Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії Кафедра історії філософії

 

 на головну

Ярошовець Володимир Іванович

 

Завідувач кафедри історії філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доктор філософських наук, професор.
Закінчив філософський факультет Київського державного університету (1975). З листопада 1975 року аспірант філософського факультету. В університеті працює з 1978 року на посадах: асистента, старшого викладача, доцента, професора кафедри філософії гуманітарних факультетів. 1995-98 рр. заступник декана філософського факультету з наукової роботи. У 1996-97 рр. - в. о. завідувача кафедри філософії гуманітарних наук. З травня 1998 року - завідувач кафедри історії філософії філософського факультету.
З 1980 року - кандидат філософських наук, тема кандидатської дисертації - "Природа гносеологічного образу та його методологічна роль в науковому пізнанні". З 1996 року - доктор філософських наук, тема докторської дисертації - "Гуманістичний зміст методології пізнання". У 1998 році присвоєно вчене звання професор. Загальна кількість наукових та навчально-методичних публікацій - понад 120.
Входить до складу спеціалізованих вчених рад по захисту докторських (кандидатських) дисертацій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. З січня 2004 року - заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.001.27. Підготував 3 докторів та 12 кандидатів наук.

Головні напрями наукових досліджень: сучасна методологія наукового пізнання, світоглядно-гуманістичні орієнтири особистості, гуманістична природа філософії та розуміння її як життєвого завдання, проблема трансформації вищої освіти в Україні, співвідношення філософії та історії філософії, методологія історико-філософських досліджень, роль історії філософії в структурі філософського знання.

Викладає курси: "Сучасна світова філософія", "Актуальні проблеми історії філософії", спецкурси: "Зміна предмету філософії в історії філософії", "Гуманізм в історії філософії". 

Нагороди: медаль "В пам'ять 1500-ліття Києва" (1982), знак "Відмінник освіти України" (2002).
Основні праці: 

- Людина в системі пізнання. Монографія. – К., 1996;

- Історія філософії: Підручник. / За ред. В.І.Ярошовця. - К., 2002. (у співавт.);

- Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму. Підручник. -К.: Знання України, 2004;

- Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К., 2005. (у співавт.); 

- О гуманистических тенденциях в познании // Вопросы философии. - 1997. - № 10;

- Світоглядно-гуманістична парадигма в сучасній філософії (постмодерний вимір) // Філософсько-антропологічні студії. Збірник наукових праць. - Дніпропетровськ, 2001; 

- Розділ 3. „Гносеологія” // Філософія: Підручник / За ред. д.філос.н., проф. Надольного І.Ф. 2-е видання. - К., 2001; 

- Розділ „Людина і природа” // Людина і світ: Підручник. За ред. д.філос.н., проф. Л.В. Губерського (2-е вид.). - К., 2001;

- Вступна стаття, Сучасна світова філософія // Історія філософії: Підручник. / За ред. В.І.Ярошовця. – К., 2002;

- Історія, філософія, історія філософії // Філософська думка. Український науково-теоретичний часопис. – № 2. - К., 2003. (у співавт.);

- Методологічна рефлексія історико-філософського процесу //Наукові записки. Том ХІІ. Філософський факультет. - К.: КНУ імені Тараса Шевченка КПВД "Педагогіка", 2004;

- Історія філософії. Вступ // Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К.: Знання України, 2005. (у співавт.);

- Розвиток сучасної світової філософії: Частина VI // Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І.Ярошовця. - К.: Знання України, 2005. (у співавт.);

- История философии. Философия. Методология // Философия и будущее цивилизации: Тезисы докладов и выступлений IV Российского философского конгресса (Москва, 24-28 мая 2005 г.): В 5 т. - Т.2. - М., 2005;

- Явище і смисл історії філософії. Методологічні обгрунтування Густава Шпета // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 80. - К., 2006;

- Київська філософська школа в системі української філософії // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Дні науки філософського факультету-2007" - К., 2007;

- Історія філософії: Підручник:У 2 т./ За ред. В.І. Ярошовця. - К: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2007. - Т.І.

- Історія філософії: Підручник:У 2 т./ За ред. В.І. Ярошовця. - К: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. - Т.ІІ.

- Історія філоосфії: від структуралізму до постмодернізму: підручник - К.:ВПЦ "Київський університет", 2008.

на головну

DaymoS design factory & Dmitry Tovmash