Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 на головну

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ


НАПРЯМ "ФІЛОСОФІЯ"
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ "ФІЛОСОФІЯ"

ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

Упорядники:
д-р філос. н., проф. Алєксандрова О.В.,
к-т філос. н., Бокал Г.В.

Тема 1.: Вступ. Філософія Стародавнього світу в історико-філософському процесі.
Виникнення філософії як фундаментальна теоретико-методологічна проблема. Співвідношення наукового та міфологічного світогляду. Визначення понять: міф, епос, традиція. Філософія та історія філософії. Філософська творчість у минулому як предмет історії філософії. Мета і завдання історико-філософської науки. Основні методологічні принципи історико - філософських досліджень, їх співвідношення з методологічним засадами інших історичних наук. Проблема періодизації історії розвитку філософського знання. Співвідношення змісту понять філософія, мудрість, світогляд, практика. Джерельна база дослідження філософії Стародавнього світу, її особливість та складність реконструкції автентичного змісту. Підстави заперечення належності східних духовних традиції до історії філософського знання.

Література
" Асимов М.С., Турсунов А. Восток и Запад: проблема преемственности в развитии философии // Методологические и мировоззренческие проблемы истории философии - М.: Наука, 1988.
" Бонград -Левин Г.М., Бухарин М.Д., Вигасин А.А. Индия и античный мир. - М.: Вост.лит, 2002.
" Будда Шакьямуни ; Конфуций ; Мухаммед ; Франциск Ассизский: Биогр. повествования / Н.Ф. Болдырев (сост., общ. ред. и послесловие). - Челябинск : Урал, 1995.
" Г.В.Ф.Гегель Лекции по истории философии. - СПб.: Наука, 1993. - Т.1.
" Григорьева Т.П. Дао и логос: Встреча культур. - М.: Наука, 1992.
" Дебольский Д.Д. К познанию абсолюта: Духовный опыт индийских и христианских мистиков. - М. : Интерграф Сервис, 1996.
" Ильин И.П. Восточный интуитивизм и западный иррационализм: "Поэтическое мышление" как доминантная модель "постмодернистского сознания" // Восток - Запад: Литературные взаимосвязи в зарубежных исследованиях. - М., 1989.
" Катчмер Д. Дао биоэнергетики. Восток- Запад: Пер. с англ. - К. : София, 1998.
" Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу (Становление греческой философии.). - М.: Мысль, 1972.
" Лосев А.Ф.Очерки античного символизма и мифологии. - М.: Мысль, 1993.
" Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х т. - М.: Энциклопедия., 1991.
" Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. - М.: Политиздат, 1991.
" Рой Моноронджон История индийской философии. Греческая и индийская философия: Пер. с бенг. М.С. Андронова (и др.) - М.: Изд-во иностр. лит., 1958.
" Трубецкой С.Н. История древней философии. - М.: Кучково поле, 2005.
" Юнг К.Г. и Буддизм // История современной зарубежной философии. Компаративистский подход. - СПб, 1997.
" Юнг К.Г. Йога и Запад: Пер. с нем. / П.П. Максима (сост.), П.П. Максима (пер.). - Львов; К. : Инициатива ; Airland, 1994.

Частина І. Філософія Стародавньої Індії.

Тема 2.: Ведична філософська спадщина.
Специфіка та історія соціо-культурного середовища стародавньої Індії, головні світоглядні категорії. Особливості санскриту, та проблеми перекладу на європейські мови. Структура джерельної бази історико-філософських досліджень стародавньої Індії. Філософія стародавньої Індії очима європейців.
"Веди" - найдавніший поетичний, релігійний та філософський твір людства. Змістовні та жанрові особливості текстів "Самхітів", "Брахманів", "Араньяків" та "Упанішад". Значення ритуалу жертовності. Мандала. Форма знання "Вед" (шруті - одкровення). Співвідношення релігійних уявлень та філософських запитувань в Упанішадах. Діалектична єдність Атмана і Брахмана. Уявлення про абсолютну особистість.
Структурна особливість змісту "Самхітів": рігведи (веди гімнів), сама- веди (веди пісень), яджурведи (веди ритуалів), атхарваведи (веди потаємного знання). Веди-загадки (Х мандала) - зародок філософського знання. Постановка питання про "Єдине" - основне питання філософії.
"Веданга" - п ята веда або "веда вед". Форма знання "веданги" (смріті - запам ятовування). "Веданта": епос, пурани ("минулий"), ітіхаси ("так то було" - спроба історичних переказів), дхармашастри (закони, сутри). Смріті, як людське досвідне знання.
Найбільш давні "Упанішади": "Брихадараньяка", "Чхандогья", "Тайттірія", "Айтарея", "Каушитака". Філософська особливість упанішад: тотожність суб єкта та об єкта ("Ти - одне з Тим"), вчення про опосередкування пізнання (прану-дихання), вчення про ритм, вчення про норму поведінки. Діалог вчителя та учня. Езотеричність знання. Споглядальність та йога (самадхі - зосередження) в упанішадах.
Міфічне забарвлення "Упанішад": образність та метафоричність викладу, ототожнення прани з космічною силою (вітром), про посмертний шлях людей (карма та сансара).
Упанішади - духовне підгрунття ортодоксальної філософії в Стародавній Індії (веданти).

Тема 3.: Ортодоксальні даршани Стародавньої Індії. Філософсько-етичні питання у "Махабхарата".Специфіка мети й призначення постановки філософських питань мудрецями стародавньої Індії. Традиція і творчість у культурі стародавньої Індії.
Даршана як особистий досвід філософування. Сутра та каріки як жанр філософського тексту. Специфіка статусу ведичної літератури у системі поглядів представників різних даршан.
Даршана "ньяя" та даршана "вайшешика": історія взаємин. Теорія пізнання та логіка даршани "ньяя". Засновник - мудрець Гаутама (Акшопада). Етимологія назви ("н яя" - правило, метод, канон, силогізм) Першоджерело : "Н яя - сутра". Вчення про процес пізнання, про форми мислення та риторику. Оригінальна розробка понять "сприйняття" та "умовивід"( так звана теорія "проникнення").Вчення про успіх звільнення індивідуального "я" від страждань як критерій істинності знання.
Ключові світоглядні питання у розмислах прихильників даршани "вайшешика". Засновник мудрець Улука (Канада). Етимологія назви ("вішеша" - характерна, особлива). Першоджерело: "Вайшешика - сутри". Сім категорій, що розкривають світ як рухому субстанцію, яка складається з дев яти елементів (земля, вода, вогонь, повітря, ефір, час, простір, душа, ум-манас) та знаходиться у стані створення та руйнування. Відношення вайшешика до бога, карми та йоги. Вчення про індивидуальне "я", про його "вішешу"(особливість) і про свободу, як результат звільнення від страждань.
Уявлення про співвідношення "пракриті" та "пурушу" у даршані "санкх'я". Засновник - мудрець Капіла. Етимологія назви ("перелік"). Першоджерело : "Санкх я-каріки". Пропозиції: визначення двох субстанцій та їх взаємодії як процесу еволюції світу. "Пракриті" - абсолютний розвиток, що здійснюється за допомогою взаємодії трьох гун ("саттва" - світла, "тамас" - темна, "раджас" - енергія). "Пурушу" - абсолютне "Я", яке як абсолютний спокій є засобом врівноваження і співвідношення внутрішнього та зовнішнього світу. Значення просвіти в становленні вільної особистості.
Даршана "йога" (Патанджалі), як спроба теоретичного обґрунтування вже існуючої практики. Засновник - мудрець Патанджалі. Етимологія назви ("йога" - приборкання). Першоджерело: "Йога - сутри Патанджалі". Історія виникнення. Чотири стадії шляху до просвітлення. Ідеал повної інтеграції з об єктом (самадхі). Вчення про свободу та звільнення індивідуального "я" від страждань.
Ортодоксальність поглядів представників даршани "міманса". Засновник - мудрець Джайміні. Етимологія назви ("міманса" - глибокі розмисли, дослідження). Першоджерело: "Сутра" Джайміні. Теорія пізнання "міманси" (природа та витоки пізнання, достовірність пізнання, розмисли про помилку). Вчення "міманси" про потенціальну енергію. Вчення про душу. Релігія та етика "міманси". Концепція обов язку. Вчення про благо.
Ортодоксальна даршана "веданта". Засновник - мудрець Бадараяна. Етимологія назви ("веданта" - кінець вед.). Першоджерело: "Брахма-сутра" Бадараяни. Походження та розвиток "веданти". Перше філософське узагальнення упанішад. Єдність та різноманітність поглядів "веданти". Вчення про "Я" та про Бога. Вчення про Брахмана-Атмана. Розвиток поглядів на світ у веданті. Монізм Шанкари. Світ як ілюзія (майя) у вченні Шанкари. Обмежений монізм Рамануджи. Вчення про звільнення від страждання.

Тема 4.: Неортодоксальні даршани Стародавньої Індії. Джерело пізнання у вченні "чарваки-локаяти". Проблема визначення часу виникнення. Етимологія назви. Перші вчителі: Бхрігу, Бхарадваджи. Критика тези про божественне походження світу. Негативне ставлення до сакрального знання. Негативне ставлення до "потойбічного світу та безсмертя". Критика жертовності. Вчення про першоелементи (земля, вода, вогонь, повітря).Теорія пізнання: вчення про умовивід. Відношення до інтуїції. Зміст поняття "насолода". Сенс та призначення життя у вченні локаятиків.
Джайнізм - даршана і релігія. Етимологія назви ("джайни" - переможці). Засновники - мудреці Паршва та Махавіра (Вардхамана). Першоджерело: "Сіддханта". Критика ведизму та ритуалізму. Уявлення про світобудову. Авторитет "тіртханкарів" (тих, що ведуть крізь океан буття). Теорія пізнання джайнів (природа та види пізнання; джайнська теорія суджень), релятивність знання, вчення про опосередковуючий елемент пізнання - "деяким чином". Метафізика джайнів: джайнська концепція субстанції, класифікація субстанцій, душа (джива), неживі субстанції (аджива). Специфіка етичних поглядів джайністів. Етика джайнів як вчення про правильну поведінку ("ахімса", "сат я", "астея", "апаріграха"). Дві секти джайнізму: шветамбари ("одягнені у біле") , дігамбари ("одягнені у простір")."Три перлини" джайнізму та чотири шляхетних істини у буддизмі.
Постать Будди Гаутами (Будда - "просвітлений") або Шак я Муні у ранньому буддизмі. Першоджерело: "Палійський канон" (Тріпітака), "Дхаммапада" (Ш ст. до н.е.). Специфіка світовідношення у буддизмі. Заперечення метафізики. Чотири шляхетні істини та восьми кроковий шлях досягнення самадхі (зосередження, заспокоєння). Головні філософські поняття: анти-душа, дхарма та нірвана. Позитивні та негативні дії. Обов язок. Відплата. Вчення про елементи анти-душі. Позитивні, негативні та серединні елементи енергії. Згасання енергії. Нірвана. Плюралізм та релятивізм вчення раннього буддизму. Містична інтуїція та закон причинної взаємодії. Йога Шак я Муні та йога Патанджалі: спільне та особливе. Буддист у системі соціальних відносин. Уявлення про час, простір, індивідуальність та її звільнення у ранньому буддизмі. Вплив релігійного вчення буддистів, на суспільний розвиток Індії, Китаю та інших країн. Актуальність філософської спадщини буддизму в сучасності.

Література
" Андросов В.П. Буддизм Нагарджуны: Религиозно-философские трактаты / РАН; Институт востоковедения. - М. : Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 2000.
" Антология мировой философии. - М.,1969. - Т.1. - Ч.1.
" Древнеиндийская философия. Начальный период. - М., 1972.
" Дхаммапада. Буддизм. - М. - Харьков-2000.
" Елизаренкова Т.Е. "Ригведа" - великое начало индийской литературы и культуры // Ригведа (Мандалы І - IV) - М., Наука, 1989.
" Ригведы.-В 4-х т. - М., 1989 - Мандалы І-Х.
" Сутры философии санкхьи. Таттва- самаса. Крама- дипика. Санкхья-сутры. Санкхья- сутра- вритти / РАН; Институт философии {Москва} / В.К. Шохин (подгот.), Д.Б. Шимилис (художн.). - М. : Научно- издательский центр "Ладомир", 1997.
" Упанишады. - М.: Восточная литература, 2000.
ХХХ
" Беккер К.Ф. Мифы древнего мира - Симферополь: Реноме,1998.
" Бируни Абу Рейхан. Индия / А.Б. Халидов (подгот.), А. Халидов (пер.), Ю. Завадовский (пер.). - М. : Ладомир, 1995.
" Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. Философия, наука, религия. - М.: Наука, 1980.
" Бродов В.В Истоки философской мысли Индии. Йога. - М.: Изд-во МГУ, 1990.
" Буддизм. Четыре благородных истины. - М. - Харьков, 2000.
" Будон Ринчендуб. История буддизма (Индия и Тибет) / Е.Е. Обермиллер (пер.с тибет.), А.М. Донец (пер.с англ.). - С.Пб. : Евразия, 1999.
" Великие мыслители Востока / Ян.П. Мак- Грил (ред.) Н. Баранова (пер.). - М. : Крон-Пресс, 1999.
" Гессе Г. Паломничество в страну Востока. - СПб., 1999.
" Гессе Г. С.: Индийская поэма - СПб.: Азбука-классика, 2003.
" Гостеева Е.И. Философия Вайшешика. - Ташкент, 1963.
" Гусева И.Р. Джайнизм. - М., 1968.
" Дебольский Д.Д. К познанию абсолюта: Духовный опыт индийских и христианских мистиков. - М. : Интерграф Сервис, 1996.
" Елиаде М. Йога. Свобода и бессмертие. - К., 2000.
" Ермакова Т.В., Островская Е.П. Классический буддизм. - СПб.: "Азбука-классика"; "Петербургское Востоковедение", 2004.
" Жоль К.К. Индуизм в истории Индии. - К., 2001.
" Исаева Н.В. Слово, творящее мир. От ранней веданты к кашмирскому шиваизму: Гаудапада, Бхартрихари, Абхинавагупта. - М. : Научно- издательский центр "Ладомир", 1996.
" Исаева Н.В. Шанкара и индийская философия. - М., 1991.
" Лукьянов А.Е. Становление философии на Востоке :(Древний Китай и Индия) / Российский международный фонд культуры. - 2. изд. испр. и доп. - М. : Инсан, 1992.
" Луцишина О.А. Уявлення про людину в Рігведі. - К. : Основа, 2005.
" Лысенко В.Г., Терентьев А.А., Шохин В.К. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма. - М., 1994.
" Массон В.М. Первые цивилизации. - Л,: Наука, 1989.
" Мезенцева О. В. Мир ведийских истин. Жизнь и учение Свами Дайянанды / РАН; Институт философии {Москва} / А.Д. Литман (отв.ред.). - М., 1994.
" Мюллер Макс. Шесть систем индийской философии: Пер. с англ. - М. : Искусство, 1995.
" Радхакришнан С. Индийская философия: пер. с англ. - СПб. : ТОО "Стикс", 1994.
" Рой М. История индийской философии. Греческая и индийская философия: Пер. с бенг. М.С. Андронова (и др.) - М.: Изд-во иностр. лит., 1958.
" Сыркин А.Я. О некоторых чертах Чхандогьдя Упанишады// Упанишады - М.: Восточная литература, 2000.
" Сыркин А.Я. Предисловие // Упанишады. - М., 1967.
" Томас П. Индия. Эпос, легенды, мифы. - СП б, 2000.
" Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного. - СПб., 1998.
" Фёрштайн Г. Энциклопедия йоги / Георг Фёрштайн. - Пер. с англ. А.Гарькавого. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003.
" Чаттерджи С., Датта Д. Введение в индийскую философию. - М., 1955.
" Чаттопадхъяя Д. Локаята даршана. История Индийского материализма - М., 1961.
" Швейцер Альберт. Мировоззрение индийских мыслителей. Мистика и этика / Ю.В. Дубровин (пер.с нем.,послесловие). - М. : Алетейа, 2002.
" Шохин В.К. Брахманистская философия. - М., 1994.
" Шохин В.К. Первые философы Индии: Учеб. пособие для ун-тов и вузов. - М. : Ладомир, 1997.
" Шохин В.К. Школы индийской философии: Период формирования (IV в. до н.э. - II в. н.э.) / РАН; Институт философии. - М. : Восточная литература, 2004.
" Щербатекой Ф.И. Избранные труды по буддизму. - М., 1988.
" Юнг К.Г. О психологии восточных религий и философий. - М., 1994.

Частина ІІ. Філософія Стародавнього Китаю.

Тема 5.: Гуманістична спрямованість вчення Конфуція та природний закон "Дао" у Лао-цзи.
Специфіка соціально-культурного середовища стародавнього Китаю. Основні етапи розвитку стародавньої китайської філософії. Вчення про Інь та Янь у філософській культурі Китаю. Загальна характеристика ієрогліфічної писемності та її можливий вплив на світогляд авторів "П'ятикнижжя". Ключові теми розмислів у творах: "Ши-цзин", "Шу-цзин", "У-цзин", "І-цзин". Ритуал у культурі та філософії стародавнього Китаю.
Епоха Чжоу (Східне Чжаньго) - епоха "держав що знаходяться у стані боротьби" та "золоте сторіччя китайської філософії". Постать Лао-Цзи з точки зору легенд та історичної науки. Час і умови створення "Дао-де-Цзин". Вчення про Дао, сучасні спроби раціоналістичної інтерпретації. "Дао" як принцип зародження та "Дао" як закономірність світу. Мета і призначення процесу пізнання, специфіка діалектики у поглядах Лао-Цзи. Співвідношення Дао і Де. Ідеал "недіяння" та принципи соціалізації тих, хто сповідує даосизм. Соціально - політичні погляди Лао - Цзи. Роль даосизму в історії Китаю. Магія та легенди даосів.
Біографія Кун-фу-Цзи, та час написання "Лунь-Юй". Конфуціанське визначення "Дао". Обов'язок у системі філософських категорії стародавнього Китаю. Воля предків як підгрунття філософування Конфуція. Ідеал доброчесності та ознаки утопізму у соціально-політичному вченні Конфуція. "Атака на серце" (совість) як принцип управління народом. Мета і призначення життя за Конфуцієм. Формування особистості та освіта у вченні Конфуція. Образ "шляхетного мужа".Уявлення про долю в китайській філософії. Культ предків та ритуал у системі філософських поглядів Конфуція. Специфіка конфуціанства як релігії. "Золоте правило" Конфуція. Учні Конфуція. Філософське вчення Мен-цзи . Філософське вчення Сюнь цзи (визначення сутності людини). Подальша доля конфуціанства в Китаї. Роль конфуціанства в історії розвитку китайської державності.

Тема 6.: Філософські школи Стародавнього Китаю та критика спадщини Конфуція і Лао Цзи.
Виникнення філософських шкіл: даоцзя - школа даосистів, жуцзя - школа службових людей (конфуціанство), моцзя - школа моістів, фацзя - школа законників (легістів), мінцзя - школа номіналістів (софістів), інь-ян-ці - наурфілософська школа.
Індивідуалістична філософія Чжуан-цзи (Чжоу Чжуан). Суб єктивізм у поглядах. Визначення "Дао". Усамітнення. Нігілістичне ставлення до філософії взагалі, до об єктивних критеріїв пізнання, до абсолюту, до "я". Релятивістська софістика. Розуміння свободи. Декаданс та художня форма філософування.
Філософська школа моїстів. Першоджерело: "Книга Мо" ("Мо цзи"). Засновник - вчитель Мо Ді. Філософія "всезагальної любові". Відхід від конфуціанства. Головні напрямки вчення: вчення про "Небо", антропоморфізм, заперечення долі, визначення народу, практичні основи знання. Знання народу як критерій істини.
Філософія легістів в Стародавньому Китаї. Першоджерело: "Шан цзюнь шу", "Хань Фей-цзи". Засновники: Шан Ян, Шень Бухай, Шень Дао, Хань Фей цзи. Філософія легістів як антиморальна філософія. Критика конфуціанства. Критика філософії взагалі. Розвиток поглядів на філософію представників школи легістів. Філософія Шан Яна як антиморальне вчення, критика конфуціанства. Страх як принцип філософування та політичної дії Настанови для народу. Реформи Шан Яна.
Шень Бухая на підгрунтті "влади". Реформи Шень Дао на підгрунтті "мистецтва керування". Філософія Хань Фей Цзи як заперечення філософії Конфуція. Реформи Хань Фей Цзи на підгрунтті "закону". Сутність людини, філософія історії, призначення освіти та її реформа. Визначення "Дао" та "Де".
Значення імперії Цинь для розвитку духовності та філософського світогляду Стародавнього Китаю. Перервана традиція. Доля філософського вчення, філософських шкіл та філософів. Відтворення конфуціанства. Філософія Дун Чжун-шу (П ст. до н.е.).Дун Чжун-шу як глава ханських конфуціанців. Вчення про взаємодію "Неба" та "Людини" у праці "Три відповіді про небо та людство". Вчення про "Дао". Натурфілософські погляди Дун Чжун-шу. Антидіалектика. Погляд на циклічність історії.

Література
" Антология мировой философии. Т.1. Ч.1. - М., 1969.
" Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2-х томах. - М.: Мысль, 1973. - Т.2.
" Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. - М.: Мысль, 1972. - Т.1.
" Китайская наука стратегии / В.В. Малявин (сост.). - М. : Белые альвы, 1999.
" Книга Мудрых Радостей / В.В. Малявин (сост.). - М. : Наталис, 1997.
" Книга Прозрений / В.В. Малявин (сост.). - М. : Наталис, 1997.
" Конфуцианский трактат "Чжун Юн": Переводы и исследования / РАН ; Институт Дальнего Востока / А.Е. Лукьянов (сост.), Д. Конисси (пер.). - М. : Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 2003.
" Переломов Л.С. Конфуций: "Лунь юй": Исследование, пер. с кит., комментарии / РАН; Институт Дальнего Востока / Чжу Си (факсимильный текст "Лунь юя" с коммент.) - М. : Восточная литература, 1998.

ХХХ
" Беккер К.Ф. Мифы древнего мира - Симферополь: Реноме,1998.
" Буланже П.А. Будда. Конфуций: Жизнь и учение. - М. : Искусство, 1995.
" Бойченко О.І. Філософська антропологія давнього Китаю. - К., 2003.
" Быков Ф.С. Зарождение общественно-политической и философской мысли в Китае. - М., 1966.
" Великие мыслители Востока / Ян.П. Мак- Грил (ред.) Н. Баранова (пер.). - М. : Крон-Пресс, 1999.
" Вершинин В.Н. "Дао" здесь и сейчас (указующие главы). - О. : Астропринт, 2001.
" Рихард В., Гельмут В. Понимание "И цзин": Сборник / В.Б. Курносова (пер.). - М. : Алетейа, 1998.
" Вовк Степан Миколайович. Вступ до Даофізики. - Чернівці : Прут, 2004.
" Вовк Степан Миколайович. Даосизм: вчення і світогляд. - Чернівці : Прут, 2003.
" Гране Марсель. Китайская мысль / В.Б. Иорданский (пер.с фр.). - М. : Республика, 2004.
" Дао: гармония мира. - М.: Эксмо; - Харьков: Фолио, 2000.
" Дебольский Д.Д. К познанию абсолюта: Духовный опыт индийских и христианских мистиков. - М. : Интерграф Сервис, 1996.
" Демишев В.К. Китайский календарь: Методы расчета и принципы китайской философии. - К. : Ника-Центр, 1999.
" История китайской философии. - М., 1989.
" Конфуций и его школа / Владимир Вячеславович Малявин (сост.и авт.предисл.). - М. : Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 1996.
" Конфуций. Беседы и суждения Конфуция / Р.В. Грищенков (сост.,подгот.текста,примеч.и общ.ред.), Л.С. Переломов (предисл.). - СПб. : ООО "Издательство "Кристалл", 1999.
" Конфуций: Жизнь, учение, мысли, изречения, афоризмы / Виктор Викторович Юрчук (авт.-сост.). - 3.изд., с изм. - Минск : Современное слово, 2003.
" Лао Цзы. Обрести себя в Дао / И.И. Семененко (сост.,авт.предисл.,пер.с древнекит.и нем.,коммент.). - М. : Республика, 1999.
" Лукьянов А.Е. Лао-цзы и Конфуций: Философия Дао / РАН; Институт Дальнего Востока. - М. : Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 2000.
" Лукьянов А.Е. Становление философии на Востоке :(Древний Китай и Индия) / Российский международный фонд культуры. - 2. изд. испр. и доп. - М. : Инсан, 1992.
" Малявин В.В. Молния в сердце. - М. : Наталис, 1997.
" Массон В.М. Первые цивилизации. - Л,: Наука, 1989.
" Мистерия Дао: Мир "Дао дэ цзина" / Институт Дальнего Востока РАН; Научно- исследовательский центр духовно- мистической культуры / А.А. Маслов (сост.), А.А. Маслов (пер.). - М. : Сфера, 1996.
" Мифы народов мира (энциклопедия). - М., 1991.
" Мудрецы Поднебесной: Конфуций. Лао- Цзы. - Симферополь : Реноме, 1998.
" От магической силы к моральному императиву: категория дэ в китайской культуре / отв.ред.: Борох Л.Н. (сост.,отв.ред.), А.И. Кобзев (сост.,отв.ред.). - М. : Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 1998.
" Рубин В.А. Личность и власть в древнем Китае: Собрание трудов. - М. : Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 1999.
" Торчинов Е. А. Даосизм: опыт историко-религиозного описания: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по гуманит. спец. - СПб. : Лань, 1998.
" Феоктистов В.Ф. Философские и общественно-политические взгляды Сюнь-цзы. Исследования и переводы. - М., 1976.
" Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии.-М., 1981.
" Шуцкий Ю.К. Китайская классическая "Книга перемен". - М., 1960.
" Юань Кэ. Мифы древнего Китая. - М., 1965.
" Ян Хин-Шун. Древнекитайский философ Лао-цзы и его учение. - М. - Л., 1950.

Частина ІІІ. Філософія Стародавньої Греції

Тема 7.: Уявлення про "Архе" у філософській творчості мислителів з Мілету та Геракліта ефеського.
Загальна характеристика соціально-культурного середовища Стародавньої Греції. Історична довідка. Теорії причин та чинників формування зародків філософського знання у Європі. Специфіка давньогрецької міфології та мистецтва. Періодизація грецького міфу за О.Ф.Лосєвим. "Архе" та "Логос". Форми героїзму (Геракл, Тантал, Сізіф).
Пошук першопочатку і першооснови представниками Мілетської школи. Фалес - один з "семи мудреців" та політичний діяч. Критичне ставлення до міфічного світогляду. Космологічні погляди Фалеса. Сповіщання про "архе" як про "воду" ( "вода є бог усього"). Розмисли за аналогією. Вода Фалеса і повітря Анаксімена як філософські поняття, проблема реконструкції значення.
Космологічні погляди Анаксимена. Зміна форм якостей "повітря". Душа та дихання. Мислення за аналогією. Чуттєве сприйняття. Безмежність та безперервність руху "повітря".
Космологічні погляди Анаксимандра. Вчення про виникнення людини. Анаксимандр як науковець (математик та географ). Досвід "словотворення" Анаксімандра. "Архе" - "апейрон" ("невизначене"). Спроба осмислення розвитку.
"Темні" постулати Геракліта з Ефесу. Підстави визначення його поглядів діалектичними. Становлення: тотожність "буття" та "небуття". Вчення про "Логос" у Геракліта. Розум як ритм всесвіту. Космологія Геракліта. Етос та щастя людини. Вчення Геракліта про душу.

Тема 8.: Специфіка аргументації філософських вчень піфагорійців та елеатів.
Уявлення Піфагора про гармонію світу як гармонію чисел. Піфагорійська практика та легенди. Орден Піфагора. Екзотеричне та езотеричне знання (етапи посвячення в філософію). Космогонія піфагорійців. Протиставлення порожнечі та буття. Специфіка тлумачення онтологічного статусу числових пропорцій. Внесок Піфагора до історії математики. Вчення про душу.
Зародження елементів раціонального способу пізнання у поглядах досократиків. Критерії істинності та онтологічна картина світу елеатів. Значення категорій: суще, істина, буття. Омана та гадка у системі уявлень про світобудову. Вчення Парменіда про Єдине. Поема "Про природу". Парадокс оформленості безмежного. Ксенофан як критик політеїзму та антропоморфізму. Апорії Зенона, як пастки обмеженості засновків.

Тема 9.: Множинність першопочатку в теоріях Емпедокла, Анаксагора, Левкіппа і Демокріта.
Проблема єдиного і множинного в онтологічних поглядах досократиків. Філософські розмисли Емпедокла про першопочаток. "Корені усього"( вогонь: вода, повітря, земля) та сили їх взаємодії (любов та ворожнеча). "Сферос" як блаженний бог - абсолютна любов. Космологія Емпедокла. Емпедокл про пізнавальний процес. Розмисли Емпедокла про почуття та розум. Вчення Емпедокла про душу.
Твір Анаксагора: "Про природу".Пізнання першооснови через зміну масштабу сприйняття. "Гомеомерії" Анаксагора. Вчення про "Нус" (Дух). Космологія Анаксагора. Природні пояснення містики. Анаксагор та політика.
Атомістика Левкіппа і Демокріта. Космологія Демокрита. Теорія пізнання. Вчення Демокрита про душу. Пояснення причини та способу руху атомів у порожнечі. Релігійні погляди Демокрита.

Тема 10.: Софісти та Сократ: грецьке Просвітництво.
Діалектика як предмет дослідження доби середньої класики (V ст. до н. д). Переорієнтація філософської свідомості з космологічної проблематики на проблему людини (софісти, Сократ, сократичні школи). Початок дискурсивної філософії у порівнянні з попередніми інтуїтивно-описовими побудовами ранньої класики. Виключна дискурсивність руйнує цілісну картину світу, яку конструювало безпосереднє світовідчуття, і вносить деякі елементи релятивізму.
Софісти - початок філософії абстрактного, або дискурсивного характеру. Софіст - "мудра людина", вчитель мудрості і красномовства. "Грецьке просвітництво". Видатні представники: Протагор (бл.480-410 до н. д.), Горгій (бл.480-380 до н. д.).
Об'єкт дослідження - людина, предмет - її свідомість. Критичне ставлення до усього, що оточує людину і що подається останній як предмет наслідування і віри. Звернення до рефлексії, перевірка на міцність будь-якого твердження, або гадки. Критика старих цивілізаційних засад. Дослідження можливостей людського розуму. Проблема пізнання і визначення механізмів, що керують життям свідомості.
Обгрунтування відносності людського знання. Істина як проблема. Cуб'єктність істини. Суб'єктивізм в теорії пізнання і етичний релятивізм.
Здобутки софістів у галузі соціальних знань: держави, права, етнографії тощо. Дослідження у мовознавстві, риториці та еристиці.
Софістична філософія як зразок заперечного дискурсивного знання.
Філософія Сократа - свідома побудова діалектики.
Сократ (469-399 до н. д.). Постать Сократа у спогадах учнів. Мемуари Ксенофонта і діалоги Платона.
"Сократичний поворот" як пошук Справедливості і Прекрасного. Орієнтація на антропологічну проблематику: життя як проблема; життя і самосвідомість; краса свідомості і краса світу; обгрунтування одиничності тощо.
Дослідження свідомості. Принцип критичної рефлексії. Опозиція до софістів. Позитивна дискурсія. Пошук об'єктивного змісту свідомості. Індивідуальне і надіндивідуальне у свідомості. Розум як засіб досягнення всезагального знання. Істина як осмислена сутність. Індуктивний метод сходження до поняттєвого визначення предмета. Діалогічність процесу пізнання - спільний пошук істини.
Пізнання і самопізнання. Плідність філософського сумніву. Іронія і самоіронія. Діалектика - шлях відкриття істини.
Філософування як спосіб життя.
Етичний раціоналізм Сократа: знання у якості засади доброчинності. Філософія як умова моральної досконалості людини і розбудови суспільства. Сократівський досвід виховання. Доброчинність і щастя.
Трагічна смерть Сократа. Вплив філософування Сократа на європейську філософію та теоретичну думку і світогляд взагалі. (Ф.Ніцше, М.Гайдеггер).
Сократичні школи: киренаїки, кініки, мегарики. Поєднання сократизму і софістики. Кіренська школа - заглиблення в чуттєву емпірику. Арістіпп. Кінічна школа - абстрактна і свободомисляча автаркія. Антисфен і Діоген. Мегарська школа - заглиблення у світ абстракцій ("мегарські ідеї") і поєднання кінічних тенденцій. Евклід, Євбулід, Стілпон.
Вада однобічності антропології софістів і Сократа. Потреба синтезу досягнень попередніх напрямків філософської думки наприкінці V ст. до н. д. Розв'язання цієї проблеми як свідчення про сходження на новий рівень філософської свідомості.

Тема 11.: Філософія Платона.
Діалектичний синтез попередніх досягнень напрямків філософської думки знаменує перехід до зрілої, або високої класики давньогрецької рефлексії. З одного боку, самодостатній об'єктивно-реальний космос - ідея досократиків (рання класика), а з другого боку, відкриття дискурсивності людської свідомості, що цікавила середню класику, стали усвідомлюватись як двоєдина проблема філософування. Уособленням нового бачення постає Платон.
Філософія Платона - відкриття надчуттєвого і органічне формулювання основних філософських проблем.
Життя та діяльність Платона (427-347 до н. д.). Теоретичні джерела формування філософських поглядів Платона. Спадщина Платона.
Вчення про ідеї: становлення та еволюція. Діалоги "Протагор" та "Гіппій більший". Ідея і ейдос. Онтологічний, гносеологічний та логічний зміст платонівського вчення про ідеї.
Процес пізнання у Платона. Проблема знання та класифікація його видів. Критика сенсуалістичної концепції пізнання. Діалог "Теетет". Шляхи пізнання; пізнання як пригадування. Діалог "Менон". Прагнення особистості до досконалості; пізнання як сходження. Міф про Ерота. Роль міфологічного компоненту в філософуванні Платона. Діалог "Бенкет".
Діалектика Платона та її методологічна роль. Діалектика ідеї і матерії як абстрактно - всезагальних категорій - основний зміст філософії Платона і зрілої класики взагалі. Принципова відмінність "ідеї" Платона та "ідеї" в філософії мегарської школи.
Розробка діалектичних принципів у діалогах "Софіст" (про п'ять родів буття) і "Парменід" (про абсолютне і відносне покладання єдиного).
Вчення платона про божественну тріаду: "Єдине", "Космучний Розум", "Світова Душа".
"Єдине", "Благо" у філософії Платона. "Єдине" і "Буття". "Буття" Платона і "Буття" Парменіда. Діалоги "Держава", "Парменід".
"Космічний Розум" як "світ ідей". Діалог "Тімей".
"Душа" у філософії Платона. Роль вчення про душу у теорії пізнання. Душа індивідуальна та світова; місце останньої у космологічній концепції. Діалог "Тімей". Зв'язок психології та етики. Діалоги "Федр", "Філеб", "Федон". Різновиди душ і форми державоустрою. Діалог "Держава".
Соціально-політичні погляди Платона. Діалог "Держава".
Синтез піфагореїзму і платонізму в космології Платона. Діалектична тріада: "свобода" (розум), "необхідність" (матерія) та "чуттєво-матеріальний космос". Космос як певність буття і становлення "іншого". Числова інтерпретація. Діалог "Тімей".
Роздуми Платона про божественну сутність людини та про місію філософа у суспільстві і призначення філософії. Діалоги "Бенкет" і "Держава".
"Пайдейя" Платона: ідеї виховання.
"Академія Платона", основні етапи її розвитку.
Історична доля платонізму. Вплив теоретичної спадщини Платона на розвиток світової філософської думки.

Тема 12.: Філософія Арістотеля.
Найвидатнішим представником пізньої класики постає Арістотель. Його філософія щільно пов'язана з ідеями попередників і передусім з філософією Платона. Проте специфіка арістотелівської думки дуже виразна і полягає у схильності до деталізації та описовості виникаючих термінологічних розбіжностей.
Арістотель (384-322 до н.д.) - найбільш універсальний розум античності. Життєвий шлях філософа: 367-347 до н. д. - платонівська Академія - духовна колиска самобутнього мислителя; 347-335 до н.д. - роки педагогічних пошукув і філософського ствердження; 335-323 до н.д. - заснування Лікею як школи "теоретичної" форми життя. Творчий доробок Арістотеля. Арістотель і Платон.
Метафізика. Арістотель про предмет "першої філософії". Досвід - мистецтво - наука - філософія. Критика платонівського вчення про ідеї і її справжня мета. "Смислове буття речі" у якості опорного поняття "Метафізики". "Потенція", "енергія", "ентелехія".
Матерія і форма у філософії Арістотеля. "Драбина речей". Вчення про безтілесну форму і першу матерію, про начала та чотири причини. "Вічний Розум" як "ідея ідей" або - Бог. Теологія Арістотеля.
Плинно-сутнісне становлення ідей як центральний принцип арістотелівської філософії.
Характеристики арістотелевської фізики. Предмет фізики. Теорія руху. Вчення про його першоджерело. Простір. Час. Нескінченність. Космологія Арістотеля. Властивості двох світів.
Розробка пізнавальної методології. Логічне вчення Арістотеля. Класифікація видів знання. Вчення про категорії як роди буття та форми думки.
Психологія. Трактат "Про душу". Вчення про три частини душі та види пізнання. Розум і воля.
Вчення про людину. Людина як суспільна істота (тварина), якій притаманний розум.
Практичні науки: етика і політика. Етика Арістотеля, вчення про чесноти. Соціально-політичні погляди Арістотеля на державу і громадянина. Роздуми про ідеальний політичний устрій суспільства .
Вчення про мистецтво. Естетичні погляди Арістотеля. Арістотель і його місце в історії філософської думки.
Перипатетична школа після Арістотеля.
Історична доля філософської спадщини Арістотеля.

Тема 13.: Стоїцизм: фізика, логіка, етика.
Еллінізм та його місце в історії і культурі античності. Трансформація традиційних світоглядних орієнтирів. Особливості елліністичної філософії. Виникнення філософських систем, що ставили і вирішували питання про типи і види суб'єктивного людського існування на фоні існування чуттєвого космосу, проте без жодного сумніву у існуванні останнього.
Філософія стоїцизму. Генезис і розвиток Стої: древня, середня, пізня. Зенон з Кітіона (бл. З36 - 264 до н. д.) - засновник грецького стоїцизму. Стоїчна школа у III-II ст. до н. д. Характер і складові філософської системи. Логіка. Фізика: розуміння останніх причин і світобудова. Природа і людина. Жорсткий ригоризм та етичні засади. Стоїцизм і релігія.
Теоретико-етичні надбання філософів Середьої Стої (ІІ-І ст. до н.д.) - Боета, Панеція та Посідонія. Стоїчний платонізм.
Відродження філософії Стої в Римі (Іст до н.д. -ІІ ст. н.д.). Специфіка пізнього стоїцизму. Сенека (3 до н. д. - 65 н.д.); Епіктет (бл. 50-138); Марк Аврелій (121-180).

Тема 14.: Епікуреїзм: атомістика і етика.
Філософія Епікура (341-270 до н. д.) та її ідеали. Новий етап у розвитку атомістики. Епікур і Демокріт. Епікур про призначення філософії. Фізика Епікура. Боги. Нове у інтерпретації співвідношення необхідності і випадковості. Етика Епікура та її нові засади. Проблема свободи волі. Етика Епікура: фізичний атомізм і соціальний атомізм. Роздуми про засоби пізнання, джерело і критерій істини.
Доля епікуреїзму у Римі. Поема Тіта Лукреція Кара (бл. 99-55 до н. д.) "Про природу речей" - енциклопедія римського епікуреїзму. Вплив поеми Лукреція на розвиток атомістичних ідей у філософії Нового часу.

Тема 15.: Скептицизм та Еклектизм.
Скептицизм. Піррон (бл. 365-27 до н. д.) - засновник грецького скепсису. Роздуми про призначення філософії. Відмова від догматичного філософування, утримання від суджень як засіб досягнення атараксії. Нова Академія. Секст Емпірик (кінець II - початок III ст.) - видатний систематизатор античного скептицизму.
Еклектизм. Філософські погляди Цицерона (106-43 до н. д.) та Варрона (116-26 до н. д.), їх роль у становленні римської філософської думки.
Філософія пізньої античності. Неопіфагореїзм та його видатні представники (Аполлоній Тіанський, Плутарх з Херонеї, Гай, Альбін).

Тема 16.: Неоплатонізм як філософський підсумок Античності.
Неоплатонізм - останній спалах і гідний підсумок філософії античного світу. Плотін (203-270 н.д.) - засновник неоплатонізму. Теоретичні осередки неоплатонізму: александрійсько-римська (III ст.), сірійська (IV ст.), афінська (V ст.) школи неоплатонізму. Плотін: життя, твори, школа. "Еннеади". "Єдине" як перший і абсолютний початок, що творить сам себе. Походження речей з Єдиного. "Нус" (Дух, Розум) - друга іпостась Єдиного. "Душа" як третя іпостась. Вчення про еманацію. Походження фізичного космосу. Витоки, природа і доля людини. Повернення до Абсолюту і вчення про екстаз. Свідомість, що творить.
Послідовник Плотіна - Порфирій (233-305 н.д.). Праця "Вступ" до "Категорій" Арістотеля".
Ямвліх (240/250-325 н.д.) - засновник сірійської школи. Філософія міфології Ямвліха.
Афінська школа; завершення неоплатонічної філософії. "Першооснови теології" Прокла (410-185 н.д.).
Закриття імператором Юстініаном у 529 році платонівської Академії. Кінець античної філософії як живого і цілісного світовідчуття.
Значення античної філософської спадщини.

Література
" Антология мировой философии: В 4-х т. - М., 1969. - Т.1. - Ч.1.
" Аристотель. Большая этика : Пер. с древнегреч. // Сочинения: В 4-х т. - М., 1976. - Т.4.
" Аристотель. Категории : Пер. с древнегреч. // Сочинения: В 4-х т. - М., 1976. Т.2.
" Аристотель. Метафизика : Пер. с древнегреч. // Сочинения: В 4-х т. - М., 1976. - Т.1.
" Аристотель. Нікомахова етика / Віктор Ставнюк (пер.). - К. : Аквілон-Плюс, 2002.
" Аристотель. О душе : Пер. с древнегреч. // Сочинения: В 4-х т. - М., 1976. - Т.1.
" Аристотель. Политика : Пер. с древнегреч. // Сочинения: В 4-х т. - М., 1976. - Т.4.
" Аристотель. Політика / Олександр Кислюк (пер.з давньогрецької,авт.передм.). - 2. вид. - К. : Видавництво Соломії Павличко "ОСНОВИ", 2003.
" Аристотель. Физика // Сочинения: В 4-х т. - М., 1976. - Т.3.
" Гесіода Роботи і дні // Антична література: Хрестоматія. Давня грецька поезія в українських перекладах і переспівах. - К.: ІСДО, 1994.
" Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. - М., 1986.
" Лукреций. О природе вещей. - М., 1958.
" Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию. - М., 1977
" Платон. Бенкет / Ульяна Головач (пер.і комент.). - Л. : Видавництво Українського Католицького Ун-ту, 2005.
" Платон. Гиппий больший : Пер. с древнегреч. // Сочинения: В 3-х т. - М., 1968. - Т.1.
" Платон. Государство : Пер. с древнегреч. // Сочинения: В 3-х т. - М., 1971. - Т.3. - Ч.1.
" Платон. Держава / Д. Коваль (пер.з давньогр.). - К. : Основи, 2005.
" Платон. Діалоги / Й. Кобів (пер.з давньогр.). - 2.вид. - К. : Основи, 1999.
" Платон. Діалоги / Й. Кобів (пер.з давньогрецької). - К. : Основи, 1995.
" Платон. Менон : Пер. с древнегреч. // Сочинения: В 3-х т. - М., 1968. Т.1.
" Платон. Оборона Сократа / В. Кміцикевич (пер., передм.). - К.; Лейпціг : Українська Накладня, Б. р.
" Платон. Парменид : Пер. с древнегреч. // Сочинения: В 3-х т. - М., 1970. - Т.2.
" Платон. Пир: Пер. с древнегреч. // Собрание сочинений в 3-х т. - М.: Мысль, 1970. - Т.2.
" Платон. Протагор: Пер. с древнегреч. // Сочинения: В 3-х т. - М., 1968. Т.1.
" Платон. Софист : Пер. с древнегреч. // Сочинения: В 3-х т. - М., 1970. - Т.2.
" Платон. Теэтет : Пер. с древнегреч. // Сочинения: В 3-х т. - М., 1970. - Т.2.
" Платон. Теэтет: Пер. с древнегреч. // Собрание сочинений в 4т. - М.: Мысль, 1993 - Т.2.
" Платон. Тимей: Пер. с древнегреч. // Собрание сочинений в 3-х т. - М.: Мысль, 1971. - Т.3. - Ч.1.
" Платон. Федон : Пер. с древнегреч. // Сочинения: В 3-х т. - М., 1970. - Т.2.
" Платон. Федр : Пер. с древнегреч. // Сочинения: В 3-х т. - М., 1970. - Т.2.
" Плотин Эннеады. // Плотин Эннеады: В 2-х т. - К., 1995. - Т.1.
" Порфирий. Введение к "Категориям" Аристотеля // Плотин. Эннеады В 2-х т.. - Т.2. - 1996.
" Порфирий. О жизни Плотина и его трудах // Плотин. Эннеады В 2-х т.. - Т.1. - 1995.
" Прокл О душе. О причинах. // Плотин Эннеады В 2-х т.. - К., 1996. - Т.2.
" Прокл. Первоосновы теологии // Лосев А.Ф. История античной эстетики. Высокая классика. - М., 1974.
" Секст Эмпирик. Три книги пирроновых положений // Соч. : В 2-х т. - М., 1976. - Т.2.
" Сенека Л. Моральні листи до Луцілія. - К., 1995.
" Соневицький М. Історія грецької літератури. Рання доба. Т.1. - Рим, 1970.
" Тихолаз А.Г. Геракліт. - К., 1995.
" Тіт Лукрецій Кар Про природу речей. - К., 1986.
" Фрагменты ранних греческих философов: Пер. АН СССР, Ин-т философии. - М.: Наука, 1989. - Ч.1.: От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики.
" Ямвлих. О египетских мистериях. - М., 1995.

ХХХ
" Адо П. Плотин или простота взгляда. - М., 1991.
" Адо Пьер Духовные упражнения и античная философия (Пер. с франц.) - М., -СПб.: Степной ветер; Коло, 2005.
" Адо Пьер Что такое античная философия /Перевод с французского В.П.Гайдамака. - М.: Издательство гуманитарной литературы, 1999.
" Александрова А.В. Антропоцентризм - иллюзия заплутавшего сознания, или оправдание Сенеки / Філософсько-антропологічні читання'97. - К., Стилос. 2000.
" Античные гимны (состав. и общая ред. А.А.Тахо-Годи) - М., 1988.
" Аристотель и античная литература. - М., 1978.
" Асмус В. Ф. Античная философия. - 3.изд. - М. : Высшая школа, 1999.
" Асмус В.Ф. Платон. - М., 1969.
" Асмус В.Ф. Платон: эйдология, эстетика, учение об искусстве // Историко-философские этюды. - М., 1984.
" Беккер К.Ф. Мифы древнего мира - Симферополь: Реноме,1998.
" Богомолов А.С. Античная философия. - М., 1985.
" Богомолов А.С. Диалектический логос (становление античной диалектики) - М.: Мысль,1982.
" Бонград -Левин Г.М., Бухарин М.Д., Вигасин А.А. Индия и античный мир. - М.: Вост.лит, 2002.
" Бочаров В.А. Аристотель и традиционная логика: Анализ силлогистических теорий. - М.: Изд-во МГУ, 1984.
" Васильева Т. В. Афинская школа философии. - М., 1985.
" Васильева Т. В. Путь к Платону. Любовь к мудрости или мудрость любви. - М., 1999.
" Вернан Ж.П. Происхождение древнегреческой мысли: Пер. с фр. - М.,1988.
" Визгин В.П. Генезис и структура квалитативизма Аристотеля. - М., 1982.
" Виндельбанд В. История древней философии: Пер. с нем. - К.: Тандем, 1995.
" Виндельбанд В. Платон // Избранное Дух и история. - М.: Юристъ, 1995.
" Віхи в історії античної естетики. - Київ, 1988.
" Воронина Л.А. Основные эстетические категории Аристотеля. - М., 1975.
" Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. - СПб.: Университетская книга, 2000.
" Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии // Сочинения. - М., 1932. - Т.Х.
" Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии // Сочинения. - М., 1932. - Т.XI.
" Голосовкер Я.Э. Логика мифа - М.: Наука, 1987.
" Голосовкер Я.Э. Сказания о титанах: - М.: Высшая шк., 1993.
" Гомер Илиада. - Ленинград,: Наука,1990.
" Гомер Одиссея. - М. -Х.: Фолио, 2000.
" Гомперц Т. Греческие мыслители - СПб.: Алетейя, 1999. -Т.2.
" Джохадзе Д. В. Диалектика Аристотеля. - М., 1971.
" Доватур А.И. Политика и политий Аристотеля. - М., Л., 1965.
" Доддс Э.Р. Греки и иррациональное. - СПб: Алетейя, 2000.
" Жмудь Л. Наука, философия и религия в раннем пифагореизме. - СПб.: Алетейя, 1994.
" Зубов В. П. Аристотель. - М., 1963.
" История античной диалектики - М.: Мысль, 1972.
" История древнего мира. Древняя Греция. - Мн.: Харвест, 2000.
" Йегер В. Пайдейя: Воспитание античного грека (эпоха великих воспитателей и воспитательных систем): Пер с нем. М.Н. Ботвинина. - М.: Греко - латинский кабинет, 1997.
" Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу (Становление греческой философии.). - М.: Мысль, 1972.
" Ксенофонт Афинский. Сократические сочинения. - М.- Л., 1935.
" Лосев А.Ф. Античный космос и современная наука. - М.: Изд-во автора, 1927.
" Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. - М., 1998.
" Лосев А.Ф. История античной эстетики // Ранний эллинизм. - М.: Искусство, 1979. - Т.5.
" Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития: В 2-х книгах. Книга 1. - М., 1992.
" Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. - М., 1975.
" Лосев А.Ф. История античной эстетики. Высокая классика. - М., 1974.
" Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. - М.: Искусство, 1992.
" Лосев А.Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм. - М. 1980.
" Лосев А.Ф. История античной эстетики. Последние века. - М., 1988..
" Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. - М., 1963.
" Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. - М., 1969.
" Лосев А.Ф. Миф - Число - Сущность. - М.: Мысль, 1994.
" Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. - М., 1993.
" Лосев А.Ф. Словарь античной философии: Избранные статьи. - М.: Мир идей, АО АКРОН, 1995.
" Лосев А.Ф. Софисты, Сократ, Платон. - М., 1974.
" Лосев А.Ф. Типы античного мышления // Античность как тип культуры. - М., 1988.
" Лосев А.Ф. Эрос у Платона // Лосев А.Ф. Философия, мифология, культура. М., 1991.
" Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. - М., 1993.
" Лосев А.Ф.Миф - Число - Сущность. - М.: Мысль, 1994.
" Лосев А.Ф.Очерки античного символизма и мифологии. - М.: Мысль, 1993.
" Луканин Р.К. "Органон" Аристотеля. - М., 1984.
" Лукомский Л.Ю. Ямвлих Халкидский и неоплатонический синтез философии и теургии // Ямвлих. О египетских мистериях. - М., 1995.
" Лурье С.Я. Демокрит: Тексты. Перевод. Исследования. - Л., 1970.
" Маковельский А.О. Древнегреческие атомисты. - Баку, 1946.
" Маковельский А.О. Софисты (сборник текстов). Ч. 1-2. - Баку, 1940-1941.
" Мамардашвили М. К. Лекции по античной философии. - М.: Аграф, 1997.
" Мамардашвили М.К. Появление философии на фоне мифа // Мой опыт не типичен. - СПб.: Азбука, 2000.
" Массон В.М. Первые цивилизации. - Л,: Наука, 1989.
" Материалисты Древней Греции. - М., 1955.
" Михайлова Э.Н., Чанышев А.Н. Ионийская философия. - М., 1966.
" Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. - М.: Политиздат, 1991.
" Мудрагей Н.С. Платон: рациональное - иррациональное // Зарубежное философское антиковедение: Критический анализ. - М.: Наука, 1990. Нахов И.М. Философия киников. - М.: Наука, 1982.
" Ницше Ф. Рождение трагедии, или еллинство и пессимизм // Сочинения в двух томах. - М.: Мысль, 1990. - Т.1.
" Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху Греции: Пер. с нем // Хрестоматия по западной философии: Античность. Средние века. Возрождение. - М.: ООО "Издательство Астрель": ООО "Издательство АСТ" 2003.
" Овідій. Метаморфози. - К., Видавництво худ. л-ри "Дніпро",1985.
" Платон и его эпоха. - М., 1979.
" Плутарх "Исида и Осирис" - К., 1996.
" Попов П.С., Стяжкин Н.И. Развитие логических идей от античности до эпохи возрождения. - М., 1974.
" Поппер К. Чары Платона: Пер. А.В. Карташова, К.Л. Викторовой // Хрестоматия по западной философии: Античность. Средние века. Возрождение. - М.: ООО "Издательство Астрель": ООО "Издательство АСТ" 2003.
" Рассел Бертран Історія західної філософії - К.: Основи, 1995.
" Римские стоики: Сенека. Эпиктет. Марк Аврелий. - М., 1995.
" Савченко А.Я., Узбек К.М. Пифагор: Магия числа. - Донецк: Лебедь, 1993.
" Семушкин А.В. Эмпедокл. / Мыслители прошлого/ - М.: Мысль, 1985.
" Соловьев В. С. Жизненная драма Платона // Соч.: В 3-х т. - М., 1990. - Т.2.
" Соловьев В. С. Лекции по истории философии // Вопр. философии. - 1989. - №6.
" Степанова А.С. Философия древней Стои. - СПб., 1995.
" Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. - М., 1997.
" Хайдеггер М. Изречение Анаксимандра // Разговор на проселочной дороге. - М., 1997.
" Хайдеггер М. О сущности истины // Разговор на проселочной дороге. - М., 1997.
" Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Вопросы философии. - 1989. - № 9.
" Хайдеггер М. Отрешенность // Разговор на проселочной дороге. - М., 1997.
" Хайдеггер М. Учение Платона об истине // Время и бытие: Статьи и выступления: Пер. с нем. - М.:Республика, 1993.
" Хайдеггер М. Что значит мыслить? // Разговор на проселочной дороге. - М., 1997.
" Халкидский Ямвлих. Жизнь Пифагора: Пер. с древнегреч. В.Б. Черниговского. - М.: Алетейя, 1997.
" Ханин Д.М. Искусство как деятельность в эстетике Аристотеля. - М., 1986.
" Целлер Э. Очерк истории греческой философии. - М., 1996.
" Цицерон. Философские трактаты. - М., 1985.
" Шейнман-Топштейн С. Я. Платон и ведийская философия. - М., 1978.
" Якубанис Г Эмпедокл - философ, врач и чародей К.,1994.
" Янарас Хр. Нерозривна філософія: Нариси вступу до філософії: Пер. з новогрецької. - К.: Основи, 2000.


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Виникнення філософії у Стародавній Індії.
1."Веди" як духовне підгрунтя виникнення індійської філософії.
2. Ведична космогонія.
3. "Упанішади" та їх значення для розвитку ортодоксальної філософії.

Література
" Антология мировой философии. - М.,1969. - Т.1. - Ч.1. - С. 69-93.
" Древнеиндийская философия. Начальный период. - М., 1972. - С.26-136.
" Ригведы.-В 4-х т. - М., 1989 - Мандалы І-Х.
" Упанишады. - М., 2000.
ХХХ
" Беккер К.Ф. Мифы древнего мира - Симферополь: Реноме,1998.
" Бируни Абу Рейхан. Индия / А.Б. Халидов (подгот.), А. Халидов (пер.), Ю. Завадовский (пер.). - М. : Ладомир, 1995.
" Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. Философия, наука, религия. - М.: Наука, 1980.
" Гессе Г. Паломничество в страну Востока. - СПб., 1999.
" Елизаренкова Т.Я. "Ригведа" - великое начало индийской литературы и культуры" // В кн.: Ригведа (Мандалы І-ІV). - М., 1989.
" Лукьянов А.Е. Становление философии на Востоке :(Древний Китай и Индия) / Российский международный фонд культуры. - 2. изд. испр. и доп. - М. : Инсан, 1992.
" Мезенцева О.В. Мир ведийских истин. Жизнь и учение Свами Дайянанды / РАН; Институт философии {Москва} / А.Д. Литман (отв.ред.). - М., 1994.
" Рой М. История индийской философии (Греческая и индийская философия). - М., 1958.
" Сыркин А.Я. О некоторых чертах Чхандогъя Упанишады // Упанишады - М., 2000.
" Сыркин А.Я. Предисловие // Упанишады. - М., 1967.
" Томас П. Индия. Эпос, легенды, мифы. - СП б, 2000.
" Чаттерджи С., Датта Д. Введение в индийскую философию. - М., 1955.
" Швейцер А. Мировоззрение индийских мыслителей. Мистика и этика / Ю.В. Дубровин (пер.с нем.,послесловие). - М. : Алетейа, 2002.
" Шохин В.К. Школы индийской философии: Период формирования (IV в. до н.э. - II в. н.э.) / РАН; Институт философии. - М. : Восточная литература, 2004.
" Юнг К.Г. О психологии восточных религий и философий. - М., 1994.

Тема 2. Перші філософські школи Індії.
1. Ортодоксальні та неортодоксальні даршани.
2. Зміст вчень даршани "Санкх'я" і "Йога".
3. Даршани "Ньяя" та "Вайшешика".
4. Погляди представників даршани "Чарвака-Локаята".
5. Філософія раннього буддизму та джайнізму.

Література
" Антология мировой философии. - М.,1969. - Т.1. Ч.1. - С. 116-171.
" Дхаммапада. Буддизм. - М. - Харьков, 2000.
" Гессе Герман. Паломничество в страну Востока. - СПб., 1999.
" Сутры философии санкхьи. Таттва- самаса. Крама- дипика. Санкхья-сутры. Санкхья- сутра- вритти / РАН; Институт философии {Москва} / В.К. Шохин (подгот.), Д.Б. Шимилис (художн.). - М. : Научно- издательский центр "Ладомир", 1997.

ХХХ
" Андросов В.П. Буддизм Нагарджуны: Религиозно-философские трактаты / РАН; Институт востоковедения. - М. : Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 2000.
" Бродов В.В Истоки философской мысли Индии. Йога. - М.: Изд-во МГУ, 1990.
" Буддизм. Четыре благородных истины. - М. - Харьков, 2000.
" Будон Ринчендуб. История буддизма (Индия и Тибет) / Е.Е. Обермиллер (пер.с тибет.), А.М. Донец (пер.с англ.). - С.Пб. : Евразия, 1999.
" Великие мыслители Востока / Ян.П. Мак- Грил (ред.) Н. Баранова (пер.). - М. : Крон-Пресс, 1999.
" Гостеева Е.И. Философия Вайшешика. Ташкент, 1963.
" Гусева И.Р. Джайнизм. - М., 1968.
" Дебольский Д.Д. К познанию абсолюта: Духовный опыт индийских и христианских мистиков. - М. : Интерграф Сервис, 1996.
" Исаева Н.В. Слово, творящее мир. От ранней веданты к кашмирскому шиваизму: Гаудапада, Бхартрихари, Абхинавагупта. - М. : Научно- издательский центр "Ладомир", 1996.
" Исаева Н.В. Шанкара и индийская философия. - М., 1991.
" Лукьянов А.Е. Становление философии на Востоке :(Древний Китай и Индия) / Российский международный фонд культуры. - 2. изд. испр. и доп. - М. : Инсан, 1992.
" Лысенко В.Г., Терентьев А.А., Шохин В.К. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма. - М., 1994.
" Мюллер Макс. Шесть систем индийской философии: Пер. с англ. - М. : Искусство, 1995.
" Радхакришнан С. Индийская философия: пер. с англ. - СПб. : ТОО "Стикс", 1994.
" Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного. - СПб., 1998.
" Фёрштайн Г. Энциклопедия йоги / Георг Фёрштайн. - Пер. с англ. А.Гарькавого. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003.
" Чаттопадхъяя Д. Локаята даршана. История Индийского материализма - М., 1961.
" Шохин В.К. Брахманистская философия. - М., 1994.
" Шохин В. К. Первые философы Индии: Учеб. пособие для ун-тов и вузов. - М. : Ладомир, 1997.
" Шохин В.К. Школы индийской философии: Период формирования (IV в. до н.э. - II в. н.э.) / РАН; Институт философии. - М. : Восточная литература, 2004.
" Щербатецкий Ф.И. Избранные труды по буддизму. - М., 1988.
" Юнг К.Г. О психологии восточных религий и философий. - М., 1994.

Тема 3. Розвиток філософської традиції в Китаї.
1. Культyрно-історичний грунт виникнення китайської філософії.
2. Перехід від китайського міфу до філософування.
3. Філософія класичного даосизму.
4. Тлумачення принципів "дао" і "де" в філософії даосизму.

Література
" Антология мировой философии. Т.1. Ч.1. - М., 1969. - С.181-196.
" Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. - М.: Мысль, 1972. - Т.1. - С. 78-175.
" Лао Цзы. Обрести себя в Дао / И.И. Семененко (сост.,авт.предисл.,пер.с древнекит.и нем.,коммент.). - М. : Республика, 1999.
Х Х Х
" Беккер К.Ф. Мифы древнего мира - Симферополь: Реноме,1998.
" Вершинин В.Н. "Дао" здесь и сейчас (указующие главы). - О. : Астропринт, 2001.
" Вовк Степан Миколайович. Даосизм: вчення і світогляд. - Чернівці : Прут, 2003.
" Гране Марсель. Китайская мысль / В.Б. Иорданский (пер.с фр.). - М. : Республика, 2004.
" Дао: гармония мира. - М.: Эксмо; - Харьков: Фолио, 2000.
" Дебольский Д.Д. К познанию абсолюта: Духовный опыт индийских и христианских мистиков. - М. : Интерграф Сервис, 1996.
" Демишев В.К. Китайский календарь: Методы расчета и принципы китайской философии. - К. : Ника-Центр, 1999.
" Китайская наука стратегии / В.В. Малявин (сост.). - М. : Белые альвы, 1999.
" Лукьянов А.Е. Лао-цзы и Конфуций: Философия Дао / РАН; Институт Дальнего Востока. - М. : Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 2000.
" Лукьянов А.Е. Становление философии на Востоке :(Древний Китай и Индия) / Российский международный фонд культуры. - 2. изд. испр. и доп. - М. : Инсан, 1992.
" Малявин В.В. Молния в сердце. - М. : Наталис, 1997.
" Мистерия Дао: Мир "Дао дэ цзина" / Институт Дальнего Востока РАН; Научно- исследовательский центр духовно- мистической культуры / А.А. Маслов (сост.), А.А. Маслов (пер.). - М. : Сфера, 1996.
" Мифы народов мира (энциклопедия). - М., 1991.
" Мудрецы Поднебесной: Конфуций. Лао- Цзы. - Симферополь : Реноме, 1998.
" От магической силы к моральному императиву: категория дэ в китайской культуре / отв.ред.: Борох Л.Н. (сост.,отв.ред.), А.И. Кобзев (сост.,отв.ред.). - М. : Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 1998.
" Рихард В., Гельмут В. Понимание "И цзин": Сборник / В.Б. Курносова (пер.). - М. : Алетейа, 1998.
" Рубин В.А. Личность и власть в древнем Китае: Собрание трудов. - М. : Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 1999.
" Торчинов Е. А. Даосизм: опыт историко-религиозного описания: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по гуманит. спец. - СПб. : Лань, 1998.
" Феоктистов В.Ф. Философские и общественно-политические взгляды Сюнь-цзы. Исследования и переводы. - М., 1976.
" Шуцкий Ю.К. Китайская классическая "Книга перемен". - М., 1960.
" Юань Кэ. Мифы древнего Китая. - М., 1965.
" Ян Хин-Шун. Древнекитайский философ Лао-цзы и его учение. - М. - Л., 1950.

Тема 4. Класична китайська філософія.
1. Філософія конфуціанства.
2. Філософська школа моїстів.
3. Філософське вчення Шан Яна.
4. Натурфілософія та суспільно-історичні погляди Дун Чжун-Шу.

Література
" Антология мировой философии. Т.1. Ч.1. - М., 1969. - С. 181-234.
" Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. - М.: Мысль, 1972. - Т.1. - С. 175-303.
" Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. - М.: Мысль, 1972. - Т.2. - С. 5-316.
" Конфуций. Беседы и суждения Конфуция / Р.В. Грищенков (сост.,подгот.текста,примеч.и общ.ред.), Л.С. Переломов (предисл.). - СПб. : ООО "Издательство "Кристалл", 1999.
" Конфуций: Жизнь, учение, мысли, изречения, афоризмы / Виктор Викторович Юрчук (авт.-сост.). - 3.изд., с изм. - Минск : Современное слово, 2003.
" Переломов Л.С. Конфуций: "Лунь юй": Исследование, пер. с кит., комментарии / РАН; Институт Дальнего Востока / Чжу Си (факсимильный текст "Лунь юя" с коммент.) - М. : Восточная литература, 1998.
" Книга Мудрых Радостей / В.В. Малявин (сост.). - М. : Наталис, 1997.
" Книга Прозрений / В.В. Малявин (сост.). - М. : Наталис, 1997.

ХХХ
" Буланже П.А. Будда. Конфуций: Жизнь и учение. - М. : Искусство, 1995.
" Конфуцианский трактат "Чжун Юн": Переводы и исследования / РАН ; Институт Дальнего Востока / А.Е. Лукьянов (сост.), Д. Конисси (пер.). - М. : Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 2003.
" Конфуций и его школа / Владимир Вячеславович Малявин (сост.и авт.предисл.). - М. : Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 1996.
" Лукьянов А.Е. Лао-цзы и Конфуций: Философия Дао / РАН; Институт Дальнего Востока. - М. : Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 2000.
" Рубин В.А. Личность и власть в древнем Китае: Собрание трудов. - М. : Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 1999.
" Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини та її меж: навчальний посібник / під ред. Н.Хамітові (2-е вид. ) - К.: КНТ, Центр навчальної літератури, 2006.

Тема 5. Виникнення філософії у Стародавній Греції.
1. Соціально-культурні передумови виникнення філософії у Стародавній Греції.
2. Філософські погляди представників мілетської школи (Фалес, Анаксімандр, Анаксімен).
3. Філософія Геракліта Ефеського:
а) вчення про вогонь;
б) ідея єдності й боротьби протилежностей;
в) поняття логоса та його місце у філософії Геракліта;
г) погляди Геракліта щодо процесу пізнання;
д) соціально-етичні ідеї Геракліта.

Література
" Антология мировой философии: В 4-х т. - М., 1969. - Т.1. Ч.1.
" Античные гимны (состав. И общая ред.А.А.Тахо-Годи) -М.,1988.
" Беккер К.Ф. Мифы древнего мира - Симферополь: Реноме,1998.
" Геракліт. Фрагменти // Філософська і соціологічна думка. - 1991. - №4. - С.153-159.
" Гесіода Роботи і дні // Антична література: Хрестоматія. Давня грецька поезія в українських пер Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. - М., 1986.
" Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. - М., 1986. - С. 69-76. - С. 103-104. - С. 359-364.
" Материалисты Древней Греции. - М., 1955.
" Овідій. Метаморфози. - К., Видавництво худ. л-ри "Дніпро",1985.
" Соневицький М. Історія грецької літератури. Рання доба. Т.1. - Рим, 1970.
" Тихолаз А.Г. Геракліт. - К., 1995.
" Фрагменты ранних греческих философов: Пер. АН СССР, Ин-т философии. - М.: Наука, 1989. - Ч.1.: От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. - С. 33-80. - С. 100-115. - С. 116-135. - С. 176-257.
ХХХ
" Асмус В.Ф. Античная философия. - 3.изд. - М. : Высшая школа, 1999.
" Виндельбанд В. История древней философии: Пер. с нем. - К.: Тандем, 1995.
" Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. - СПб.: Университетская книга, 2000.
" Гомер Илиада. - Ленинград,: Наука,1990.
" Гомер Одиссея. - М. -Х.: Фолио, 2000.
" Йегер В. Пайдейя: Воспитание античного грека (эпоха великих воспитателей и воспитательных систем): Пер с нем. М.Н. Ботвинина. - М.: Греко - латинский кабинет, 1997.
" Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу (Становление греческой философии.). - М.: Мысль, 1972.
" Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. - М., 1963.
" Лосев А.Ф. Словарь античной философии: Избранные статьи. - М.: Мир идей, АО АКРОН, 1995.
" Лосев А.Ф.Миф - Число - Сущность. - М.: Мысль, 1994.
" Лосев А.Ф.Очерки античного символизма и мифологии. - М.: Мысль, 1993.
" Мамардашвили М. К. Лекции по античной философии. - М.: Аграф, 1997.
" Мамардашвили М.К. Появление философии на фоне мифа // Мой опыт не типичен. - СПб.: Азбука, 2000.
" Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. - М.: Политиздат, 1991.
" Целлер Є. Очерк истории греческой философии - СПб.: Алетейя,1996.
" Янарас Хр. Нерозривна філософія: Нариси вступу до філософії: Пер. з новогрецької. - К.: Основи, 2000.

Тема 6. Піфагореїзм та елеати.
1. Головні особливості розвитку філософії у Південній Італії та на Сіцілії у VI-V ст. до н.е.
2. Піфагорійський союз та його місце в історії грецької філософії:
а) піфагорійське вчення про буття;
б. космологія й космогонія піфагорійців;
в) релегійно-етичне вчення раннього піфагореїзму.
3.Філософія елеатів:
а. Ксенофан як попередник елейської школи,
б) розробка вчення про єдине буття у філософії Парменіда,
в) філософський сенс апорій Зенона.

Література
" Антология мировой философии: В 4-х т. - М., 1969.-Т.1.-Ч.1.
" Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. - М., 1986.
" Соневицький М. Історія грецької літератури. Рання доба. Т.1. - Рим, 1970.
" Фрагменты ранних греческих философов. Часть 1. - М., 1989.
" Халкидский Ямвлих. Жизнь Пифагора: Пер. с древнегреч. В.Б. Черниговского. - М.: Алетейя, 1997.

Х Х Х
" Асмус В.Ф. Античная философия. - 3.изд. - М. : Высшая школа, 1999.
" Виндельбанд В. История древней философии: Пер. с нем. - К.: Тандем, 1995.
" Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. - СПб.: Университетская книга, 2000.
" Гомперц Т. Греческие мыслители - СПб.: Алетейя, 1999. -Т.2.
" Жмудь Л. Наука, философия и религия в раннем пифагореизме. - СПб.: Алетейя, 1994.
" Йегер В. Пайдейя: Воспитание античного грека (эпоха великих воспитателей и воспитательных систем): Пер с нем. М.Н. Ботвинина. - М.: Греко - латинский кабинет, 1997.
" Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу (Становление греческой философии.). - М.: Мысль, 1972.
" Койре А. Заметки о парадоксах Зенона // Очерки истории философской мысли. - М., 1985.
" Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. - М., 1963.
" Лосев А.Ф. Словарь античной философии: Избранные статьи. - М.: Мир идей, АО АКРОН, 1995.
" Лосев А.Ф.Миф - Число - Сущность. - М.: Мысль, 1994.
" Лосев А.Ф.Очерки античного символизма и мифологии. - М.: Мысль, 1993.
" Мамардашвили М. К. Лекции по античной философии. - М.: Аграф, 1997.
" Михайлова Э.Н., Чанышев А.Н. Ионийская философия. - М., 1966.
" Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. - М.: Политиздат, 1991.
" Савченко А.Я., Узбек К.М. Пифагор: Магия числа. - Донецк: Лебедь, 1993.
" Целлер Є. Очерк истории греческой философии - СПб.: Алетейя, 1996.
" Янарас Хр. Нерозривна філософія: Нариси вступу до філософії: Пер. з новогрецької. - К.: Основи, 2000.

Тема 7.Філософія Емпедокла та Анаксагора.
1. Натурфілософія Емпедокла:
а) вчення про чотири елементи й рушійні сили космосу;
б) проблема пізнання.
2. Натурфілософія Анаксагора:
а) вчення про гомеомерії;
б) роль поняття розуму - "нусу" у філософії Анаксагора;
в) анаксагорівське тлумачення процесу пізнання.

Література
" Антология мировой философии: В 4-х т. - М., 1969. - Т.1. - Ч.1.
" Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. - М., 1986.
" Соневицький М. Історія грецької літератури. Рання доба. Т.1. - Рим, 1970.
" Фрагменты ранних греческих философов: Пер. АН СССР, Ин-т философии. - М.: Наука, 1989. - Ч.1.: От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики.
" Эмпедокл. Очищения: Фрагменты из поэмы // Семушкин А.В. Эмпедокл. - М., 1985.

ХХХ
" Асмус В.Ф. Античная философия. - 3.изд. - М. : Высшая школа, 1999.
" Богомолов А.С. Античная философия. - М., 1985.
" Виндельбанд В. История древней философии: Пер. с нем. - К.: Тандем, 1995.
" Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. - СПб.: Университетская книга, 2000.
" Гельдерлин Смерть Эмпедокла - К., 1994.
" Гомперц Т. Греческие мыслители - СПб.: Алетейя, 1999. -Т.2.
" Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу (Становление греческой философии.). - М.: Мысль, 1972.
" Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. - М., 1963.
" Лосев А.Ф. Словарь античной философии: Избранные статьи. - М.: Мир идей, АО АКРОН, 1995.
" Лосев А.Ф.Миф - Число - Сущность. - М.: Мысль, 1994.
" Лосев А.Ф.Очерки античного символизма и мифологии. - М.: Мысль, 1993.
" Маковельский А.О. Древнегреческие атомисты. - Баку, 1946.
" Мамардашвили М. К. Лекции по античной философии. - М.: Аграф, 1997.
" Материалисты Древней Греции. - М., 1955.
" Михайлова Э.Н., Чанышев А.Н. Ионийская философия. - М., 1966.
" Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. - М.: Политиздат, 1991.
" Семушкин А.В. Эмпедокл /Мыслители прошлого / - М.: Мысль, 1985.
" Целлер Є. Очерк истории греческой философии - СПб.: Алетейя, 1996.
" Якубанис Г Эмпедокл - философ, врач и чародей К.,1994.
" Христос Я. Нерозривна філософія: Нариси вступу до філософії: Пер. з новогрецької. - К.: Основи, 2000.

Тема 8. Атомістика Левкіппа-Демокріта.
1. Теоретичні джерела атомістики Левкіппа-Демокріта.
2. Вчення про атоми і порожнечу.
3. Детермінізм Демокріта. Проблема необхідності й випадковості.
4. Вчення Демокріта про пізнання.
5. Соціально-етичні погляди Демокріта.

Література

" Антология мировой философии: В 4-х т. - М., 1969. - Т.1.-Ч.1.
" Лурье С.Я. Демокрит: Тексты. Перевод. Исследования. - Л., 1970.
" Маковельський А.О. Древнегреческие атомисты. - Баку, 1946.
" Материалисты Древней Греции. - М., 1955.
" Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. - М., 1986.
" Соневицький М. Історія грецької літератури. Рання доба. Т.1. - Рим, 1970.
" Фрагменты ранних греческих философов: Пер. АН СССР, Ин-т философии. - М.: Наука, 1989. - Ч.1.: От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики.

ХХХ
" Асмус В.Ф. Античная философия. - 3.изд. - М. : Высшая школа, 1999.
" Богомолов А.С. Античная философия. - М., 1985.
" Виндельбанд В. История древней философии: Пер. с нем. - К.: Тандем, 1995.
" Виц Б.В. Демокрит. - М., 1979.
" Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. - СПб.: Университетская книга, 2000.
" Гомперц Т. Греческие мыслители - СПб.: Алетейя, 1999. -Т.2.
" Горан В. П. Необходимость и случайность в философии Демокрита. - Новосибирск, 1984.
" Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу (Становление греческой философии.). - М.: Мысль, 1972.
" Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. - М., 1963.
" Лосев А.Ф. Словарь античной философии: Избранные статьи. - М.: Мир идей, АО АКРОН, 1995.
" Лосев А.Ф.Миф - Число - Сущность. - М.: Мысль, 1994.
" Лосев А.Ф.Очерки античного символизма и мифологии. - М.: Мысль, 1993.
" Мамардашвили М. К. Лекции по античной философии. - М.: Аграф, 1997.
" Михайлова Э.Н., Чанышев А.Н. Ионийская философия. - М., 1966.
" Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. - М.: Политиздат, 1991.
" Целлер Є. Очерк истории греческой философии - СПб.: Алетейя, 1996.
" Янарас Хр. Нерозривна філософія: Нариси вступу до філософії: Пер. з новогрецької. - К.: Основи, 2000.

Тема 9.: Філософія Платона.
1. Філософія Сократа як теоретичне джерело платонізму. Діалоги "Апологія Сократа", "Федон" .
2. Вчення про ідеї:
а) становлення вчення про ідеї; діалоги "Гіппій більший" , "Протагор";
б) основні значення термінів "ідея" і "ейдос";
в) ідеї і речі.
3. Вчення про пізнання:
а) роздуми про природу знання в діалозі "Теетет";
б) обгрунтування процесу пізнання як пригадування (діалог "Менон");
в) пізнання як сходження; міф про Ерота у діалозі "Бенкет";
г) класифікація видів пізнання (діалог "Держава").
4 . Діалектика Платона :
а) онтологічні, гносеологічні і логічні аспекти платонівської діалектики;
б) діалог "Софіст": діалектика п'яти родів сущого;
в) діалог "Парменід": діалектика єдиного й іншого.
6. Вчення про душу:
а) світова та індивідуальна душа. Діалог "Тімей";
б) роль душі у процесі пізнання. Діалог "Федр";
в) психолого-етичні погляди. Діалог "Федон".
7. Космологія Платона. Діалог "Тімей".
8. Суспільно-політичне вчення. Діалог "Держава".
9. Пайдейя Платона як проблема виховання античного грека.

Література
" Платон. Гиппий больший // Соч.: В 3-х т. - М., 1968. - Т.1. - С.149-185.
" Платон. Протагор // Там само. - С. - 187-253.
" Платон. Менон // Там само. - С.368-411.
" Платон. Теэтет // Соч.: В 3-х т. - М., 1970. - Т.2. - С.233-317.
" Платон. Пир // Там само. - С.95-155.
" Платон. Софист // Там само. - С.319-400.
" Платон. Парменид // Там само. - С.4 01-477.
" Платон. Федон // Там само. - С.11-93.
" Платон. Федр // Там само. - С.157-223.
" Платон. Государство // Соч.: В 3-х т. - М., 1971. - Т.3. - Ч.1. - С.89-453.
" Платон. Тимей // Там само. - С.455-541.
Х Х Х
" Адо П. Что такое античная философия? - М., 1999. - С.16-88.
" Асмус В.Ф. Античная философия. - М., 1976. - С.174-258.
" Асмус В.Ф. Платон: эйдология, эстетика, учение об искусстве // Историко-философские этюды. - М., 1984. - С.3-44.
" Асмус В.Ф. Платон. - М., 1969.
" Богомолов А. С. Античная философия. - М., 1985. - С.165-195.
" Васильєва Т.В. Афинская школа философии. - М., 1985.
" Васильева Т.В. Путь к Платону. Любовь к мудрости или мудрость любви. - М., 1999.
" Виндельбанд В. Платон. - Киев, 1993.
" Виндельбанд В. История древней философии. - Киев, 1995. - С.151-191.
" Гегель Г. В.Ф. Лекции по истории философии // Соч., - М., 1932. - Т.XI. - С.123-223.
" Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека. - М., 1997.
" Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. - М., 1969. - С.143-715.
" Лосев А.Ф. История античной эстетики. Высокая классика. - М., 1974.
" Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития: В 2-х книгах. Книга 1. - М., 1992. -- С.402-623.
" Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. - М., 1993.
" Лосев А.Ф. Софисты. Сократ. Платон. - М., 1974.
" Лосев А.Ф. Эрос У Платона // Лосев А.Ф. Философия, мифология, культура. М., 1991. - С.188-209.
" Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. - М., 1998.
" Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. - М., 1993.
" Мамардашвили М. Лекции по античной философии. - М., 1998.
" Платон и его эпоха. - М., 1979.
" Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - Т.1. Античность. - СПб., 1994. - С.95-131.
" Соловьев В.С. Жизненная драма Платона // Соч.: В 3-х т. М., 1990. - Т.2. - С.582-626.
" Соловьев В.С. Лекции по истории философии // Вопр. философии. - 1989. - №6. - С.76-137.
" Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. - М., 1997. - С.323-398, 517-573.
" Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. - М., 1991.
" Целлер Э. Очерк истории греческой философии. - М., 1996. С.112-149.
" Шейнман-Топштейн С.Я. Платон и ведийская философия. - М., 1978.

Тема 10. Філософія Арістотеля.
1. Основні ідеї "Метафізики":
а) Арістотель про предмет першої філософії, та її місце у системі пізнання;
б) критика вчення Платона про ідеї;
в) вчення про чотири причини;
г) теологія Арістотеля.
2. "Фізика" Арістотеля: вчення про рух.
3. Теоретико-пізнавальна проблематика.
4. Вчення Арістотеля про категорії.
5. Психологія.
6. Етика Арістотеля.
7. Соціально-політичне вчення Арістотеля.

Література
" Аристотель. Метафизика // Соч.: В 4-х т. - М., 1976. - Т.1. - С.63-367.
" Аристотель. О душе // Там само. - С.369-445.
" Аристотель. Категории // Соч.: В 4-х т. - М., 1976. - Т.2. - С.51-89.
" Аристотель. Физика // Соч.: В 4-х т. - М., 1976. - Т.3. - С.59-377.
" Аристотель. Политика // Соч.: В 4-х т. - М., 1976. - Т.4. - С.375-643.
" Аристотель. Большая этика // Там само. - С.395-373.
Х Х Х
" Адо П. Что такое античная философия? - М., 1999. - С.89-103.
" Асмус В.Ф. Античная философия. - М., 1976. - С.259-401.
" Аристотель и античная литература. - М., 1978.
" Богомолов А.С. Античная философия. - М., 1985. - С.196-236.
" Виндельбанд В. История древней философии. - Киев, 1995. - С.191-250.
" Визгин В.П. Генезис и структура квалитативизма Аристотеля. - М., 1982.
" Віхи в історії античної естетики. - Київ, 1988.
" Воронина Л.А. Основные эстетические категории Аристотеля. - М., 1975.
" Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии // Соч., - М., 1932. - Т.XI. - С.224-322.
" Джохадзе Д. В. Диалектика Аристотеля. - М., 1971.
" Доватур А.И. Политика и политий Аристотеля. - М., Л., 1965.
" Зубов В.П. Аристотель. - М., 1963.
" Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. - М., 1975.
" Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития: В 2-х книгах. Книга 1. - М., 1992. - С.402-623.
" Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. - М., 1993. - С.709-772.
" Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. - М., 1993.
" Луканин Р.К. "Органон" Аристотеля. - М., 1984.
" Мамардашвили М. Лекции по античной философии. - М., 1998.
" Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - Т.1. Античность. - СПб., 1994. - С.135-168.
" Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. - М., 1997. - С.399-454.
" Хайдеггер М. Основные понятия метафизики. - Вопросы философии. - 1989. - № 9.
" Ханин Д. М. Искусство как деятельность в эстетике Аристотеля. - М., 1986.
" Целлер Э. Очерк истории греческой философии. - М., 1996. - С.150-199.

Тема 11. Елліністично-римська філософія.
1. Доба еллінізму, та її місце у філософській спадщині античності .
2. Епікуреїзм:
а) філософія Епікура: атомістика та етична доктрина;
б) поширення епікуреїзму у Римі: поема Лукреція "Про природу речей".
3. Стоїцизм: етапи розвитку та основні філософські ідеї. Специфіка римського стоїцизму.
4. Скептицизм та його систематизація у філософських працях Секста Емпірика.
5. Неоплатонізм як підсумок розвитку філософії античності. Плотін, "Еннеади": вчення про Єдине, Розум, Душу.

Література
" Антология мировой философии: В 4-х т. - М., 1969. - Т.1. -Ч.1. - С.536-576.
" Лукреций. О природе вещей. - М., 1958.
" Тіт Лукрецій Кар. Про природу речей. - Київ, 1986.
" Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию. - М., 1977.
" Материалисты Древней Греции. - М., 1955. - С.181-236.
" Плотин. Эннеады: В 2-х т. - Киев. - Т.1., 1995; Т.2. 1996.
" Порфирий. О жизни Плотина и его трудах // Плотин. Эннеады. - Т.1. - 1995. - С.371-376.
" Порфирий. Введение к "Категориям" Аристотеля // Плотин. Эннеады. - Т.2. - 1996. - С.176-201.
" Прокл. О душе. О причинах // Плотин. Эннеады. - Т.2. - 1996. - С.202-234.
" Прокл. Первоосновы теологии // Лосев А.Ф. История античной эстетики. Высокая классика. - М., 1974. - С.458-537.
" Римские стоики: Сенека. Эпиктет. Марк Аврелий. - М., 1995.
" Секст Эмпирик. Три книги пирроновых положений // Соч.: В 2-х т. - М., 1976. - Т.2. - С.207-380.
" Ямвлих. О египетских мистериях. - М., 1995. С.41-226.
Х Х Х
" Адо П. Что такое античная философия? - М., 1999. - С.104-249.
" Адо П. Плотин или простота взгляда. - М., 1991.
" Александрова А.В. Антропоцентризм - иллюзия заплутавшего сознаня, или оправдание Сенеки /Філософсько-антропологічні читання'97. - К., Стилос. 2000. - С.9-21.
" Асмус В.Ф. Античная философия. - М., 1976. - С.402-531.
" Богомолов А.С. Античная философия. - М., 1985. - С.237-342.
" Виндельбанд В. История древней философии. - Киев, 1995. С.251-287, 298-311.
" Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. - М., 1979.
" Лосев А.Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм. - М.,
" Лосев А.Ф. История античной эстетики. Последние века. - М., 1988.
" Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. - М., 1998.
" Лукомский Л.Ю. Ямвлих Халкидский и неоплатонический синтез философии и текргии // Ямвлих. О египетских мистерих. - М., 1995. - С.5-40.
" Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.1. Античность. - СПб., 1994. - С.171-265.
" Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. - М., 1997. - С.455-516.
" Целлер Э. Очерк истории греческой философии. - М., 1996. С.200-306.
" Цицерон. Философские трактаты. - М., 1985. 


 

 

 

 

 на головну

DaymoS design factory & Dmitry Tovmash