С.221-246.
" Патнэм Х. Значение и референция // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.ХІІІ. - М., 1982. - С.377-390.
" Патнэм Х. Реализм с человеческим лицом // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.466-494.
" Патнэм Х. Почему существуют философы? // Там же. - С.495-509.
" Решер Н. Взлет и падение аналитической философии // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.454-465.
" Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. - М., 1996.
" Рорти Р. Американская философия сегодня // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.433-453.
" Серл Дж.Р. Метафора // Теория метафоры: Сборник. - М., 1990. - С.307-341.
" Серл Дж.Р. Референция как речевой акт // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.ХІІІ. - М., 1982. - С.179-202.
" Серл Дж.Р. Природа интенциональных состояний // Философия, логика, язык. - М., 1987. - С.96-126.
" Серл Дж.Р. Сознание, мозг и наука // Путь. - 1993. - № 3.
" Серл Дж.Р., Вандервекен Д. Основные понятия исчисления речевых актов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.ХVІІІ. - М., 1986. - С.242-263.
" Серл Дж.Р. Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.ХVІІ. - М., 1986. - С.151-169.
" Серл Дж.Р. Классификация иллокутивных актов // Там же. - С.170-194.
" Серл Дж.Р. Косвенные речевые акты // Там же. - С.195-222.
" Серл Дж.Р. Перевернутое слово // Вопросы философии. - 1992. - № 4. - С.38-69.
" Серл Дж.Р. Мозг, сознание и программы // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.376-400.
" Философия языка (Дж.Остин., П.Ф.Стросон, Г.П.Грайс, Н.Хомский, Д.Катц, Х.Путнам, Н.Гудман). Ред.-сост. Дж.Р.Серль. - М., 2004.

Х Х Х
" Богомолов А.С. Буржуазная философия США ХХ века. - М., 1974.
" История философии: Запад-Россия-Восток. Кн.4. - М., 1999.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. АНАЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ У СТРУКТУРІ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ ХХ СТОЛІТТЯ
1. Аналітична філософія: широке та вузьке розуміння.
2. Інтерпретації філософського аналізу.
3. Структура аналітичних дисциплін.
4. Оцінка аналітизму його представниками та противниками: критичний розгляд.

Література
" Решер Н. Взлет и падение аналитической философии // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.454-465.
" Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. - М., 1996.
" Рорти Р. Американская философия сегодня // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.433-453.
" Страуд Б. Аналитическая философия и метафизика // Аналитическая философия: Избр.тексты. - М., 1993. - С.159-174.

Х Х Х
" Бугров В.А. Сучасна аналітична філософія: коло проблем // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. Вип.26. - К., 1997. - С.101-106.
" Бугров В.А. Деякі роздуми про сучасну аналітичну філософію та філософський аналіз // Філософські читання пам'яті Павла Копніна (4-5 жовтня 1997 р.). - К., 1997. - С.42-48.
" Грязнов А.Ф. К публикации // Аналитическая философия: Избр.тексты. - М., 1993. - С.4-11.
" Грязнов А.Ф. Вступительная статья // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.5-16.
" История философии: Запад-Россия-Восток. Кн.3. - М., 1998.
" История философии: Запад-Россия-Восток. Кн.4. - М., 1999.
" Философия / под ред.Губина В.Д. - М., 1995.

Тема 2. ФОРМУВАННЯ ВИТОКІВ АНАЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ У ВЧЕННІ Г.ФРЕГЕ
1. Ідея побудови "філософії арифметики".
2. Вчення про знаки, смисли та референцію.
3. Ідеї числа та поняття.
4. Теорія значення у концепції Г.Фреге.

Література
" Фреге Г. Мысль: логическое исследование // Фреге Г. Логические исследования. - Томск, 1997. - С.22-49.
" Фреге Г. Отрицание: логическое исследование // Там же. - С.50-71.
" Фреге Г. Логическое исследование. Часть третья: Сложная мысль // Там же. - С.72-96.
" Фреге Г. Логическая всеобщность (фрагмент четвертого исследования) // Там же. - С.97-102.
" Фреге Г. Смысл и денотат // Семиотика и информатика. Вып.8. - М., 1977. - С.101-120.
" Фреге Г. Шрифт понятий // Методы логических исследований. - Тбилиси, 1987. - С.83-151.

Х Х Х
" Бирюков Б.В., Тростников В.Н. Жар холодных чисел и пафос бестрастной логики. Формализация мышления от античных времен до эпохи кибернетики. 3-е изд., перераб и доп. - М., 2004.
" Бурбаки Н. Очерки по истории математики. Изд. 2-е. - М., 2006.
" Вейль Г. О философии математики. - Изд. 2-е. - М., 2005.
"
" Клини С.К. Математическая логика. Изд. 3-е. - М., М., 2007.
" Светлов В.А. Философия математики. Основные программы обоснования математики ХХ столетия. - М., 2006.
" Суровцев В.А. Философия логики Г.Фреге в контексте аналитической философии и методологии // Фреге Г. Логические исследования. - Томск, 1997. - С.3-21.

Тема 3. ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ: Б.РАССЕЛ
1. Ідея "філософії логіки".
2. Програма логіцизму:
а) парадокси у теорії множин;
б) теорія дескрипції;
в) теорія типів.
3. "Логічний атомізм":
а) ідея атомарних фактів;
б) уявлення про атомарні та молекулярні судження;
в) концепція логічної та фізичної структури світу.
4. Вчення про істину в логіцистській філософії Б.Рассела.

Література
" Рассел Б. Исследование значения и истины. - М., 1999.
" Рассел Б. Философия логического атомизма // Рассел Б. Философия логического атомизма. - Томск, 1999. - С.3-108.
" Рассел Б. О пропозициях: что они собой представляют и каким образом обозначают // Там же. - С.109-145.
" Рассел Б. Логический атомизм // Там же. - С.146-167.
" Рассел Б. Логика и онтология // Там же. - С.168-174.
" Рассел Б. Введение в математическую философию. - М., 1996.
" Рассел Б. Дескрипции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХІІІ. - М., 1982. - С.41-54.
" Рассел Б. Мое философское развитие // Аналитическая философия: Избр.тексты. - М., 1993. - С.11-27.
" Рассел Б. Логический атомизм // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.17-37.

Х Х Х
" Богомолов А.С. Английская буржуазная философия ХХ века. - М., 1973.
" Бирюков Б.В., Тростников В.Н. Жар холодных чисел и пафос бестрастной логики. Формализация мышления от античных времен до эпохи кибернетики. 3-е изд., перераб и доп. - М., 2004.
" Бурбаки Н. Очерки по истории математики. Изд. 2-е. - М., 2006.
" Вейль Г. О философии математики. - Изд. 2-е. - М., 2005.
" История философии: Запад-Россия-Восток. Кн.3. - М., 1998.
" Клини С.К. Математическая логика. Изд. 3-е. - М., М., 2007.
" Светлов В.А. Философия математики. Основные программы обоснования математики ХХ столетия. - М., 2006.
" Суровцев В.А. Логический атомизм: источники и перспективы одной коллизии // Рассел Б. Философия логического атомизма. - Томск, 1999. - С.180-191.

Тема 4. "ЛОГІКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ТРАКТАТ" Л.ВІТГЕНШТЕЙНА
1. Історія написання та структура "Трактату".
2. Уявлення про метод та завдання філософії.
3. Теорія значення у "Трактаті".
4. Концепція "фактів", речень та логічних констант.
5. Співвідношення логіки, математики й філософії (за ідеями "Трактату").
6. Рецепція ідей "Трактату" в британській філософії 20-х-30-х років: Ф.П.Рамсей, Л.С.Стеббінг, Дж.Віздом, Ч.Д.Броуд.

Література
" Вайсман Ф. Витгенштейн и Венский кружок // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.44-68.
" Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. Философские работы. Часть І. - М., 1994. - С.1-73.
" Витгенштейн Л. Tractatus Logico-Philosophicus (с параллельными комментариями В.Руднева) // Витгенштейн Л. Избранные работы. - М., 2005. - С.11-228.
" Рамсей Ф. Философия // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.38-43.

Х Х Х
" Бирюков Б.В., Бирюкова Л.Г. Людвиг Витгенштейн и Софья Александровна Яновская // Бирюков Б.В. Отечественная историческая, философская и логическая мысль в предвоенные, военные и первые послевоенные годы. - М., 2006. - С.202-244.
" История философии: Запад-Россия-Восток. Кн.3. - М., 1998.
" Козлова М.С. Философские искания Л.Витгенштейна // Витгенштейн Л. Философские работы. Часть І. - М., 1994. - С.VII-XXI.
" Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель. - М., 1993.
" Руднев В. Божественный Людвиг (Жизнь Витгенштейна) // Витгенштейн Л. Избранные работы. - М., 2005. - С.419-437.
" Суровцев В.А. Логический атомизм: источники и перспективы одной коллизии // Рассел Б. Философия логического атомизма. - Томск, 1999. - С.180-191.

Тема 5. АНАЛІТИЧНІ ТЕОРІЇ "ЛОГІЧНОГО ПОЗИТИВІЗМУ" ТА ЇХ КРИТИКА
1. Вплив "Логіко-філософського трактату" Л.Вітгенштейна на формування ідей логічного позитивізму.
2. Уявлення про завдання філософії та антиметафізична настанова у логічному позитивізмі.
3. Принципи демаркації та верифікації, емпіричний редукціонізм та теорія "протокольних суджень".
4. Еволюція програм аналізу: синтаксичний-семантичний-прагматичний аналіз.
5. Ідеї аналізу у творчості представників Львівсько-Варшавської школи.
6. Британський логічний позитивізм.
7. Аналітичні процедури в гуманітарному пізнанні (К.Г.Гемпель).
8. Критика позитивістських ідей у концепції В.в.О.Куайна.

Література
" Айер А.Д. Язык, истина и логика // Аналитическая философия: Избр.тексты. - М., 1993. - С.50-66.
" Вайсман Ф. Витгенштейн и Венский кружок // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.44-68.
" Гемпель К.Г. Исследования по логике подтверждения // Там же. - С.32-88.
" Гемпель К.Г. Логика объяснения // Там же. - С.89-146.
" Гемпель К.Г. Дилемма теоретика: исследования логики построения теории // Там же. - С.147-215.
" Гемпель К.Г. Мотивы и "охватывающие" законы в историческом объяснении // Философия и методология истории. - М., 1977. - С.72-94.
" Гемпель К.Г. Функция общих законов в истории // Гемпель К.Г. Логика объяснения. - М., 1998. - С.16-31.
" Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.69-89.
" Куайн У. Вещи и их место в теориях // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.322-342.
" Куайн У.в.О. Слово и объект // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XVIII. - М., 1986. - С.24-98.
" Куайн У.в.О. Референция и модальность // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. - М., 1987. - С.87-108.
" Куайн У.в.О. Онтологическая относительность // Современная философия науки: Хрестоматия. - М., 1996. - С.40-61.
" Рейхенбах Г. Философия пространства и времени. - Изд. 2-е. - М., 2003.
" Тарский А. Семантическая концепция истины и основания семантики // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.90-129.
" Шлик М. Поворот в философии // Аналитическая философия: Избр.тексты. - М., 1993. - С.28-33.
" Шлик М. О фундаменте познания // Аналитическая философия: Избр.тексты. - М., 1993. - С.33-50.

Х Х Х
" Вейнгартнер П. Фундаментальные проблемы теорий истины. - М., 2005.
" Воленський Ян. Львовско-Варшавская школа. - М., 2004.
" Крафт В. Венский кружок. Возникновение неопозитивизма. - М., 2003.

Тема 6. ДЖ.Е.МУР ЯК ПРЕДСТАВНИК АНАЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ
1. Програма захисту "здорового глузду"
2. Аналіз як завдання та метод філософії.
3. Етика Мура: застосування аналітичного методу.

Література
" Малкольм Н. Мур и обыденный язык // Аналитическая философия: Избр.тексты. - М., 1993. - С.84-99.
" Мур Дж.Э. PRINCIPIA ETНICA // Мур Дж.Э. Природа моральной философии. - М., 1999. - С.22-222.
" Мур Дж.Э. Этика // Там же. - С.224-326.
" Мур Дж.Э. Природа моральной философии // Там же. - С.328-346.
" Мур Дж.Э. Доказательство внешнего мира // Аналитическая философия: Избр.тексты. - М., 1993. - С.66-84.
" Мур Дж.Э. Защита здравого смысла // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.130-154.

Х Х Х
" Богомолов А.С. Английская буржуазная философия ХХ века. - М., 1973.
" Бугров В.А. Джордж Едвард Мур і аналітична філософія ХХ століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія. Вип.28. - К., 1998. - С.8-9.
" Грязнов А.Ф., Коновалова Л.В. У истоков метаэтики // Мур Дж.Э. Природа моральной философии. - М., 1999. - С.5-20.
" История философии: Запад-Россия-Восток. Кн.3. - М., 1998.

Тема 7. ФІЛОСОФІЯ БУДЕННОЇ МОВИ ТА ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ
1. "Філософські дослідження" Л.Вітгенштейна:
а) зміна орієнтації філософствування;
б) теорія "мовних ігр";
в) концепція "сімейних схожостей";
г) ідея аналізу як терапії.
2. Аналітична філософія Дж.Віздома.
3. Філософська концепція Г.Райла.
4. "Теорія мовленнєвих актів" Дж.Остіна.
5. Аналітичний метод у концепції П.Ф.Стросона.
6. Психологічне розуміння аналізу (М.Лазеровіц та Н.Малколм).

Література
" Витгенштейн Л. Философские исследования // Витгенштейн Л. Философские работы. Часть І. - М., 1994. - С.75-319.
" Малкольм Н. Состояние сна. - М., 1993.
" Малкольм Н. Мур и обыденный язык // Аналитическая философия: Избр.тексты. - М., 1993. - С.84-99.
" Остин Дж. Как совершать действия при помощи слов? // Избранное. - М., 1999. - С.13-135.
" Остин Дж. Смысл и сенсибилии // Там же. - С.139-244.
" Остин Дж. Чужое сознание // Там же. - С.247-289.
" Остин Дж. Истина // Там же. - С.290-307.
" Остин Дж. Значение слова // Там же. - С.308-326.
" Остин Дж.Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XVII. - М., 1986. - С.22-129.
" Райл Г. Понятие сознания. - М., 2000.
" Райл Г. Обыденный язык // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.155-173.
" Стросон П.Ф. О референции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XIII. - М., 1982. - С.55-86.
" Стросон П.Ф. Идентифицирующая референция и истинное значение // Там же. - С.109-133.
" Стросон П.Ф. Намерение и конвенции в речевых актах // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XVII. - М., 1986. - С.130-150.
" Стросон П. Значение и истина // // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.213-230.
" Философия языка (Дж.Остин., П.Ф.Стросон, Г.П.Грайс, Н.Хомский, Д.Катц, Х.Путнам, Н.Гудман). Ред.-сост. Дж.Р.Серль. - М., 2004.
" Чизолм Р. Философы и обыденный язык // Аналитическая философия: Избр.тексты. - М., 1993. - С.100-105.

Х Х Х
" Бирюков Б.В., Бирюкова Л.Г. Людвиг Витгенштейн и Софья Александровна Яновская // Бирюков Б.В. Отечественная историческая, философская и логическая мысль в предвоенные, военные и первые послевоенные годы. - М., 2006. - С.202-244.
" История философии: Запад-Россия-Восток. Кн.3. - М., 1998.
" Козлова М.С. Философские искания Л.Витгенштейна // Витгенштейн Л. Философские работы. Часть І. - М., 1994. - С.VII-XXI.
" Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель. - М., 1993.
" Руднев В. Божественный Людвиг (Жизнь Витгенштейна) // Витгенштейн Л. Избранные работы. - М., 2005. - С.419-437.
" Соболева М.Е. Аналитическая философия языка в Германии // Соболева М.Е. Философия как "критика языка" в Германии. - СП., 2005. - С.183-220.

Тема 8. СУЧАСНА АНАЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ
1. Ідеї аналізу в концепції М.Уайта.
2. Аналітична концепція Н.Гудмена.
3. Аналітична філософія науки Х.Патнема.
4. Концепція мови у філософії Д.Девідсона.
5. Оцінка аналітичної філософії М.Даммітом.
6. Психосемантика П.Грайса.
7. Лінгвістична філософія М.Блека.
8. Аналіз свідомості: П.Черчленд, Д.Деннет, Дж.Серл, Е.Кенні.
9. Критика аналітичної філософії: Н.Решер, Р.Рорті.

Література
" Армстронг Д.М. Материалистическая теория сознания // Аналитическая философия: Избр.тексты. - М., 1993. - С.121-131.
" Блэк М. Метафора // Теория метафоры: Сборник. - М., 1990. - С.153-172.
" Грайс П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.ХVІ. - М., 1985. - С.217-237.
" Гудмен Н. Метафора - работа по совместительству // Теория метафоры: Сборник. - М., 1990. - С.194-200.
" Даммит М. Истина // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.191-212.
" Деннет Д. Онтологическая проблема сознания // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.360-375.
" Дэвидсон Д. Что означают метафоры // Теория метафоры: Сборник. - М., 1990. - С.173.
" Дэвидсон Д. Истина и значение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.ХVІІІ. - М., 1986. - С.99-120.
" Дэвидсон Д. Общение и конвенциональность // Философия, логика, язык. - М., 1987. - С.213-233.
" Дэвидсон Д. Материальное сознание // Аналитическая философия: Избр.тексты. - М., 1993. - С.131-144.
" Дэвидсон Д. Об идее концептуальной схемы // Там же. - С.144-159.
" Дэвидсон Д. Метод истины в метафизике // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.343-359.
" Патнем Х. Введение к книге "Реализм и разум" // Современная философия науки. - М., 1996 . - С.209-220.
" Патнем Х. Философы и человеческое понимание // Там же. - С.221-246.
" Патнэм Х. Значение и референция // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.ХІІІ. - М., 1982. - С.377-390.
" Патнэм Х. Реализм с человеческим лицом // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.466-494.
" Патнэм Х. Почему существуют философы? // Там же. - С.495-509.
" Решер Н. Взлет и падение аналитической философии // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.454-465.
" Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. - М., 1996.
" Рорти Р. Американская философия сегодня // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.433-453.
" Серл Дж.Р. Метафора // Теория метафоры: Сборник. - М., 1990. - С.307-341.
" Серл Дж.Р. Референция как речевой акт // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.ХІІІ. - М., 1982. - С.179-202.
" Серл Дж.Р. Природа интенциональных состояний // Философия, логика, язык. - М., 1987. - С.96-126.
" Серл Дж.Р. Сознание, мозг и наука // Путь. - 1993. - № 3.
" Серл Дж.Р., Вандервекен Д. Основные понятия исчисления речевых актов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.ХVІІІ. - М., 1986. - С.242-263.
" Серл Дж.Р. Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.ХVІІ. - М., 1986. - С.151-169.
" Серл Дж.Р. Классификация иллокутивных актов // Там же. - С.170-194.
" Серл Дж.Р. Косвенные речевые акты // Там же. - С.195-222.
" Серл Дж.Р. Перевернутое слово // Вопросы философии. - 1992. - № 4. - С.38-69.
" Серл Дж.Р. Мозг, сознание и программы // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.376-400.
" Философия языка (Дж.Остин., П.Ф.Стросон, Г.П.Грайс, Н.Хомский, Д.Катц, Х.Путнам, Н.Гудман). Ред.-сост. Дж.Р.Серль. - М., 2004.

Х Х Х
" Богомолов А.С. Буржуазная философия США ХХ века. - М., 1974.
" История философии: Запад-Россия-Восток. Кн.4. - М., 1999.

 

 

 на головну

DaymoS design factory & Dmitry Tovmash